Microsoft Word Qalbimda yurd salan xatiralar docYüklə 0,92 Mb.

səhifə1/25
tarix11.07.2018
ölçüsü0,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


    
    
3
                                
ÖN SÖZ  
                   
                TALEY N  FT XAR PAYI  
 
 
Unudulmama  v  g l c k n sill r t r find n 
hörm tl  yad edilm yini ist yirs ns , öz ad n  soyuq 
da lara deyil, insanlar n ür yind  h kk etm yi 
bacarmal san.                   
 
Xalq hikm tind n
 
 
H r yeni kitab mü llifin çoxsayl  insanlarla 
t mas d r, görü üdür, q lb söhb tidir. Oxucu da h r 
t z  kitab  yox, ona h yat v  insanlar haqq nda 
olaylar, hikm tl r “söyl y n” mü llif h diyy sini 
özün  dost seçir, onunla h msöhb t olur. 
El  airi Oruc Göyç li d   m hz bu niyy t, bu 
amalla oxucular n n görü ün  g lib. “Q lbimd  yurd 
salan xatir l r”, sayca yeddinci kitabda mü llif 
t xmin n 60 illik yarad c l q b hr l rini toplayaraq, 
onu oxucular n n mühakim sin  t qdim edir. 
Dahi rus yaz ç s  A.P. Çexov demi dir: “Yaz ç  
v   air sad c  talant deyil, o h m d  xarakterdir”. Bu 
klassik k lam  ona gör  inamla, ilhamla ön  ç kir m 
ki, bunun h qiq t oldu unu böyük  dibl rd n S m d 
Vur unun, Süleyman R himovun, R sul Rzan n,  li 
K rimin,  smay l  xl n n, Q rib Mehdinin, Çingiz 
Abdullayevin, Mir C lal Pa ayevin v  dig rl rinin 


    
    
4
yaz s nda, oxucularla t mas nda görmü m v  bu 
dan lmaz gerç kliy  p r sti  etmi m. 
Dan lmaz h qiq tdir ki, istedad taleyin insana 
iftixar, qism t pay d r. 79 ya l  mü llif 60 ya l  
poeziya ç l ngi il  görü ümüz  g libs , onu e itm y  
d y r. Xatir l rl  dolu bu  s ri v r ql yin, oxuyun, 
orada yaln z Oruc Göyç linin ya ant lar na deyil, 
ömrünüzd n lövh l r gör c k, duy ular n z n co ub-
ça layan  ks s das n  da e id c ksiniz. 
Söz yox ki,  air öz t bi tin  sadiq qalanda
zaman v  mill t, t bi t v  c miyy t qar s nda s n tin 
missiyas n  d rk edib yazanda oxucular  il  soyumas  
mümkün olmayan ünsiyy t, mehribanl q yarad r. 
eird n- eir , kitabdan-kitaba vüs tini yüks ld n  air 
h r zaman xo b xtdir. T xmin n 45-50 il bundan 
önc  dövrü m tbuatda öz yaz lar n  çap etdir nd  o, 
m hz bu cür  air taleyi ya am d . 
Aqill r deyirl r ki, ya anan ömrün yar dan 
çoxu onun m tni, qalan hiss si is  onun  rhidir. Bu 
rti bölgünü  air ömrün   amil etm k nisb t n 
ç tindir. Çünki  air yarad c l a ba lad  ilk 
anlardan ömrünün m tni il  qo ala r, qovu ur, da  
çaylar   t k ça lay b co ur, güclü  lal y  çevrilir. 
Bu m qamda XX  srd  ya am  görk mli Buryat 
airi v  ictimai xadimi X. N. Namsarayev yada 
dü ür. O, “Poeziya s n ti”  s rind  haql  olaraq 
yaz r: “...b zil ri el   eirl r yaz rlar ki,  eir  yox, 
s rs ml m y   b nz yir; bu cür  airl r üçün qayda-


    
    
5
qanun v  sa lam dü ünc  adl   ey yoxdur. Bel l ri  
uydurmu   olduqlar     caib  misralar     il  sübut  
etm y     çal rlar  ki,  ham n n  dü ündüyü kimi 
dü ünm k onlar n ruhuna yadd r v  bundan ç kinm k 
g r kdir. 
eiri h m canl , h m oynaq olan h m göz 
ya lar n , h m t b ssümü t c ssüm etdir n v  onu 
bacarma a ilham  olan  air n  q d r xo b xtdir! Bel  
airl r hörm t v   m h bb tl  
hat  olunma a 
layiqdirl r...” 
Müxt lif ill rd   v  mövzularda ortaya qoyulan 
“Q lbimd  yurd salan xatir l r”  toplusunun 
lyazmas n  gör nd  mü llifin bu u uruna sevindim. 
Bir d  ona gör   f r hl ndim ki,  lin   q l m ald  
zamandan Oruc mü llim  eir -s n t  m suliyy t hissi 
il  yana m , h mi  axtar da olmu dur. Bu q l m 
sahibinin öz yolu, öz mövqeyi, m qs di v  ideal  
olmu dur. Onun yazd  kitablarla tan  idim, dövrü 
m tbuatda ara-s ra n z r  çarpan  eirl rini, 
publisistik yaz lar n  da oxuyurdum. Bir sözl  
müst qillik ill rind n ba layaraq m nim mütail  
etdiyim yazarlar s ras nda Oruc Göyç li d  vard   v  
bu gün d  var. Bununla yana   m n  xs n onu  air 
olmaqdan ziyad  bir  xsiyy t kimi çoxdan 
tan m am v  q lb n sevmi m. 
Bu da bir h qiq tdir ki, biz h mi  bu v  ya 
dig r söz s rraflar n n 
s rl rind n, onlar n 
q l min   m xsus  eirl rin m zmun v  ideyas ndan 


    
    
6
sin dolusu dan r, ancaq h min nümun l ri 
yaradan n  xsiyy tini n d ns  unuduruq, bu bar d  
ya öt ri söhb t aç r, ya da heç dan m r q.  Ancaq 
bir h qiq ti n z r  almal y q ki,  xsiyy ti 
olmayan n üslubu da ola bilm z. Çünki h r hans  bir 
s n tkar h m  q l m     ald     s rl r,  h m d  
xsiyy t kimi  yadda lara h kk olunur. Bunun üçün 
d  m n Oruc M
di M mm drza o lunun q l min  
m xsus  s rl rin m ziyy tl rind n söhb t açmazdan 
vv l onun keçdiyi h yat yoluna öt ri d  olsa bir 
n z r salma  daha m qs d müvafiq bilir m. Ona 
gör  ki, Oruc V liyev (O.Göyç li) bir  air v  
v t nda  olaraq olduqca ke m ke li, lakin m nal  v  
ibr tli bir h yat yolu keçmi dir. Onun h yat yoluna 
q sa bir s yah t: 
Oruc M
di M mm drza o lu V liyev 
(O.Göyç li) Q rbi Az rbaycan  razisind   olan yüz 
göld n  n n h ngi say lan Göyç  gölünün k nar nda 
Ç mb r k rayonunun Ardan   k ndind  15 yanvar 
1936-c  ild  dünyaya göz aç b. 1942-1943-cü ill rd  
indiki “Erm nistan”dan az rbaycanl lar n kütl vi 
deportasiyas n n dal as  V liyevl r ail sind n d  yan 
keçm yib. Ail   ç tinlikl   d  olsa Az rbaycana, 
G d b y rayonunun Çobank nd k ndin   p nah 
g tirib. G nc Oruc h min k ndd  orta m kt bi ba a 
vurduqdan sonra ali t hsil almaq üçün G nc y  
yollan b. Uzun müdd t G nc d   s hiyy  sah sind  
çal b. Haz rda G nc  
h rind  ya ay r. O, 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə