Microsoft Word zahid -ders vesaiti docxYüklə 4,77 Mb.

səhifə230/230
tarix14.09.2018
ölçüsü4,77 Mb.
1   ...   222   223   224   225   226   227   228   229   230

 

 

49552.   Кочергин Д.А. Электронные деньги. M., Маркет, 2011. – 424 c. 

53.   Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике. 

М

: КноРус, 2011. - 360 с. 54.   Mameдов  З.Ф.  Кредитная  система  Турецкой  Республики.  - 

СПб


: Изд-во СПбГУЭФ, 1993. – 43 c.  

55.   Maмeдов  З.  Ф.  Деньги,  кредит,  банки.  Учебник.  Баку,  2008.  - 

400 с. 

56.   Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе

  отчетности,  составленной  по  российским  и  международным 

стандартам

)). M., Вершина. – 2007. -  464 c. 

57.   N.Ekren. Uluslarası bankaçılıq. Ankara, 1984. 

58.  Bank işi və e- Bankılıq. Bакı.:Qanun, 2003. - 450 с.  

59.  Maliyyə və kredit. Dərslik. – Бакı, 2008. 

60.  Деньги, кредит, Банки. Учебник. Бакı, 2008. - 400 с. 

61.  Bankçılıq və monetar siyasət. Bakı, 2012.  

62.  Bank fəaliyyətinin əsasları. Bakı, 2014 

63.   Об  эффективности  долгосрочного  кредитования  капитальных 

вложений


 // Денежно-кредитный механизм в условиях перехода к рынку. 

– СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1992.  

64.   Особенности  кредитной  системы  Турции  //  Социально-

экономическое

  становление  рыночных  отношений.  Сборник  научных 

статей


. Часть 2. – СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1993.  

65.   Inflasyon, faiz ve doviz kuru arasindaki iliskileri. - Istanbul, 1998. – 

400 c.  

66.   Xalq  kapitalizmin  formalasmasi  və  inkisafinda  qiymetli  kagizlar 

bazarinin rolu. – Baku: Elm, 2006. -320 c.  

67.   Электронизация  финансовой  индустрии  в  условиях  сетевой 

экономики

. Баку: Азəрнəшр, 2007.  

68.   Банковский  кризис  и  реформирование  банковского  сектора  в 

контексте

 глобализации. Баку: Азернешр, 2007.  

69.   Денежно-банковская система стран СНГ и Балтии: тенденции и 

перспективы

. Bakı, Azərnəşr.- 2008. -264 с. 

70.   З.Ф.Мамедов. Финансовый кризис и антикризисная политика.- 

Palmarium Academic Publishing. - Германия, 2013. -141 с.  


 

 

496MÜNDƏR CAT 

 

G   R   Ş................................................................................................. 

 

I H SSƏ. AZƏRBAYCANDA BANKÇILIQ

  

I FƏS L. MAL YYƏ S STEM .........................................................  

1.1. Maliyyə institutları........................................................................... 

1.2. Maliyyə bazarı................................................................................. 

1.3. Maliyyə alətləri................................................................................ 

1.4. Kapital bazarı................................................................................... 

1.5. Qiymətli kağız bazarı....................................................................... 

1.6. Fond birjası...................................................................................... 

1.7. Alternativ maliyyə insitutları ( slam bankinq)...............................  

 12 

27 

41 

54 

55 

69 

77 

II FƏS L. BANK S STEM  ............................................................... 

2.1. Azərbaycanın bank sistemi haqqında icmal məlumat....................  

2.2. Bank infrastrukturu.......................................................................... 

2.3. Bank sistemində nəzarət modelləri ................................................ 

2.4. Bank sistemində əmanətlərin sığortalanması sistemi..................... 

2.5. Bank sistemində böhran.................................................................. 

2.6. Bank sistemində antiböhran tədbirlər proqramı.............................  

2.7.Bank sektorunda bazar riski kateqoriyaları.....................................  

83 

83 

92 

94 

104 

108 

117 

121 

III FƏS L. MƏRKƏZ  BANK .......................................................... 

3.1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bank fəaliyyətinin ümumi 

ə

sasları ................................................................................................... 3.2. Azərbaycan Mərkəzi Bankının məqsəd və funksiyaları................ 

3.3. Mərkəzi Bankın pul siyasəti............................................................ 

3.4. Qlobal böhranların şiddətlənməsi mühitində Azərbaycan 

Mərkəzi Bankının pul siyasətinin istiqamətləri..................................... 

3.5. Azərbaycanda maliyyə sabitliyinin təminatında Mərkəzi Bankın 

rolu........................................................................................................... 

3.6. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın bank fəaliyyətinin 

yoxlanılması qaydaları............................................................................ 

 

123 

 

123 

128 

136 

 

144 

 

151 

 

154 

IV FƏS L. ÖDƏŞ S STEM  VƏ NAĞDSIZ  HESABLAŞ-

MALAR VƏ BANK  HESABLARININ NÖVLƏ..................... 

4.1. Ödəniş sistemi ................................................................................. 

4.2. Kart prosessinq təşkilatları və kartlar vasitəsilə ödənişlərin 

həyata keçirilməsi................................................................................... 

 

 

157 

157 

 

168 

  

 

4974.3. SWIFT beynəlxalq maliyyə ödənişlərini həyata keçirən təşkilat 

kimi.......................................................................................................... 

4.4. Nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri.................................... 

4.5. Bank  hesablarının növləri və standart bank hesab nömrəsi 

(IBAN).................................................................................................... 

 

 

182 

185 

 

195 

V FƏS L. BANK FƏAL YYƏT N N TƏŞK L  ............................ 

5.1. Bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair ümumi qaydalar.... 

5.2. Bank fəaliyyətinin özəllikləri, əsas prinsipi və funksiyaları.......... 

5.3. Bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziya....................  

5.4. Bankların idarəetmə strukturu ........................................................ 

5.5. Bank iqtisadiyyatı............................................................................ 

5.6. Bank fəaliyyətində risklərin növləri................................................ 

 

198 

198 

201 

205 

211 

226 

232 

VI FƏS L. BANKLARIN ÖHDƏL KLƏR  VƏ KAP TALI....... 

6.1. Bankların öhdəlikləri.......................................................................  

6.2. Bank kapitalı.................................................................................... 

 

239 

239 

248 

VII FƏS L. BANKLARDA AKT V ƏMƏL YYATI .................... 

7.1. Kreditin mahiyyəti, prinsipləri, forma və növləri...........................  

7.2. Kreditləşmənin iqtisadi əhəmiyyəti və kredit tələblərinin 

dəyərləndirilməsi.................................................................................... 

7.3. Azərbaycan banklarında kreditlərin verilməsi qaydaları............... 

 

257 

257 

 

274 

280 

VIII FƏS L. BANKLARIN  NVEST S YA FƏAL YYƏT ........ 

8.1.  nvestisiya prosesinin maliyyə təminatı.......................................... 

8.2.  nvestisiya potensialı və qiymətli kağızların təsnifləşdirilməsi..... 

8.3. Bankin investisiya fəaliyyəti və siyasəti.........................................  

293 

293 

298 

301 

IX FƏS L. 

BEYNƏLXALQ BANK  Ş .............................. 

9.1. Bankçılığın beynəlmiləlləşməsi...................................................... 

9.2. Beynəlxalq bankların institusional xidmət vahidləri................... 

9.3.  Azərbaycan  Respublikası  müvəkkil  banklarının  açıq  valyuta 

mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi.................. 

9.4.  Banklarda  valyuta  mübadilə  əməliyyatlarının  aparılması 

qaydaları.................................................................................................. 

9.5. Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Res-

publikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması 

qaydaları..................................................................................................  

 

 

318 

318 

322 

 

324 

 

327 

 

 

329 


 

 

498X FƏS L. BANKLARDA MARKET NQ PLANI VƏ  

                   MAL YYƏ- NTERNET X DMƏTLƏR ......................

 

10.1. Bankın marketinq planı................................................................. 

10.2. Şəbəkə iqtisadiyyatı, elektron biznes və internet banking........... 

 

 

344 

344 

348 

XI FƏS L. BANK S STEM NDƏ MAL YYƏ  

                    HESABATLARININ TƏRK B , PUL  

                    VƏSA TLƏR N N HƏRƏKƏT  VƏ MÜHAS BAT   

                    UÇOTUNUN ƏSAS VƏZ FƏLƏR ............................. 

11.1. Banklarda mühasibat uçotunun əsas vəzifələri............................ 

11.2. Maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bilavasitə  

ə

laqəli olan elementlər və uçot siyasəti.................................................. 11.3. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri.................................................... 

11.4.  Maliyyə  kapitalının  saxlanması  konsepsiyası  və  mənfəətin  

müəyyən olunması.................................................................................. 

11.5. Maliyyə hesabatlarının tərikibi..................................................... 

11.6. Maliyyə hesabatlarının istifadəçilərə təqdim edilməsi................ 

11.7. Pul vəsaitlərinin hərəkəti...............................................................  

 

 

 

362 

362 

 

364 

367 

 

374 

374 

378 

381 

XII FƏS L. BANKLARDA DAX L  NƏZARƏT S STEM  VƏ  

                     DAX L  AUD T............................................................... 

 

 390 

II H SSƏ. XAR C  ÖLKƏLƏR N BANK  S STEMLƏR  

 

I fəsilAmerika Birləşmiş Ştatlarının bank sistemi............................... 

II fəsil. Kanadanın bank sistemi............................................................. 

III fəsil. Avropa Mərkəzi Bankı ............................................................ 

IV fəsil. Almaniyanın bank sistemi........................................................ 

V fəsil. Fransanın bank sistemi.............................................................. 

VI fəsil. Böyük Britaniyanın bank sistemi............................................. 

VII fəsil.  sveçrə Milli Bankı ................................................................. 

VIII fəsil. Yaponiyanın bank sistemi..................................................... 

IX fəsil. Türkiyənin bank sistemi........................................................... 

X fəsil. Çin Xalq Respublikasının Mərkəzi Bankı................................ 

XI fəsil.  ran  slam Respublikasının bank sistemi................................. 

XII fəsil. Rusiyа Federаsiyаsının bank sistemi...................................... 

XIII fəsil. Ukraynanın bank sistemi...................................................... 

XIV fəsil. Qazaxıstanın bank sistemi..................................................... 

 

 

 

400 

403 

407 

415 

419 

423 

426 

429 

436 

455 

457 

475 

489 

491 

Ə

DƏB YYAT ......................................................................................  

493 


 

 

499 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahid Fərrux  Məmmə

i.e.d., professor  

 

 

 

 

Bank fəaliyyətinin 

ə

sasları ---------------------------------------- 

Dərs  vəsaiti 

 

  

 

  

 

  

Чапа имзаланыб 08. 10. 2015. Каьыз форматы 70х100/16. 

Щяжми 31.3 ч.в., 40,5 ş.ç.v. Сифариш 141 .  Сайы  300. 

--------------------------------------------------------------------------- 

" Игтисад Университети " Няшриййаты. 

АЗ 1001, Бакы, Истиглалиййят кцчяси, 6  

___________________________________________________

 

  

 

Nяшriyyatыn mцdiri Kamil Hцseynov 

 

Baш redaktor İ

smяt Sяфяrov 

 

Redaktor Rahilə Cəbrayılova 

 

Korrektor  

Südabə Manafova 

Компйутер dizayneri 

Tяranя Baхшяliyeva 

 

 

Дизайнер Mehdi Quliyev 


 

 

500 

 

  


 

 

501Kitabın arxasına 

«Bank  işi»  fənninin  tədrisində  əsas  məqsəd  -  Azərbaycanda  bank 

sisteminin  hüquqi  bazasının,  bank  sisteminin  sabit  və  təhlükəsiz  fəaliyyətinin 

təmin  edilməsi  məqsədilə  Mərkəzi  Bankın  rolunu  və  əhəmiyyətini, 

iqtisadiyyatda  bank  məhsul  və  xidmətlərinin  rolunu,  bankların  təşkili,  bank 

fəaliyyətinin  tənzimlənməsi  prinsip,  qayda  və  normalarını  öyrətmək  və  izah 

etməkdir. 

«Bank işi» fənninin tədrisində əsas vəzifələr: 

1. 

Bank  sisteminin  fəaliyyətini  tənzimlənməsini  əks  etdirən  normativ-  hüquqi sənədlərlərlə yaxından tanış etmək; 

2. 


Bank fəaliyyəti haqqında komleks nəzəri-praktiki bilikləri vermək; 

3. 


Bank  xidmət  və  məhsulları,  bank  marketinqi  və  menedcmenti,  bank 

fəaliyyətində maliyyə nəticələrinin təhlili qaydalarını praktik olaraq istifadəsini 

öyrətməkdir. 

«Bank fəaliyyətinin əsasları» (dərs vəsaiti) tədris kitabında beynəlxalq 

standartlara  uyğun  müasir  və  rəqabətə  dözümlü  Azərbaycan  maliyyə-bank 

industriyasının  müasir  vəziyyəti  və  perspektivləri  haqqında  nəzəri  və  praktiki 

cəhətdən  əsaslandırılmış  bilik  və  məlumatlar  yer  alır.  «Bank  fəaliyyətinin 

ə

sasları» kitabı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 07.02. 2014 il № 127 ə

mri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir.  

 

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   222   223   224   225   226   227   228   229   230


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə