Mikrobiologiya


) Vasserman reaksiyası hansı xəstəliyin diaqnostikası üçün istifadə olunur?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə9/15
tarix01.11.2017
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

565) Vasserman reaksiyası hansı xəstəliyin diaqnostikası üçün istifadə olunur?
A) Göy öskürək

B) Sifilis

C) Vərəm

D) Cüzam


E) Tetanus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
566) Sifilisin törədicisi hansı ailəyə aiddir?
A) Spirochaetaceae

B) Pseudomonadaceae

C) Coronaviridae

D) Enterobacteriaceae

E) Reoviridae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
567) Borrelia cinsinə hansı törədəcilər aiddir?
A) Qarın yatalağı,paratif və salmonelyoz

B) Difteriya

C) Botulizm, tetanus

D) Vərəm, cüzam

E) Epidemik qayidan yatalaq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.

Bölmə 8. Şərti-patogen (opportunistik) organizmlarla törədilən infeksiyaların mikrobiologiyası

568) Şərti-patogen bakteriyaların xüsusiyyətlərinin əmələ gəlməsinin şərtləri hansılardır?
A) Ştamların biokimyəvi xüsusiyyətləri

B) Qram üsulu ilə rəngləmə

C) Mikroorganizmlərin toksinləri

D) Mikrob hüceyrələrinin adgeziv xüsusiyyətləri

E) Mikroorganizmlərin xüsusiyyətlərinin kompleksi və insan organizminin xüsusiyyətləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
569) Ginekolojı xəstəxanalarda qeyri-spesifik bakterial infeksiyaların törədicilərinə hansı mikroorqanizmlər aiddir?
A) Streptokokklar, anaeroblar

B) Anaeroblar, stafilokokklar

C) Enterobakteriyalar, anaeroblar, streptokokklar

D) Stafilokokklar, enterobakteriyalar, anaeroblar

E) Fermentasiya etməyən bakteriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
570) Cərrahi xəstəxanalarda qeyri-spesifik bakterial infeksiyaların törədicilərinə hansı mikroorqanizmlər aiddir?
A) Anaeroblar, stafilokokklar

B) Enterobakteriyalar, anaeroblar, streptokokklar

C) Stafilokokklar, streptokokklar, anaeroblar

D) Streptokokklar, anaeroblar

E) Fermentasiya etməyən bakteriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
571) Stafilokokklar hansı xəstəlikləri törədirlər?
A) Yalnız septik prosesləri

B) Müxtəlif orqanların və toxumaların irinli-iltihablı prosesləri

C) Yalnız yaraların irinlənməsini

D) Burun-udlağın xəstəliklərini

E) Yalnız anqinaları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
572) "Micrococcaseae" ailəsinin əsas xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Piqmentin olması və katalaza- müsbət olması

B) Sporların olması, qram-müsbət və katalaza- müsbət olması

C) Hərəkətlilik və hüceyrələrin spesifik forması

D) Qram-müsbət, katalaza- müsbət və hüceyrələrin spesifik forması

E) Qram-mənfi olması və hərəkətlilik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
573) "Micrococcaseae" ailəsinin hansı növləri insanlarda xəstəlikləri törədir?
A) Heç biri

B) Planokokklar

C) Stafilokokklar

D) Stomatokokklar

E) Mikrokokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
574) Mikroorqanizmlərin hansı növləri insanlarda xəstəliklər törətmir?
A) Streptokokklar

B) Meninqokokklar

C) Göy irin çöpləri

D) Planokokklar

E) Stafilokokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
575) Stafilokokklara harada ən az rast gəlinir?
A) İnsanın bağırsağında

B) Burun-udlaqda

C) İnsanın dərisində

D) Əsnəkdə

E) Agız boşluğunda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
576) Mikrokokklara harada ən az rast gəlinir?
A) İnsanın bağırsağında

B) Əsnəkdə

C) Burunun qabaq hissəsində

D) Agız boşluğunda

E) Burun-udlaqda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
577) Planokokklara ən çox harada rast gəlinir?
A) Şirin su hovuzlarında

B) İnsanın dərisində

C) Çirkab sularında

D) Torpaqda

E) Dəniz sularında
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
578) Hansı əlamətlər mikrokokklar üçün xasdır?
A) Hüceyrələrin tetrada şəkilində yerləşməsi

B) Qlükozanın anaerob fermentasiyası

C) Sporlar

D) Kapsulanın olması

E) Hərəkətlilik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
579) Stafilokokk cinsini nə xarakterizə edir?
A) Lizostafinə rezistentlik

B) Hüceyrələr “üzüm salxımı“ formasında yerləşirlər, qlükozanın anaerob fermentasiyası

C) Qlükozanın anaerob fermentasiyası

D) Sporlar, lizostafinə rezistentlik

E) Kapsula,teyxoy turşuların olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
580) 48 saatdan sonra 10%-li NaCl olan mühitdə hansı koloniyalar bitir?
A) Planokokklar

B) Streptokokklar

C) Mikrokokklar

D) Stomatokokklar

E) Stafilokokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
581) İnsanlarda koaqulaza- müsbət stafilokokklar arasında hansı növ daha tez-tez xəstəlik törədir?
A) Stafilococcus hyicus

B) Stafilococcus aureus

C) Stafilococcus epidermidis

D) Stafilococcus saprophyticus

E) Stafilococcus intermedius
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
582) Piqment törətmə qabiliyətı hansı növlərdə vardır?
A) Stafilococcus intermedius

B) Stafilococcus saprophyticus

C) Stafilococcus hyicus

D) Stafilococcus epidermidis

E) Stafilococcus aureus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
583) Stafilokokkların koaqulazasının təyini üçün testdə hansı plazmadan istifadə olunur?
A) Ev dovşanının

B) İri buynuzlu qaramalın

C) İnsanın

D) Toyugun

E) Qoyunun
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
584) Lesitinaza aktivliyi hansı növ üçün xasdır?
A) "Stafilococcus aureus"-un bütün ştamları üçün

B) "Stafilococcus epidermidis" üçün

C) "Stafilococcus saprophyticus" üçün

D) "Stafilococcus aureus"-un heyvan məişəli ştamları üçün

E) "Stafilococcus aureus"-un insan məişəli ştamları üçün
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
585) Stafilokokklar hansı toksini törədir?
A) Yalnız hemotoksin

B) Yalnız toksik şok sindromunun yayılmasına cavabdeh olan toksin

C) Yalnız enterotoksin və leykosidin

D) Bir neçə toksin(α,β,γ-hemolizinlər,δ-lizin,leykosidin,eksfoliatin,enterotoksin)

E) Yalnız endotoksin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
586) İnsanlarda koaqulaza-mənfi stafilokokklar arasında hansı növ daha tez-tez xəstəlik törədir?
A) Stafilococcus hyicus

B) Stafilococcus saprophyticus

C) Stafilococcus.aureus

D) Stafilococcus intermedius

E) Stafilococcus epidermidis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
587) "Stafilococcus epidermidis" növünə hansı əlamətlər xasdır?
A) Mannitin aerob fermentasiyası

B) Fosfataza,qalaktozanın və mannitin aerob fermentasiyası

C) Fosfotaza, mannozanın və qalaktozanın aerob fermentasiyası

D) Treqalozanın aerob fermentasiyası

E) Qalaktozanın və mannitin aerob fermentasiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
588) "Stafilococcus saprophyticus" növünə hansı əlamətlər xasdır?
A) Mannozanın aerob fermentasiya qabilliyətı

B) Fosfataza fermentinin olması

C) Kokklar “üzüm salxımı“formasında görünürlər

D) Lesitenaza aktivliyi

E) Mannitin fermentasiya qabilliyətı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
589) Stafilokokkların aşkarı üçün hansı mühit daha məqsədə uyğun hesab olunur?
A) 6,5%-li NaCl olan mühit

B) Adi qidalı mühit

C) 10%-li NaCl olan mühit

D) Saburo mühiti

E) Qanlı aqar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
590) "Pseudomonas" nümayəndələri arasında hansı növ daha tez-tez xəstəxanadaxili infeksiyalar törədir?
A) Pseudomonas maltopnilia

B) Pseudomonas malei, Pseudomonas fluorescens

C) Pseudomonas fluorescens

D) Pseudomonas malei, P.maltopnilia

E) Pseudomonas aeruginosa
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
591) Pseudomonas nümayəndələrinin aşkarı üçün hansı üsul daha geniş yayılıb?
A) Seroloji

B) Faqotipləşdirmə

C) Piosinotipləşdirmə

D) Biokimyəvi

E) Toksiqenliyin aşkarı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
592) "Pseudomonas aeruginosa" növünə hansı əlamət xas deyil?
A) Oksidaza-müsbət

B) Qram-mənfi rənglənmə

C) Piosianin piqmentinin olması

D) Kapsula

E) Qamçılar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
593) "Pseudomonas aeruginosa" növünü hansı əlamətlər xarakterizə edir?
A) PH 5,6 olan mühitdə artım,hemolitik aktivlik, qram-müsbət olması

B) Qram-mənfi, oksidaza-müsbət, piosianin piqmentinin olması

C) Qamçılar,piosianin piqmentinin olması, qram-müsbət olması

D) PH 5,6 olan mühitdə artım, oksidaza-müsbət olması

E) Hemolitik aktivlik, qram-müsbət olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
594) "Pseudomonas aeruginosa" növünün differensiasiyası zamanı hansı piqmentin diaqnostik əhəmiyyəti vardır?
A) Hamısının

B) Yaşıl – fluoresseinin (pioverdin)

C) Qara – melaninin

D) Qırmızı – piorubinin

E) Göy – piosianin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
595) "Pseudomonas aeruginosa" növünün aşkarı üçün hansı mühitin istifadəsi daha məqsədə uyğundur?
A) Xüsusi ingibitor mühitləri

B) Qanlı aqar

C) Adi aqar

D) Endo ya da Levin mühitləri

E) Ploskiryev mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
596) "Pseudomonas aeruginosa" növünü nə xarakterizə edir?
A) Qamçılar

B) Lizindekarboksilaza

C) Qram-müsbət rənglənmə

D) Arqinindehidrolaza

E) Fenilalanindezaminoza
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
597) 42ºC temperaturda hansı psevdomonadalar artırlar?
A) Pseudomonas putida

B) Pseudomonas aeruginosa

C) Pseudomonas maltopnilia

D) Pseudomonas malei

E) Pseudomonas fluorescens
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
598) 50ºC temperaturda hansı psevdomonadalar artmırlar?
A) Pseudomonas maltopnilia

B) Pseudomonas fluorescens

C) Pseudomonas putida

D) Pseudomonas aeruginosa

E) Pseudomonas malei
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
599) Göy-irin çöplərilə törədilən xəstəliklərin ağır klinikasının səbəbi aşağıdakilardan

hansıdır?
A) Ekzotoksin A

B) Neyrotoksin

C) Enterotoksin

D) Ekzotoksin B

E) Endotoksin
Ədəbiyyat: В.И .Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
600) Qidalı mühitdə boz-yaşıl piqmenti olan koloniyalar bitiblər."P. aeruginosa" növünün dəqiq diaqnostikası üçün hansı minimal tədqiqatları aparmaq lazımdır?
A) Karbohidratların parçalanması

B) Trimetilaminin iyinin yoxlanması

C) Qram üsulu ilə rəngləmə

D) Piosianin piqmentinin aşkarı

E) Oksidaza aktivliyinin yoxlanması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
601) Streptokokk infeksiyaları zamanı mikrobioloji tədqiqatlarda həqiqi nəticələr əldə etmək üçün hansı şərtlərə riayət etmək lazımdır?
A) Laboratoriyaya materialın gətirilməsi qaydalarına riayət olunması

B) Klinik materialın düzgün götürülməsi

C) Tədqiqatdan əvvəl gətirilən material soyududucuda 6-12 saat saxlanılması

D) Tədgigatın standart üsullarının istifadəsi

E) Alınan nəticələrin düzgün interpretasiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
602) Laboratoriyaya materialın gətirilməsi 3 saatdan artıq ləngidikdə hansı tədbirlər aparılmalıdır?
A) Klinik material soyuducuda 4ºC-də saxlanılmalıdır

B) Materialın qabaqcadan becərilməsi 37ºC-də aparılmalıdır

C) Zərdablı aqarda saxlanılmalıdır

D) Qarro mühitində saxlanılmalıdır

E) Filtr kağızlarından hazırlanmış hissələrin istifadəsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
603) Hemolizinin dərəcəsinə və tipinə nə təsir etmir?
A) Əsas mühitin tərkibi

B) Aerob şəraitdə becərilmə

C) Azot olan atmosfer şəraitində anaerob becərilmə

D) Becərilmənin şəraiti (37º C)

E) İstifadə olunan qanın konsentrasiyası və növü
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
604) Bakterioloji laboratoriyalarda streptokokkların növ differensasiyası əsasında hansı əlamət nəzərə alınmır?
A) Biokimyəvi aktivliyin öyrənilməsi

B) Morfoloji əlamətlərin öyrənilməsi

C) Tinktorial əlamətlərinin öyrənilməsi

D) Seroloji tədqiqatlar

E) Hemolitik aktivliyin əlamətləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
605) Streptokokkların qruplaşmasının seroloji üsulu hansı əlamətə əsaslanır?
A) Spesifik qrup “C” polisaxaridın aşkar olunmasına

B) Biokimyəvi aktivliyin öyrənilməsinə

C) O və S streptolizinlərin aşkar olunmasına

D) Streptokinazanın aşkar olunmasına

E) Hialuronidazanın aşkar olunmasına
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
606) İnsanın infeksion patologiyasında hansı streptokokkların ən çox əhəmiyyəti vardır?
A) C seroloji qrupun

B) Yaşıllaşan streptokokkların

C) A seroloji qrupun

D) D seroloji qrupun

E) B seroloji qrupun
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
607) İnsanın infeksion patologiyasında hansı irintörədəci streptokokkların ən çox əhəmiyyəti vardır?
A) Streptococcus .pyogenes, S.agalactiae, S.pneumoniae

B) S.sanguis, S.agalactiae, S.salivarius

C) S.pneumoniae, S.salivarius

D) S.salivarius

E) S.agalactiae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
608) Göy-irin çöplərinin neçə qamçısı vardır?
A) 5

B) 3


C) 2

D) 1və ya 2

E) 1
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
609) Kliniki bakteriologiyada steril olmayan orqanlarda və toxumalarda bakterioloji tapıntıların etioloji əhəmiyyətinin kriteriyaları hansılardır?
A) Yalnız müxtəlif mikroorqanizmlərin aşkarlanması

B) Bütün qeyd olunanlar

C) Qram-mənfi və qram-müsbət mikroorqanizmlərin aşkarlanması

D) Böyük miqdarda şərti-patogen mikroorqanizmlərin aşkarlanması

E) Böyük miqdarda şərti-patogen mikroorqanizmlərin və materialdan bir ştamın təkrar aşkarlanması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
610) Stomatokokklara ən çox harada rast gəlinir?
A) Torpaqda

B) Udlaqda

C) Şirin səthi su hovuzlarında

D) İnsanın dərisində

E) Ağız boşluğunda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
611) Nəfəs almaq qabiliyyətinə görə mikrokokklar hansılara aiddir?
A) Anaeroblara

B) Aeroblara

C) Fakultativ anaeroblara

D) Fakultativ anaeroblara, aeroblara

E) Mikroaerofillərə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
612) İnsanın infeksion patologiyasında hansı irintörədən streptokokkların seroloji qruplarının ən çox əhəmiyyəti vardır?
A) A,B

B) F,Q


C) C,A

D) B,C,D


E) A,B,D
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
613) A seroloji qrupa aid olan streptokokklarda hansı əlamətlər müsbət sayılır?
A) Ureazanın müsbət oloması

B) Katalazanın müsbət olması

C) Ureaza və katalazanın müsbət olması

D) Oksidazanın müsbət olması

E) Hemoliz, betta-qalaktoizid aktivlik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
614) Təzə anadan olmuş uşaqlarda və körpələrdə meninqitləri hansı streptokokklar törətmir?
A) S.pneumoniae

B) S.agalactiae

C) Yaşımtıl streptokokk

D) Streptococcus pyogenes

E) S.faecalis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
615) Bağırsaqda infeksiyanın törədiciləri hansılardır?
A) Streptococcus pyogenes

B) Streptococcus faecalis

C) Streptococcus pneumoniae

D) Streptococcus agalactiae

E) Streptococcus mitis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
616) "Streptococcus pneumoniae" növünün aşkarı üçün hansı testin qoyulması məqsədə uyğun sayılmır?
A) Optoxinə həssaslıq testi

B) Kulturanın adi mühitlərə əkilmə

C) Ödlə olan test (lizis)

D) Alfa-hemoliz

E) Qanlı mühitlərə əkilmə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
617) Haemophilus cinsinin nümayəndələrinin hansı əlamətləri müsbət olmur?
A) Polimorfizm

B) Qram-mənfi çöplər

C) Hərəkətsizlik

D) Aerob


E) Qram-müsbət çöplər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
618) İnsan patologiyasında "Haemophilus" cinsinin hansı nümayəndəsinin ən çox əhəmiyyəti vardır?
A) H. Aphrophilus

B) H.parahaemolyticus

C) H. Ducreyi

D) H. parainfluenza

E) Haemophilus influenza
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
619) Moraxella cinsinin mikroorqanizmlərini hansı əlamətlər xarakterizə edir?
A) Katalaza müsbət

B) Aerob şəraitdə artım

C) Qram –məhfi rənglənmə

D) Hərəkətsizlik

E) Kokk forması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
620) "Acinetobacter" cinsinin mikroblarını hansı əlamətlər xarakterizə etmir?
A) Qram-müsbət çöplər

B) Oksidaza- mənfi

C) Qram-mənfi çöplər

D) Hərəkətsizlik

E) Katalaza-mənfi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
621) Klostridiyalara hansı əlamətlər xasdır?
A) Aeroblar və spor əmələ gətirən çöplər

B) Fakultativ anaerob, qram-müsbət çöplər

C) Qram-mənfi aerob və spor əmələ gətirən çöplər

D) Anaerob, spor əmələ gətirən və qram-müsbət çöplər

E) Qram-mənfi və aerob çöplər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
622) Asporogen anaerob mikrobların identifikasiyası zamanı hansı əlamətlər daha tez-tez istifadə edilir?
A) Antigen strukturu

B) Biokimyəvi testlər

C) Kultural əlamətlər

D) Virulentlik

E) Rəngləmənin nəticələri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
623) Legionell mikroblarının identifikasiyası zamanı hansı əlamətlər daha tez-tez istifadə edilir?
A) Kultural əlamətlər

B) Virulentlik

C) Antigen strukturu

D) Rəngləmənin nəticələri

E) Biokimyəvi testlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
624) Yuxarı tənəffüs yollarının rezident mikroflorasına hansı nümayəndələr aiddir?
A) Qöbələklər

B) Qram-müsbət fakultativ anaerob mikroorqanizmlər

C) Qram-mənfi fakultativ anaerob mikroorqanizmlər

D) Bütün qeyd olunanlar

E) Bəsitlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
625) Pnevmoniya zamanı hansı material tədqiq olunur?
A) Tüpürcək

B) Sidik


C) Əsnəkdən yaxma

D) Bəlğəm

E) Qan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
626) Sidik-tənasül sisteminin xəstəliklərini ən çox hansı mikroorqanizmlər törədir?
A) Salmonellalar

B) Stafilokokklar

C) Mikobakteriyalar

D) Şərti-patogen enterobakteriyalar

E) Planokokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
627) Hal-hazırda antibiotik qəbul etməyən insanlarda həqiqi bakteriuriyanı nə göstərir?
A) Sidiyin ml-də 100 mikrob hüceyrəsinin olması

B) Sidiyin ml-də 10000 mikrob hüceyrəsinin olması

C) Sidiyin ml-də 100000 mikrob hüceyrəsinin olması

D) Sidiyin ml-də 1000000 mikrob hüceyrəsinin olması

E) Sidiyin ml-də 1000 mikrob hüceyrəsinin olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
628) Gözdə rezident mikroflora harada lokalizasiya olurnur?
A) Sklerada

B) Buynuz təbəqədə

C) Konyuktivada

D) Bütün qeyd olunanlarda

E) Göz yaşı kisəsində
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
629) Sağlam gözün konyuktivasında ən çox hansı mikroblar tapılır?
A) Streptokokklar

B) Meninqokokklar

C) Salmonellalar

D) Epidermal stafilokokklar

E) Enterobakteriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
630) Orta qulağın rezident mikroflorasına hansı mikroblar aiddir?
A) Enterobakteriyalar

B) Epidermal stafilokokklar

C) Sterildır

D) Anaeroblar

E) Streptokokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
631) Yaralarda irinli iltihablı prosesləri hansı mikroblar törədir?
A) Eşerixiyalar və şiqellalar

B) Difteroidlər, salmonellalar

C) Qrip virusları

D) Qram-mənfi fakultativ anaeroblar və stafilikokklar

E) Bəsitlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
632) Qarın boşluğunda olan yaraların əsas törədiciləri hansıdır?
A) Anaerob və fakultativ anaerob mikroorqanizmlər

B) Yalnız fakultativ anaerob mikroorqanizmlər

C) Aerob və anaerob mikroorqanizmlər

D) Yalnız aerob mikroorqanizmlər

E) Yalnız anaerob mikroorqanizmlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
633) Xəstəxanadaxili infeksiyaların səbəbi nə ola bilər?
A) Tibbi alətlər yalnız ətraf mühit

B) Şöbədə olan xəstələr, personal, ətraf mühit və tibbi alətlər

C) Yalnız söbədə olan xəstələr

D) Yalnız ətraf mühit

E) Yalnız personal təmasda olanlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
634) Xəstəxanadaxili infeksiyaların profilaktikası üçün hansı tədbir lazım deyil?
A) Uyğun tibbi müəssisələrdə mikroorqanizmlərin sanitar normalarına riayət edilməsi

B) Xəstələrə tibbi yardımın səviyyəsininin artırılması

C) Dərmanların,tibbi avadanlığın və s. steril olmasına nəzarət

D) Xəstələrin vaksinasiyası

E) Bütün qeyd olunanlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
635) İnsanlarda xəstəliyi koaqulaza-müsbət stafilokokklardan hansı daha tez-tez törədir?
A) S.hominis

B) S.saprophyticus

C) S.hyicus

D) S.intermedius

E) Stafilococcus aureus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə