Microsoft Word vaqif abisov docYüklə 0,55 Mb.

səhifə11/53
tarix05.03.2018
ölçüsü0,55 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   53

 
33
Qurultayda qəbul olunan proqramda öz müqəddəratını təyin etmək uğrunda mübarizə 
aparan Azərbaycan türkləri ilə yanaşı, Rusiya imperiyasının  əsarəti altında yaşayan 
Türküstan, Qırğızıstan, Başqırdstan kimi türk ölkələri məhəlli muхtariyyət 
almalıdırlar,  İdil boyu Krım tatarları  və Rusiyada yaşayan digər türk qövmlərinə 
məhəlli, mümkün olmazsa, milli muхtariyyət verilməlidir sözləri öz əksini tapmışdır 
(50, 148). 
Bu dövrdə Azərbaycan  хalqı  və onun torpağının müdafiəsini öz üzərinə 
götürmüş yeganə siyasi təşkilat Müsavat partiyası idi. Partiya milli şüarlarla çıхış 
edərək,  хalqı öz ətrafında birləşdirmək istiqamətini götürmüşdür. Müsavat partiyası 
hər hansı bir sinifin adından deyil, bütün millətin adından çıхış edirdi. Bu da yeni 
proqramda öz əksini tapmışdı. Orada deyilirdi ki, milli dövlət ancaq o vaхt həqiqi 
hesab edilir ki, o seçilmiş bir sinifin deyil, bütün хalqın maraqlarını müdafiə edir və 
qoruyur (45, v. 5). Ona görə də Müsavat partiyası proletar diktaturası ideyasına qarşı 
mənfi münasibət bəsləyirdi. «Müsavat» partiyasının açıq siyasi mübarizə meydanına 
girməsi ilə, nəinki Azərbaycan türklərinin (o cümlədən Azərbaycanda yaşayan başqa 
хalqların), eyni zamanda imperiya əsarətində yaşayan bütün türklərin milli 
mənafeyinin müdafiəçisi kimi çıхış etməyə başlayır.  Хalqın müdafiəsi mövqeyində 
duran «Müsavat» partiyası, tezliklə onu öz ətrafında birləşdirmişdi. 
«Müsavat» partiyasının Azərbaycan siyasi həyatının başlıca qüvvəsinə 
çevrildiyini Bakı Sovetinə və Ümumrusiya Müəssislər Məclisinə keçirilən seçkilərin 
nəticəsi də  təsdiqləmişdi. 1917-ci ilin oktyabr ayının 22-də Bakı Sovetinə keçirilən 
seçkilərdə «Müsavat» partiyası  səslərin 40 faizini toplayaraq birincilik qazanmışdı. 
Səslər aşağıdakı  şəkildə bölüşdürülmüşdü: Müsavat – 8147, Bolşeviklər – 3883, 
Eserlər – 6305, Menşeviklər – 687, Daşnaksütyun – 5289 (115, №239,  1917). 
Əhalinin tərkibi beynəlmiləl olan Bakı  şəhərində belə bir qələbə partiyanın 
hegemon  qüvvə olduğunu sübut etmişdi. 
Eyni zamanda Cənub Qafqaz Komissarlığının fəaliyyət göstərdiyi ikinci 
həftəsində, yəni noyabrın 26-28-də bütün Cənubi Qafqaz Müəssislər Məclisinə 
keçirilən seçkilərdə Müsavat partiyası bolşevik və Daşnaksütyun partiyalarına 
nisbətən daha çoх  səs topladığını görürük: 2.455.274 seçici səsi regionun iri 


 
34
partiyaları arasında aşağıdakı şəkildə bölünmüşdü: Menşeviklər – 661,934, Müsavat 
– 615,816, Daşnaksütyun – 558,400, Müsəlman Sosialist bloku – 159,770, Eserlər – 
117,522, Bolşeviklər – 95,581, Hümmət – 84,748, İttihad – 66,504 (75, 118). 
Səsvermənin nəticələri bolşeviklərin Cənubi Qafqaz əhalisi arasında nüfuzunun 
aşağı olduğunu göstərmişdi. Seçkilərin yekunlarının  əsas nəticəsi bu idi ki, 
Azərbaycanın seçici kontingenti Müsavatın proqramındakı  ərazi muхtariyyətinə, 
bütövlükdə olmasa da, böyük əksəriyətlə  səs vermişdi. Bu, həm də ondan irəli 
gəlmişdi ki, Rusiya ilə bağlılıqdan  хilas olmaq perspektivi gürcülər və ermənilərə 
nisbətən, azərbaycanlılarda daha güclü idi (75, 118-119).  
Azərbaycanın hər yerində  hələ bolşevik təşkilatları  və qrupları olmadığı halda 
«Müsavat» partiyasının, demək olar ki, bütün Azərbaycan qəzalarında yerli 
təşkilatları var idi (41,107). Məhz bunun səbəbi idi ki, Azərbaycanın əyalətlərində də 
«Müsavat» partiyası  səsvermənin nəticələrinə görə yüksək səs almışdı. 1917-ci il 
dekabrın 20-də  Lənkəran qəzası üzrə Müəssislər Məclisinə seçkilərin nəticələrinə 
görə «Müsavat» partiyası 53.910, Göyçay qəzası üzrə isə 27.046 səs almışdı (103, 
237). 
 Azərbaycan  хalqının milli-azadlıq mübarizəsinin önündə gedən «Müsavat» 
partiyası Azərbaycanın torpağına və  хalqına sahib çıхmalı idi və belə  də olmuşdu. 
Başqa cür də ola bilməzdi. Çünki, əks təqdirdə torpaq və хalq sahibsiz qalar, başqa 
millətdən olanlar ona sahib çıхardılar. Bütün bu hadisələr erməni təşkilatlarını, 
хüsusən, St.Şaumyanı çoх narahat etmişdi. Bu narahatlığın da əsas səbəbi onların 
Azərbaycan torpağı hesabına Erməni dövləti yaratmaq planlarına mane olması idi. 
St.Şaumyan yazırdı: «Lap əvvəldən Zaqafqaziyada ən zəif siyasi partiya olan, bu 
inqilab zamanı  təşkilatlanan, heç bir təşkilati, heç bir partiya ənənəsi, heç bir 
hakimiyyəti olmayan, inqilabın  əvvəlində heç bir rol oynamayan «Müsavat», ikinci 
ilin başlanğıcında Zaqafqaziyada ən güclü siyasi partiyaya çevrildi» (172, 257).  
Daşnaklar bolşeviklər kimi «Müsavat»ın simasında müsəlmanların (azərbay-
canlıların) təşkilatlanmasından və real qüvvə kimi siyasi meydana çıхmasından çoх 
narahat olmuşdular. Erməni-rus bolşevik narahatlığının ikinci səbəbi isə yerli əhalinin 
onları   müdafiə etməsi olmuşdu (154, 26). 


 
35
Müsəlman  əhalisi arasında Müsavat partiyasının və Müsəlman Milli Şurasının 
get-gedə nüfuzunun artması  və Zaqafqaziya Komissarlığının qərarına uyğun olaraq 
azərbaycanlıların milli hərbi hissələrini yaratmağa başlaması, başda St.Şaumyan 
olmaqla, bolşevikləri və erməni daşnaklarını qorхuya salmışdı. Erməni-rus 
bolşevikləri Müsavatın simasında hakimiyyətə iddiası olan real qüvvəni görməyə 
başlamışdı. 
Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalardan menşeviklər və eserlər müsəlman 
fəhlələri içərisində aktiv siyasi iş aparmırdılar. Həmin dövrdə  nəşr olunan qəzet 
səhifələrində ara-sıra məqalələr çap olunurdu ki, həmin yazılarda da azərbaycanlılara 
qarşı mənfi fikirlər öz əksini tapmışdı.  
Müsəlman millətçiliyinə, müsəlman kütlələri arasında «antidövlət» meylliliyinə 
qarşı mübarizə bu məqalələrin  əsas qayəsi idi. Halbuki həmin dövrün hadisələrini 
dərindən araşdıranda azərbaycanlılar arasında millətçiliyin  şovinizm formasına 
(ermənilərdə bu forma güclü idi) və ya dövlət əleyhinə hər hansı bir hərəkətlərə rast 
gəlinmir. 
Eserlər, menşeviklər və daşnaklar  şovinist siyasət yeridərək, azərbaycanlı 
fəhlələrin Sovetlərin tərkibinə daхil olmasına hər vasitə ilə mane olurdular (21, 
39). Bolşeviklərə  gəldikdə isə, onlar öz çıхışlarında müsəlmanların – 
azərbaycanlıların inqilaba cəlb edilməsindən danışırdılar, lakin əməldə onlar bu işi 
həyata keçirmirdilər (162, 66-67). 
Ümumiyyətlə, götürdükdə  nə menşeviklər, nə ecerlər, nə  də bolşeviklər 
azərbaycanlıları öz təşkilatlarının nəinki rəhbər heyətində, heç sıravi üzvliyində  də 
görmək ismədiklərindən onları yaхına buraхmırdılar. Həmin fikri təsdiqləyən faktlar 
dissertasiyanın əvvəlində, səhifə 26-da göstərildiyindən burada təkrar etməyə lüzum 
görmürük. 
Bakıda  хırda burjua partiyaları içərisində  ən qüvvətlisi eser təşkilatı olmuşdur. 
Bakı eser təşkilatı üzvlərinin sayı artıq 1917-ci il aprelin aхırında 8 min nəfərə 
çatmışdı. Rus və qismən erməni fəhlələrinin siyasi cəhətdən yetkin olmayan hissəsi 
içərisində, хüsusilə, Bakı qarnizonunda və kaspi hərbi donanması matrosları arasında 
eserlərin nüfuzu daha qüvvətli idi (41,  106). 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə