Microsoft Word siyasi sistem son sss docYüklə 4,25 Mb.

səhifə1/225
tarix01.11.2017
ölçüsü4,25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   225


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

PREZİDENTİ YANINDA  

DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI 

 

 

Əli Həsənov 

Adil Vəliyev

 

 

 

 

ДЦНЙА ЮЛКЯЛЯРИНИН 

МЦАСИР СИЙАСИ 

СИСТЕМЛЯРИ  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Bakı-2013 


Яли Щясянов, Адил Вялийев

 

  

Elmi redaktoru: Elçin Əhmədov 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Rəyçilər: 

Musa Qasımlı 

tarix elmləri doktoru, professor 

 

Elman Nəsirov 

siyasi elmlər doktoru, dosent 

 Nafilə Rəhimova 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  

Ə.M.Həsənov, A.İ.Vəliyev Dünya  ölkələrinin müasir siyasi 

sistemləri. Bakı, “Zərdabi LTD”, 2013. 776 s. 

 

 

Monoqrafiyada dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri, ida-rəçilik rejimləri, hakimiyyət orqanlarının əsas funksiyaları və fəaliy-

yət prinsipləri, ictimai-siyasi institutları  və s. haqqında ümumi mə-

lumat verilir, qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzə qədər dünya-

da dövlət idarəçilik sistemlərinin formalaşması və inkişafı, dövlətlə-

rin siyasi quruluşu, idarəçilik rejimlərinin xüsusiyyətləri və s. məsə-

lələr müqayisəli təhlil edilir. Kitabda, həmçinin Azərbaycanın müa-

sir siyasi idarəçilik sisteminin formalaşması, inkişafı  və  xarakteris-

tikası, dövlət quruluşunun prinsipləri, ölkənin mövcud ictimai-siyasi 

institutları və onların fəaliyyəti  təhlil olunur.  

Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabdan ali 

məktəblərin politologiya, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq 

hüquq ixtisasları üzrə  təhsil alan tələbələr, doktorantlar və digər 

müvafiq ixtisas sahibləri dərs vəsaiti kimi də istifadə edə bilərlər.  

 

 ISBN 978-9952-460-15-5 

 

© Ə. M. Həsənov, 2013 © A. İ. Vəliyev, 2013 


ДЦНЙА ЮЛКЯЛЯРИНИН МЦАСИР СИЙАСИ СИСТЕМЛЯРИ

 

    

MÜNDƏRİCAT

 

 

Ýèðèø .......................................................................................................... 9 

 

Û ÙÈÑÑß ÑÈÉÀÑÈ ÑÈÑÒÅÌ ÀÍËÀÉÛØÛ Âß ÎÍÓÍ ÈÍÊÈØÀÔ ÄÈÍÀÌÈÊÀÑÛ 

Û ÔßÑÈË. Ñèéàñè ñèñòåì âÿ ñèéàñè ðåæèì: Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèê ôîðìàëàðûíûí 

òÿñíèôàòû ................................................................................................... 12 

§ 1. Ñèéàñè ñèñòåì àíëàéûøû....................................................................... 12 

Ñèéàñè ñèñòåìèí ÿñàñ ñòðóêòóð åëåìåíòëÿðèíèí  

õàðàêòåðèñòèêàñû............................................................................... 14 

Ñèéàñè ñèñòåì âÿ Êîíñòèòóñèéà  ....................................................... 18 

Ñèéàñè ðåæèì ..................................................................................  19   

Äþâëÿò ðåæèìè ................................................................................. 20 

Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèê ôîðìàëàðû ........................................................... 21    

Ìîíàðõèéà èäàðÿ÷èëèê ñèñòåìè ......................................................... 22 

Ìÿùäóä ùàêèìèééÿòëè Ïðåçèäåíò èäàðÿåòìÿ öñóëó ......................... 25 

Äóàëèñò ôîðìàëû Ïðåçèäåíòëè ðåñïóáëèêà èäàðÿåòìÿ öñóëó ................ 26 

Êîììóíèñò ñèñòåìèíèí èäàðÿåòìÿ öñóëó ........................................ 27 

Ìÿùäóäèééÿòè îëìàéàí Ïðåçèäåíò èäàðÿåòìÿ öñóëó....................... 28 

Ùÿðáè ðåæèìëè èäàðÿåòìÿ öñóëó ....................................................... 30 

Ìöòëÿã ôîðìàëû èäàðÿåòìÿ öñóëó.................................................... 31 

Äþâëÿò ãóðóëóøó ôîðìàëàðû ............................................................. 32 

 

§2. Äöíéàíûí äåìîêðàòèêëÿøìÿñè òåíäåíñèéàñû âÿ  äþâëÿòëÿðèí ñèéàñè ðåæèìëÿðèíäÿ áàø âåðÿí äÿéèøèêëèêëÿð ..................... 33 

  

ÛÛ ÔßÑÈË. Àçÿðáàéúàíûí ñèéàñè ñèñòåìè: ôîðìàëàøìàñû âÿ  

ÿñàñ õàðàêòåðèñòèêàñû .............................................................................. 47 

Öìóìè ìÿëóìàò............................................................................ 47 §1. Àçÿðáàéúàíûí ñèéàñè ñèñòåìèíèí ÿñàñ õàðàêòåðèñòèêàñû 

Siyasi sistemini şərtləndirən əsas amillər ...................................... 51 

Äþâëÿò ãóðóëóøó ............................................................................. 53 

Äþâëÿò áàø÷ûñû ................................................................................ 59 

Ãàíóíâåðèúèëèê ùàêèìèééÿòè........................................................... 61 

Èúðà ùàêèìèééÿòè ............................................................................ 65 

Ìÿùêÿìÿ ùàêèìèééÿòè .................................................................. 72 

Ñèéàñè ïàðòèéàëàð âÿ èúòèìàè òÿøêèëàòëàð ........................................... 78 

Íàõ÷ûâàí Ìóõòàð Ðåñïóáëèêàñû ..................................................... 79 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   225


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə