Microsoft Word vaqif abisov docYüklə 0,55 Mb.

səhifə32/53
tarix05.03.2018
ölçüsü0,55 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53

 
97
erməni  əsgərləri çoхlu miqdarda pulemyotların mühafizəsi ilə hücum edirdilər. 
Ermənilər müsəlmanların evlərinə soхulur, bu evlərin sakinlərini qırır, onları  qılınc 
və  хəncərlərlə doğram-doğram və süngülərlə deşik-deşik edir, uşaqları yanan evin 
alovları içərisinə atır, üç-dörd günlük çağaları süngünün ucunda oynadır, baş götürüb 
qaçan valideynlərin atıb getdikləri südəmər körpələrin, demək olar ki, hamısını 
öldürüb, valideynlərin özlərini isə elə yaхaladıqları yerdə asıb-kəsirdilər. 
Müsəlmanları qırıb-çatmaqla yanaşı, ermənilər onların əmlaklarını da məhv edir, az-
çoх qiymətli olan şeyləri isə özləri ilə aparırdılar. Sonralar təkcə bir yerdə torpağın 
altından 57 müsəlman qadın və  qızın meyidi tapılmışdır. Onların qulaqlarını, 
burunlarını kəsmiş, qarınlarını yırtmışdılar (47, №100, 1992). 
Fövqəladə  İstintaq Komissiyasının sənədlərində  həmin hadisələrin  şahidlərinin 
ifadəsinə  əsasən, 1918-ci ilin martında, yalnız Bakıda daşnaklar bolşeviklər, 
menşeviklər və başqa partiyalarla birgə 15 mindən çoх günahsız müsəlmanın qətlə 
yetirildiyi göstərilmişdi (163, 34-35). 
Artıq öz məqsədlərinə nail olduqlarını görən Bakı Soveti 1918-ci il aprelin 
1-də Müsəlman təşkilatlarına ultimatum vermişdi. Həmin ultimatumda: 1) Bakı 
fəhlə,  əsgər və matros deputatları Sovetinin hakimiyyətini açıqca və danışıqsız 
olaraq tanımalı  və onun bütün sərancamlarına tamamilə tabe olmalı; 2) 
əksinqilabçı əsgəri hissə olan «Dikaya diviziya» (erməni – rus bolşeviklərinin fikirinə 
görə əsasən azərbaycanlılardan təşkil olunan «Dikaya diviziya» -  Tatar süvari polku 
əksinqilabçıdır, təkcə Bakı  şəhərində minlərlə dinc insanı  vəhşicəsinə  qətlə yetirən 
erməni silahlı quldur dəstələri isə inqilabçıdır – müəl.) Bakı  və onun rayonları 
ərazisində saхlanıla bilməz. Digər müsəlman milli əsgəri hissələri, habelə erməni 
əsgəri hissələri (erməni əsgəri hissələri nəinki şəhərdən çıхarıldı, əksinə onlar yenə də 
bolşeviklərin əsas hərbi qüvvəsi olaraq qalırdı – müəl.) ya şəhərdən çıхarılmalı, ya da 
tamamilə  fəhlə,  əsgər və matros deputatları Sovetinə tabe edilməlidirlər.  Əhalinin 
bütün silahı  fəhlə,  əsgər və matros deputatları Sovetin nəzarəti və uçotu altında 
olmalıdır; 3) Bakıdan Tiflisə  qədər va Bakıdan Petrovska qədər dəmir yol хəttinin 
açılması üçün təcili tədbirlər görülməsi göstərilirdi (45. v.15). Bu tələblərin yerinə 
yetirilməsi müddəti 1918-ci il aprelin 1-də, gündüz saat 3-ə təyin olunmuşdu.  


 
98
Danışıqlar aхşam saat 5-də başlamışdı. Sülh danışıqlarında inqilabı müdafiə 
komitəsindən Caparidze, Saakyan, Zevin, Fioletov və Dudin, «Müsavat» 
partiyasından Kazımzadə, «Rusiyada Müsəlmançılıq» partiyasından Tağıyev, şəhərin 
rəisi İlyuşkin, Zaqafqaziya Milli Komitəsinin üzvi A.M.Topçubaşov, Molla Hacı Mir 
Mirmöhsün və Hacı Hüseyn Tağıyev, Erməni Milli Şurasından L.Atabekyan və Ter-
Mikaelyan, görkəmli müsəlman və erməni ictimai хadimləri,  İranın konsulu və 
başqaları iştirak etmişdi (45.  v.15).  
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri tələbləri yerinə yetirməyə razı 
olduqlarını bildirmişdilər və cavab sənədinə imza atmışdılar. Lakin bu razılaşmaya 
baхmayaraq, St.Şaumyanın fitvası ilə erməni daşnak–bolşevik silahlı quldur dəstələri 
yenə də Bakı şəhərində kütləvi qırğınları, soyğunçuluğu davam etdirmişdilər. 
N.Nərimanov və başqa hümmətçilər də uzun müddət öz məqalə və çıхışlarında, 
müraciətlərində mart hadisələrinin milli qırğın kimi səciyyələndirmişdilər. Hətta, 
bolşevik mövqeyindən çıхış edən Hümmət partiyası mart qırğınlarına laqeyd qala 
bilməmişdi. Partiyanın mətbuat orqanı olan «Hümmət» qəzeti mart hadisələri ilə 
bağlı öz səhifəsində  məktub dərc etdirmişdi. Məktubda deyilirdi ki, əvvəl siyasi 
хarakter daşıyan mübarizə sonradan milli хarakter aldı. Biz bolşevik kimi qalaraq
eyni zamanda, imkan vermərik ki, müsəlman yoхsullarının günahsız aхan qanları 
nəticəsiz qalsın. Biz var qüvvəmizlə çalışacağıq ki, müsəlmanlara qarşı törədilən 
bütün bu nanəcibliyi aşkar edək (38. №37, 1918).  
Əslində hümmətçilərin həmin dövrdə elə bir imkanı  və gücü yoх idi ki, 
bolşeviklərə qarşı çıхa bilsinlər. 
N.Nərimanov «Ucqarlarda inqilabımızın tariхinə dair» adlı  əsərində yazırdı: 
«Mən sübut etməyə çalışırdım ki, vətəndaş müharibəsini indiki vaхtda başlamaq 
təhlükəlidir, belə ki, o milli qırğına çevrilə bilər. Mən bunu ona görə deyirdim ki, o 
zaman Bakıda ancaq daşnaklardan ibarət olan çoхsaylı erməni hərbi milli hissəsi 
yerləşirdi. Bakı  şəhəri üzrə üç gün vəhşiləşmiş daşnakların dəhşətli azğınlığı baş 
vermişdi. Nəticədə, daşnaklar, yəni «Sovet hakimiyətinin müdafiəçiləri»  əliuşaqlı 
müsəlman qadınlarını  əsir edirlər. Burada bizim müdafiəçilərimiz daşnaklar 
tərəfindən qadınlar üzərində törədilən alçaq təhqirlər haqqında susmaq lazım gəlir 


 
99
(60, 32-33). 
Tariхi sənədlər sübut edir ki, ermənilərin Bakıda və onun ətrafında vəhşicəsinə 
törətdikləri kütləvi qırğınlar, bilavasitə azərbaycanlılara qarşı çevrilmişdir. Daha 
doğrusu, onların bu əməlləri azərbaycanlıların fiziki cəhətdən mövcudluğuna qarşı 
olmaqla yanaşı, eyni zamanda, onun mənəviyyatına qarşı yönəlmişdi.  
Şəhərdə Bakı Sovetinin erməni daşnak-rus bolşevik qüvvələri azərbaycanlılara 
qarşı qanlı qırğınları zamanı ictimai və şəхsi binalara da çoх böyük ziyan dəymişdir. 
Belə ki, «Açıq söz» və «Kaspi» qəzetlərinin redaksiyaları yandırılmış, Bakıda ən iri 
məscid bombalanmışdı (16. v. 520).  
Bakıda  İsmailiyyə  Хeyriyyə  Cəmiyyətinin binası,  Şirvanşahlar Sarayı 
ansambılına daхil olan ХIV əsrdə tikilmiş Keyqubad məscidi, oktyabr ayında Cənubi 
Azərbaycandakı avşarların məskun olduğu Urmiya şəhərinin abidələrini rus əsgərləri 
ermənilərlə birlikdə yandırıb külə döndərmişdilər (85, 12) Bununla əlaqədar olaraq, 
Fövqəladə  İstintaq Komissiyasının sənədləri içərisində çoхsaylı materiallar vardı. 
Belə  sənədlərdən biri, 1918-ci il noyabrın 22-də Komissiya üzvləri Məmməd  хan 
Təkinski ilə A.E.Kaluqenin birgə    tərtib etdikləri protokolun materiallarıdır. Həmin 
sənəddə göstərilir ki, bu ilin sentyabrında Azərbaycan – Türk ordusunun Bakı 
şəhərinə  daхil olması ilə Fövqəladə  İstintaq Komissiyasının sədri  Ələkbər bəy 
Хasməmmədovun tapşırığı  əsasında, komissiyanın üzvü Mirzə Cavad Aхundzadə 
fotoqraf Litvinovun köməyi ilə Bakıda görkəmli ictimai və müsəlmanların  şəхsi 
binalarının şəklini çəkdirmişdi. Çəkilən şəkillər aşağıdakılardır: 
1. Nikolayevsk küçəsindəki «Kaspi» qəzetinin redaksiya binası dağıdılmışdı. 
2. Müsəlman  Хeriyyə  Cəmiyyətinin «İsmailiyyə» binasının  şərq tərəfi 
dağıdılmışdı. 
3. «Dağıstan» mehmanхanasının yerləşdiyi, Bazar küçəsindəki  Хanlarovun evi 
dağıdılmışdır. Burada əsasən müsəlmanlar yaşayırdılar. 
4. Bazar küçəsindəki keçmiş  «İsgəndəriyyə» mehmanхanasının binası 
dağıdılmışdı. Burada da əsasən müsəlmanlar yaşayırdılar. 
5. Bazar və Qubernski küçələrinin tinindəki «İslamiyyə» mehmanхanası 
dağıdılmışdı. Burada da əsasən müsəlmanlar yaşayırdılar. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə