Microsoft Word Synergy Group 31 12 2015 fs aze docxYüklə 0,74 Mb.

səhifə1/22
tarix17.09.2018
ölçüsü0,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


 

 

 

  

 

 

 

 

“Synergy Group” MMC 

 

31 dekabr 2015-ci il tarixinә  

 

Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı Standartlarına  

uyğun Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә  

Hesabatları 

 


 

 

 Mündәricat 

 

  

 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Vәziyyәti Haqqında Hesabat ......................................................................... 1 Konsolidasiya Edilmiş Mәnfәәt vә ya Zәrәr vә Sair Mәcmu Gәlir Haqqında Hesabat .................................. 2 

Konsolidasiya Edilmiş Kapitalda Dәyişikliklәr Haqqında Hesabat .................................................................. 3 

Konsolidasiya Edilmiş Pul Vәsaitlәrinin Hәrәkәti Haqqında Hesabat ............................................................ 4 

 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyә Hesabatları üzrә Qeydlәr  

1

 “Synergy Group” vә onun Fәaliyyәti .................................................................................................... 5

 

2 

Qrupun Әmәliyyat Mühiti ...................................................................................................................... 6

 

3

 Әsas Uçot Siyasәtlәrinin Qısa Xülasәsi .............................................................................................. 7

 

4 

Uçot Siyasәtinin Tәtbiqi Zamanı Әhәmiyyәtli Ehtimallar vә Mülahizәlәr .......................................... 16

 

5

 Yeni vә ya Yenidәn İşlәnmiş Standartların vә Onlara Dair Şәrhlәrin Tәtbiqi.................................... 18

 

6 

Yeni Uçot Qaydaları ........................................................................................................................... 18

 

7

 Әlaqәli Tәrәflәrlә Әmәliyyatlar vә Qalıqlar ........................................................................................ 21

 

8 

Әsas Vәsaitlәr .................................................................................................................................... 22

 

9

 Bioloji Aktivlәr ..................................................................................................................................... 24

 

10 

Asılı vә Birgә Müәssisәlәrә İnvestisiyalar ......................................................................................... 25

 

11

 Müştәrilәrә Verilmiş Kreditlәr vә Avanslar ......................................................................................... 26

 

12 

Debitor Borcları .................................................................................................................................. 28

 

13

 Mal-Material Ehtiyatları ...................................................................................................................... 29

 

14 

Qabaqcadan Ödәnişlәr ...................................................................................................................... 30

 

15

 Pul Vәsaitlәri vә Onların Ekvivalentlәri vә ARMB-dә Yerlәşdirilmiş Mәcburi Ehtiyatlar ................... 30

 

16 

Müştәrilәr vә Banklar Tәrәfindәn Yerlәşdirilmiş Depozitlәr ............................................................... 31

 

17

 Nizamnamә Kapitalı ........................................................................................................................... 31

 

18 

Borc Öhdәliklәri .................................................................................................................................. 32

 

19

 Kreditor Borcları ................................................................................................................................. 33

 

20 

Gәlirlәrin Kateqoriyalar üzrә Tәhlili .................................................................................................... 33

 

21

 Satışların vә Xidmәtlәrin Maya Dәyәri .............................................................................................. 33

 

22 

İnzibati vә Sair Әmәliyyat Xәrclәri ..................................................................................................... 34

 

23

 Maliyyә Xәrclәri .................................................................................................................................. 34

 

24 

Mәnfәәt Vergisi .................................................................................................................................. 34

 

25

 Tәәhhüdlәr vә Şәrti Öhdәliklәr .......................................................................................................... 37

 

26 

Nәzarәt Olunmayan İştirak Payı ........................................................................................................ 38

 

27

 Maliyyә Risklәrinin İdarә Edilmәsi ..................................................................................................... 39

 

28 

Kapitalın İdarә Edilmәsi ..................................................................................................................... 41

 

29

 Maliyyә Alәtlәrinin Әdalәtli Dәyәri ..................................................................................................... 42

 

30 

Maliyyә Alәtlәrinin Qiymәtlәndirmә Kateqoriyaları üzrә Tәqdim Edilmәsi ........................................ 43

 

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə