Mikroiqtisodiyot. MakroiqtisodiyotYüklə 27,53 Kb.
tarix22.04.2022
ölçüsü27,53 Kb.
#85901
Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot
2 5395719220136775164, Makro Mikro 2022

Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot
Hamma iqtisodiy tizimlar uchun fundamental muammo bo‘lib hisoblanadi, bu:

** Noyoblik va taqchillik


Har qanday iqtisodiy tizimlarda “nima”, “qanday” va “kim uchun” degan fundamental savollar mikro va makro darajada hal etiladi. Quyidagi tuzilgan savollardan qaysi biri mikroiqtisodiyot darajada hal etiladi:?

** Nima va qancha ishlab chiqarish kerak?


«Mikroiqtisodiyot» fani nimani o’rganadi:

** birinchidan alohida iqtisodiy sub‘ektlarning (iste‘molchilar va ishlab chiqaruvchilar) harakatini, ikkinchidan alohida bozorlarning faoliyat ko’rsatish mexanizmini o’rganadi


Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslari ko‘paysa, u holda:

** Iqtisodiyot tovar va xizmatlar ishlab chiqarishini ko‘paytirish imkoniga ega bo‘ladi


Iqtisodiy agentlar deb nimaga aytiladi?

** iqtisodiy ne’matlarni ishlab chiqarish,taqsimlash,ayriboshlash va iste’mol qilishda qatnashuvchi iqtisodiy munosabatlar sub’ektlardir


Iqtisodiy resurslar deganda nimani tushunasiz?

** yer, mehnat, kapital, tadbirkorlik qobiliyati va axborotdan iborat ishlab chiqarish omillari


Qaysi ibora insonlarning biror bir tovarni sotib olish uchun imkoniyat va xohishi borligini anglatadi.

** talab


Talab qonuni deyiladi, agar:

** mahsulotning narxi pasaysa, uni olish hajmi ko‘paysa


Ishlab chiqaruvchi o‘zining X turdagi mahsulotining narxini 5 foizga tushirdi, oqibatda sotuv hajmi 4 foizga ko‘tarildi. X mahsulotga bo‘lgan talab:

** noelastik


X mahsulotga bo‘lgan talab chizig‘i siljishini nima bilan izohlash mumkin:

** Iste’molchilar didlarining o‘zgarganligi munosabati bilan X tovarni har qanday bahoda ham oldingisiga nisbatan ko‘proq sotib olishni xohlaydilar..


Texnologiyaning takomillashuvi nimaning siljishiga olib keladi:?

** Egri taklif chizig‘ini yuqori va o‘ngga.


Talab hajmiga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir ko‘rsatmaydi?

** Resurslarning narxi.


Taklif qonuniga ko‘ra, boshqa omillar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda tovar narxining ko‘tarilishi:.

** Taklif xajmining oshishiga


Mahsulot narxi davlat tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida maksimal belgilansa

** defitsit yuzaga keladi


Talab va taklifning muvofiqlashtirish mexanizmi buzilishi nimaga olib keladi?

** mahsulotlarning ortiqcha yoki defitsit bo’lishiga olib keladi


Agarda mahsulotning narxi oshib borsa taklif qonuni:

** taklif hajmining ko’payishida namoyon bo’ladi


Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda deyiladi, agar

** Taklif hajmi talab hajmiga teng bo‘lsa.


Agar tovar bahosi talab va taklif egri chiziqlarining kesishish nuqtasidan past bo‘lsa

** Taqchillik yuzaga keladi


Vaqt omilini hisobga olgan holda talab va taklif muvozanatini birinchilardan bo‘lib tahlil qilgan olim:

** A. Marshall.


Tovar narxining bir foizgaga kamayishi natijasida unga bo‘lgan talab hajmi ikki foizga ga oshsa, bunday talabga:

** elastik.


Tovar narxining 1 % ga kamayishi natijasida unga bo‘lgan talab hajmi 2 % ga oshsa, bunday talabga:

** Elastik..


Noelastik talab deyiladi, agar:

** Baho 1 % ga ko‘tarilganda unga bo‘lgan talab hajmi 1 % dan kam miqdorda o‘zgarsa.


Narxga bog‘liq talab elastikligi qanday holda yuqori bo‘ladi:

** Iste’molchi uchun unchalik muhim bo‘lmagan tovar uchun


Sifatsiz tovar sirasiga kiritiladi, agar:

** Daromadga bog‘liq talab elastikligi – 0,5 ga teng bo‘lsa.


Mutloq noelastik talab chizig‘i qanday ko‘rinishga ega?

** Vertikal chiziq.


Tubandagi daromadga bog‘liq elastiklik koeffitsiyentlardan qaysi biri birlamchi extiyojlar uchun ishlatiladigan tovarlarni aks ettiradi?

** 0 dan katta ammo 1 dan kichik bo‘lsa


Ishlab chiqaruvchi o‘zining X turdagi mahsulotining narxini 5 foizga tushirdi, oqibatda sotuv hajmi 4 foizga ko‘tarildi. X mahsulotga bo‘lgan talab:

** Noelastik


Talab hajmining o’zgarishi mahsulot narxi o’zgarmaganda sodir bo’ladigan holat bu:

** yagona elastik talabdir


Izokosta chizig’i joylashgan xar qanday nuqta nimani bildiradi?

** Tovarning umumiy hajmi oshadi


Iste’molchi uchun befarqlik chizig‘ining joylashuvi va yotiqligi nimani anglatadi?

** Faqat uning hohishini.


Izokvanta va izokosta chiziqlarida joylashgan xar qanday nuqta nimani bildiradi?

** Xarajatlar summasini


Izokvanta nimani anglatadi?

** Bir xil xajmda mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlovchi omillar kolmbinatsiyasini


Agar ikkita individ bir-biri bilan tovarlarni ayirboshlaydigan bo‘lsa, oqibatda ikkalasi ham yutuqqa ega bo‘lishadi, chunki:

** Mahsulotning umumiy nafliligi ortadi


Qaysi hollarda befarqlik kartasida joylashgan nuqtaga iste’molchining muvozanat holati deymiz?

** Byudjet chizig‘i bilan befarqlik chizig‘ining burchak koeffitsiyenti bir biriga teng bo‘lganda.;


“Daromad samarasi” qanday hollarda vujudga keladi?

** mahsulotning narxi pasayganda, iste’molchi ushbu tovarni boshqa tovarlar xaridini pasaytirmasdan oshirgand

Quyidagi tovarlardan qaysi birining daromad samarasi pastroq?

** qulupnay


Quyidagilardan qaysi biri past qiymatli tovar hisoblanadi:

** o’tgan yilgi gazetalar


Izokvanta va izokosta chiziqlarida joylashgan xar qanday nuqta nimani bildiradi?

** Xarajatlar summasini


Ishlab chiqarish resursi hisoblanmaydigan qatorni belgilang

** Iste’mol mollari


Iqtisodiyotda omillarni kamayib borish qonuni mavjuddir. Qanday qilib ushbu holatda iqtisodiy o‘sishga erishish mumkin?

** yana va yana ko‘plab resurslar talab etiladi


Firmaning doimiy xarajatlari – bu:?

** Ishlab chiqarish hajmiga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar


Quyidagilardan qaysi biri umumiy xarajatni aks ettiradi?

** Doimiy bilan o‘zgaruvchan xarajatlar yig‘indisi


Uzoq muddatli oraliqda:

** Barcha xarajatlar o‘zgaruvchan bo‘ladi.


Qanday hollarda o‘rtacha umumiy xarajatlar miqdori minimal qiymatga erishadi?

** Chekli xarajat o‘rtacha umumiy xarajatga teng bo‘lsa


Qanday hollarda o‘rtacha umumiy xarajatlar miqdori minimal qiymatga erishadi?

** chekli xarajat o‘rtacha umumiy xarajatga teng bo‘lsaa


Quyidagi tengliklardan qaysi biri to‘g‘ri hisoblanadi?

** buxgalterlik foyda-noaniq xarajatlar=iqtisodiy foyd


Korxona mahsulotining tannarxi va uning foydasi kabi ko’rsatkichlarni iqtisodiyotning qaysi kursi o’rganaadi:

** mikroiqtisodiyot


Asosiy kapital sirasiga nimalar kiradi:

** texnika va texnologiyalar


Firmaning chekli xarajatlari:

** uning minimum qiymatida ortacha xarajatlarga teng bo’ladi


Mukammal raqobatlashgan bozorga yaqin holat kuzatiladigan bozor:

** Bug‘doy bozori;


Agar mahsulotning bahosi ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan o‘rtacha umumiy xarajatlarni qoplamaydigan bo‘lsa, u holda firma:

** Mahsulot ishlab chiqarish hajmini narx o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatdan katta bo‘lgani holda,narx chekli xarajatga tengligi ta’minlanguncha tanlash kerak;


O‘rtacha xarajatlar chizig‘i egri talab chizig‘i bilan kesishganda qanday holat yuz beradi?

** Firma normal foyda olish holatida bo‘ladi;


Odatda, monopolistning chekli xarajati mahsulotning narxidan past bo‘ladi, chunki:

** Narx chekli daromaddan yuqori.;


Mukammal raqobatlashgan bozorning kamchiliklari hisoblanadi:

** Ilmiy-izlanish va tajriba-konstruktorlik harajatlarining past darajasi


Qaysi bozorda chekli daromad bozor narxiga teng bo‘ladi?

** Raqobatlashgan bozorda


Agar monopolist foydani chekli daromad,chekli xarajat,o‘rtacha xarajatlar tengligini ta’minlaganda maksimallashtiradigan bo‘lsa, u holda iqtisodiy foyda:

** Nolga teng bo‘ladi;


Quyidagilardan qaysi biri monopoliyani vujudga keltirmaydi

** bitta tovar manbai ustidan nazorat


Qizil atirgullar bozori quyidagi bozor turiga kiradi:

** monopol bozor


Raqobatlashuvchi firmadan farqli o‘laroq monopolist:

** berilgan bozor talabi doirasida maksimal foydani ta’minlaydigan mahsulot ishlab chiqarish hajmi va bahosini tanlay oladi


Agar monopolist foydani chekli daromad,chekli xarajat,o‘rtacha xarajatlar tengligini ta’minlaganda maksimallashtiradigan bo‘lsaa, u holda iqtisodiy foyda:

** nolga teng bo‘ladi


Quyidagilardan qaysi biri tabiiy monopoliya hisoblanadi?

** toshkent metropoliteni


Monopolist foydani maksimallashtirishga harakat qilayotgan o‘z mahsuloti bahosini pasaytiradi, agar:

** chekli daromad chekli xarajatlardan yuqori bo‘lsa


Agar resurs taklifi mutloq noelastik bo’lsa, iqtisodiy renta:

** resurs narxiga teng bo’ladi


Sof monopoliya va raqobatlashgan bozorning uxshash jihatlarini ko‘rsating:

** bozorda xaridorlar ko‘pchilikni tashkil etadi


Boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda yer rentasi o‘sib boradi, agar:

** yerga bo‘lgan talab oshsa


Mikroiqtisodiyot fanida iqtisodiy umumlashtirilgan faktlarga asoslangan bo’lsa unda tahlilning bunday usuli:

** deduktiv usul

Agar tarmoq uchun Xerfindal-Xirshman indeksi yuqori bo’lsa, tarmoq uchun Lerner indeksi qanday bo’ladi?

** yuqori


Subekt o‘z pul mablag‘ini davlat qimmatli qog‘ozlarini sotib olishga sarflaydi, agar:

** foiz stavka hozirgiga qaraganda ancha tushadigan bo‘lsa


Foydani maksimallashtirishga harakat qilayotgan monopolist o‘z mahsulotining narxini pasaytiradi, agar:

** chekli daromad chekli xarajatdan katta bo‘lsa


Foiz stavkaning ko‘tarilishi:

** zayom mablag‘lari taklifi hajmini oshiradi


Monopolist qachon iqtisodiy foyda ko’radi?

** uzoq muddatli oraliqda ham, qisqa muddatli oraliqda ham faqat qisqa muddatli oraliqda


Yer mulkdorlari umuman rentaga ega bo‘lmasliklari mumkin, agar:

** egri taklif chizig‘i egri talab chizig‘idan o‘ngda joylashs


Quyida keltirilganlardan qaysi biri sohada raqobatninig yo’qligidan dalolat beradi?

** boshqa firmalar ushbu sohaga "kirish" imkoniyatiga ega bo’lmasa


Ko’pgina kamchiliklari bo’lgan baho mexanizmi iqror qilib bo’lmaydigan yagona ustunlikka ega:

** resurslarni samarali taqsimlashda ifodalanadi


Qaysi hollarda firma iste’molchi ortiqchaligini to‘liq egallashi mumkin?

** narx diskrinimatsiyasini qo‘llaganda


Odatda, monopolistning chekli xarajati mahsulotning narxidan past bo‘ladi, chunki:

** narx chekli daromaddan yuqori


Qaysi hollarda firma iste’molchi ortiqchaligini to‘liq egallashi mumkin

** Narx diskrinimatsiyasini qo‘llaganda


Foydani maksimallashtirishga harakat qilayotgan monopolist o‘z mahsulotining narxini pasaytiradi, agar:

** Chekli daromad chekli xarajatdan katta bo‘lsa..


Qaysi hollarda monopolist foydani maksimallashtirishga erishishi mumkin?

** Chekli daromad chekli xarajatga teng bo‘lganda.


Maksimal foydani ko‘zlab xarakat qilayotgan firma qo‘shimcha ishchilarni yollaydi, agar:

** Pul ko‘rinishidagi mehnatning chekli mahsuloti ish haqidan yuqori bo‘lsa.


Quyidagi tenliklardan qaysi biri bajarilguncha monopolist firma qo‘shimcha ishchilarni yollayveradi:

** Chekli daromadning mehnatning chekli mahsulotiga ko‘paytmasi ish haqiga teng bo‘lsa


Ish haqi stavkasi ko‘tarilganda:

** Bandlik qisqaradi, agar mehnatga bo‘lgan talab elastik bo‘lsa.


Maksimal foyda olishni koz‘layotgan firmaning ish haqi stavkasi qiymat ko‘rinishidagi mehnatning chekli mahsulotga teng bo‘lmaydi, agar:

** Mehnat bozorida firma monopsonistik mavqega ega bo‘lsa.


Boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda, mehnatga bo‘lgan talab elastikligi kichik bo‘ladi, agar ushbu mahsulotga bo‘lgan talab

** Noelastik bo‘lsa.


Quyidagi qayd etilganlarda qaysi biri mehnatga bo‘lgan talabga ta’sir ko‘rsatmaydi?

** Inflyatsiya natijasida sodir bo‘lgan nominal ish haqining o‘zgarishi.


Mehnatga bo‘lgan talab elastikligi yuqori bo‘lsa:

** Tayyor mahsulotning narxga bog‘liq talab elastikligi yuqori bo‘ladi


Mehnatga bo’lgan talab elastikligi yuqori bo’lsa:

** tayor mahsulot narxi arzon bo’ladi


Boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda yer rentasi o‘sib boradi, agar:

** Yerga bo‘lgan talab oshsa.


Agar nominal foiz stavkasi 10 foizni, inflyatsiya darajasi yiliga 4 foizni tashkil etsa, u holda real foiz stavkasi:

** 0,06
Subyekt o‘z pul mablag‘ini davlat qimmatli qog‘ozlarini sotib olishga sarflaydi, agar:

** Foiz stavka hozirgiga qaraganda ancha tushadigan bo‘lsa.
Foiz stavkasini oshirganda:

** Loyihaning ichki iqoplash normasi foiz stavkaga bog‘liq emas


Asosiy kapital sirasiga nimalar kiradi:

** Texnika va texnologiyalar


Asosiy kapital sirasiga nimalar kiradi

** texnika va texnologiyalar


Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslari ko‘paysa, u holda:

** iqtisodiyot tovar va xizmatlar ishlab chiqarishini ko‘paytirish imkoniga ega bo‘ladi


Agar resurs taklifi mutloq noelastik bo’lsa, iqtisodiy renta:

** resurs narxiga teng bo’ladi


Yer narxi quyidagilarga bog’liq:

** yuqoridagi barcha omillar yer narxiga ta’sir qiladi yillik renta hajmiga


Quyida keltirilganlardan qaysi biri ijtimoiy ne’matga taaluqli emas?

** Elektr energiY.


Mulkka egalik huquqi nazariyasining asoschisi :

** R. Kouz


Atrof-muhitni zararlash huquqining taklif egri chizig‘i:

** Mutloq elastik bo‘lmagan


Tartibga solinadigan soliqlar tamoyili kim tomonidan taklif qilingan:

** F. Fon Xayek


Dastlabki makroiqtisodiy tahlil elementlari qo’llangan jadval nomini belgilang?

** Kene jadvali


“Makroiqtisodiyot” fanining asoschisi kim?

** J.Keyns


Makroiqtisodiyotda agregatlash bu - …. .

** umumlashtirish


Makroiqtisodiyotda “daromadlar-xarajatlar” va “resurslar-mahsulotlar” oqimini ifodalovchi model nima deb ataladi?

** Doiraviy aylanish modeli


“Ish bilan bandlilik, foiz va pulning umumiy nazariyasi” asarini kim yozgan?

** J.Keyns


YaIMni hisoblashning nechta usuli bor?

** 3
Qaysi usulda hisoblangan YaIMda yakuniy tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishning turli bosqichlarida qо‘shilgan qiymatlar yig‘indisi hisoblanadi?

** ishlab chiqarish usulida
Tovar va xizmatlarning davlat xaridiga (G) qaysi turdagi xarajatlar kiritilmaydi?

** davlatning transfert to’lovlari


Mamlakatning import va eksport operatsiyalari bо‘yicha xarajatlar о‘rtasidagi farq nima deb ataladi?

** sof eksport


Iste’mol, investitsiya, davlat xaridi va sof eksport xarajatlari yig‘indisi nimaga teng?

** YaIM
SIM nimaga teng?

** YaIMdan amortizatsiya xarajatlari ayirmasiga
SMD nimaga teng?

** YaMDdan amortizatsiya xarajatlari ayirmasiga


Shaxsiy tasarrufdagi daromad nimaga teng?

** iste’mol va jamg’armaning yig’indisiga


Davlat jamg‘armalari 0 dan kichik bo’lsa nima deyiladi?

** defitsit


Davlat jamg‘armalari 0 ga teng bo’lsa nima deyiladi?

** muvozanatlashgan


Fisher indeksi nimani ifodalaydi?

** baho indeksini


Paashe indeksi nima uchun hisoblanadi?

** inflyatsiya darajasini aniqlash


Laspeyres indeksi nima uchun xisoblanadi?

** inflyatsiya darajasini aniqlash


Deflyatorni xisoblashni kim fanga kiritgan?

** Paashe


INIni xisoblashni kim fanga kiritgan?

** Laspeyres


YaIM inflyatsiya darajasini xisobga olinganda qanday nomlanadi?

** real YaIM


YaIM inflyatsiya darajasini xisobga olinmaganda qanday nomlanadi?

** nominal YaIM


Ishlab chiqarish, bandlilik va inflyatsiya darajasining davriy tebranishga ……deyiladi.

** iqtisodiy davr (sikl)lar


Iqtisodiy davr (sikl)lar necha bosqichdan iborat?

** 4
… – bu, ishchi kuchining bir qismi bо‘lib, ijtimoiy ishlab chiqarishda band bо‘lmagan, lekin ishlashni hohlovchi va faol ish qidirayotgan aholidir

** Ishsizlar
Ishsizlik indeksi qanday topiladi?

** ishsizlar sonini ishchi kuchi soniga taqsimlab


Ish qidirayotgan yoki yaqin vaqtlar ichida ish bilan ta’minlanishni kutayotgan ishchi kuchi qaysi tur ishsizlikka kiradi?

** Friksion ishsizlikka


Ishlab chiqarish strukturasining о‘zgarishi natijasida ishchi kuchiga talab tarkibining о‘zgarishi va oqibatda ishsiz qolganlar qaysi tur ishsizlikka kiradi?

** Tarkibiy ishsizlikka


Asosan ishlab chiqarishning pasayishi natijasida ishchi kuchiga bо‘lgan talabning kamayishidan paydo bо‘ladigan ishsizlik qanday ataladi?

** Davriy ishsizlik


Barcha mavjud resurslardan tо‘liq foydalanish yoki ishsizlikning tabiiy darajasi holatida iqtisodiyotda yaratilishi mumkin bо‘lgan mahsulot hajmini iqtisodiyotning … deb ataladi

** ishlab chiqarish potensiali


Ishsizlik darajasi va YaIM uzilishi о‘rtasidagi miqdoriy nisbatni qaysi iqtisodchi olim matematik holda isbotlab bergan?

** A.Ouken


A.Ouken qonuniga ko’ra, davriy ishsizlik 1 foizni tashkil etsa, milliy iqtisodiyot YaIMni necha foizga kam yaratadi?

** 2,5
Inflyatsiya so’zining lug’aviy ma’nosi nima?

** shishish
Ma’lum davr mobaynida mamlakatda baholar о‘rtacha (umumiy) darajasining barqaror о‘sishi, pulning xarid qobiliyatini uzoq muddatli pasayishi nima deb ataladi?

** inflyatsiya


Qaysi usul narxlarning barqaror о‘sishi sharoitida inflyatsiya darajasi necha yilda ikki baravarga oshishini aniqlash imkonini beradi?

** 70-miqdor qoidasi


Iqtisodiyotda talab keskin oshib ketishi va uni ishlab chiqarishning real hajmi bilan qondirish mumkin bо‘lmay qolgan sharoitlarda kelib chiqadigan inflyatsiya turini belgilang?

** Talab inflyatsiyasi


Giperinflyatsiyaning rasmiy mezoni qaysi iqtisodchi olim tomonidan kiritilgan?

** F.Kegan


Ishsizlik va inflyatsiya kо‘rsatkichlari о‘rtasidagi о‘zaro bog‘liqlikni qaysi chiziq ifodalaydi?

** Fillips egri chizig’i


… – baholar umumiy darajasini barqarorlashtirish, inflyatsion keskinlikni yumshatishga yо‘naltirilgan makroiqtisodiy siyosat

** Aksilinflyatsiya siyosati


Daromadlarning va baholarning nominal darajalarini о‘zgartirmagan holda eski pullarni belgilangan nisbatda yangisiga almashtirishtirish nima deb ataladi?

** Karaxt qilib davolash


Monetaristlar tomonidan taklif qilinayotgan aksilinflyatsiya siyosatiya’ni inflyatsiya sur’atlarini asta sekinlik bilan pasaytirib borish qanday ataladi?

** Graduallash


……….. shuni bildiradiki, yalpi talabning egri chiziq bо‘yicha surilishi narxlar darajasi о‘zgarishining foiz stavkasiga bо‘lgan ta’siriga bog‘liq.

** Foiz stavkasi samarasi


…. shuni bildiradiki, narxlar darajasining oshishi, jamg‘arilgan moliyaviy aktivlar (omonatlar, obligatsiyalar) real xarid qobiliyatini pasaytirib yuboradi.

** Boylik samarasi yoki real kassa qoldiqlari samarasi


…. shuni bildiradiki, biror mamlakatda tovar va xizmatlarning ichki narxlari tashqi narxlarga nisbatan oshib borsa, shu mamlakatda ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarga talab kamayadi va о‘z navbatida shu mamlakatda import mahsulotlarga bо‘lgan talab oshadi.

** Import xaridlar samarasi


Qaysi model umumiy makroiqtisodiy muvozanat modeli bо‘lib, milliy bozorni qisqa va uzoq muddatga tahlil qilish imkonini beradi?

** AD-AS modeli


Ixtiyordagi yoki shaxsiy tasarrufdagi daromad nimaga teng?

** Iste’mol va jamg’arma yig’indisiga


Iste’molga о‘rtacha moyillik deganda …. tushuniladi

** tasarrufidagi daromaddagi iste’mol xarajatlarining ulushi


Hali buyumlashmagan, lekin ishlab chiqarish vositalariga qо‘yilgan kapital nima deyiladi?

** Investitsiya


Investitsiyalar hajmining YaIM yoki daromadlar darajasiga bog‘liqligini qaysi model aks ettiradi?

** Akselerator modeli


Qaysi nazariyaga ko’ra bozor mexanizmi yalpi talab va yalpi taklif muvozanatini doimiy barqaror ushlab tura olmasligi e’tirof etiladi?

** Keyns nazariyasida


“Daromadlar - xarajatlar” modeli – ……

** Keyns xochi


Yalpi talabning yetishmasligi iqtisodiyotga qanday ta’sir kо‘rsatadi?

** depressiv


…………… - iqtisodiy beqarorlik omili hisoblanadi.

** Multiplikator


Iqtisodiy tebranishlar darajasini kuchaytiruvchi omil nima?

** Multiplikator


YaIMni tо‘liq bandlilikning noinflyatsion darajasiga qadar о‘stirish uchun jami talab (jami xarajatlar) kо‘paytirilishi zarur bо‘lgan miqdor …. uzilish deyiladi.

** retsession


Undan qutilish yо‘li bilan foydalanish mumkin bо‘lgan yagona tovar bu - ….. .

** Pul
Pulning likvidliligi deganda nimani tushunasiz?

** Almashish qobiliyatini
Bank tizimidan tashqaridagi naqd pullar va zarur bо‘lganda iqtisodiy agentlar bitimlar uchun ishlatishi mumkin bо‘lgan depozitlar yig’indisi qanday ataladi?

** Pul taklifi deyiladi


Pul taklifining pul bazasiga nisbati nima?

** pul multiplikatori


Pul bozorida muvozanat nuqtani nima belgilaydi?

** foiz stavkasi


…. – bu, pul yoki natura kо‘rinishidagi yordam turi bо‘lib, byudjet va byudjetdan tashqari fondlardan kо‘rsatiladi.

** subsidiyalar


Progressiv soliq stavkasining mohiyati?

** o’suvchi


Regressiv soliq stavkasining mohiyati?

** kamayuvchi


…. deganda noinflyatsion YaIM ishlab chiqarish sharoitida iqtisodiyotda tо‘liq bandlilikni, tо‘lov balansining muvozanatini va iqtisodiy о‘sishni ta’minlashga qaratilgan davlat xarajatlari va soliqlarini о‘zgartirishni о‘z ichiga olgan chora tadbirlar tushuniladi.

** Byudjet-soliq siyosati


Qaysi tur soliq stavkasi soliq tizimi multiplikatori samarasini yumshatadi?

** progressiv


Hukumatning bandlik darajasi, ishlab chiqarish hajmi, inflyatsiya sur’atlari va tо‘lov balansi holatini о‘zgartirishga yо‘naltirilgan maxsus qarorlarni qabul qilishi natijasida davlat xarajatlari, soliqlar va davlat byudjeti qoldig‘ini maqsadli о‘zgartirishi ……… deyiladi

** diskret fiskal siyosat


Markaziy bankning bosh maqsadi nimadan iborat?

** valyutaning barqarorligini ta’minlash


Quyidagilardan qaysi monetar siyosatni hamda valyutani tartibga solish sohasidagi siyosatni shakllantirish, qabul qilish va amalga oshirish bilan shug’ullanadi?

** bank
…. deganda, tо‘liq bandlik sharoitida YaIMni ishlab chiqarishga inflyatsiyaning ta’sirini kamaytirish yoki bartaraf etish maqsadida muomaladagi pul miqdorini о‘zgartirishga qaratilgan chora-tadbirlar tushuniladi.

** Pul-kredit siyosati
Majburiy bank zahirasi meyorini kо‘tarish pul taklifini ……… .

** kamaytiradi


….. – Markaziy bank tomonidan davlat obligatsiyalarini (qimmatli qog‘ozlarni) tijorat banklari va aholidan sotib olish va ularga sotish bо‘yicha operatsiyalardir

** Ochiq bozordagi operatsiyalar


Pul taklifini oshirishga qaratilgan siyosat nima deyiladi?

** Yumshoq pul-kredit siyosati


Pul taklifini kamayrishga qaratilgan siyosat nima deyiladi?

** Qattiq pul-kredit siyosati


Tovar va pul bozorida umumiy muvozanatga erishish shartlari va makroiqtisodiy siyosat tadbirlarining bu ikki bozorga ta’sirini umumlashtirib о‘rganish qaysi model yordamida bajariladi?

** IS-LM modeli


Yalpi talab funksiyasini belgilovchi iqtisodiy omillarni aniqlash imkonini beruvchi tovar-pul muvozanati modelini qanday nomlanadi?

** IS-LM modeli


Kens xochi va investitsiya funksiyasi grafiklari yordamida nimani keltirib chiqarish mumkin?

** IS-egri chizig’ini


LM-egri chizig’i tenglamasi qanday topiladi?

** pulga talab funksiyasini R va Yga nisbatan echiladi


Investitsiyalarga talab foiz stakasi о‘zgarishiga ta’sirchan (elastik) bо‘lmagan, masalan investorlar kelajakdagi bozor konyukturasining noaniqligi sababli о‘z investitsiyalari istiqboliga tushkun baho bersalar qanday vaziyat yuzaga keladi?

** Investitsion tuzoq


Iqtisodiy о‘sish qо‘shimcha resurslarni jalb etish hisobiga ta’minlansa va jamiyatdagi resurslardan foydalanishning shakllangan о‘rtacha samaradorligi darajasini oshirmasa ……………….. deb ataladi

** ekstensiv iqtisodiy о‘sish


Kimning modelida yalpi taklif Kobb-Duglasning ishlab chiqarish funksiya bilan ifodalangan?

** Solou modelida


Kimning modelida yalpi taklif Kobb-Duglasning ishlab chiqarish funksiya bilan ifodalangan?

** Solou modelida


A.Lyuis o‘z modelini qaysi mamlakatlar uchun tо‘g‘ri kelmaydi deb hisoblagan?

** industrial bosqichni о‘tgan g‘arbiy mamlakatlar


“Iqtisodiy о‘sishning neoklassik nazariyasi” asarining muallifi kim?

** J.Mid


Kim Kobb-Duglas funksiyasining zamonaviylashtirilgan variantidan foydalanib, barqaror dinamik muvozanat imkoniyati tenglamasini keltirib chiqardi?

** J.Mid


A.Lyuis o‘z modelini qaysi mamlakatlar uchun ishlab chiqqan?

** rivojlanayotgan


Mahsulotlarni chet mamlakatlarga chiqarib sotish nima deyiladi?

** Eksport


Avval import qilingan va qayta ishlov berilmagan mahsulotni chet elga olib chiqib sotish - ……….. deyiladi.

** reeksport


Mutlaq ustunlik nazariyasini kim yaratgan?

** A.Smit


Xeksher-Olin konsepsiyasiga zid keladigan vaziyat fanda qanday nom oldi?

** ”Leontyev taajjubi”


Import va eksport bojlarini joriy qilish tashqi savdoni cheklashning qaysi turiga kiradi?

** ta’rif


Kvota nima?

** Miqdoran cheklash


… — ma’lum davr mobaynida mamlakat rezidentlari va tashqi dunyo о‘rtasida bо‘ladigan bitimlar statistik qayd qilingan xujjatdir.

** Tо‘lov balansi


Aktivlarni sotishdan tushadigan barcha tushumlardan xorijiy aktivlarni sotib olishga qilingan xarajatlar ayirmasi nimani bildiradi?

** Kapital xarakati balansi


…. – bu, milliy rezidentlar tomonidan egallab turilgan xorij aktivlari va xorijliklar egalik qilgan mamlakat aktivlari о‘rtasidagi farq

** Sof xorijiy aktivlar


... - bu, xalqaro ayirboshlashning barcha shakllariga xizmat qilishga va ularning samarali rivojlanashini ta’minlashga qaratilgan mamlakatlar о‘rtasidagi valyuta munosabatlarining yig‘indisidir.

** Jahon valyuta tizimi


….. – bu, amaldagi kurs bо‘yicha har qanday boshqa xorijiy valyuta erkin va cheklanmagan miqdorda ayirboshlanadigan valyutadir.

** Erkin konvertirlanadigan valyuta


….. – bu, faqat ba’zi xorijiy valyutalarga almashtiriladigan va xalqaro tо‘lov oborotini qisman qamrab oladigan milliy valyutadir.

** Qisman konvertirlanadigan valyuta


…. – bu, bir mamlakat pul birligining boshqa mamlakatlar pul birligida ifodalangan bahosidir

** valyuta kursi


... kichik ochiq iqtisodiyot modeli bо‘lib qayd qilingan va suzib yuruvchi valyuta kurslari sharoitida iqtisodiy siyosatning turldi kо‘rinishlarini amalga oshirish natijalarini baholash maqsadida qо‘llaniladi.

** Mandell-Fleming modeli
Yüklə 27,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə