Microsoft Word Shammas Kapitalisme uten jording (Manifest Tidsskrift). docxYüklə 100,89 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü100,89 Kb.
#69398


(Publisert på Manifest Tidsskrifts nettsider, 13. desember 2017) 

http://www.manifesttidsskrift.no/fiktiv-kapital/

 

Når finanskapitalen blir for mektig, kan den dra resten av økonomien med i dragsuget. Kapitalisme uten jording 

Victor Lund Shammas (

v.l.shammas@sosgeo.uio.no

I boka Fictitious Capital (2017) hevder den radikale franske økonomen Cédric Durand at den neste finanskrisen inntreffer snart, fordi finansnæringen har vokst seg for stor, innfløkt og 

avhengig av fiktiv kapital. Mens ordentlig kapital brukes til å produsere konkrete varer og 

tjenester, mener Durand, består fiktiv kapital på sin side i forflyttingen av papirverdier rundt 

på verdens børser og finansmarkeder, uten rotfeste i et reelt økonomisk grunnlag. 

Fiktiv kapital svarer ikke til faktisk produksjon – eller, som Frank Sobotka, 

fagforeningsmannen i TV-serien The Wire, sier, «We used to make shit in this country. Now 

we just put our hand in the next guy’s pocket.» Dette systemet fungerer i stor grad fordi vi 

velger å tro på det – finanskapitalismen er vår tids teologi. Vi velger å tro på finansielle 

størrelser som ikke svarer til virkeligheten, men som likevel blir levendegjort gjennom tilliten 

folk har til systemet. Denne troen er imidlertid under stadig sterkere press. Før eller siden vil 

systemet briste og en ny krise inntreffe. 

Finansnæringen er en parasitt, hevder Durand. Naturens egne parasitter er som kjent både 

skadelige og nyttige: De angriper vertsdyret, samtidig som de fyller en økologisk nisje. 

Likevel har den voldsomme veksten i finansielle tjenester siden begynnelsen av 1980-tallet 

gjort verden skjørere. Eksempelvis er det færre som låner direkte fra banker og flere som 

benytter seg av det såkalte shadow banking-systemet. 

I 2015 sirkulerte hele 25 billioner (tusen milliarder) dollar gjennom dette relativt uregulerte 

systemet i USA. Utlånsvirksomhet har gjennomgått en «avmediering», skriver Durand, hvor 

stadig flere aktører låner ut penger – kreditt som i neste omgang kan pakkes om og kjøpes opp 

av andre investorer. Der man tidligere etablerte et direkte forhold mellom bank og kunde, har 

man i dag kaotiske, sammenflettede nettverk av kreditorer, debitorer og medierende 

mellomledd. Alle aktører deler dermed en felles skjebne – alt henger i økende grad sammen 

med alt. Kinesiske forbrukslån veves inn i norsk kommunegjeld som i sin tur tas opp i 

amerikanske hedgefond. Den finansielle nettverkskapitalismen er et korthus som raskt kan 

rase sammen gjennom såkalte knock-on effects, eller kjedereaksjoner. Kollapser én, raser alle 

sammen. 


Systemet er dermed blitt så komplekst at få evner å se hvordan ting henger sammen. 

«Istedenfor å ha ført til økt effektivisering, har de finansielle algoritmenes kompleksitet, 

akselerasjonen i høyfrekvenshandel og fragmenteringen av finansielle verdikjeder, ført til at 

finansielle transaksjoner er blitt mindre gjennomsiktige» (s. 118). Finansnæringens vekst truer 

verdensøkonomiens beståen – den har blitt for omfattende og ustabil. 

Likevel — og dette er Durands dialektiske poeng — må vi anerkjenne at finansnæringen 

utfører noen helt nødvendige oppgaver i kapitalismen. «Vi må begynne med å forkaste 

forestillingen om at finansielle aktiviteter er ren rovdrift» (s. 100). Å avskrive finansnæringen 

er meningsløst. Hvis markedet er kapitalismens usynlige hånd, er finans kapitalismens 

usynlige hjerne. Finans har en klar «kognitiv rolle» (s. 102). 
Uten lån, intet dagligliv. Kreditt smører kapitalismens maskineri, statsgjeld finansierer 

byggingen av veier og jernbaner, og finansielle instrumenter, som derivater, lar bedrifter 

dempe risiko: Eksportbedrifter kan forsikre seg mot valutasvingninger, bønder kan beskytte 

seg mot dårlig vær, og Hollywood-studioer kan unngå økonomisk ruin når en påkostet film 

selger dårlig. Viktigst av alt: Finansnæringens har en koordinerende funksjon. Ideelt sett 

styrer den kapital til gryende, produktive sektorer, bort fra døende næringer—fra olje og gass 

til solenergi, for eksempel. 

Finansverdenen er altså grunnleggende ambivalent. Den har et «janusansikt» (s. 117), skriver 

Durand, som den gode franske kartesiske rasjonalist han er (franske teoretikere har en tendens 

til å tenke i dualismer, også når de forsøker å overskride dem). Kapitalismen krever 

finansielle tjenester, samtidig som finansnæringen er i ferd med å sende kapitalismen utfor 

nok et stup, slik den gjorde i 2007. Så, for å si som Lenin, hva må gjøres? Hvis vi likevel 

trenger finansnæringen, kan vi gjøre noe for å tøyle den? Kan vi sørge for at den finansielle 

hjernen fungerer slik den skal? Aksjonærer mot arbeidere 

Durand har tette bånd til den franske reguleringsskolen, som har vært en livlig, heterodoks 

retning innen økonomifaget og som, kort fortalt, har forsøkt å vise hvordan nye fenomener 

innen kapitalismen oppstår som en følge av «spenninger» eller indre motsetninger i 

kapitalismen. Videre undersøker de hvordan disse nye fenomenene stabiliserer eller 

«regulerer» markedsøkonomien – for eksempel, ved at kapitalismen i en tidlig fase på 1800-

tallet rommet et lavt privat forbruk, men en høy grad av investeringer for å drive innovasjon 

og høy grad av produksjon, som så, fra 1930-tallet og utover, ble avløst av en form for 

forbrukskapitalisme som kunne ta unna overskuddet fra en høyproduktiv økonomi. 

Reguleringsskolens far, Michel Aglietta, som skrev klassikeren A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience på midten av 1970-tallet, har langt på vei gitt uttrykk for 

støtte til Durands konklusjoner. 

Som bokas tittel tilsier, ligger svaret delvis i å dempe veksten i såkalt fiktiv kapital. Begrepet 

ble først utarbeidet av Marx, og senere omformet av Hayek. Som Marx skriver i tredje bind 

av Kapitalen, er «alt innenfor kredittsystemet…et duplikat eller triplikat, og omformes til 

sinnets luftspeilinger» (sitert s. 48). Kreditt, ved siden av å være nyttig, er også tuftet på en 

illusjon. 

Likviditetens paradoks består i at hvis alle skulle realisert alle verdipapirer som er utstedt til 

enhver tid, ville systemet kollapset. Verdipapirer uttrykker en beslaglegning av fremtidig 

produksjon, skriver Durand, men samtidig bærer de med seg et løfte om at de kan realiseres, 

her og nå, i form av penger, selv om dette praktisk sett er en umulighet. Det fungerer på 

samme måte som at en bank bare har reell dekning for en svært liten andel av alle innskudd 

(noe som gir opphav til såkalte bank runs – med påfølgende kollaps og konkurs – i krisetider). 

Finansnæringen som sådan er en fiksjon, men dagens finanskapitalisme er en overmåte 

«mektig fiksjon» som truer med å ødelegge kapitalismens drivkraft (s. 152). Målet må altså 

være å avfiksjonalisere finansnæringen. 

Dette er lettere sagt enn gjort. Som systemteoretiker, forstår Durand at disse fiksjonene ikke 

kommer ut av intet. De har et historisk grunnlag. Fiktiv kapital har blomstret fordi aksjonærer 

i industrilandnene fikk større makt utover 1980-tallet. Storselskapene ble i løpet av dette tiåret 

i økende grad styrt av shareholder value-prinsippet, altså at bedriftens fremste formål var å 

sørge for stadig økende aksjekurser og klekkelige utbyttebetalinger. Istedenfor 

etterkrigstidens retain and reinvest-strategi – hvor bedrifter pløyde profitt tilbake inn i 

foretaket for å videreutvikle det – fikk man en downsize and distribute-strategi, som gikk ut 
på å kutte i antall ansatte og dele ut overskuddet til aksjonærene. Aksjonærenes interesser 

trumfet arbeidernes. 

Her kommer vi til bokens hovedpoeng. Finansialisering består i at ikke-finansielle foretak 

(alt fra Norsk Hydro til Google) begynner å fatte interesse for finans. Under press fra 

aksjonærene, begynner bedriftenes ledelse en desperat leting etter kjappe profittmuligheter. 

Disse finnes ikke først og fremst i tradisjonell produksjon, men på finansmarkedene. Vanlig 

produksjon krever langsiktige investeringer i maskiner, produktutvikling, markedsføring, og 

så videre. Hele verdikjeden er en lang, treg sekvens av fordyrende mellomledd. Kanskje 

viktigst av alt: Tradisjonell produksjon innebærer ikke-reverserbare investeringer. Har du 

først bygget en fabrikk, kan den vanskelig omgjøres til annen virksomhet. (Hvor lang tid tok 

det ikke før tekstilfabrikkene ved Akerselva ble omgjort til den kreative middelklassens 

festlokaler?) 

Finansielle produkter, på den andre siden, er høyst fleksible og reverserbare. De kan kjøpes 

og selges på et millisekunds varsel. Dagens kapitalismes akselererende tempo er dermed 

bedre egnet til finansmarkedenes raske omrokkeringer enn industriproduksjonens iboende 

treghet. Aksjonærer liker alt som er kjapt og forakter det trege. Dermed begynner en stadig 

større andel av vanlige bedrifter å spekulere i finansielle produkter. 

Én innvending til Durands begrep om fiktiv kapital er at det reproduserer forestillingen om et 

strengt skille mellom realøkonomi og finansøkonomi – Wall Street vs. Main Street. Dette 

skillet er i en viss grad en klisjé. Finans og industri er uatskillelige. Industriproduksjonens 

historie er samtidig historien om kredittvesenet. Begrepet er ikke strengt tatt analytisk, men 

fordømmende: Det forsøker ikke å forklare, men å avskrive. Fra et rent pragmatisk, polemisk 

standpunkt er dette kanskje akseptabelt. Men det øker ikke nødvendigvis forståelsen av det 

ekstremt kompliserte finanssystemet som har vokst frem siden 1980-tallet. Det er ikke sikkert 

det er kapitalen som er blitt fiktiv. Snarere kan det være hele systemet rundt – fiktiv 

kapitalisme snarere enn fiktiv kapital. 

Durands løsning på det problematiske skillet mellom Wall Street og Main Street, altså mellom 

industri og finans, er å påstå at finansnæringen har en relativ autonomi: Den kan i en viss grad 

flyte fritt, frikoblet fra realøkonomien, som jo består i å lage ting og tjenester. Men 

finansnæringen «kan ikke fri seg fra kravet om å hente ut profitt fra jord og arbeidskraft i all 

evighet» (s. 152). Før eller siden må den fiktive kapitalen gjenfinne et solid fundament å stå 

på. Hvis ikke, blir det som med en tegneseriefigur som løper utfor et stup og fortsetter i et par 

meter ut i løse luften – først når den ser ned og oppdager at bakken har forsvunnet fra under 

beina, begynner den å falle mot jorden. 

Hittil har dette solide fundamentet bestått i den tilsynelatende uuttømmelige kilden til billig 

arbeidskraft i fattige land, fra Mexico til Thailand, fra Tsjekkia til Vietnam. Denne utbyttbare 

arbeidsstokken har hatt to systemiske effekter: Den har presset lønningene i rike land nedover, 

og den har levert profitt på kapital som desperat har etterspurt et produktivt utløp (s. 142). 

Men Durand mener denne tiden snart er forbi. Lønningene stiger, og tilfanget av ekstremt 

fattige land er i realiteten ikke evigvarende. Muligens er dette for optimistisk—noen bedrifter 

har begynt å flytte produksjonen tilbake til amerikanske delstater som Alabama, nettopp fordi 

arbeiderne der nå er konkurransedyktige overfor mexicanske arbeidere. Men om kapitalismen 

går tom for fattige arbeidere, vil det kunne tvinge frem enda en krise. 

Utpressingens mester 

Durand har kanskje ikke svarene på hva som må gjøres, men det ligger mye verdi i en god 

diagnose. Og det finnes også forslag til politiske tiltak i Fictitious Capital. For eksempel kan vi forby kompliserte finansielle produkter eller begrense vanlige bedrifters anledning til å 

spille helt på børsen. Dette vil være en begynnelse i å redusere den fiktive kapitalens omfang. 

Vi lever i dag på finanskapitalens nåde. Finansnæringen er en «mester i å bedrive utpressing» 

av staten, og dermed av folk flest (s. 155). Selv om finansspekulanter fremstiller seg selv som 

misjonærer for den liberale markedstro, ville de ikke overlevd en dag uten staten. 

Liberalistene er ikke i nærheten av å være liberalister. Avstanden mellom liv og lære er stor. 

Ideologien tilsier en en minimal stat – en Schlanker Staat, som tyske liberalister har kalt det, 

eller det Anders Fogh Rasmussen kalte en minimalstat. Men i praksis forblir den liberale 

staten som oftest svært omfangsrik. For eksempel er den amerikanske staten, selv etter årtier 

med nyliberalisering, svært omfattende. Offentlige utgifter opptar rundt 37 prosent av USAs 

BNP. Som sosiologen Loïc Wacquant har vist, har årtier med «tynn stat»-tenkning fra Reagan 

og utover ironisk nok ført til en voldsom vekst i fengselssystemet. Nyliberalerne har heller 

ikke klart å hindre det amerikanske forsvaret i å bruke flere tusen milliarder dollar på 

krigseventyr i Afghanistan og Irak. Nyliberalerne trenger staten, selv om de ikke vil erkjenne 

det selv. 

På samme måte trenger spekulantene staten som garantist. Uten en stat, ingen finans: 

«Overlatt til seg selv, ville den fiktive kapitalen kollapset, men den ville også dratt med seg 

hele økonomien vår i dragsuget» (s. 155). Det er denne tilstanden noen økonomer har kalt 

for meta-moral hazard: Alle vet at ingen vil la systemet velte, og dermed blir atferd som 

innebærer risiko (for skattebetalere og stater) i realiteten svært lite risikabel (for finansfolk). 

Kostnadene bæres ikke av spekulantene, men av folket. 

Hittil virker det ikke som vi har noe annet valg enn å være med på leken. Venstresiden 

mangler gjennomførbare ideer, planer og løsninger. Neste gang krisen inntreffer, vet vi at 

millioner av menneskeliv vil bli ødelagt – akkurat som ved forrige veiskille i 2007-2008. Bak 

grafene og tallkolonnene ligger en katastrofe og venter. Millioner vil miste jobb, hjem, 

sparepenger og pensjon. Vi trenger noen nye ideer. Yüklə 100,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə