Microsoft Word shop primer celik tdsYüklə 20,55 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.12.2017
ölçüsü20,55 Kb.
#18701


 

ÜRÜN B LG  FÖYÜ 

 

Filepoks Shop Primer Çelik 

 

TANIM 

Filepoks Shop Primer Çelik Epoksi  poliamid esasl  içerdi i pas önleyici pigmentler nedeniyle yüzeyi pasifize 

etme özelli i olan çelik sektörü için tasarlanm

 

bir astard r.   F Z KSEL ÖZELL KLER   

Renk 


Tüm Renklerde 

Parlakl k 

Mat 

Hacimce Kat  Madde (%) 35 ±5 

A rl kça Kat  Madde (%) 

65 ±5 

Teorik Kaplama Alan  (m²/kg) 24  (15 mikron kfk) 

Parlama Noktas  (ºC) <23  

Yo unluk (g/cm³) 

1,58 ±0,05 

Toz Kurumas  (20 ºC/dakika) 

Dokunma Kurumas  (20 ºC/dakika) 20 

Tam Kürlenme (20 ºC/gün) 

Kar


m Oran

 

Filepoks Shop Primer Çelik                           2 k s m (a rl kça) Filepoks Shop Primer Çelik Sertle tiricisi      1 k s m (a rl kça) 

Uygulama Tineri 

Sanayi Selülozik Tiner 

Uygulama Araçlar

 

Airless, Airspray Kar

m Ömrü 


12 saat 

* Yukar da verilmi  de erlerde renk çe itlili ine göre farkl l k olu abilir.  UYGULANACAK YÜZEYLER 

A nd r c  raspa yap lm  çelik sac ve plakalar n istiflenme ve imalat  s ras nda, korozyona kar  korunmas 

amac yla ön imalat astar  olarak kullan l r. Ayr ca çinko silikat veya metal sprey uygulanm  yüzeylerde poping i 

(kabarc klanma) en aza indirmek için ara kat olarak kullan l r.  YÜZEY HAZIRLI I:   

Yeni çelik: Ya  ve gresi uygun bir deterjanla temizleyin. Tuz ve di er kirlilikleri (yüksek bas nçl ) tatl  su ile 

temizleyin. As l boya sistemi için önerilen a nd r c  raspa derecesi, genellikle Sa 2 ½. Yüzeyi temizlikten hemen 

sonra boyay  uygulay n. Son boya sistemini uygulamadan önce ön imalat astar n n hasarl  yerleri, depolama ve 

imalattan gelen kirlilik bütünüyle temizlenmelidir. Tamir ve yoklama için as l boya sisteminin astar n  kullan n  UYGULAMA  ARTLARI:   

Ortam Ko ulu: Uygulama ve kürlenme s ras nda ortam s cakl 

+10 ºC ve +35 ºC aral

nda olmal d r. 

Uygulama süresince haz rlanm  boyan n s cakl

n n 12 ºC  nin alt na dü memesi ve ortam n ba l nem oran n n 

ise % 70  in üstüne ç kmamas  gerekir. 

Boyada yo u ma gözlenmemesi için uygulanacak materyalin yüzey s cakl 

çi lenme noktas n n en az 3 ºC 

üstünde olmal d r. Kapal  ortamlarda uygulama ve kuruma s ras nda havaland rma yap lmas  gerekir. Sadece toz, 

gres, ya  ve di er kirliliklerden temizlenmi  kuru yüzeylere uygulanmal d r.  Uygulama: Shop Primer bir dolgu astar  de ildir. Daha sonra uygulanacak astar ve son katlar n yap mas n 

iyile tirmek amac  ile kullan l r. Kullan lmadan önce boya iyice kar t r ld ktan sonra sertle tirici ilavesi 

yap lmal d r. Sertle tirici ilavesinden sonra da kar t rma i lemine özen gösterilmelidir. Kar

m haz rland ktan 15 

dakika sonra Filli Boya Sanayi Selülozik Tiner kullan larak boya kar

m  uygulama viskozitesine getirilir.  nce 

katlar halinde 10 15 mikron kuru film kal nl 

verecek  ekilde 1 veya 2 kat uygulama yap l r. Film kal nl 

20 

mikronu geçmemelidir. Üzerine son kat at lmadan önce 1 2 saat aç k havada bekletilmelidir veya 80 °C -120 °C da 15 30 dakika f r nlanmal d r.  


 

 

TEHL KE UYARILARI 

R 10: Alevlenebilir. 

R 37/38: Solunum sistemini ve cildi tahri  edicidir. 

R 41: Ciddi göz hasarlar  tehlikesi. 

R 67: Buharlar  uyu uklu a ve ba  dönmesine neden olabilir.  

GÜVENL K UYARILARI 

S 7/9: Kab  iyice kapal  halde ve iyi havaland r lan bir ortamda muhafaza edin. 

S 16: Tutu turucu kaynaklardan uzak tutun: sigara içmeyin. 

S 23: Buhar n  ve Aerosollerini solumay n. 

S 26: Göz ile temas nda derhal bol su ile y kay n ve doktora ba vurun. 

S 37/39: Çal

rken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullan n. 

S 60: At


n  ve kab n  tehlikeli at k olarak bertaraf edin/ettirin.  

DEPOLAMA 

Serin ve kuru bir ortamda, a z  aç lmam  orjinal ambalaj nda depolama süresi 6 ayd r. Direkt güne 

ndan kaç n lmal d r. 

                                 

Gerekti inde ürünlerin sa l k-güvenlik-ta ma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayr nt l  bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi  

Formundan ula abilirsiniz.

 

Tarih 


02.2011 

Rev. 


01 

 

Yaln zca profesyonel kullan m içindir. 

Bu teknik föy normal  artlar dikkate laboratuar verileri temel al narak haz rland

ndan yukar da yeterli bulunmayan detaylar için teknik 

personele dan

n z. Aksi halde bilgi yetersizli i sonucu ortaya ç kacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin de i tirilme hakk  firmam zca sakl d r.  

Bu ürün TS-EN ISO 9001 ve TS-EN ISO 14001 standartlar na uygunluk belgesine sahip Betek A. . taraf ndan üretilmektedir.  

ANKARA ASFALTI HÜSEY N ÇEL K SOK. NO: 2 

BOSTANCI 34742  STANBUL 

TEL: (0216) 571 10 00 (PBX) FAKS: (0216) 571 11 16 

www.filliboya.com.tr

 


Yüklə 20,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə