Microsoft Word S. Nergiz dissertasiya docYüklə 0,6 Mb.

səhifə1/24
tarix08.10.2017
ölçüsü0,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 

АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 

 

«МАЭИСТРATURA МЯРКЯЗИ»   

 

Şəhniyarova Nərgiz Eldəniz qızı 

 

МЮВЗУ: «ƏSSISƏLƏRIN QƏRAR QƏBULETMƏ PROSESINƏ TƏSIR EDƏN INTELLEKTUAL SISTEMLƏRIN ƏSAS 

ISTIQAMƏTLƏRI» 

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

 

 

Истигамятин шифри вя ады: ИИМ 020000 

Mühəndis iqtisadiyyatı və 

idarəetmə 

Ихтисасын шифри вя ады: 

ИИМ 02000

qtisadi fəaliyyətin riyazi 

və informasiya təminatı 

 

 Елми рящбяр 

akad. Abbasov Ə.M. 

         Маэистр програмынын рящбяри 

prof.Quliyev R.A. 

 

КАФЕДРА МЦДИРИ:  

          akad.ABBASOV Ə.M. 

 

  

БАКЫ - 2015 
 

2

MÜNDƏR CAT 

 

PLAN 

 

 

REFERAT  ..................................................................................................... 

3-6 

G R Ş 

..................................................................................................... FƏS L I. NTELLEKTUAL S STEMLƏR N NƏZƏR  ƏSASLARI... 

8-30 


1.1. 

ntellektual sistemlərin mahiyyəti və əsas xarakteristikaları.............. 

8-16 


1.2. 

ntelektual sistemlərin quruluşu və layihələşdirilməsi........................ 

17-30 


 

 

 FƏS I II. 

QƏRAR QƏBULETMƏ PROSES N N 

GÜCLƏND R LMƏS NƏ TƏS R EDƏN AM LLƏR.......... 

 

31-51 2.1.  Qərar qəbuletmə prosesinin əsas özəllikləri......................................... 

31-38 


2.2.  Müəssisələrin qərar qəbuletmə prosesinə təsir edən amillər...............  39-51 

 

 

 FƏS I III. 

NTELLEKTUAL S STEMLƏR N QƏRAR 

QƏBULETMƏ PROSES N N GÜCLƏND R LMƏS NDƏ 

Ş

T RAKININ ARTIRILMASI MEXAN ZMLƏ............ 

 

 

52-75 3.1.  Qərar qəbuletmə prosesini gücləndirilməsinə təsir edən intellektual 

sistemlərin layihələşdirilməsinin mərhələləri....................................... 

 

52-64 3.2.  Müəssisələrin qərar qəbuletmə prosesində intellektual sistemlərin 

iştirakının təkmilləşdirilməsi məqsədilə süni neyron 

texnologiyasından istifadə imkanları.................................................... 

 

 65-75 

 

 

 NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏR  ..........................................................................  76-79 

Ə

DƏB YYAT S YAHISI 

..........................................................................  80-81 

 

  

3

РЕФЕРАТ  

Мювзунун  актуаллыьы:  nsanlar  gündəlik  həyatlarında  müxtəlif  həll 

variantlarından birini seçməklə qərarlar qəbul edirlər. Belə qərarların  bir hissəsi ya 

intuitiv  formada,  ya  da  qərar  qəbuletmə  prosesinin  təkrarlanması  təcrübəsinə 

ə

sasən  avtomatik  baş  verir.  Elə  hallar  da  olur  ki,  insan  dərhal  qərar  qəbul  edə bilmir,  alternativ  variantların  mənfi  və  müsbət  tərəflərini  təhlil  edir,  seçimin 

mümkün  nəticələrini  qiymətləndirir,  daha  təcrübəli  adamlarla  məsləhətləşir  və 

sonra  qərar  qəbul  edir.  darəetmə  prosesində  qərar  qəbuletmə  zamanı  iqtisadi 

sistemlərdə  belə hallar daha tez-tez baş verir.

 

Ona  görə  də  idarəetmə  prosesində  qərar  qəbuletmə  məsələlərinin  çox mühüm  rolu  olduğu  üçün  müvafiq  nəzəriyyənin  aşağıdakı  səbəblərdən  

informasiya sistemlərində ayrıca öyrənilməsi zərurəti əmələ gəlmişdir: 

Ə

vvəla, qərar qəbuletmə idarəetmənin bütün mərhələlərində həyata keçirilir, onun  yerinə  yetirilmə  texnologiyalarına  zəruri  element  kimi  daxil  olur.  kincisi, 

qərar qəbuletmə idarəetmənin istənilən səviyyəli rəhbərinin fəaliyyətinin ayrılmaz 

tərkib  hissəsidir.  Bununla  əlaqədar  qərar  qəbuletmə  metodları  və  texnologiyaları 

haqqında  biliklər  rəhbərin  peşəkarlıq  dərəcəsinin  zəruri  elementidir.  Üçüncüsü, 

qərar  qəbuletmə  sistemləri  iqtisadi  sistemlərin  müasir  modelidir.  nformasiya 

sistemləri  üçün  qərar  qəbuletmənin  təyinatı  qərar  qəbuledən  şəxsin  ancaq  onun 

fəaliyyət sahəsinə aid olmasıdır. 

Eyni zamanda qeyd edək ki, qərar qəbuletmə psixoloji proses olaraq sosial 

vəziyyət, həyat tərzi və iş təcrübəsi  кimi bir çox amillərin təsiri altında olur.

 

Hazırki  dövrdə  qərar  qəbuletmə  zamanı  buraxılmış  səhvlər,  əsasən  də müəssisənin  ali  idarəetmə  səviyyəsində  baş  verdikdə,  ağır  nəticələrə  səbəb  olur. 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  zəif  quruluşlu  məsələlər  üçün  “səhv  qərar”  qeyri-səlis 

olur. Belə ki, alternativin qiymətləndirilməsi üçün çoxlu kriteriyaların olması, bəzi 

kriteriyalar  üzrə  alternativlərin  qiymətləndirilməsinin  subyektiv  xarakteri, 

mükəmməl  informasiyaların  alınmasının  çətinliyi  obyektivlik  kriteriyasının  ən 

optimalının seçilmə imkanından müəyyən dərəcədə məhrum edir.   


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə