Microsoft Word Risklәrin idarә olunması. docYüklə 12,28 Kb.

tarix14.09.2018
ölçüsü12,28 Kb.


Riskləәrin idarəә olunması “Unibank”ın biznes fəәaliyyəәtindəә mühüm 

təәrkib hissəәləәrdəәn biridir. Bu vəәzifəәnin zəәruriliyi sahəәnin səәciyyəәsi, AR 

Məәrkəәzi Bankının prudensial normaları, müxtəәlif beynəәlxalq maliyyəә 

institutlarının, o cümləәdəәn, Bank Nəәzarəәti üzrəә Bazel Komitəәsinin 

tövsiyəәləәri, habeləә bankın strategiyası iləә şəәrtləәnmişdir. 

 

Dünya maliyyəә bazarına inteqrasiya olunduqca, “Unibank” praktikada bank 

riskləәrinin idarəә olunmasının yeni (gücləәndirilmiş prinsipləәrini təәtbiq edir, bu isəә 

müasir məәrhəәləәdəә bu sahəәdəә kompleks vəә sistem şəәklindəә təәdqiqatların yerinəә 

ytirilməәsi zəәrurəәtini meydana çıxarır. 

 

Bank riskləәrininidarəә olunmasında Bankın başlıca məәqsəәdi – bank fəәaliyyəәtinin həәyata keçirilməәsi prosesindəә meydana çıxan riskləәrin minimuma endirilməәsi 

əәsasında Bankın aktivləәrinin vəә kapitalının maksimal səәviyyəәdəә qorunub 

saxlanmasının təәmin edilməәsidir. Bankda, aşağıdakı bank riskləәrinin 

qiyməәtləәndirilməәsinəә vəә idarəә olunmasına vahid yanaşmanı həәyata keçirəә, 

məәrkəәzləәşdirilmiş sistem yaradılmışdır: 

 

• işgüzar nüfuzun itirilməәsi riski; • kredit riski; 

• likvidliyin itirilməәsi riski; 

• əәməәliyyat riski; 

• hüquqi risk; 

• bazar riski; 

• strateji risk; 

• digəәrləәri. 

 

“Unibank”ın riskləәrinin idarəә olunmasında bir neçəә aparıcı məәrhəәləәni fəәrqləәndirməәk olar: 

 

• riskin, onun həәyata keçməәsi ehtimalının vəә nəәticəәləәrinin miqyasının 

müşayiəәtedici qiyməәtləәndirilməәsi iləә, aşkar edilməәsi

• riskin həәyata keçməәsi ehtimalının azaldılması vəә mümkün olan neqativ 

nəәticəәləәrin minimuma endirilməәsi məәqsəәdiləә, risk strategiyasının işləәnib 

hazırlanması; 

• aşkar edilmiş riskin idarəә olunması üsullarının vəә aləәtləәrinin seçilməәsi; 

• bilavasitəә riskin idarəә olunması; 

• əәldəә olunan nəәticəәləәrin qiyməәtləәndirilməәsi vəә risk strategiyasının 

dəәqiqləәşdirilməәsi. 

 

Risk menecmentinin səәməәrəәliliyinəә nəәzarəәt mövcud riskləәrin, onların bank üçün əәhəәmiyyəәtliliyinəә mavafiq olaraq, nəәzəәrəә alınması iləә həәyata keçirilir. Riskləәrin 

idarəә olunmasına streteji yanaşmanın işləәnib hazırlanmasından əәlavəә, Bankda həәr 

bir riskin qiyməәtləәndirilməәsi üçün metodoloji yanaşmalar vəә Bankın ümumi 

riskinin müəәyyəәn edilməәsi metodologiyası, bank riskləәrinin idarəә olunması, 

ölçülməәsi, minimuma endirilməәsi, hecləәşdirilməәsi üsulları müəәyyəәn edilmişdir.  

Satılan bank məәhsulları vəә sövdəәləәr üzrəә veriləәnləәrin cari qaydada toplanması vəә 

monitorinqi. Habeləә qəәbul edilmiş prosedurlara riayəәt olunmasına nəәzarəәt bankın 

müstəәqil bölməәsi – Riskləәrin İdarəә olunması üzrəә Bölməә təәrəәfindəәn həәyata 

keçirilir. 

 

Riskləәrin idarəә olunması vəә bank riskləәrinin idarəә olunması sisteminin səәməәrəәliliyinəә vəә keyfiyyəәtinəә nəәzarəәtin həәyata keçirilməәsi sahəәsindəә Siyasəәtin 

həәyata keçirilməәsinəә cari nəәzarəәtin təәşkil edilməәsi vəә kollegial qəәrarların qəәbul 

edilməәsi məәqsəәdiləә Risk üzrəә Komitəә fəәaliyyəәt göstəәrir. 

 

Bank, Bankda riskləәrin idarəә olunmasının aşağıdakıların təәmin edilməәsinəә istiqaməәtləәnmiş kompleks prosesinin sonrakı təәkmilləәşdirilməәsini həәyata keçirir: 

 

• Bankın səәhmdarlarının vəә müştəәriləәrinin maraqlarının müdafiəәsinin; • bankın kredit portfelinin vəә qiyməәtli kağızlar portfelinin keyfiyyəәtinin, onların 

idarəә olunması 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə