Microsoft Word toplamtez docYüklə 5,01 Kb.

səhifə6/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

 
18 
İletişim:  Bilgiyi  açığa  vurmak  amacıyla  fikirlerin  veya  bilgilerin  değişimi. 
Farklı  teknikler  ve  metotlar  iletişim  uzmanları  tarafından  kullanılmaktadır 
(www.lobicilik.com).   
Kapitalizm:  Kapitalizm,  özel  mülkiyetin  üretim  araçlarının  ağırlıklı  bir 
bölümüne sahip olduğu ve işlettiği, yatırım, dağılım, gelir, üretim ve mal ve hizmet 
fiyatlarının  piyasa  ekonomisinin  belirlediği  sosyal  ve  ekonomik  sistemdir.  Bu 
sistemde  genellikle  bireylerin  ya  da  grupların  oluşturduğu  tüzel  kişiliklerin  ya  da 
şirketlerin  emek,  yer,  üretim  aracı  ve  para  ticareti  yapabilmeye  hakkı  vardır. 
Kapitalist  ekonomi  pratiği  Avrupa’da  XVI.  yy  ve  XIX.  yy  arasında 
kurumsallaşmıştır,  ama  bazı  niteliklerine  ilk  çağda  da  rastlanabilir.  Orta  Çağ 
döneminde de tüccar kapitalizminin erken biçimleri ortaya çıkmıştır. Feodalizm sona 
erdiğinden  beri  kapitalizm  Batı  dünyasındaki  hakim  sistemdir,  bütün  dünyaya  da 
İngiltere başta olmak üzere Avrupa’dan yayılmıştır (www.wikipedia.org). 
Küreselleşme:  Özellikle  sanayi  devriminden  sonra  ülkeler  arasında 
ekonomik,  sosyal  ve  kültürel  alanlarda  yaşanan  yakınlaşma,  bütünleşme  eğilimi 
küreselleşme  olarak  adlandırılmaktadır.  Bu  eğilim  hızı,  1980’li  yıllarda  yapılan 
uluslar arası anlaşmalarla artmaya başlamış, gümrük duvarları yıkılmış, uluslar arası 
sermaye hareketleri hızlanmış, çokuluslu firma sayısında büyük bir artış yaşanmıştır 
(Biber, 2003, 62). 
Lobi: (fiil olarak kullanımında) Lobi  yapmak, baskı uygulamak  ya da  lobide 
önemli  olan  bir  pozisyon  için  politik  bir  karar  almak  üzere  diğer  dürtüleri 
kullanmaktır. “Lobi yapmak,” etkilemeye çalışmak, kanun yapıcıları ya da hükümet 
organlarını ikna etmek için çok özel hareketlerde bulunmaktır (www.lobicilik.com).    
Lobi:  (isim  olarak  kullanımında)  İsim  olarak,  lobi  hükümet  politikalarını 
etkilemek için insanların organize bir şekilde yaptıkları hareketlerdir. Bu gruplardan 
birçoğu, yasamayı, politik  hareketleri  ya da toplumsal  fikri kendi  fikirleri, çıkarları, 
programları ve refahları için etkilemektedirler (www.lobicilik.com).   
Lobici:  Lobici;  belli  bir  çıkar  güden;  özellikli  bir  politikaya,  seçilmiş  bir 
kanun  yapanın  ya  da  hükümet  organının  görüşünü  savunan  bir  insan  ya  da  bir 
firmadır.  Lobici,  yasama  seçimlerindeki  oylamayı  ya  da  hükümet  yönetiminin 
verdiği  kararları  etkileme  eğilimindedir.  Lobiciler  hedeflerine  ulaşmak  için  etkili 
metotlar kullanarak “lobicilik” yaparlar (www.lobicilik.com).    


 
19 
Lobicilik: 
Yasama 
organını 
etkilemek 
amacıyla 
gerçekleştirilen 
aktivitelerdir.  Hükümet  politikalarını  ve  toplumsal  görüşü  etkileyebilmek  için 
kiralanmış  lobiciler,  yabancı  ajanlar  ve  merkez  hareketlerde  bulunanların  tümü 
lobiciliğe katılabilir (www.lobicilik.com).    
Medeniyetler  Çatışması:  Samuel  Huntington  tarafından  işlenen,  Soğuk 
Savaş  sonrasına  tekabül  eden  1990’lı  yıllardan  itibaren  uluslararası  ittifak  ya  da 
ihtilaflarda  belirleyici  olan  unsurun  politik  ya  da  ekonomik  ideolojiler  değil, 
medeniyetler  olmaya  başladığını  ve  XXI.  yy’da  da  bu  eğilimin  devam  edeceğini 
ifade eden bir tezdir (www.medyasozluk.com). 
Oblast: Eyalet anlamına gelmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
(SSCB)  döneminde  önemli  bir  yere  sahip  bu  yerleşim  birimleri  özerk  cumhuriyet 
kavramından sonra gelmektedir (www.wikipedia.org). 
Örgüt:  Belirli  amaçlara  ulaşabilmek  için  gönüllülük  esasına  göre  bireyler 
tarafından oluşturulan açık bir sistemdir (Biber, 2003, 70). 
Özel  çıkar  grupları:  Hükümet  politikalarını  etkilemek  amacıyla  bir  araya 
gelmiş  ortak  yaklaşımları  olan,  organize  topluluklar.  Bu  kelime  lobi  gruplarını 
anlatmak için kullanılır. Bu lobi gruplarının esas hedefleri toplum, yasama lobiciliği 
ya da medya lobiciliği şeklinde çeşitlenir (www.lobicilik.com).   
Perestroyka:  SSCB’de  1980’li  yıllardan  itibaren  gerçekleştirilen  ekonomik 
ve  siyasi  sistemi  yeniden  yapılandırma  ve  reform  hareketleri.  İlk  olarak  1979’da 
Leonid  Brejnev  tarafından  önerilmiş,  dönemin  devlet  başkanı  Mihail  Gorbaçov 
tarafından desteklenmiş ve teşvik edilmiştir. SSCB’de sosyalizmin artık işlemez hale 
gelmesi  üzerine  ekonomiyi  biraz  serbestleştirerek  devletin  bütünlüğünü  korumaya 
çalışan  Gorbaçov,  tam  aksine  devletin  parçalanmasına  sebep  olmuştur.  Gorbaçov 
ekonomi  ve  devlet  yönetimine  daha  liberal  bir  bakışla  yaklaşmıştır.  Genel  olarak 
yaptığı reformlar devlet mekanizmasını hantallığından kurtarmak üzeredir. Verimsiz 
işleyen devlet kurumları ve işletmelerine özerklik, tek bir merkezden planlama yerine 
kendi  üretim  planlarını  yapabilme,  bütçe  açıklarını  merkezden  kapatma  yerine 
kapitalist  sistemdeki  gibi  kar  amaçlı  üretime  odaklanma,  kaynakların  silahlanma 
yarışı  yerine  ekonomik  refahı  arttırma  üzerine  kullanılması  ve  bu  nedenle  ABD  ile 
silahsızlanma  anlaşmaları  yapılması  perestroyka  ilkesinin  getirdiği  başlıca 
gelişmelerdendir (www.wikipedia.org). 


 
20 
Politika:  İnsanların  belli  amaçlara  ulaşmak  ve  sahip  oldukları  değerleri 
hayata geçirmek için giriştikleri ve zaman zaman işbirliği ve uzlaşma, zaman zaman 
çatışma 
biçiminde 
ortaya 
çıkabilen 
bir 
stratejik 
etkileşim 
sürecidir 
(www.suai2005.ws.tc). 
Sivil  toplum:  Devletin  doğrudan  müdahale  edebileceği  alanların  dışında 
kalan  ve  ekonomik  ilişkilerin  baskısından  da  görece  bağımsız  olarak,  gönüllülük 
esasına dayalı ilişkilerle oluşturulan etkinlik alanıdır (Biber, 2003, 94). 
Sivil  toplum  örgütleri:  Ortak  talep,  ortak  bakış  ve  ortak  duyarlılık  sahibi 
yurttaşların  bir araya gelerek, devletin  hukuki,  idari, üretici  ve kültürel organlarının 
dışındaki alanlarda oluşturdukları dernek, vakıf, sendika gibi örgütlenmelerdir (Uğur, 
1998,  69).  Sivil  toplum  örgütleri  özellikle  XX.  yy’ın  son  çeyreğinde  tüm  dünyada 
yayılıp gelişmiş  ve  hükümet dışı örgütler, gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri 
(STÖ),  sivil  toplum  kuruluşları  (STK)  ve  NGO  (Non-Govermental  Organizations) 
gibi sözcük ve kısaltmalarla ifade edilir olmuştur (Belge, 1998, 23). 
Soğuk  Savaş:  İkinci  Dünya  Savaşı’ndan  sonra  küresel  süper  güçler  olarak 
ortaya çıkan Sovyetler Birliği  ile  ABD arasında ortaya çıkan  ve  bu ülkelerin  askeri 
müttefikleri  tarafından  desteklenen,  jeopolitik,  ideolojik  ve  ekonomik  savaş 
durumudur (Çimen, 2007, 165). 
Totalitarizm:  Küçük  bir  politik  grubun  önemli  bütün  yetkileri  tekelinde 
toplayarak,  demokratik  olmayan  bir  biçimde,  devletçilikle  ve  sıkı  bir  denetim 
rejimiyle toplumu yönetmesi akımı ve uygulamasıdır (www.wikipedia.org). 
 
1.6. Araştırmanın Sunuş Sırası 
Bu  çalışma  dört  kesimden  oluşmaktadır:  Birinci  kesim,  araştırma 
hakkındadır.  Bu kesim bir bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm de altı alt bölüme 
ayrılmaktadır.  Bu  alt  bölümler  şunlardır:  “Araştırmanın  Konusu  ve  Önemi”, 
“Araştırmanın  Denencesi  ve  Amacı”,  “Araştırmanın  Yöntemi”,  “Bilgi  Derleme  ve 
İşleme Araçları”, “İşlevsel Kavram Tanımları” ve “Araştırmanın Sunuş Sırası”. 
İkinci  kesim  dış  Türkler  hakkında  genel  bilgiler  üzerinedir.  Bu  kesim  bir 
bölümden oluşmaktadır.  
İkinci  bölümde dış Türkler  hakkında genel  bilgiler verilmiştir.  Bu  bölüm  de 
üç  alt  bölüme  ayrılmaktadır.  Bu  alt  bölümler  şunlardır:  “Bağımsız  Türk  Devletleri 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə