Microsoft Word ?Zizxan tanriverdi


“Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyasıYüklə 3,53 Mb.
səhifə173/174
tarix25.06.2018
ölçüsü3,53 Mb.
1   ...   166   167   168   169   170   171   172   173   174

 

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

525

 

106.Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı, 1985. 

107.Xıdırov M. Türkmen dilinin tarıxından materiallar. Aşqabat, 

1958. 

108.Xudiyev N.Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü. Bakı, 2002. 109.İsmayılov H. Aşıq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf mərhələlə-

ri. Bakı, 2002. 

110.İslamov M. Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti. Bakı, 1968. 

111.Жирмунский  В.М.  Огузский  герoический  эпос  и  «Книга 

Коркута». «Книга моего Деда Коркута». М.–Л., 1962. 

112.Kaşğari M. “Divanü lüğat-it-türk” (tərcümə edəni Ramiz 

Əskər), I -  IV cild, Bakı, 2006. 

113.Kazımov Q. Qurbani və poetikası. Bakı, 1996. 

114.Kazımov Q. Sənət düşüncələri. Bakı, 1997.  

115.Kazımov Q. Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, 2003. 

116.Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 2000. 

117.Kazımov İ. Müasir türk dillərinin müqayisəli leksikası. Bakı, 

2010. 

118.Kitabi-Dədə Qorqud (tərtib edəni: Araslı H.), Bakı, 1978. 119.Kitabi-Dədə Qorqud (tərtib edəni: Zeynalov F., Əlizadə S.),  

Bakı, 1988. 

120.“Kitabi-Dədə Qorqud”un izahlı lüğəti. Bakı, 1999. 

121.“Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyası. I-II cild, Bakı, 2000. 

122.Книга моего Деда Коркута. Москва–Ленинград, 1962. 

123.Концевич  А.Р.  Древнетюркский  миф  о  Тангуне  и  его 

ономастики. В кн: Этническая ономастика. Москва, 1984, 

с.173-190. 

124.Qaraşarlı Ç. Aralıq dənizi hövzəsinin ilkin sakinləri – Türklər. 

Bakı, 2009. 

125.Qasımov  İ. Müasir Azərbaycan dilində  hərbi terminlərin 

yaranma yolları. Bakı, 2000. 

126.Qasımov  İ. Azərbaycan dilində  hərbi terminoloji leksikanın 

təkamülü və inkişafı. Bakı, 2001 

127.Qazi Bürhanəddin. “Divan”. Bakı, 1988.  

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

526

 

128.Qədim türk abidələrinin sözlüyü. Bakı, 1992. 129.Quliyeva Y. Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası. Bakı, 2010. 

130.Qurbanov A. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 1985. 

131.Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyasının  əsasları. II cild, 

Bakı, 2004. 

132.Qurbanov A. Ümumi dilçilik. I cild, Bakı, 2004. 

133.Qurbanov A. Ümumi dilçilik. II cild, Bakı, 2004. 

134.Махпиров  В. Собственные имена в памятник ХI в. «Ди-

вану  лугатит  тюрк»  Махмуда  Кашкарского.  АКД,  Алма-

Ата, 1980. 

135.Mahmudova Q. Türk dillərinin frazeologiyası. Qıpçaq qrupu 

türk dillərinin frazeologiyası. II cild, Bakı, 2009. 

136. Məhərrəmli B. Türk dillərində isim köklərində leksik-seman-

tik inkişaf. Bakı, 2012. 

137.Məhərrəmli R. Mirzə  Ələkbər Sabirin söz dünyası. Bakı, 

2006. 

138.Məhərrəmova R. XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dili. Bakı, 2012. 

139.Məmmədli M. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik 

kateqoriyaları. Bakı, 2003. 

140.Məmmədli M. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti. Bakı, 2008. 

141.Məmmədli F. Seçilmiş əsərləri, III cild, Bakı, 2004. 

142.Məmmədli Y. Azərbaycan dilində  hərbi terminlərin tarixi-

müqayisəli təhlili. NDA, Bakı, 1996. 

143. Məmmədli H. Dünyanı düşündürən “Dədə Qorqud”. Bakı, 

1999. 

144.Məmmədli H. Dədəm Qorqud gəzən yerdi bu yerlər. Bakı, 1999. 

145.Məmmədəli Qıpçaq. Söz aləminə səyahət. Bakı, 2002. 

146.Məmmədəli Qıpçaq “Dədə Qorqud kitabı”nın dilində  əlamət 

və keyfiyyət bildirən sözlər. Bakı, 2012. 

147.Məmmədova A. “Dədə Qorqud kitabı”nın leksikası. Bakı, 

2009. 


148.Mirzəliyeva M. Türk dillərinin frazeologiyası. Bakı, 2009. 


 

              “Dədə Qorqud”un möcüzələr dünyası 

527

 

149.Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı, 1990. 

150.Mirzəyev H. Azərbaycan dilində fel. Bakı, 1986. 

151.Mustafayeva Q. Adların üslubi imkanları. Bakı, 1990. 

152.Mustafayeva Q. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 2010. 

153.Muharrem Ergin. Dede Korkut kitabı. I c., Ankara: 1958; II 

c., 1963. 

154.Muxtar Kazımoğlu. “Dədə Qorqud kitabı”nda dəli obrazı. 

“Dədə Qorqud”, N 3, Bakı, 2004. 

155.Muxtar Kazımoğlu. Epos, nəsr, problemlər. Bakı, 2012. 

156.Müasir Azərbaycan dili. I cild. Bakı, 1978. 

157.Müasir Azərbaycan dili. II cild. Bakı, 1980. 

158.Müasir Azərbaycan dili. III cild. Bakı, 1981. 

159.Müzəffəroğlu T. Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb cüm-

lənin struktur semantikası. Bakı, 2002. 

160.Nəbiyev B. “Kitabi-Dədə Qorqud”da el birliyi və düşmənə 

münasibət. “Kitabi-Dədə Qorqud − 1300”. Bakı, 1999. 

161.Oğuznamə (çapa hazırlayanı, müqəddimə, lüğət və  şərhlərin 

müəllifi S.Əlizadə). Bakı, 1987. 

162.Plutarx. İsgəndər Zülqərneyn. Bakı, 1993. 

163.Ramazan Qafarlı. Mif və nağıl. Bakı, 1999. 

164.Ramazan Qafarlı. Azərbaycan türklərinin mifologiyası. Bakı, 

DDA, 2010. 

165.Ramazan Qafarlı. Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası. 

Bakı, 2013. 

166.Ramazan Qafarlı. Novruz – yaranış, oyanış və yeniləşmə bay-

ramı. “Xalq qəzeti”, 20 mart 2013-cü il. 

167.Rəcəbov  Ə., Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələri. Bakı, 

1993. 


168.Rəcəbli Ə. Göytürk dilinin morfologiyası. Bakı, 2002. 

169.Rəcəbli Ə. Ulu türklər. Bakı, 2003. 

170.Rəcəbli  Ə. Sosiolinqvistika. Bakı, 2004. 

171.Rəcəbli Ə. Göytürk dilinin leksikası. Bakı, 2004. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   166   167   168   169   170   171   172   173   174


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə