Microsoft Word xeyb?Rcapa hazir 05. 06. 2014 ancaq m?Tn xeyber igideliyev docYüklə 8,02 Kb.

səhifə53/53
tarix05.03.2018
ölçüsü8,02 Kb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

     
Vaxt gələr, axtarıb gəzərlər məni
 
 
 
265 
 
КИТАБЫН ИЧИНДЯКИЛЯР 
 
♦♦♦ 
X.İgidəliyevin kimlik tarixindən  ....................................................... 3 
Xilədir elim mənim (ön söz əvəzi)   ................................................... 7 
Şair Xeybər yaradıcılığının bəzi poetik məqamları  ......................... 16 
Haqqında yazılanlar, deyilənlər, xatirələr   ....................................... 25 
♦♦♦ 
I FƏSİL 
POEZİYASI 
Gəraylılar             
Azərbaycan  ...................................................................................... 40 
Bir kişinin hünərilə  .......................................................................... 41 
Oxuma bacım, oxuma  ...................................................................... 42 
Bulaq  ............................................................................................... 43 
İncimişəm  ........................................................................................ 43 
Xilə toylarında  ................................................................................. 44  
Mən öləndə  ...................................................................................... 45 
Bizim dağlarda  ................................................................................. 46 
Düşərgəmiz  ...................................................................................... 46 
Gəlir  ................................................................................................. 47 
Səni (mahnı)  .................................................................................... 48 
Bahar  ............................................................................................... 48 
Düz demisən  .................................................................................... 49 
Niyə gec-gec görünürsən  ................................................................. 50 
Yalvara-yalvara  ............................................................................... 51 
Rus qızı  ............................................................................................ 52 
Bacarmadım  ..................................................................................... 52     
Gəncliyin səsi ................................................................................... 53 
Qurban olum  .................................................................................... 54 
Ana Vətən  ........................................................................................ 55 
XEYBƏR  İGİDƏLİYEV 
 
 
266
Bilmədi  ............................................................................................ 56 
Deyiləm  ........................................................................................... 57 
Əzəl gündən  ..................................................................................... 57 
Sən varsansa...  ................................................................................. 58 
Qocalıq  ............................................................................................ 59 
Baxışa-baxışa  ................................................................................... 59 
Nə günahı bu ölkənin  ....................................................................... 60 
Yaxşı bilir   ....................................................................................... 62 
Olmadı, olmadı  ................................................................................ 62 
Öyrədin bizə  .................................................................................... 63 
Allah, darda qoyma bizi  .................................................................. 64 
Nə yaxşı ki...      ................................................................................ 65 
Hələ tezdir  ....................................................................................... 66  
Olum-ölüm arsında  .......................................................................... 67 
Mübarək deyin  ................................................................................. 67 
Dünya, niyə dağılmırsan...     ............................................................ 68  
Həcdən gələn bəxtəvərlər ................................................................. 69 
Sevinin qız doğulanda  ..................................................................... 71 
Ömrün altmışında  ............................................................................ 73 
Qalmadı (Ş.Qurbanzadəyə)  ............................................................. 73 
Ay ustad (Məhəmməd Füzulinin heykəli önündə)  .......................... 74 
Dedim, dedi  ..................................................................................... 76 
Sən ey Rəbbim, dönmə bizdən ......................................................... 76  
Yalqız (nəğmə) ................................................................................. 78 
Məhəbbət bayramı  ........................................................................... 79 
Məni sevən tapılacaq    ..................................................................... 80 
İnam yerimiz  .................................................................................... 80  
“Kirpi” qağa  ..................................................................................... 82 
Ay əzizim  ......................................................................................... 83 
Müdir üçün  ...................................................................................... 83 


     
Vaxt gələr, axtarıb gəzərlər məni
 
 
 
267 
Vəzifəpərəstin monoloqu  ................................................................. 84 
Qızım Şövkətə    ............................................................................... 84            
Aşıq Rza ........................................................................................... 85 
Sənin xatirinə  ................................................................................... 86 
Sən bir cürə, mən bir cürə  ................................................................ 87 
Bu küçədə dava düşdü  ..................................................................... 87 
Ramazan axşamları  .......................................................................... 89 
Oldun (Məhəmməd peyğəmbərə)  .................................................... 90 
Qarabağ övladları  ............................................................................ 91 
Gənc şair dostuma  ........................................................................... 92 
Almasınlar vəzifəmi    ...................................................................... 93         
Nökərinə xan demə  .......................................................................... 94 
Qoşmalar 
Mənim peşəm   ................................................................................. 95 
Şirvan neftçilərinə  ........................................................................... 96 
Ay dost ............................................................................................. 97 
Dağların  ........................................................................................... 97 
Sözü qiymətli şairə    ........................................................................ 98 
Olsun  ............................................................................................... 99 
Var mənim   .................................................................................... 100         
Papaq altda şair varmış ................................................................... 101 
Bir günün şöhrəti    ......................................................................... 102 
Olmuşuq  ........................................................................................ 103 
Bənövşə  ......................................................................................... 104 
İndi (Ey məni bir zaman...)   ........................................................... 105 
Etmədinmi?  .................................................................................... 105 
Gedəndə  ......................................................................................... 106 
Mən də  ........................................................................................... 106 
Dost həsrəti   ................................................................................... 107  
Yazmaq eşqi ................................................................................... 107 
XEYBƏR  İGİDƏLİYEV 
 
 
268
Görəndən bəri  ................................................................................ 108 
Ürək sözlərim  ................................................................................ 109 
İndi (Bir zaman yar mənlə...)    ....................................................... 110 
Göl kənarında  ................................................................................ 110 
Görüş  ............................................................................................. 111 
Sülh uğrunda  .................................................................................. 112 
Yatma, qardaşım ............................................................................. 112   
Qardaş ............................................................................................. 114 
İnsanlar qüssəsiz yaşar...    ............................................................. 114 
Şərəf lövhəsi  .................................................................................. 115 
Sənin  .............................................................................................. 117 
Qafqaz ............................................................................................ 117 
Yenə də xəyalım...     ...................................................................... 118 
Bu yerlər  ........................................................................................ 118 
Mənim şəhərim  .............................................................................. 119 
Muğan qızları  ................................................................................. 120 
Könül sevən gözəldir    ................................................................... 120  
Əziz bayram    ................................................................................. 121 
Dağlar  ............................................................................................ 121 
Yaşıdıma  ........................................................................................ 122 
Olmaz  ............................................................................................ 123 
Nəfəsidir o  ..................................................................................... 123 
Abidə  ............................................................................................. 124 
Kəndimizin axşamı  ........................................................................ 125 
Dünya  ............................................................................................ 126 
Ana ................................................................................................. 126     
Mənim nənəm ................................................................................. 127 
Gəzərlər məni  ................................................................................ 128 
Məni (Könül, nə qəribə...)   ............................................................ 129 
Sənə  ............................................................................................... 129 


     
Vaxt gələr, axtarıb gəzərlər məni
 
 
 
269 
Dedim, dedi  ................................................................................... 130 
Kommunistlərə başsağlığı  ............................................................. 130 
Olaydı  ............................................................................................ 131 
Müəllimim  ..................................................................................... 132 
Ürək nəğmələri 
Tez oyat məni    .............................................................................. 133     
Gələydin ......................................................................................... 134 
Dünya  ............................................................................................ 134 
Nə deyim...     ................................................................................. 135 
Güldəstə nənə  ................................................................................ 135 
Olsun  ............................................................................................. 136 
Bundan sonra  ................................................................................. 136 
Qaldı  .............................................................................................. 137 
Mərdəkan ........................................................................................ 138     
Şeir deyəndə ................................................................................... 138 
Tövbə eyləyək  ............................................................................... 139 
Gecikmiş məhəbbət    ..................................................................... 141 
Atalar, toyları gecikdirməyin    ....................................................... 142 
Mən danışanda    ............................................................................. 143 
Yazıq Əzrayıl  ................................................................................. 144 
Bizi Yaradana  ................................................................................ 145 
Məni (Səndən gözləmirdim...) ........................................................ 146 
Xatirələrdə  ..................................................................................... 146 
Salman Rüşdüyə açıq məktub  ........................................................ 147 
Şairə salam  ..................................................................................... 149 
Yuxu  .............................................................................................. 151 
Sənin (aşıq Mahmuda) .................................................................... 152  
Deyişmə .......................................................................................... 152 
İttiham (alleqorik poema)  .............................................................. 154 
Kür  ................................................................................................. 162 
XEYBƏR  İGİDƏLİYEV 
 
 
270
Məhəbbət döyüşə apardı Sizi   ........................................................ 162  
Vəzifəmi  ........................................................................................ 163 
“İmamlarımız” silsiləsindən 
Ya Rəsul- Allah  ............................................................................. 164 
Həzrət imam Əli Əleyhissəlama ..................................................... 165   
Ayətullah Xomeyniyə ..................................................................... 167 
Hürriyyət yolu  ............................................................................... 168 
İlahi  ................................................................................................ 169 
Qəzəllər    ........................................................................................ 171 
♦♦♦ 
II FƏSİL 
PUBLİSİSTİKASI, MƏQALƏLƏRİ, FELYETONLARI 
 
Həmyerlimizin ilk kitabı ................................................................. 177 
Neftçi - xanəndə  ............................................................................ 179 
Sevimli aktyorla görüş  ................................................................... 181 
O, oğlunu axtarır ............................................................................. 181 
Çöllər yanar Kür olmasa...      ......................................................... 184  
Yaxşı yol, ana Kür .......................................................................... 186 
Poeziya və mahnı gecəsi     ............................................................. 187 
Yaşamaq istəyirəm, doktor    .......................................................... 188 
Xalqın inamlı nəğməkarı  ............................................................... 191 
Trubka əhvalatı    ............................................................................ 193 
Uzun ayrılıqdan sonra  .................................................................... 195 
Şəhərimiz gözəlləşir  ...................................................................... 198 
Respublikamızın nəhəng tikintilərində    ........................................ 201 
Ümumxalq tikintisi: əsl hünər meydanı   ........................................ 203  
Ümumxalq tikintisi: el gücü  .......................................................... 205 
Ümumxalq tikintisi: Əlibayramlı zəhmətkeşlərinin köməyi  ......... 208 
Ümumxalq tikintisi: Bakılılara deyin ki...     .................................. 210 
Ümumxalq tikintisi: sınaqlar    ....................................................... 212 


     
Vaxt gələr, axtarıb gəzərlər məni
 
 
 
271 
Ümumxalq tikintisi: işin qızğın çağıdır   ........................................ 214 
Ümumxalq tikintisi: bir obyekt də hazırdır    ................................. 216 
“Ulduzu”un sakinləri yola düşdü (reportaj)   .................................. 218 
Maarif, məktəb Xeybərin dili ilə .................................................... 219 
Məktəblərdə təlim-tərbiyə işlərini qüvvətləndirməli     .................. 220 
Qazıməmməddə Səməd Vurğunu necə qarşıladılar  ....................... 223 
Yüksək bilik və intizam uğrunda  ................................................... 228 
Uşaq kitabxanasında  ...................................................................... 230 
Başdansovdu keçən məşğələlər ...................................................... 232  
İlhamla danışın, Bilal müəllim ....................................................... 235 
O, məktəbdən ayrılmamışdır  ......................................................... 237 
Həyatımın ən yaxşı illəri  ............................................................... 238 
İstedad və bilik meydanı (şeir yazanlara iradım)  ........................... 240 
Felyetonlarından seşmələr 
Dilim-dilim olasan .......................................................................... 242 
Dadsız-duzsuz xörəklər  ................................................................. 245 
Bazarın müdiri və dəllalları  ........................................................... 246 
Alıcılar narazı qayıdırlar  ................................................................ 247 
Şamilin şikayəti, xudanın kəraməti  ............................................... 249 
Yaşıllıq qayğı sevir ......................................................................... 251  
Saxtakarlar və qəyyumlar ............................................................... 253 
Yuyunmağa gediblər  ..................................................................... 257 
Xanqulunun xeyir işi  ..................................................................... 259 
Yarasalar padşah seçir  ................................................................... 261 
Son söz əvəzi  ................................................................................. 264 
 
 ♦♦♦ 
 
 
 
 
XEYBƏR  İGİDƏLİYEV 
 
 
272
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Елм вя тящсил» няшриййатынын  директору: 
профессор Надир МЯММЯДЛИ 
 
Дизайн:  
 
Zahid Məmmədov 
Техники редактор:  
Günay Məmmədova 
 
 
Йыьылмаьа верилмиш 14.05.2014 
Чапа имзаланмыш 07.06.2014 
Шярти чап вяряги 17. Сифариш № 419 
Каьыз форматы 60х84 1/16. Тираж 100 
 
Китаб «Елм вя тящсил» няшриййат-полиграфийа 
мцяссисясиндя щазыр диапозитивлярдян чап олунмушдур. 
E-mail: nurlan1959@gmail.com 
Тел: 497-16-32; 050-311-41-89 
Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4. 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə