Milli Virtual Kitabxananın təqdimatındaYüklə 4,52 Kb.

səhifə1/95
tarix15.03.2018
ölçüsü4,52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95


www.kitabxana.net
 
Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında
 
 
 
 
“Tarix”
 
 
Bu elektron nəşr
 
http://www.kitabxana.net
 - Milli Virtual 
Kitabxananın
 
“Tarix”
 Kulturoloji-
elmi layihəsi çərçivəsində nəşrə 
hazırlanıb və yayılır.
 Elektron Kitab N 16  (01-02 - 2014)
 
 
Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:
 
YYSQ və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 

http://www.azyb.net
 
 
 
 
 
 
Kitab YYSQ t
ə
r
ə
find
ə
n e-n
əşrə
 
hazırlanıb.
 
YYSQ - 
Milli Virtual Kitabxananın e
-n
əşri N
 16  (01-02 - 2014)
 
Virtual redaktoru v
ə
 e-n
əşrə
 
hazırlayanı:
  
Aydın Xan (Əbilov), yazar
-
kulturoloq.
 
 
 
www.kitabxana.net
 
Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında
 
 
 
 

Elmi irs

 
 
 
Bu elektron nəşr
 
http://www.kitabxana.net
 - Milli 
Virtual Kitabxananın
 

Elmi irs

 Kulturoloji-elmi 
layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.
  
Elektron Kitab N 18  (02-22 - 2014)
 
 
Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən 
qurum:
 
YYSQ və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 
-
 
http://www.azyb.net
 
 
Şirvani Ədilli
 
 
"Milli ideologiyamız: türklük, çağdaşlıq, islam"
 
 
 
 
Kitab YYSQ t
ə
r
ə
find
ə
n e-n
əşrə
 
hazırlanıb.
 
YYSQ - 
Milli Virtual Kitabxananın e
-n
əşri 
 
N 18  (02-22 - 2014)
 
Virtual redaktoru v
ə
 e-n
əşrə
 
hazırlayanı:
  
 
Aydın Xan (Əbilov), yazar
-kulturoloq.
 
 
2014
 
 
09.04.2014
 


 
ġĠRVANĠ  ƏDĠLLĠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRKLÜK 
ÇAĞDAġLIQ 
ĠSLAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Türküstan” kitabxanası 


 
 
 
 
 
Redaktor:  
 
Fil.e.n., dos.
 Aydın Qasımlı (Mədətoğlu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ədilli ġirvani   
Milli  ideologiyamız: Türklük, ÇağdaĢlıq, Ġslam. Redak-
tor  və  ön  sözün  müəllifi  fil.e.n.,  dos.  A.M.Qasımlı.  Bakı,       
“Elm və təhsil” – 2013, 290 səh. 
 
 
Kitabda ideologiya anlayışı və tarixən yaranmış ideologiyalar, o cüm-
lədən  milli  ideologiyamız  olan  türk  millətçiliyinin  yaranması  və  inkişafı 
haqqında  ətraflı  məlumat  verilmiş,  çağdaş  dövrümüz  üçün  milli  ideolo-
giyamızın müxtəlif məsələləri sistem şəklində araşdırılmış, milli mənəvi də-
yərlərimizi qoruyub-yaşatmaq və yüksəltmək problemləri və onların ictimai 
əhəmiyyəti  haqqında  geniş  söhbət  açılmışdır.  Kitab  geniş  oxucu  kütləsi 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2013 


 
ÖN SÖZ 
 
Azərbaycan  xalqının  milli  ideologiyası  ilə  bağlı  bir  sıra 
tədqiqat  əsərləri  yazılsa  da,  hələlik  ideoloji  məsələlərdə  möv-
cud  olan  boşluqlar  tam  doldurulmadığından  məsələnin  tədqiqi 
öz  aktuallığını  qoruyub  saxlamaqdadır.  İndiyə  qədər  bu  prob-
lemin  həlli  ilə  bağlı  edilən  cəhdlər  demək  olar  ki,  öz  məntiqi 
sonluğuna tam çatmamışdır. Əksinə, bununla bağlı cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələrində daha geniş şəkildə muzakirələr aparılır, 
problemin  həlli  istiqamətində  yeni-yeni  mülahizələr,  fikirlər 
irəli  sürülür,  yeni-yeni  tədqiqat  əsərləri  yazılıb  çap  edilir. 
İndiyə  qədər  milli  ideologiya  probleminə  həsr  olunmuş  əsər-
lərdə  bu  problemə  kompleks  şəkildə  yanaşılmamış,  yalnız 
problemin bəzi aspektləri məhdud və ya ziddiyyətli şəkildə təd-
qiqat  obyektinə  çevrilmişdir.  Bu  mövzuya  həsr  edilmiş  əsər-
lərdən biri də Şirvani Ədillinin “Milli ideologiyamız: Türklük, 
Çağdaşlıq, İslam” adlı tədqiqat əsəridir. 
Müəllif özünəqədərki tədqiqatlardan fərqli olaraq məsələyə 
hərtərəfli  yanaşmış,  öz  məqsədini  qısa  şəkildə  şərh  etdikdən 
sonra  ideologiya  anlayışından,  indiyəqədərki  mövcud  ideo-
logiyaların  təsnifatından,  tarixən  yaranmış  iqtisadi,  hüquqi, 
dini,  milli,  qarışıq  və  ümumi  təmayüllü  ideologiyalardan,  on-
ların məqsəd və vəzifələrindən qısa şəkildə söz açmış, Qacar və 
Osmanlı  dövlətlərində  milli  ideyaların  formalaşmasından, 
Atatürkün  başçılığı  altında  Türkiyədə  aparılmış  milli  istiqlal     
hərəkatından, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918-
1920-ci  illər)  aparılan  milli-demokratik  islahatlardan,  Sovet 
hakimiyyəti  dövründə  Quzey  Azərbaycanda  başlanmış  milli 
hərəkatdan,  müstəqillikdən  sonra  Azərbaycan  Respublikasında 
millətçilik  və  Bütöv  Azərbaycan  ideyasından,  türk  millət-
çiliyində  üçlü  (Türklük,  Müasirlik,  İslam)  sistemdən,  türk 
millətçiliyinin  hazırkı  səviyyəsindən  ətraflı  bəhs  etmiş  və  belə 
bir  məntiqi  nəticəyə  gəlmişdir  ki,  ideologiya  –  ictimai  prob-
lemlərin  həllinə  və  inkişafa  yönəldiyi  əsaslandırılan  fəlsəfi, 
iqtisadi,  siyasi,  hüquqi,  dini,  əxlaqi  və  s.  görüşlərin  və  ideya-
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə