Microsoft Word sg's vision-az- draft docYüklə 39,91 Kb.

tarix21.06.2018
ölçüsü39,91 Kb.


Daha firavan gələcək naminə daha güclü BMT 

 

Baş Katibin nəzəri baxışı  

 

Qarşıda duran maneələr insanı dəhşətə gətirir. Lakin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı fəaliyyətinin müxtəlif mərhələlərində sübut etmişdir ki, hər hansı problemi həll etmək üçün BMT dəyişmək 

iqtidarındadır. 2008-ci il BMT-nin fəaliyyətində yeni cığır açmaqla suayırıcı rolunu oynayacaq. 

Belə ki, bu il daha çox ehtiyacı olan insanlara kömək üçün müsbət nəticələrin əldə olunması və 

qlobal məhsulların müdafiəsi sahəsində tam məsuliyyətlə yanaşmaqla BMT-nin fəaliyyətinin 

gücləndirilməsində dönüş nöqtəsi olacaqdır.” 

 

Səlahiyyət müddəti dövründə Baş Katib üç əsas məqsədə çatmağı nəzərdə tutur. O, təşkilatın qarşıda duran öhdəliyi kimi aşağıdakı məqamları müəyyən etmişdir: Birincisi, Biz daha çox 

ehtiyacı olan insanlara kömək üçün müsbət nəticələr əldə etməliyik; Đkincisi, qlobal məhsulların 

müdafiəsi ilə məşğul olmalıyıq və Üçüncüsü tam məsuliyyətlə daha güclü BMT yaratmalıyıq. 

 

1 Daha çox ehtiyacı olan insanlara kömək istiqamətində müsbət nəticələrin əldə edilməsi  

BMT-nin normalar və prinsiplər yaradılması və beynəlxalq münasibətlər üçün çərçivə planının 

hazırlanması baxımından uzun və fəxr edilə biləcək tarixi vardır. Təşkilat bu işləri davam 

etdirmək iqtidarındadır və davam etdirməyi labüddür. Lakin biz elə bir eraya qədəm qoymuşuq 

ki, hazırkı dövrdə BMT-nin geniş siyahılı xidmətlərinə dünyanın bir çox hissələri daha çox 

ehtiyac duymaqdadır.  

 

Tarixin belə bir dövründə,  BMT-nin ən böyük vəzifəsi dəqiq prioritetlər işləyib hazırlamaqla, həmçinin maliyyə, insan resursları  və siyasi resursları səfərbər etməklə daha çox ehtiyacı olan 

insanlara kömək istiqamətində konkret müsbət nəticələr əldə etməkdir. 

 

Dünyanın  daha  çox  çiçəklənməsi,  ədalətli  və  dayanıqlı  olması  istiqamətində  müsbət nəticələrin əldə olunması  

 

•  Dünya inkişaf etdikcə fövqəladə hallarla üzləşir. Təxminən  bir milyard insan yoxsulluq içində yaşayır və gündəlik ac həyat sürür. 

 

•  Minilliyin  Đnkişaf  Məqsədlərinə  (MĐM)  nail  olmaq  üçün  biz  Afrikaya    xüsusi  diqqət  ayırmaqla qlobal olaraq yeni strategiyalar işləyib hazırlamalı  və bu baxımdan səylərimizi artırmalıyıq.   

 

»»  2008-ci  il  sentyabr  ayında  keçiriləcək  MĐM-lərə  həsr  olunmuş  yüksək  səviyyəli  toplantıdan sonra  bu  istiqamətdə  səylərimizə  yenidən  təkan  verəcək  və  inkişaf  naminə  həqiqi  qlobal 

əməkdaşlığı gücləndirəcək yeni üsulları araşdırmalıyıq.   

 

Dünyanı daha təhlükəsiz etmək istiqamətində müsbət nəticələrin əldə olunması   

•  BMT-nin  Sülhməramlılıq  Fəaliyyəti  üzrə  Departamentinin  gücləndirilməsi  və  Sahəyə  Dəstək 

Departamentinin  yaradılması  o  deməkdir  ki,  BMT  münaqişələr  baş  verdiyi  hallarda  cavab 

tədbirləri görməyə hazırdır, lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu işdə müvəffəqiyyət Üzv Ölkələrin 

siyasi dəstəyindən və töhfəsindən asılıdır. 

 

•  Biz  dayanıqlı  sülh  proseslərinin  dəstəklənməsində  bacarıqlarımızı  gücləndirməli  və  BMT-nin daha əhatəli və daha səmərəli yanaşmasını işləyib hazırlamalıyıq.    

 

•  BMT-ni  qlobal  sülh  quruculuğunun  mərkəzi  etmək  çoxillik  layihədir.  Biz  münaqişələrin təkrarlanmasının  qarşısını  almaq  istiqamətində  BMT-nin  ölkələrə  kömək  etmək  iqtidarında 

olmasını təmin etməliyik.   

 

Dünyanı daha ədalətli etmək istiqamətində müsbət nəticələrin əldə olunması   


•  2008-ci il Đnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin və  Soyqırım Konvensiyasının 60 

illiyi ilə əlamətdardır. Biz aşağıda qeyd edilən işləri davam etdirməliyik : 

 

»» Ən qısa müddətdə dünyadakı bütün insanlar üçün insan hüquqlarını təmin etmək.  »» Đnsan hüquqlarını işimizə inteqrasiya etmək. 

»» Đnsan Hüquqları Şurasının cəmiyyətin tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verdiyini təmin 

etmək. 

»» Soyqırımların qarşısını almaq və müdafiə olunmaq üçün real addımlar atmaq. »» Qanunun aliliyini irəli çəkmək. 

 

Bütün dünyada münaqişə və təbii fəlakətlərdən zərərçəkənlərə kömək istiqamətində müsbət nəticələrin əldə edilməsi  

 

•  Humanitar yardımın daha effektiv, əvvəlcədən ehtimal edilən və hesabatlı olması zəruridir.  

•  Humanitar yardım tədbirləri bizim BMT-dən kənar əməkdaşlarımızla birgə iş aparmağımız 

vasitəsilə möhkəmləndirilməlidir.  

 

•  Biz ehtiyacları qiymətləndirmək, onları vacibliyinə görə sıralamaq və bu ehtiyacları ödəmək üçün resursların araşdırılmasına kömək etmək məqsədilə öz bacarıqlarımızı gücləndirməliyik. 

 

•  Biz tam cavabdeh və təchiz olunmuş Mərkəzi Fövqəladə Yardım Fondunun qurulmasını təmin etməliyik.  

 

Həm ölkə daxilində həm də regional və qlobal səviyyədə vahid çərçivədə çalışaraq müsbət nəticələrin əldə edilməsi  

 

•  Đşimizin hər bir sahəsində vahid çərçivədə müsbət nəticələrin əldə olunmasına çalışmaq BMT-nin tam potensialının aşkar edilməsi üçün vacibdir. BMT sistemi nə qədər əlaqəli 

işləyərsə bir o qədər daha çox nəticə əldə oluna bilər və əldə olunacaq. 

 

•  Gender perspektivi də daxil olmaqla bütün sistemin əlaqəli işləməsi üçün Baş Assambleyanın fəaliyyəti tələb olunur. 

 

2. Qlobal Ərzağın təhlükəsizliyi.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünyanın hər yerində, hər bir insana təhlükə yaradan qlobal 

hədələrə qarşı mübarizədə özünəməxsus yer tutur. 

 

Bu çağırışlar bütün Üzv Dövlətlərə və onların əhalisinə təsir etməsi təbiətcə keçicidir və hamısının iştirakı olmadan həll edilə bilmir. 

 

Çoxtərəfli mandatı olan universal təşkilat kimi, BMT bütün dövlətlər tərəfindən kollektiv fəaliyyəti sürətləndirmək və yeni çoxtərəfli – şərikli alyansların  qurmaq kimi güclü müqayisəli 

üstünlüyə malikdir. Heç bir forum bu məsələlərin effektiv olaraq qlobal səviyyədə qanuni 

ünvanlanmaq mexanizminə malik deyil. 

 

Bizim müraciətimiz aydındır: bizim ümumi çağırışımızın effektivliyindən asılı olaraq bütün ölkələr birlikdə ya inkişaf edəcək, ya da məhv olacaqlar. 

 

 Đqlim dəyişikliyi başqa çağırışlardan fərqli olaraq, hamımızdan israrlılıq hissi ilə birgə 

işləməyimizi tələb edir. 

 

•  2007-ci il dekabr ayında, Balidə Partiyaların Birləşmiş Millətlər Đqlim Dəyişikliyi üzrə Struktur Konvensiyası Konfransında razılıq kimi, biz  2009-cu ildə yeni çoxtərəfli 

razılaşma üzrə danışıqların yekunlaşmasında səylərimizi artırmalıyıq. 
•  BMT edəcək: 

1. 


Partiyalar arasında uğurlu danışığın gücləndirilməsinə yardım 

2. 


Mövcud mandatların yerinə yetirilməsində və gələcək tətbiqi ehtiyacların 

yüksəlməsində hazırlığında inkişafa nail olması üçün yardım

 

3. 


Qlobal özünüdərkin və dostcasına davranışın inqilabında yardım

 

•  Đqlim dəyişikliyi ilə inkişaf arasında münasibət həlledicidir və hər iki tərəfdə bunun üçün fəaliyyət aparılmalıdır.

 

 Qlobal sağlamlıq bizim zamanımızın ən böyük çağırışıdır, amma biz müraciət etməliyik. 

 

•  BMT pandemiya hədəsinə qarşı çağırışda mərkəzi rol oynayır. 

•  Ana və uşaq ölümünün qarşısının alınması, QĐÇS-ə qarşı mübarizə, malariya, vərəm və 

dünya yoxsullarının xəstəlikləri Minilliyin Đnkişaf Proqramına nail olmaqda ilkin 

şərtlərdir.

 

•  Səhiyyə işlərində böhranları əlavə etməklə, funksional və mümkün ola bilən səhiyyə sisteminin qurulması inkişafda əsas mərkəzdir.

 

•  Biz BMT sistemi, milli hökumətlər, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti arasında əlaqəli fəaliyyəti təmin etməliyik.

 

 Terrorizm beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə əsas ciddi hədələrdən biri təşkil edir və bu 

bütün xalq və bütün insanlara olan hədədir. 

 

•  Birləşmiş Millətlər Terrorizmə Qarşı Mübarizə Strategiyası Baş Assambleya tərəfindən 2006-cı ildə yekdilliklə qəbul edilib, tam və gecikmə olmadan yerinə yetirilməlisini 

nəzərdə tutur.

 

•  Üzv Dövlətlər regional təşkilatlar da daxil olmaqla, milli, ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda Strategiyanı yerinə yetirməlidirlər.

 

•  Terrorizmə qarşı müfəssəl konvensiya üzrə qəti razılaşma vasitəsilə kollektiv fəaliyyət daha da güclü ola bilər.

 

  

Biz tərksilah və yayılmağa qarşı öz kollektiv çağırışımızı yenidən birləşdirməliyik. Bu o 

deməkdir ki: 

 

•  Nüvə tərksilah və yayılmamağının genişləndirilməsində uzunmüddətli çıxılmaz nöqtənin tapılmasında müraciətin edilməsi.

 

•  Kiçik və yüngül silahların yayılmasında fəlakətə qarşı mübarizəsində cəhdlərin artırılması.

 

•  Sui-istifadə risklərinin azaldılması ilə 2005-ci il dünya liderlərinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bio-texnologiyanın faydalılığını təbliğ etməsini daha da qaldırmaq.

 

  

 

3. Tam məsuliyyətlə daha güclü BMT təşkil etmək.  

Məsuliyyət BMT və onun Üzv Dövlətləri üçün fundamental təşkilat prinsip və əməliyyat 

bələdçiliyi kimi baxılmalıdır. Öz məsuliyyətlərini lazımınca yerinə yetirən oyunçularının olduğu 

təşkilat əhəmiyyətli dərəcədə güclü olacaqdır. 

Məsuliyyət bizə nümayəndə göndərənlərə də şamil edilir: bizim fəaliyyətimiz xüsusilə kasıb və 

daha çox zəiflərin nəzərə alınması deməkdir. 

 

 

 Tam məsuliyyətə nail olmaq üçün katiblik tələb edir: 


 

•  Tamaşa, razılıq və bütövlüyü cəmləyən müasir, şəffaf, məntiqi əsaslı Təşkilat 

•  Yüksək ixtisaslı, çevik və çox tapşırıqlı iş 

•  Karyera yaratmaq və imkanların genişləndirilməsi 

•  Daha da məsuliyyətlilik və iş yoldaşlarının dəstəklənməsi 

•  Ədalət  inzibatçılığı üçün effektiv sistem 

•  Daha yaxşı informasiya və kommunikasiya texnologiyaları. 

 

Katibliyin Üzv Dövlətlərə olan məsuliyyətini gücləndirmək üçün, biz etməliyik:  

•  Öz mandatlarımızı saxlamaq üçün işləmək və təqdim etmə 

•  Öyrənilən dərsləri axıra çatdırmaq və qiymətləndirmə yolu da daxil olmaqla, öz 

davranışlarımıza və nəticələrə məsuliyyət daşımaq 

•  Öz etik normaların bütün tərəflərinə riayət etmək, risk idarə edilməsinin 

möhkəmləndirilməsində güclənmə və Müstəqil Audit Məsləhət Komitəsində işləmək. 

 

Bizə Üzv Dövlətlərin Təşkilat və bir-birilərinə qarşı məsuliyyətini bu yollarla lazımdır:  

•  Yenilənmiş və müdafiə edilmiş Üzv Dövlətin siyasi və maliyyə cəhətdən 

dəstəklənməsinin BMT-nin verdiyi mandatla tarazlaşdırılması. 

•  BMT məntəqələri və BMT heyətinin ümumdünya təhlükəsizliyinin qorunmasında 

məsuliyyəti artırmaq. 

•  Hökumətlərarası səviyyədə institusional islahatları yerinə yetirmək və möhkəmləndirmək  

- bu xüsusilə, Đnsan Hüquqları Şurası, Sülhyaratma Komissiyası və EKOSOS 

dəyişiklərinin möhkəmləndirilməsində lazım olur. 

•  Təhlükəsizlik Şurası islahatı üzrə müzakirənin irəli sürülməsi 

•  Hökumətlərarası orqanların qətnamələri kimi, BMT konfrans və sammitlərinin nəticələri 

inkişaf etdirmək 

 

Katiblik və Üzv Dövlətlərin ümumi ictimaiyyətə olan məsuliyyəti aşağıdakı yollarla təkmilləşdirilir: 

 

•  Qərar qəbul etməkdə daha böyük açıqlıq və şəffaflıq •  Tərəfdaşlar və növbətçilər kimi Təşkilatın işinə vətəndaş cəmiyyətinin cəlbinin 

genişləndirilməsi  

 

 
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə