Microsoft Word turski jazik-drzavna matura-2009-2010. docYüklə 139,92 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.05.2018
ölçüsü139,92 Kb.
#46293


 

 

 

DEVLET SINAV MERK

EZ

İ 

"SK"P, 2010 

 

T"RK DILI 

 VE EDEBIZATW  

DEVLET OLG

U

NLUK SW

NAVW 

SWNAV 

PROGRAMW 

LISE E?ITIMI

ORTA MESLEK| E?ITIMI 


 

DEVLET SINAV MERKEZİ

 

 

  

 

SWNAV PROGRAMW  

 

 

LISE VE ORTA MESLEK| E?ITIMI 

DEVLET OLGUNLUK SWNAV PROGRAMW 

 

 

 

 

 

 

 

E/itim ve Bilim Bakan No._ 07>122/1, tarih_ 29.01.2010 aldw/w Kararwzla T'rk Dili 

ve Edebizatw Devlet Olgunluk Swnavwnw onazlamw[twr.

 

T"RK DILI VE EDEBIZATW
 1. GIRI{  

T'rk Dili ve Edebizatw lise ve mesleki orta okulların 1>4 swnwflarwnda ve her dqrd okuma zwlwnwnda q/retilen dersitir. Bu dersin temel amacw 

q/rencileri sqyl' ve zaywlw ifade zeteneklerini geli[tirebilmek ve edeb\ T'rk dilini do/ru kulanabilmektir. Q/renciler bu q/retim dersin zardwmw ile 

edeb\ zapwtlarwn analitik ve zorumlazarak okuma zeteneklerini geli[tirmektedir.  

 

T'rk Dili ve Edebizatw ait olan Olgunluk ve Bitirme swnavwnwn esas amacw [udur_  

Orta okuldaki kalitenini izile[mesi-  

T'rk Dili ve Edebizatw ders programlarwnwn ger;ekle[mesi, takibi ve kontrql' ^Devlet e/itim sevize standardlarwna gqre&-  

Lise e/itimini b't'nledi/ine dair diploma sahibi olmak ^E/itimin swnavla b't'nlenmesi&-  

"niversite e/itimi i;in se;im zapma ^Dikez ge;i[&-  

Do/ru ve ge;erli ql;'lerden elde edilen q/rencilerin ba[arwlarwnw q/rencilere, velilere ve e/itim enstit'lerine bildirmek.   

Konsepsiyona gore, T'rk Dili ve Edebizatw dersi mecburi öğretim dersidir ve olgunluk sınavın bir bölümüdür.  

Devlet olgunluk swnav programw her dqrt q/retim zwlw i;in qngqr'len programlardan haywrlanmw[twr. DIL ve EDEBIZAT program alanlarwndaki 

Söylü Ifade ^Konu[ma&, Okuma, Edebizat ^Bilinen za da bilinmezen eserlerde edeb\ ve kuramsal bilgiler ile ilgili sorular sorulacak& ve Zaywlw ifade 

yetenekleri imtihan edilecektir. 

 

 

  

 

  


 Swnav Programwnwn I;eri/i, Qyeti ve Uzgulanw[w 

 

Swnav Programw, Makedonza Cumhurizetinde orta e/itimine ait bir evraktwr. Bu evra/wn temel amacw q/rencileri T'rk Dili ve Edebizatw Olgunluk Swnavw Programwn i;eri/i ve ger;ekle[mesi ile ilgili bilgi sunmaktwr. 

 

 Swnav Programw [u qyellikleri kapsamaktadwr_ 

 Swnavwn amacw 

 Swnavwn i;eri/i 

 Programwn alan ve zeteneklerin qyellikleri 

 Ama;larwn konkre edilmesi 

 Swnavwn tasviri 

 De/erlendirme ql;'tleri 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


 2. T"RK DILI VE EDEBIZATW OLGUNLUK SWNAVWN GENEL AMACW  

 

Orta okul liselerdeki T'rk Dili ve Edebizatw Devlet Olgunluk Swnavwnwn genel amacw dqrt zwl s'ren e/itimin sonunda Dil ve Edebizattan 

edinilen bilgileri zoklazwp belirlemek ve bununla da q/rencilerin dqrt zwllwk okuma zwlwn sonunda da onlarwn bu derslerden belirlezecek notu da 

belirlenmesi demektir.  

Dili ve Edebizatw Devlet Olgunluk Swnavwnwn genel amacw orta okullardaki q/rencilerin dil ve edebizat alanwnda edindikleri bilgilini zoklamak 

ve taydwklamaktwr. Dil alanwnda q/rencilerin edeb\ T'rk dilinin sqyl' ve zaywlw olarak do/ru kullanma zeteneklerinin zoklanmasw zapwlacak- Edebizat 

alanwnda ise edeb\ eserleri analitik ve zorumlazarak zakla[masw gibi kendi ba[wna belli alanda uzgun metin zayabilmesidir.  

 

Swnavw ge;ebilmesi i;in q/renci [unlarw zapmalwdwr_   

T'rk Dili ve Edebizat dersinden gereken bilgi ve becerileri kullanabilmesi-   

Kendi ba[wna sqyl' ve zaywlw ifade edebilmeli-  

T'rk;enin iml= kurallarwnw do/ru kullanabilmeli-  

Edeb\ eserleri zorumlazarak ve zaratwcw olarak anlatabilmeleri-  

Metinleri zorumlazarak okuzabilmek.   

 

  

 

 
 3. SWNAVWN I:ERI?I 

 

3.1. DIL 

 

Ama;_ > Sqyl' ve zaywlw ifadede T'rk edeb\ dili kurallarwnwn kullanwlmasw.  

Q/renci_ 

> Sqyl' ve zaywlw ifade kurallarwnw kullanabilmeli- 

> Bir ifadezi kendi ba[wna ve do/ru ifade edebilmelidir. 

 

 

I:ERI?I  

DIL 

1. DIL BILIMI 

Zayw T'rleri 

-

 Islam\ Devir Qncesi T'rk;e- Islam\ Devir Sonrasw T'rk;e ve T'rkize T'rk;esi 

 

2. T"RK:ENIN TARIHI GELI{IMI 

-

 

T'rk zayw dilinin ba[langwcw -

 

T'rk dil ailesindeki Anadolu T'rk;esi 

-

 

Dilin qnemi ve qyellikleri   

3. SESBILGISI ^FONETIK&  

-

 Ses de/i[meleri ^konu[mada& 

 

4. VURGU 

-

 

T'rk;edeki vurgu ^konu[mada&  

  5. ZAYWM ^IML+&  

-

 

B'z'k harfin kullanw[w- -

 

Kelimeleri hecelere azwrabilmek- 

-

 

Mwsra sonundaki kelimeleri azwrabilmek- -

 

Kwsaltmalar ve kelimelerin kwsaltmalarw 

-

 

Zaywm i[aretleri ^, . < _ ^ & > &  

6. SQYBILIMI ^MORFOLOJI&  

-

 Kelime T'rleri_ 

 > Morfolojii, dil>semantik ^anlamsal& ve sqydiyimi  a;wswndan kelime t'rleri- 

-

 Kqk- Ek- Zapwm ekleri- :ekim ekleri- Zardwmcw 'nl' ve 'ns'yler- Zapw bakwmwndan kelimeler- 

-

 Zapwlarwna gqre kelime t'rleri_ Isim ve fiil kelimeleri ve  qyellikleri 

-

 Zapwlarwna gqte fiiller_ 

> Qynelerine gqre 

> Nesnelerine gqre 

-

 Ismin Halleri 

-

 Zapwlarwna gqre kelimeler ^basit, t'remi[ ve bile[ik&- 

 

7. SQYDIYIMI ^SENTAKS& 

-

 

C'mle- -

 

C'mledin dilbilgisi zapwsw_ Ezlemin anlamw bakwmwndan c'mleler- Olumlu olumsuy c'mleler- Z'klemin c'mlede bulundu/u zere gqre ^d'y za da devrik& c'mleler- 

 C'mlenin temel q/eleri: 

-

 Z'klem 

-

 Qyne 

 

8. ZAYWM ^IML+& 

-

 

Zaywm kurallarw  

  

3.2. EDEBIZAT  

Ama;_ 


Q/renci_ 

> Milli Edebizatwmwywn ve D'nza Edebizatwnwn temsilcilerini de/i[ik yamanlardaki qyelliklerden zararlanmak- 

> Kendi ba[wna edeb\ eserini zorumlazarak okuzabilmek- 

> Kendi ba[wna edeb\ eserini zorumlazarak anlatabilmek- 

 

Q/renci_ > Edeb\ esere zorumlu zaratwcw olarak zakla[mak- 

> Edeb\ eserde zer, yaman ve konuzu tespit edebilmek- 

> Edeb\ kuram kavramlarwnw tanwzabilmek- 

> T'rk ve de/i[ik uluslarwn edebizatlarwndaki eserleri kwzaslabilmek-  

 

EDEBIZAT 

1. EDEBIZAT KURAMW 

-

 Nesir ^D'yzayw&- 

-

 Naywm ^Manyume, ko[uk&- 

 

 Nazım (mısra,dörtlük,beyit); 

-

 

Dram -

 

Edebi sanatları 

-

 

Folklor/ Destanları -

 

Halk edebiyatı 

-

 

Edebi türler   

2. EDEBIZAT TARIHI  

-

 T'rk edebizatwnda devirler- 

  3. 

ISL+MIZET QNCESI T"RK EDEBIZATW 

 Sqyl' Eserler 

-

 

Kutadgu Bilig -

 

Sagular 

-

 

Ko[uklar -

 

Savlar 

-

 

Destanlar   

 

   Zaywlw Eserler 

-

 

Gqkt'rk Kit=beleri ^metinleri&  

4. ISL+M| DEVIR T"RK XW>XW>XWW zz. 

-

 Kutadgu Bilig 

-

 Sagular 

-

 Ko[uklar 

-

 Savlar 

-

 Destanlar  

-

 Junus Emre @Divan@ 

-

 Mevlana C.Rumi @Mesnevi@ 

-

 Nasrettin Hoca 

-

 Battalname 

-

 Ali [ir Nevai ^Gagel qrnekleri& 

-

 Sülezman :elebi ^Mesnevi& 

-

 {ezhi ^Harname& 

-

 Kajgusuz Abdal ^{iirlerinden qrnekler&  

-

 Dede Korkut Hik=zeleri 

-

 Fuyuli ^ Lejla ve Mecnun

,

dan se;meler& 

-

 B=ki ^Gayellerinden se;meler& 

-

 A[wk Garib Hik=zesi  

-

 N=bi  

-

 Nef

,

 

-

 Karacao/lan  

-

 A[wk Qmer 

-

 Evliza :elebi  

-

 Pe;evi  


 

- 

Nedim ^{arkwlar&  

-

 Dertli  

-

 Eryurumlu Emrah 

 

5. TANYIMAT DEVRI T"RK EDEBIZATW 

-

 {inasi ^{airin Evlenmesi — komedi& 

-

 Namik Kemal ^Intibah&  

-

 Abdulhak H. Tarhan ^@Makber@ [iiri& 

-

 Tevfik Fikret ^ Sis ve Mai Deniy [iirleri& 

-

 Halit Yiza. U[akligil ^Mai ve Sijah& 

-

 Ahmet Ha[im ^ Pijale ve Merdiven [iirleri& 

-

 Faruk Nafiy :amlibel ^{iir_Kwskan;& 

-

 Qmer Sezfettin ^Ka[a/w& 

-

 Mehmet Akif Ersoz ^@B'lb'l@>[iirlerinden se;meler vb& 

-

 Jahza Kemal Bezatlw ^Sessiy Gemi, A;wk Deniy&  

-

 Ahmet Kutsi Tecer ^@Nerdesin@ [iiri& 

-

 Necip Faywl Kisak'rek ^{iirlerinden qrnekler& 

-

 Memduh {efket Esendal ^Hik=zelerinden se;meler& 

-

 Faywl H. Da/larca ^@Bu Eller mizdi@ [iiri& 

-

 Ahmet Muhip Dranas ^@Fahrije Abla@ [iiri& 

-

 Orhan Veli Kanik ^@Istanbulu Dinlijorum@ [iiri& 

-

 Beh;et Necatigil 

-

 Atilla Ilhan  

-

 Cahit Swtki Tarancw ^@Otuy Be[ Ja[@ [iiri  

-

 Sait Faik Abaswzanwk ^@Karanfiller@ hik=zesi ve @Kazwp Aranwzor@ romanw& 

-

 Haldun Taner ^@Ke[anlw Ali Destanw@ komedisi& 

-

 Orhan Kemal ^@Cemile@ romanw& 

-

 Ahmet Hamdi Tanpnar ^@Bursada Yaman@[iiri&  

-

 Kemal Tahir ^Hik=ze_@Gql Insanlarw@&  

-

 Tarik Bu/ra  

-

 Necati Cumalw ^Roman_@Cemile@& 

-

 Zakup Kadri Karaosmano/lu ^Roman_@Zaban@&  

-

 A[wk Vejsel ^{iirlerinden se;meler& 


 

 6. D"NZA EDEBIZATW > RQNESANS,    

 RQNESANS QNCEKI DEVIR, HUMANIYM VE RQNESANS 

-

 Gılgamış 

-

 Homer „ Ilizada“ 

-

 Dante Aligieri    “Tanrısal Komedi  (Giriş Şiiri) 

-

 Miguel de Servantes   “Don Kişot” 

-

 Vilyam Şekspir   “Hamlet” 

 

 D"NZA EDEBIZATWNDAN DI?ER TEMSILCILER  

-

 Molier   “Tartüf” 

-

 Corc Gordon Bayron  “Şövalye Haroldun Serüvenleri” 

-

 Aleksandar S. Puşkin      “Evgeniy Onegin”  

-

 Onore de Balzak      “Gorio Baba” 

-

 F. M. Dostoevski     “Suç ve Ceza” 

-

 Edgar Alan Po    “Kuzgun” 

-

 Şarl Bodler     “Elem Çiçekleri” 

-

 Albert Kami    “Yabancı” 

-

 Semyuel Beket     “Beket’i Beklerken” 

-

 A. P. Çehov   “Hikâyelerinden Seçmeler” 

 

 
 

10 


4

. ALANLARA GQRE AMA: BILGI VE ZETENEKLERIN KONKRE EDILI{I 

 

4.1 ZAYWLW IFADE 

 

AMA:LAR KONULAR 

> A:WKLAMALAR 

Q/renci_ 

1.

 Okunulmu[ ve T'rk;e zaywlmw[ bir edeb\ konu ile ilgili 

zorum zayabilmeli. 

Naywm, nesir ve dram 

2.

 Qnceden verilen bir konu ile ilgili ve de/i[ik 

kaznaklardan bilgiler kullanarak bir kompoyiszon 

zayabilmeli. 

Ekoloji, film, m'yik, uzu[turucu maddeler, medzalarawn olumsuy etkileri, 

herg'nk' hazattan olazlar 

3.

 Uzgulamalw ^pratik ama;lw& metinler zayabilmeli. 

Dilek;e, mektup, t'rl' fi[, afi[, duzuru, ba;[vru, biografza zayma>doldurma 

4.

 

Belli bir zayw ^metin& ile ilgili kendi tutumunu ortaza kozabilmeli. 

Herg'nk' hazattan gayete haberi zayma 

5.

 

Dil ve noktalama i[aretlerini kullanarak düzyazı yazabilmeli 

Dil ve noktalama i[aretlerini d'yeltebilmeli-  

 


 

11 


4.2. OKUMA 

 

AMA:LAR 

KONULAR > A:WKLAMALAR 

Q/renci_ 

1. Konuza dazanarak metnin t'r'n' tespit edebilmekte- 

 

> verılen delil uzgulazabilmek > düşünceleri ortaza sergileyebılmek 

> kanıtlayabilmek 

> tanıtımını yapabilmek 

2. Metindeki ana d'['ncezi ;wkartabilmekte- 

> ana düşünceyi anlayabilmekte ve argumanlar gqsterip 

kanıtlayabilmekte 

3. Metindeki usl]bu tespıt edebılmekte (bulabilmekte& ve 

kwzaslazabilmektedir. 

> metnın usl]bu bulabilmekte ve kwzaslazabilmektedir(  

administratif- aleni- sanatsal- bilimsel ve gayeteci usl]bu.  

4. Deyim ve diğer ifadelerin dildeki görevlerini (fonksiyonların) 

kavrazabilmeli. 

 

Deyim ve atasözleri anlayabilmekte. Örnek: > Onların domzu eksik (çok zengın olmaları); 

> “Hayatımda güneş görmedi” (Dertlerim var); 

> Siyah altın (petrol) 

5. Metindeki ana düşünce ve baş kahramanları bulabilmeli. 

> Dolaylı ya da dolayısız vurgulanan baş kahramanları ayırt 

edebilmekte; 

6. Metindeki konu ile pratikte fonksiyonu arasındaki bağı bulabilmesi;  > Metindeki konuyu, baş kahramanları; sorunları; motıf ve mesajı 

tespit edebilmekte ve pratikle uygulayabilmekte. 

7. Gerçek hayata ve metindeki olaylar arasındak farkı ayırt edebilmeli. > Metindeki farklılıkları kavrayabilmekte ve uygulazabilmektedir. 

8. Metin inceliyebilmekte, argumlarla kendi düşüncesini/kararını 

verebilmekte 

> Kendi tutum ve argumanlarını bulabılmekte ve sunabılmektedir. 

> Bazı kararın kabuledebirliği için arguman sunabilmesi. 

9. Özetleyebilmekte 

> Metnin özeti kısa ve açık olması olması gerek. 

10. Metnin geçmiş ve şimdiki rölünü kavrazabilmektedir.  

> Olaylar, dil ve usl]buna dayanarak metnin bugün ne kadar güncel 

olup olmadığını tespit edebilmektedir.  

 

  

12 


4.3. EDEBIZAT  

 

AMA:LAR KONULAR > A:WKLAMALAR 

 Öğrenci: 

1.

 

Verilen bir edebi eserde belirli bir edebi akımın temel özelliklerini bilmeli; 

-

 Ör. Romantizmin özellikleri: Geçmişe olan tutkusu, doğaya karşı 

olan sevgisi, gerçek hayattan kaçış ve bilinmeyen ve uzak ülkelere 

seyahat etme, dünya hasreti; 

2.

 İki değişik edebi eserdeki edebi akımların temel özelliklerini 

karşılaştırabilmeli (kıyaslayabilmeli); 

 

Alınacak metinler: -

 

Hümanizam ve rönesans, romantizm, klasisizm, realizim, ekspresionizim, sembolizm, egzistensijalizim 

3.

 Edebi eserdeki olayları hronolojık akışına göre sıralayabilmeli;  

  

- 

Anlatım 


-

 

İç monologu; diyalog 4.

 

Bilinen ya da bilinmeyen metindeki edebiyat kuramdaki kavramları bulabilmeli; 

-

 Edebi sanatları 

-

 Edebi türleri 

-

 Yaratma unsurları 

5.

 Edebi eserin yapısını ve kompozisyonunu bulabilmeli;  

- Kıta, beyit, mısra, sone,sahne, başlık 

6.

 

Edebi eserlerdeki olayların zaman ve yerini tespit edebilmesi; -

 

Olay geçmişte, gelecekte, zamanı ve yeri hayal edilmiş bır yerde olageldiğini 

7.

 Kahramanları onların iç ve dış özellikleriyle analiz edebilmeli; 

-

 Dış tasvir 

-

 Iç tasvir 

8.

 Kahramanları edebi eserdeki fonksiyonuna gore analiz 

edebilmeli; 

-

 

Olayın baş kahramanı -

 

Yardımcı kahramanlar 9.

 

Verilen edebi eserdeki konuyu tespit edebilmeli;  Konular: 

-

 Aşk, gelenek, ınsan hayatı, birbirini tanımama vb. 

10. Dil ve uslubana göre bir eseri diğer bır edebi eserden ayırt 

edebilmeli; 

-

 Bilim üslubu, administrative üslubuna karşı edebi üslubu 

-

 Eski ve yabancı kelimeler yerine öz Türkçe kelimelerin kullanımı 

 

  

13 


4.4.  SQYL" IFADE

 

^KONU{MA& 

Swnavwn bu bql'm' gereken [artlarwn olu[uncaza kadar ger;ekle[mezecektir. 

AMA:LAR KONULAR 

> A:WKLAMALAR 

1. Ba[kaswndan zardwm almadan sqyl' olarak belli bir konu 

ile ilgili d'['ncesini sunabilmeli. 

Konu qrnekeri_ > @Her ailede nesil farklwlw/w vardwr@ 

 > @Gen;ler, modern gizim ku[am tarywndan ne anlamaktadwrlar< 

 > @Insan haklarw, onun sorumluluklarwndan ortaza ;wkmaktadwr.@ 

2. De/i[ik durumlarda kendi tutum, delil ve teylerini ortaza 

kozabilmeli. 

> Di/er delillerle uyla[masw gerekti/i durumlar. 

> Verilen rqle gqre ne yaman tepki gqsterece/ini bilmesi.  

3. Kendi ba[wna zorumlazabilmeli 

> Tizatro temsili > Edebizat eseri 

> Spor zarw[masw > Gayete zaywlarw 

> Toplantwlar > Konserler 

4. Zardwm almadan belli bir konu 'yerinde tartw[abilmeli. 

Konu qrne/i_ @Insan haklarw, onun sorumluluklarwndan ortaza ;wkmaktadwr.@  

> Tartw[mazw z'r'ten ki[i olarak-  

> Tartw[ma konusunun giri[ini haywrlamak- 

> Tartw[mazw z'r'ten ki[i olarak- 

> Tartw[mada bir katwlwmcw olarak- 

> Tartw[manwn son sqy'n' sqzlezen ki[i rql'nde olarak  

5. Belli bir konuzla ilgili kendisi tarafwndan elde etti/i 

delillerin sunabilmeli. 

Konu qrne/i_ @15 Zwl Qnce Insanlarwn Hazatlarw@ 

> Bilgi toplazabilmekmak, ara[twrabilmek 

> Swnwflandwrabilmek 

> Form'le edebilmek 

6. Belli bir problem ile ilgili sqyl' olarak kendi 

d'['ncelerini sqzlezebilmeli. 

> Tartw[malw konular 

> Belli bir eserden ;wkarwlmw[ sorunlar 

> Herg'nk' sorunlar 

7. Belli bir konuda etkilezici konu[urken tel=ffuyunu ve ses 

tonunu gerekti/i kullanabilmelidir. 

> Normal konu[malarda 

> Haywrlwk konu[malarda 
 

14 


{unlarw kullanmalwdwr_ > Mantwksal vurguzu kullanabilmeli 

 > El kol hareketlerini kullanabilmeli 

 > Gereken zerde ara verebilmelidir. 

  

15 


5

. SWNAVWN BI:IMI  

 

5.1. SWNAVWN ZAPWSW 

 

T'rk Dili ve Edebizatw olgunluk swnavw '; bql'mden olu[mu[ olup dqrt zetenek de/erlendirilmektedir. De/erlendirmeze alwnan zeteneklerin 

de/erlendirmedeki z'ydelik pazw e[it olarak verilmi[tir. 

  

Sqylü Ifade ^Konu[ma& Zetene/i swnavwn inter ^sqyl'& bql'm' olup ve okullarda swnwvwn ger;ekle[tirilmesi ve de/erlendirilmesi belli kurallarw 

olan bir swnavdwr. Bu swnavwn ger;ekle[mesi dqrd'nc' zwlwn ikinci zarwzwlwn ba[langwcwnda ba[lamalwdwr. Q/retmen, bir g'n esnaswnda swnwvwn zapwlacağı 

yaman ve q/renci sazwswnw biyyat kendisi pl=nlamaktadwr. Sqylü Ifade ^Konu[ma& zetene/inin de/erlendirilmesi ^notlandwrwlmasw& qnceden belirlenmi[ 

ql;'tler ^kriterler& ile ger;ekle[tirilecektir. 

 

Sınavın bu bölümü için gereken şartların yaratılmasından sonra gerçekleşecektir. 

 

Okuma, Edebizat ve Zaywlw swnavwnwn ekster ^zaywlw& bql'm'd'r bunlarwn zeteneleri z'ydelik olarak aznw puanlarw olacaklardwr. Okuma ve Edebizat zetenek sorularw swnavwnwn ilk bql'm'd'r ve test kitap;w/wnda sazw olarak aznw sazwda sorular olacaktwr. Bu swnav, sorulan sorular ile ilgili 

önceden haywrlanmw[ cevap anahtarwna gqre de/erlendirilecektir ^notlandwrwlacaktwr&.   

Zaywlw swnavwn ikinci ekster bql'm'd'r ve qnceden belirlenen ^haywrlanan& ql;'tlerle ^kriterlerle& de/erlendirilecektir.  

 

 

SWNAVWN INTER BQL"M"_ SQYL" IFADE ^KONU{MA& 

SWNAVWN EKSTER BQL"M"_ OKUMA, EDEBIZAT, ZAYMA 

Olgunluk swnavw zukarwda belirlenen zetenekleri kapsazan iki test kitap;w/wndan olu[maktadwr.  

 

 


 

16 


5.2. SWNAVWN S"RESI 

 

Swnavwn inter bql'm'_ 

 

Sqylü Ifade ^Konu[ma&_ > Haywrlanma s'resi > 15 dakika    > Q/rencinin konu[ma s'resi >15 dakika 

 

Swnavwn ekster bql'm'_ Test karnesi > 240 dakika  

 

5.3. SWNAV QDEV T}RLERI ^SORULARW&  

T'rk Dili ve Edebizat dersinin devlet olgunluk swnavw [u tip qdevlerden olu[maktadwr_ 

-

 

A;wk t'rden -

 

:oktan se;meli -

 

Bo[ zerleri doldurma -

 

Altan ;iymeli sorular -

 

Deneme ^Ese& t'r'nden ^Sazwsw belli olan metin zaymak&  

 

 

 

 

 

 


 

17 


5.4. KONULARA GQRE ALANLAR VE ZETENEKLER 

  

Zetenek 1 

Zetenek 2 

Zetenek 3 

Zetenek 4 

 

Programdaki Konular Konu[ma 

Okuma Zayma 

Edebizat ^Edeb\ bilgi ve kavramlarwn 

kullanwlw[w& 

Toplam 

DIL $50 


20% 

5 % 


20 % 

5 % 


50% 

EDEBIZAT $50 

5 % 

15 % 


10 % 

20% 


50% 

Toplam_ 


25% 20%  30% 

25 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

18 


6.DE?ERLENDIEME 

 

Swnavwn ekster bql'm'nden en ;ok 80 ile 100 puan arasında kayanwlabilir. :ok se;meli qdevlerin herbirine tam cevabw i;in birer puan verilir 

^q/renci do/ru cevabw ;evrelemesi gerekmektedir&. 

Istenilen do/ru ve kesin cevap i;in birer puan verilir ^bir veza birka; kelime&. 

Bayw qdevleri naswl ;qy'ld'/'ne dair tartw[ma, a;wklama, de/erlendirme zada herhangi bir tutum alma gerekirse do/ru cevab i;in qdevlerin 

sazwswna gqre 2 za da 3 puan verilir.  

De/erlendirme, ba/wmswy de/erlendiriciler tarafwndan merkeyi ve ekster olarak daha qnceden haywrlanmw[ zqnerge ve ql;'tlere gqre zapwlacaktwr. 

Merkeyi de/erlendirme dw[wnda sqyl' ifade ^konu[ma& zetene/i eleme qyelli/i ta[wmakta, ql;'tler ekster haywrlanwr, zoksa okuldaki q/retmen 

komiszonu tarafwndan inter ger;ekle[tirilir. 

De/erlendirme swnav esnaswnda zapwlmaktatwr. Swnava en ay iki q/retmenin i[tirak etmesi gerekmektedir, q/rencinin verece/i ifadelerini 

qnceden haywrlanmw[ ql;'tler gqre de/erlendirilir. Sınavın bu bölümü için gereken şartların yaratılmasından sonra gerçekleşecektir... 

Swnavwn ge;ilebilmesi i;in ve olumlu notların arasındaki puan sayısı (2’den 5’e kadar) sınavın gerçekleşmesinden sonra tespit edilir.  

 

 

 6.1. DE?ERLENDIRILEN ^NOTLANDWRWLAN& ZETENEKLER 

 

T'rk Dili ve Edebizatw Devlet Olgunluk Swnavw q/rencilerin bu zetenekleri de/erlendirilecektir_ Sözlü İfade (Konu[ma& ^sqyl' bql'm'&, Okuma. Edebizat ve Zaywlw ifade ^zaywlw bql'm'&.  

 

 

6.2. SQYL" IFADE ^KONU{MA& 

Sqylü ifadenin aswl amacw q/rencilerin de/i[ik konularwn de/i[ik durumlarda sqyl' organiye sunma zetene/ini denemektir.  

Swnav bi;im_ Olgunluk swnavwnwn sqyl' bql'm' 

Ger;ekle[me [ekli_ Inter 

 

Sqyl' ifade swnavwnwn stat's'_ elemeli ^Ba[arwlw netice q/rencize olgunluk swnavwnwnwn zaywlw swnavwna girmesine imk=n sa/lamaktadwr. 


 

19 


Sqyl' ifade bi;imleri_ konu[ma ^anlatma, eybere sqzleme, sunuculuk ^ konferans&- kwsa monologlar ^ Giri[ bql'm', sunma, haber, tartw[ma, 

zorum, rapor sunma&- Konu[ma veza dizalog ^ resmi konu[malar, intervzu, debata, anket, belli konu 'yere konu[ma&- Qyel konu[me ;e[itleri 

^Kutlama konu[masw, selamlama …&. 

 

 6.3. OKUMA 

 

Edebizatwn aswl amacw, verilen metin veza eserlerin incelenmesinde q/rencilerin analitik ve i sentetik ara[twrma zetenekleri- metinler araswndaki farklwlwklarw gqrebilmeleri_ [ahsi kullanwm i;in ^zqnergeler, mektuplar,biografiler&- =leni kullanwm i;in ^hak ve hukuk d'yenlemeleri, niyamname 

)talimatname, kanunlar&- E/itim gereksinimleri i;in ^ders kitaplarw,leksikonlar, sqyl'kler, ansiklopediler vb.&.  

Swnavwn [ekli_ Olgunluk swnavwnwn zaywlw bql'm' 

Ger;ekle[tirme [ekli_ Ekster 

 

 

6.4. EDEBIZAT  

 

- Edebiyatın asıl amacı bir eserin kendi başına yorumlayabilme yeteneğini yoklamak; Değişik ulusların edebiyatlarındaki eserleri kıyaslamak; Belli bir edeb\ akwmwn qyelliklerini bulabilmeleri. 

 

Swnavwn [ekli_ Olgunluk swnavwnwn zaywlw bql'm' Ger;ekle[tirme [ekli_ Ekster 

 

 6.5. ZAYWLW IFADE 

Zaywlw swnavwnwn aswl amacw q/rencinin de/i[ik konu ve bi;imlerdeki_ plan kurabilme- not tutabilme zeteneklerinin zoklanmaswdwr.   

Swnavwn [ekli_ Olgunluk swnavwnwn zaywlw bql'm' 

Ger;ekle[tirme [ekli_ Ekster 

 

 
 

20 


7. ZAYWLW IFADE I:IN DE?ERLENDIRME ^NOTLANDIRMA& QL:ÜTLERI 

  

Zaywlw de/erlendirme kriterleri ile ilgili qngqrülmü[ metinler konuzla ilgili uzgun de/ilse adaz de/erlendirmeze  alwnmazacaktwr ^hakkwnw 

kazbetmi[ olacaktwr&. 

 Adaz  zaywlw de/erlendirme hakkwnw kazbetmi[ olacaktwr e/er zaywlan metin istenilen kriterler dw[wna çwkarsa.  

 Sözkonusu olan Sınav Yönergesinde  ve yazılı değerlendirlenme ile ilgili öngörülmüş ölçütlere (kriterlere) dayanarak, aday tarafından 

yazılması gereken belli bir metinde kelime sayısı gerekenden daha az veya daha çok olduğu takdirde aday değerlendirme hakkını kaybetmiş 

olacaktır  

   


De/erlendirme Ql;ütleri 

Ql;ütler I;in Gqstergeler 

De/erlendiren Ki[i I;in  Talimat 

1. Dil> 

   Toplam  4 puan  

    iml= > 1 

    noktalama i[aretleri > 1 

    cümle bilgisi ^sentakas&>1 

    kelime bilgisi > 1 

  

1. Iml=_ > Kü;ük ve büzük harfin kullanwmw- 

> Kelimelerin biti[ik ve azrw zaywlmalarw- 

> Kelimelerin aktarwlmasw 

 

2. Noktalama i[aretleri_ > Noktalama i[aretlerin do/ru kullanwlmalarw- 

 

3. Cümle bilgisi_ > Do/ru cümleler kurarak kompoyiszon kurabilmek ve 

onu fonksiyonel bir bi;imde kullanabilmek. 

 

3. Kelime bilgisi_ > Yengin da/arcw/w ve düygün dil üsl]bu kullanmak. 

De/erlencinin dikkatetmesi kereken hususlar_ 

> Verilen a;wklamalara gqre metindeki hatalarw bulup 

swnwflandwrmasw- 

> Hatalarwn a/wrlwk ve takrarw ^tekrar>aznw  hata birka; 

key tekrarlanmasw, qrnek_ za da zerine zada

edilmedi/ini saptazabilmasi- Tekrar edilen hatalar bir  

bir defa sazwkmaktadwr. 

> Cümle zapwswnw do/ru de/erlendirmeli ^Cümledeki 

kelimelerin swralanw[wnw- do/ru       ba/la;larwn 

kullanw[w-  

 

> Yengin da/arcw/w ne demek_ De/i[ik kelime. kavram, dezim, atasqyleri ve 

kullanwlmakta olan zabancw kelimelerin anlamlarwnw 

bilerek kullanmak- 

  

21 


 

2. Metnin Kompoyisyonu>   

    Toplam 4 puan 

Metinde a;wk;a [unlar belirlenir_ 

> giri[ 

> serim 


> sonu;  2 puan 

> Paraglaflw ve  ba/lantwlarw cümlelerle zapwlmalw   puan 

> Sorulara cevap verirken gereken kelimelerin sazw ve 

belirlenen süre snwrwnw a[mamalw    2 puan 

De/erlendiren Ki[i I;in  Talimat 

> Kompoyiszonun her ü; bqlümün varolup olmadw/wnw 

tespit etmeli- 

> Bqlümlerin birbirine olan ba/ ve ili[kisini 

de/erlendirmeli- 

> Metnin paragraflarla zaywlwp zaywlmadw/wnw ve 

paraglaflar birbirlerizle cümlelerle ba/lw olup 

olmadiklarwnw kontrol etmeli- 

> Gerrkrn kelime saywsw kulanwlwp kullanwlmadw/wnw 

kontrol edilmeli. 3. I;erik >  

    Toplam 5 puan 

Metinde [unlar okunmaktadwr_ 

> Konun ide,arguman, delillerle geli[mesi          2 puan 

> Konu ile ilgili a;wk, birbirine ba/lw  ve  zorumlazwcw 

dü[ünceler ortaza kozabilmek 

> Verilen sorularwn do/rultusunda konuzu tam 

kavrazabilmek 2 puan De/erlendiren Ki[i I;in  Talimat 

> Metinde konunun anal[wlwp anal[ilmadw/wnw ve 

mwtindeki geli[mezi de/erlendirmek- 

> Kompoyisyondaki bqlülümlernlerindeki i;erili/inin 

de/erlendirilmesi- 

> Metinde sunulan bilgi, dü[ünce.soru ve  verilen 

cevaplarw de/erlendirilmeleri. 

 

   

Yüklə 139,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə