Microsoft Word toplamtez docYüklə 5,01 Kb.

səhifə28/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   55

 
84 
Kosova’dan  çekilen  Sırp  güçlerinin  yerini  100.000  NATO  askeri  almış  ve  Kosova 
BM  kontrolüne  girmiştir.  BM  kontrolünde  olduğu  dönem  içerisinde  çeşitli 
müzakereler  yapılmış,  son  fırsat  olarak  gösterilen  müzakereler  2007  Aralık  ayında 
uzlaşma  olmadan  sona  ermiştir.  Siyasi  belirsizlikler  içinde  daha  fazla  beklemek 
istemeyen  Kosova  bağımsızlık  adımı  atmaya  karar  vermiş  ve  2007  Kasım  ayındaki 
seçimi kazanarak başbakanlık koltuğuna oturan Kurtuluş Ordusu’nun eski komutanı 
Haşim Taçi ve başkan seçilen Fatmir Seydiu liderliğinde bağımsızlığını ilan etmiştir 
(www.ntvmsnbc.com). 
 
2.2.2.6. Makedonya Türkleri 
Makedonya 
Türkleri 
eski 
Yugoslavya 
toprağı 
olan 
Makedonya 
Cumhuriyeti’nde  yaşayan  Türklerdir.  Çoğu  buraya  Osmanlı  Devleti  zamanında 
yerleşmiştir. M.S. IV. yy’da Türk boylarından Hun, Avar, Bulgar, Oğuz, Peçenek ve 
Kumanların 
bölgeye 
gelmesi 
ile 
başlayan 
Türk 
yerleşimi, 
Osmanlı 
İmparatorluğu’nun  1389  yılında  bölgeyi  fethetmesi  ile  Türkleşmeye  başlamıştır. 
Fethedilen  topraklara  batı  ve  kuzey  Anadolu’dan  getirilen  Türkler  yerleştirilerek 
Türk  köy  ve  kasabaları  kurulmuştur.  1991  yılında  bağımsızlığını  kazanan 
Makedonya’da  bugün 200.000’e  yakın Türk  yaşamaktadır. Özellikle Üsküp,  Bitola, 
Gostivave,  Devar’da  yaşayan  Türkler,  Makedonların  baskısı  alındadırlar 
(www.hurgokbayrak.com).  
Makedonya’da  Türkler  tarım,  hayvancılık  ve  ticaretle  uğraşmaktadırlar. 
Makedonya’da  bugün  “Türk  Demokratik  Partisi”,  “Türk  Hareket  Partisi”  ve  “Türk 
Milli  Birlik  Hareketi”  kurulmuş  ve  bölgede  yaşayan  Türkleri  temsil  etmektedirler. 
Makedonya’da Türkçe gazete, dergi yayınlanmakta, aynı zamanda Türkçe tiyatro ile 
radyo  ve  televizyon  yayınları  da  yapılmaktadır.  Filoloji  Fakültesi  dahilinde  de  bir 
yüksek  eğitim  kurumu  olarak  Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü  de  çalışmaktadır. 
Makedonya’da  Türkler  arasında  eğitim  Türkçedir.  Doğu  Makedonya’da  dört  yıllık 
Türkçe  eğitim  alma  hakkı  vardır.  Halen  mevcut  ilköğretim  kurumlarında  264 
öğretmen  görev  yapmaktadır.  Gostlvar’da  bir  genel  lise  ve  bir  meslek  lisesi  ile 
Kalkandelen’de  bir  meslek  lisesinde Türkçe öğretim  yapılmaktadır. Üsküp’te de bir 
lisede  Türkçe  öğretim  verilmektedir.  Üsküp  ve  Manastır  Üniversitesinde  Türklere 
çok  az  bir  kontenjan  ayrılmaktadır.  Ayrıca,  Kosova  ve  Sancak  bölgesinde  de 


 
85 
Türklerin sayısı 2.000’e ulaşmıştır. Burada Türkler Türkçe eğitim görmekte olup en 
çok Priştine kentinde toplanmışlardır (www.bilgicik.com). 
 
2.2.2.7. Romanya Türkleri 
23.000.000’luk nüfusu ve 237.000 km² yüzölçümüyle Balkanlar’ın önemli bir 
ülkesi  olan  Romanya,  1989  Aralık  ayındaki  halk  ihtilalinden  sonra,  gerek  siyasi 
gerekse  ekonomik  alanda  girdiği  darboğazlardan  çıkmanın  çabası  içerisindedir. 
Romanya’nın  nüfusunun  %  10’unu  azınlıklar  teşkil  etmektedir.  Bunların  en 
büyüğünü  1.620.198  kişiyle  Macarlar  oluşturur.  Diğerleri  ise  sırasıyla  Romanlar 
(Çingeneler  409.723),  Almanlar  (119.000),  Ruslar,  Ukraynalılar  ve  Türklerdir. 
Romanya’da  azınlıklarla  ilgili  bir  problem  yoktur.  Romanya  Türklerinin  çoğu 
Dobruca  bölgesindeki  Köstence,  Mecidiye,  Tulça  gibi  şehirlerde  yaşamaktadır. 
Ayrıca  Kılıraş,  Oltena,  İbrail,  Galats,  Bükreş  gibi  şehirlerde  de  Türk  azınlığa 
rastlanmaktadır.  Türklerin  %  85’i  Köstence’de,  %  12’si  Tulça’da  yaşamaktadır. 
Romanya’daki Türk azınlığın çoğunluğunu Rumeli Türkü ve Tatarlar teşkil etmekle 
birlikte;  Ortodoks  Türklerden  olan  Gagauzlar’a  da  rastlanmaktadır.  Bugünkü 
Dobruca  bölgesi,  beş  asra  yakın  bir  süre  devam  eden  Osmanlı  idaresiyle  adeta  bir 
Türk yurdu haline gelmiştir (www.bilgicik.com). 
XIII.  yy’a  kadar,  hep  kuzeyden  ve  Orta  Asya’dan  gelen  Türklerin  akınına 
sahne  olan  Karpat-Tuna  Bölgesi’nde,  ilk  olarak  M.Ö.  1.000  yıllarında  İskitler 
görülmüştür. İskitleri sırasıyla M.Ö. 375 yıllarında Batı Hun Türkleri (80  yıl), M.S. 
VI.  yy’larda  Avar  Türkleri,  M.S.  VIII.  yy’larda  (  681–702  )  Bulgar  Türkleri  takip 
etmiştir. Peçenekler, XI. yy’ın ortalarında (1057) Kuman Türkleri’ne mağlup olmuş 
ve  bu  yörede  iki  asra  yakın  hüküm  sürdükten  sonra  Katolikliği  kabul  etmişlerdir. 
XIII.-XIV.  yy’ın  sonlarına  kadar  ise,  Altın  Orda  Devleti’nin  sınırlarının  Tuna’ya 
kadar  genişlemesi  üzerine,  Kıpçak  Bozkırlarındaki  Tatar  Türklerinden  bir  kısmı, 
Dobruca  bölgesine  gelip  yerleşmişlerdir.  Osmanlılar  Rumeli’ye  ayak  bastıklarında 
buradaki  Kuman,  Peçenek,  Oğuz  Türkleriyle  karşılaşmışlardır.  Türk  toplulukları, 
Osmanlıların  Rumeli’deki  ilerleyişlerinde  ve  bölgede  uzun  süre  kalabilmelerinde 
önemli bir rol oynamıştır (Gönül, 2001). 
Romanya’nın  birliğine  ve  bütünlüğüne  sadık,  problemsiz  bir  azınlık  olarak 
varlıklarını 
sürdüren 
Türkler, 
nüfus 
itibarıyla 
yaklaşık 
olarak 
120.000 


 
86 
dolaylarındadır.  Kurdukları  birliklerle  kendilerine  tanınan  yasal  haklardan 
yararlanmaya  çalışmaktadırlar.  Romanya’da,  milli  azınlıkların  birlikleri  bir  siyasi 
parti  statüsünde  kabul  edilmekte  ve  birer  milletvekiliyle  mecliste  temsil 
edilmektedirler.  Türk  azınlık  bu  birlikler  aracılığı  ile  Romen  Meclisi’nde  temsil 
edilmektedir.  Dillerini  ve  dinlerini  öğrenmeye  çalışan,  Türk  televizyonlarını 
seyreden,  sık  sık  Türkiye’ye  gelip  gidebilen  Türklerde  canlı  bir  Türkiye  sevgisi 
vardır.  Bölgede  yaşayan  Türk  azınlığın  iki  gazetesi  vardır.  Bunlardan  biri,  yeni 
dönemde çıkmaya  başlayan  Karadeniz, diğeri de  1995  yılında  yayın  hayatına  atılan 
ve  Türk  Birliği’nin  yayın  organı  olan  Hakses’tir.  Ayrıca  Renkler  adlı  bir  dergi 
yayınlanmaktadır (www.bilgicik.com).  
  
2.2.2.8. Rusya Türkleri 
Rusya  Federasyonu  içerisinde  yaşan  pek  çok  Türk  kökenli  halk 
bulunmaktadır.  Bu  halkların  birçoğu  özerk  statüye  sahiptir.  Bunların  yanında 
Rusya’nın  çeşitli  şehirlerinde  dağınık  halde  yaşayan  Türkler  de  bulunmaktadır. 
Rusya  Federasyonu  içinde  yaşayan  Türk  kökenli  halklar  hakkında  “Türk  Dünyası” 
sitesinden (www.tdgb.org) edinilen bilgiler ışığında İdil-Ural Bölgesinde yaşayanlar 
ve  Sibirya  Bölgesinde  yaşayanlar  olarak  iki  bölge  çerçevesinde  kısaca  bilgi 
verilecektir. 
İdil-Ural Bölgesinde yaşayan Türkler: 
Tertep  Türkleri,  Başkurdistan  ve  Tataristan  Cumhuriyeti  ile  bunlara  komşu 
vilayetlerde yaşamaktadırlar. İdil-Ural Türk Tatarlarının bir koludur. 
Kundur  Türkleri,  Kafkasya’dan  göç  ederek  İdil  Nehri  deltasında  ve  burada 
bulunan  Astrahan  şehrinde  yaşamaktadırlar.  Nogaylara  yakın  bir  Türk  boyu  olup, 
nüfusları bilinmemektedir.  
Mişer Türkleri, İdil-Ural Tatarlarının  bir kolu olan Mişer Türkleri Tataristan 
ve  Başkurdistan  Özerk  Cumhuriyeti  ile  bunlara  komşu  olan  Udmurt,  Mari  Özerk 
Cumhuriyeti, Saratov ve Samarra bölgelerinde çoğunlukla yaşamaktadırlar.  
Sibirya’da Yaşayan Türkler: 
Kumandi  Türkleri,  Tomsk  vilayetinin  Bey  Irmağı  havzasında  yaşarlar. 
Çiftçilik  ve  hayvancılıkla  geçinmektedir.  Şaman  dininden  olup,  nüfusları  100.000 
civarındadır. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə