Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyiYüklə 122,53 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.08.2018
ölçüsü122,53 Kb.
#60705


Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a)  "Xəmsə"   əsərinə çəkdiyi 

illisturasiyaya görəTürkiyədə  b)  "Şahnamə"  əsərini çəkdiyinə görə Azərbaycanda   c)  "Teymrun sarayı" 

adlı əsərinə görə Hindistanda  d)   Heç biri deyil               e)  “Hafizin Divanına” çəkdiyi illisturasiya görə 

İranda


Mir Müsəvvirin ən görkəmli əsəri hansıdır ? a)      “Sirlər Xəzinəsinə” çəkdiyi miniatür  b)  “Şahnaməyə” 

çəkilən miniatür  c)      “bəhram Gur və Fitnə” kompazisiyası  d)     “Xosrov və Şirinə” çəkilən miniatür   

e)      “Yeddi Gözələ” çəkilən miniatür

Mir Müsəvvirin ən görkəmli əsəri hansıdır ? a)      “Sirlər Xəzinəsinə” çəkdiyi miniatür  b)      

“Şahnaməyə” çəkilən miniatür  c)      “bəhram Gur və Fitnə” kompazisiyası  d)     “Xosrov və Şirinə” 

çəkilən miniatür   e)      “Yeddi Gözələ” çəkilən miniatür

Sadiq Bəy Əfşar hansı dövürdə yaşayıb yaratmışdır ?  a)      XV əsr  b)      XV əsrin sonu XVI əsrin 

əvvəlləri    c)      XIX əsr  d)     XVI əsrin sonu XVII əsrin əvəlli   e)      XVII əsr

XVI əsrin sonu XVII əsrin əvvələrində hansı miniatur rəssamı sarayda fəalliyət göstərməmişdir ? a)                                                                   

                                                           Sadiq bəy Əfşar   b)      Məhəmmədi  c)    Soltan Məhəməd  d)     

Kəmallədin Behzat  e)      Mirzə Əli

Hansı Rəssam “Qanun-üs-süvər” adlı tıraktını yazmışdır?       a)      Məhəmmədi      b)      Sadiq Bəy Əfşar       

      c)      Soltan Məhəmməd              d)     Heç biri                          e)      Müzəffər Əli

Yalnız bir əsəri- “Gərsəpnamə” əlyazmasına çəkilmiş miniatür  məlum olan rəssam kimdir?   a)      Soltan 

Məhəmməd              b)      Sadiq bəy Əfşar        c)      Mir Zeynabidin      d)     Məhəmməd        e)      Mirzə 

əliMir Zeynabdin hansı rəssamın tələbəsi və baçısı oğludur ?    a)      Soltan Məhəmməd     b)      Kəmallədin 

Behzad   c)      Sadiq Bəy Əfşar   d)     Mir Seyid Əli      e)      Müzəffər Əli

Sadiq Bəy Əfşar, Mir Zeynəlabdin , Siyavuş bəy şah İsmayılın dəvəti ilə hansı şəhərdə yaradıcılıq 

fəalliyəti göstərirlər?      a)      Təbriz    b)      Naxçıvan    c) Qəzəvi      d)     Urmiya      e)      Ərdəbil

Hansı rəssam Təbriz və Qəzvində sonra Hindistana getmiş və Moğol miniatür məktəbinin inkişafında rolu 

olmuşdur ?   a)      Mir Zeynəlabdin    b)      Fərrux Bəy   c)      Kəmallədin Behzat     d)     Məhəmmədi     

e)      Sadiq bəy Əfşar

Qəzvin miniatür sənəti Təbriz miniatür sənətindən əsaslı surətdə fərqlənməsi hansı dövrə təsadüf edir?                              

                       a) XVI əsrin sonu       b)      XVIII əsrin əvvələri            c)      XV əsr                 d)     XVII 

əsrin sonu               e)      XVII əsrin əvvələri

XVI əsrin əvvəlində Azərbaycanda miniatür sənəti hansı şəhərdə inkişaf etmişdir?                                                         

                 a)      Ərdəbil                      b) Təbriz           c)      Qəzvin           d)     Urmiya          e)      Hec biri

XVI əsr Təbriz miniatür məktəbi hansı sənətkarın adı ilə bağlıdır?   a)      Sadiq Bəy Əfşar   b)      

Məhəmmədi  c)      Əli Rza Təbrizi    d)     Sultan Məhəməd  e)      Mir Zeynəlabdın 

XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanda təsviri sənətin hansı növü daha çox inkişaf etmişdir?  a)      Boyakarlıq 

(Dəzgah boyakarlığı)  b)      Mənzərə   c)      Kitab minatürü    d)     Portret    e)      Natürmort   

Şah İsmayıl Xətai hansı rəssamın saray rəssamlarının rəisi təyin edilmişdir?  a)      Soltan məhəmməd   

b)      Kəmalədin Behzad   c)      Məhəmmədi    d)     Sadiq bəy Əfşar   e)      Mirzə Əli
Soltan Məhəmməd yaradıçılığının və ümumiyyətlə Təbriz məktəbinin yüksəlişi dövrü hansı dövrə təsadüf 

edir?  a)      XVII  əsrin 50-ci illəri    b)      XV əsrin sonu    c)      XVI əsrin 20-30-cu iləri   d)     XVII 

əsrin sonu    e)      XVI əsrin sonu  

Adı  çəkilənlərdən hansı Soltan Məhəmmədin oğlu davamçısı və tələbəsidir?  a)      Mirzə əli    b)      

Sadiq bəy Əfşar    c)      Müzəffər Əli       d)     Mir Seyid Əli   e)      Heç biri  

“Sirlər Xəzinəsinə” çəkilmiş miniatürlərdən olan “Ənuşirəvan və Bayquşların söhbəti” hekayəsinə 

çəkilmiş miniatür kimə aiddir?   a)      Soltan Məhəmməd   b)      Sadiq bəy Əfşar    c)      Mir Müssəvir   

d)     Məhəmmədi   e)      Heç biri  

Məhəmmədi hansı sənətkarın davamçısı oğlu və tələbəsidir?   a)      Mir Seyid Əlinin   b)      Mir  

Müsəvvirin  c)      Soltan Məhəmmədii   d)     Heç birinin     e)      Sadiq bəy Əfşar

Hansı rəssama “Nadir –ül-mülk” adı verilib?  a)      Mir Seyid Əliyə   b)      Soltan Məhəmmədə   c)      

Məhruz Kəngərliyə    d)     Əzim Əzimzadə     e)      Kəmallədin Behzadi   

Mir Seyid Əliyə “ Nadir –ül-mülk”adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ?  a)      “Xəmsə” əsərinə 

çəkdiyi illisturasiyaya görə Türkiyədə   b)      “Şahnamə” əsərini çəkdiyinə görə Azərbaycanda    c)      

“Teymurun sarayı” adlı əsərinə görə Hindistanda     d)       Heç biri deyil     e)      “Hafizin Divanına” 

çəkdiyi illisturasiyaya görə İranda

Mir Seyid Əli Hansı Emalatxana rəisi təyin edildi ?  a)      Humayun və oğlu Əkbər padşahın   b)      Şah 

Təhmasibin     c)      Şah İsmayıl Xətainin        d)     Şah Abbasın     e)      Heç bir sarayda olmayıb  

Mir Müsəvvirin ən görkəmli əsəri hansıdır?    a)      “Sirlər Xəzinəsinə”çəkdiyi miniatür    b)      

“Şahnaməyə” çəkdiyi miniatür    c)      “Bəhram Nur və Fitnə” kompazisiyası     d)     “Xosrov və Şirinə” 

çəkdiyi miniatür    e)      “Yeddi Gözələ” çəkdiyi miniatür   Sadiq bəy Əfşar Hansı dövürdə yaşayıb yaratmışdır ?   a)      XV əsr   b)      Xv əsrin sonu XVI əsrin 

əvvələri    c)      XIX əsr      d)     XVI əsin sonu XVII əsrin əvvəli    e)      XVII əsr   

XVI əsrin sonu XVII əsrin əvvələrində hansı miniatür  rəssamı sarayda fəalliyyət göstərmişdir ?    a)      

Sadiq bəy Əfşar     b)      Məhəmmədi    c)      Soltan Məhəmməd   d)     Kəmallədin Behzat    e)      Mirzə 

Əli  

Hansı rəssam “Qanun-üs – sürvə” adlı traktatını yazmışdır?   a)      Məhəmmədi    b)      Sadiq Bəy Əfşar   c)      Soltan Məhəmməd    d)     Heç biri   e)      Müzəfər Əli 

Yalnız bir əsəri “Gərşəpnamə” əlyazmasına çəkilmiş miniatür  məlum olan rəssam kimdir ?   a)      Soltan 

Məhəmməd    b)      Sadiq Bəy Əfşar     c)      Mir Zeynelabdın   d)     Məhəmmədi     e)      Mirzə Əli  

Mirzə Zeynəlabdın hansı rəssamın tələbəsi və bacısı  oğludur?   a)      Soltan Məhəmməd  b)      

Kəmaləddin Behzad   c)      Sadiq bəy Əfşar    d)     Mir Seyid Əli   e)      Müzəffər Əli   

Sadiq bəy Əfşar , Mir Zeynəlabdin, Siyavuş bəy Şah İsmayilin dəvəti ilə hansı şəhərdə yaradıçılıq 

fəalliyəti göstərmişdir ?   a)      Təbriz   b)      Naxçıvan   c)      Qəzvin   d)     Urmiya   e)      Ərdəbil   

Hansı rəssam Təbriz və Qəzvindən sonra Hindistana getmiş və Moğol miniatür məktəbinin inkişafında 

rolu olmuşdur?  a)      Mir Zeynəlabdin   b)      Fərrux bəy   c)      Kəmaləddin Behzat    d)     Məhəmmədi    

 e)      Sadiq bəy Əfşar  

Məhəmmədinin  Parisdəki Luvr muzeyində saxlanan 1578-ci ildə işlədiyi miniatür hansıdır?   a)      “Kənd 

həyatı”   b)      “Sirlər xəzinəsindən”miniatür   c)      “Şahnamədən” miniatür   d)     “Şahzadə” portreti   

e)      “Aşiqlər”Məhəmmədinin İstanbulda “Topqapı sarayı” muzeyinin saxlanan və 1527-ci ildə çəkildiyi miniatür 

hansıdır?  a)      Bəhram Mirzə Albomundakı portret   b)      “Aşiqlər”  c)      “Kəndlilərin rəksi”   d)     

“Dərvişlər”  e)      “Kənd Həyatı”  

“Əmir”, “Teymur Xan “, “Dərviş”adlı portretlər hansı rəssama məxsusudur?   a)      Sadiq Bəy Əfşar   

b)      Soltan Məhəmməd   c)      Mir Seyid Əli   d)     Müzəffər Əli    e)      Mir Zeynəlabdın   

Təbriz miniatür məktəbinin son inkişaf dövrü nə vaxtdır?   a)      XVIII əsr   b)      XVII əsr   c)      XVI 

esrin sonu XVII əsrin əvvəli     d)     XV əsr    e)      XVII əsrin sonu  

Aşağıdakılardan hansı Məhəmmədiyə aid etmək olmaz?    a)      Məhəmmədi Soltan məhəmmədin oğludur   

  b)      Məhəmmədi –XVI əsr miniatür rəssamdır    c)      O, Soltan Məhəmmədin şagirdidir    d)     O, həm 

də görkemli şairdi   e)      Onun “ Kənd həyatı “adlı Luvr muzeyində saxlanan sujeti miniatür vardır

Azərbaycan miniatür sənəti nə vaxt yaranmışdır?    a)      XVII əsrdə    b)      XVI əsrin sonu   c)      XIV 

esrin əvvəli   d)     XVII əsrin sonu    e)      XVIII əsrin əvvəlləri   

Bu məlumatlardan hansı səhvdir?   a)      XVI əsrin sonu –XVII əsrin əvvələri Təbriz miniatür məktəbinin 

son dövrüdür   b)      Miniatür rəssam Mirzə Ili Soltan Məhəmmədin oğludur   c)      Minatür sənəti 

Azərbaycanda XVII əsrin əvvələrində inkişafa başlamışdır   d)     Soltan Məhəmməd Təbriz miniatür 

məktəbinin banisidir   e)      Müzəffər Əli XVI əsr Təbrz miniatür məktəbinin gğrkəmli rəssamlarındandır  

Aşağıdakılardan hansını Sadiq Bəy Əfşara aid etmək olmaz?   a)      Sadiq bəy Əfşar XVI əsrin sonu – 

XVII əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmışdır.   b)      O, “Qanun-üs –Süvər” Traktayını yazmışdır   c)      O, 

Saray emalatxanalarında fəaliyyət göstərmişdir.   d)     Onun müəlimi Məhəmmədi olmuşdur.   e)      O, 

miniatür sənəti inkişaf etdirən sənətkardır.  

Sadiq bəy Əfşarın müəllimi kim olmuşdur?   a)      Soltan Məhəmməd   b)      Mirzə Əli   c)      Müzəffer 

Əli   d)     Fərrux bəy   e)      Mir Zeynalabdin 
XVI əsrin sonu rübündə miniatür sənətində olan əsas səciyyəvi cəhət hansıdır?  a)      Miniatür sənətin 

inkişafı zəifləmişdir.   b)      Portretə daha çox üstünlük verilirdi.  c)      Miniatürlerin kitabdan ayrılması və 

müstəqil xarakter daşıması.    d)     Heç biri düzgün deyil.    e)      Təbiət təsvirlərinə üstünlük verilməsi.   

Qəzvin Miniatürləri ilə Təbriz minatürləri arasında fərq hansıdır?  a)      Təbriz minatürləri bəsitdir 

kompazisiyası sadədir    b)      Qəzvin miniatürlərində insan təsvirləri geniş yer tutur   c)      Qəzvin 

miniatürleri sadədir, Təsvir obyekti genişdir  d)     Təbriz miniatürlərində təbiət təsvirlərinə geniş yer 

verilir   e)      Təbriz miniatürlərində insan təsvirləri geniş yer tutur   

Qəzvin miniatürlərinə aid hansı cavab səhvdir?   a)      Kompazisiyası sadə və lakonikdir  b)      Movzu  və 

təsir obyekti genişdir    c)      Kitab miniatürlərindən fərqlidir   d)     İnsan həyatına və məişət movzularına 

çox yer verilir  e)      Döyüş səhnələrinə əks etdirən miniatürlerinə çox yer verilir

Azərbaycanda miniatür sənətinin tədricən kitab miniatürlərindən ayrılması müstəqil xarakter alması hansı 

dövrə təsadüf edir?   a)      XVI əsrin əvvəlləri   b)      XV əsr   c)      XVII əsr   d)     XVI əsrin sonu   

e)      XVII əsrin əvvələri

Hansı rəssam miniatür rəssamı deyil?     a)      Soltan Məhəhəmməd    b)      Mirzə Əli     c)      Sadiq bəy 

Əfşar  d)     Məhəmmədi     e)      Əzim Əzimzade

Mirzə Əli haqqındakı hansı məlumat düzgün deyil?  a)      O, miniatürsaz rəssamdır   b)      O. Sultan 

Məhəmmədin oğlur    c)      Onun müəllimi Müzeffər Əli olmuşdur   d)     “Şahnamə” əsərinə miniatürlər 

çəkmişdir   e)      Mirzə Əli saray rəssamı olmuşdur   

Hansı rəssama Hindistanda olarkən XII cilitlik  “Əmir Həmzə” dastanı illistrruasiya edilməsi tapşırılır?   

a)      Mir Seyir Əli    b)      Mir Müssəvir   c)      Məhəmmədi    d)     Bəhruz Kəngərli  e)      Sultan 

Məhəmmədi

Mir Seyid Əli haqqındakı hansı cavab səhvdir?   a)      Mir Seyid Əli XVI əsr miniatürüs rəssamıdır  b)      

Sənətkar Mir Müsəvvirin oğludur   c)      O, Həmdə mahir xəttat və şair olmuşdur   d)     O,Ərdəbildə 

anadan olmuş və orda fəalliyət göstərmişdir   e)      Mir Seyid Əli Təbrizdə anadan olmuşdur
Hansı miniatürüst rəssamın əsərlərində daha çox memarlıq abidələrinə rast gəlinir?   a)      Soltan 

Məhəmməd        b)      Mir Səyid Əli     c)      Sadiqi bəy Əfşar    d)     Fərrux  bəy   e)      Mirzə Əli  

Soltan Məhəmməd haqqında hansı məlumat səhvdir?   a)      O, Azərbaycanda miniatür sənətinin 

inkişafında əvəzsiz xidmət göstərmişdir   b)      O, Təbriz miniatür məktəbinin yaradıcısıdır   c)      Onun 

iki oğlu miniatürcü rəssam kimi tanınmışdır   d)     O, XVII əsrin sonunda fealliyət göstərmişdir   e)      O, 

Nizaminin "Xəmsə"sinə İllistruasiyalar çəkmişdir   

Mir Müsəvvir Hansı miniatürüs rəsamın atası olmuşdur?   a)      Mir Seyid Əlinin   b)      Məhəmmədinin   

c)      Mirzə Əlinin   d)     Sadiq bəy Əfşar   e)      Fərrux bəyin  

Düzgun cavabı göstərin?    a)      Azərbaycanda miniatür  sənəti XVI əsrin əvvələrində inkişaf etməyə 

başlamışdır    b)      Sultan Məhəmməd kalikaturist rəssamdır   c)      Miniatür sənəti Azərbaycanda XVIII 

əsrin sonunda zəifləyib d)     Məhəmmədi mənzərə ustasıdır     e)      Məhəmmədi Saray emalatxanasında 

fəaliyyət göstərməyib  

Mir Müssəvir, Mir Seyid Əli, Müzəffər Əli kimin rəhbərliyi altında saray emalatxanasında calışırdılar?                         

                  a)      Fərrux bəy   b)      Məhəmmədi   c)      Soltan Məhəmməd   d)     Mirzə Əli   e)      Heç 

biri düzgün deyil

Hansı Əsər Soltan Məhəmmədin ilk əsərlərindən biri kimi sayılır?   a)      Hafizin Divanına çəkilmiş 

miniatürlər       b)      Nizaminin “Xəmsəsinə” və Nəvanin divanına çəkilmiş minatürlər    c)      “Dərvişlər” 

adlı miniatür                d)     “Kənd Həyatı” adlı miniatür   e)      Heç biri deyil

Soltan Məhəmmədin Nyu-York  , Metropoliteninin muzeyində saxlanılan əsəri hansı idi?  a)      Nəvanin 

divanına çəkilmiş miniatürlər   b)      Nizaminin “ Xəmsə”sinin 1524-1525-ci illərdə yazılmış əlyazmasına 

çəkilmiş miniatürlər  c)      “Şahnamə” əlyazmasına çəkilmiş miniatürlər   d)     Heç biri    e)      “Bəhrəm 

Gur Ovda”  adlı miniatür

Soltan Məhəmməd “Şahnamə” əsərinə hansı dövürdə miniatürlər çəkilmişdir?   a)      XVI əsrin 20-30-çu 

illərində  b)      XII əsrdə   c)      XV əsrdə   d)     XVI əsrdə   e)      XVII əsrin əvvəli  
Soltan Məhəmmədi Nizaminin 1539-cu  1543-cü il tarixli “Xəmsə” əlyazmasına çəkdiyi illisturasiyalar 

harda saxlanılır?  a)      Nyu-York   b)      London “Britaniya muzeyində”  c)      Paris “Luvr Muzeyində”   

d)     Sankt –Peterburkda  e)      Türkiyədə “Topqapı muzeyində”  

Mirzə Əlinin 1530-cu illərin ortalarında çəkdiyi əsərlərdən biri hansıdır?   a)      “Nuşiravanın hind 

elcilərini qəbul etməsi”-“Şahnamədən”   b)      Nizaminin “Xəmsə”-nə çəkilmiş miniatürlər   c)      

“Ləvaeh” adlı miniatür (Ə.Cami)  d)     “Xosrov və Şirin”   e)      Heç biri  

Aşağıdakılardan hansını Sadiqi bəy Əfşara  aid etmək olar?   a)      O, Dəzgah boyakarlığının banisidir  

b)      O, XVIII əsr rəssamıdır   c)      O, minatürçü rəssam və şairdi  d)     Onun müəllimi Soltan 

Məhəmməd olmuşdur       e)      O, Şirazda yaşayıb- yaratmışdır

Azərbaycan miniatürlərindən hələlik bəlli olan miniatür hansıdır?  a)      “Şahnamə” əlyazmasına çəkilmiş 

miniatür b)      “Vərqa və Gülşa” əlyazmasına çəkilmiş minatür   c)      “Xəmsə”yə çəkilmiş miniatür   d)     

“Kənd həyatı” adlı miniatür  e)      “Xosrov və Şirin” əlyazmasına çəkilmiş miniatür  

“Vərqa və Gülşa” Əlyazmasına çəkilmiş miniatür neçənci əsrə aidir?   a)      XV əsrə  b)      XVII əsrə   

c)      XVI əsrin əvvələri   d)     XVIII esrin əvvələri   e)      XIV əsr  

Təbriz miniatür məktəbinin erkən çağlarında çəkilmiş miniatüralardan əvvəl hansı məktəbin təsiri özün 

göstərir?  a)      Monğol məktəbi   b)      Qəzvin məktəbi  c)      Çin –Uygur məktəbi  d)     Şiraz məktəbi  

e)      Heç biri

“Mənafi Əl-Heyvan” əlyazmasına çəkilmiş minatüralar hansı dövrə aidir?  a)      XIV əsr  b)      XIII əsr  

c)      XV əsr  d)     XVII əsr  e)      XVI əsr

Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan miniatür sənətinin ən qədimlərindən biri hesab olunur?  a)      “Xəmsə” 

əsərinə çəkilmiş miniatür    b)      “Şahnamə” əlyazmasına çəkilmiş miniatür  c)      “Fərhad və Şirin” 

əsərinə çəkilmiş miniatür  d)     “Cami ət təvarix” əlyazmasına çəkilmiş miniatur   e)      Heç biri
Təbriz məktəbinin erkən çağlarında şəkilmiş miniatüralardakı Çin-Uyğur təsiri nə ilə əlaqadardı?   a)      

Azərbaycan rəssamlarının Çinə getməsi və oradakı fəalliyəti ilə   b)      Moğol məktəbinin Azərbaycan 

rəssamlarına təsiri ilə   c)      Çin-Uyğur rəssamlarnın o dövürdəki Mağara və Təbrizdə fəalliyət göstərməsi  

 d)     Türkiyədən gələn rəssamların təsiri ilə  e)      Heç biri düzgün deyil  

Rəşidədinin “Cami ət –təvarix”əlyazmasındakı minitürlər harda çəkilmişdir?           a)      Şah İsmayılın saray 

emalatxanasında         b)      Şah Təhmasibin saray emalatxanasında           c)      Hindistanda şah saryaı 

emalatxanasında      d)     Öz kitabxanasının emalatxanasında        e)      Türkiyədə rəssamların emalatxanasında

“Cami ət-təvarix” əlyazmalarının neçə nüsxəsi əhəmiyyətlidir və hansı dövürdə çəkilmişdir?  a)      II 

nüsxəsi-1307-1314-cü illər   b)      I nüsxəsi-1308 –ci il  c)      Bütün hamısı   d)     III nüsxəsi-1307-1314-

cü illər   e)      IV nüsxəsi-1304-1307-1309-1314-cü illər  

“Mənafi əl-heyvan” əlyazmasında çəkilmiş miniatüralarda hansı məktəbin təsirləri var?  a)      Moğol 

məktəbi      b)      Mesepatomiya- Bağdad   c)      Çin-Uyğur və Mesepatomiya-Bağdad məktəbi   d)     

Qəzvin məktəbi  e)      Çin-Uyğur məktəbi

Soltan Məhəmmədə qədərki miniatür sənətinin inkişaf dövürlərini göstərin?                                                                

              a)      XIII-XV əsrlər           b)      XI –XII əsrlər           c)      XVI-XVII əsrlər       d)     XV-XVII 

əsrlər            e)      XII-XIII əsrlər

Təbrizdə kitabxana və emalatxananın yenidən bərpasından sonra hansı əsər miniatüralar 

çəkilib(Rəşidədinin ölümünən sonra)?      a)      “Mənafi-əl-heyvan”     b)      “Xəmsə”            c)      Hafizin 

divanına          d)     Böyük Təbriz “Şahnaməsi”              e)      “Vərqa və Gülşa”əlyazmasına

Böyük Təbriz “Şahnaməsi” (Demond Şahnaməsi) ilk dəfə illisturasiyalarının çəkilmələri hansı dövrə 

düşür?              a)      XVII əsrə            b)      XII əsrin sonu            c)      XIV əsrin ortaları      d)     XV 

əsrin sonu                    e)      XVI əsrin əvvələri

Soltan Məhəmmədin bəlli olan ən görkəmli əsəri “Şahnamə”də Hafizin divanı neçənci ilə aiddir?                                       

                       a)      1537       b)      1543            c)      1539        d)     1527        e)      1535
Soltan Məhəmmədin Şah Təhmasib üçün Nizaminin “Xəmsə”sinə hazırlanmış illüstrasiyalar neçənci illərə 

aiddir?                a)      1539-1543       b)      1524-1525       c)      1525-1539     d)      1528-1536     e)      

1535-1539

1535-ci ildə Hafizin divanına çəkilmiş miniatürlərin müəllifi kimdir?        a)      Soltan Məhəmməd       

b)      Mirzə Əli       c)      Müzəffər Əli        d)     Mir Seyidəli        e)      Mir Müsəvvir

“Xosrov və Şirin” poemasına çəkilmiş miniatürlərin müəllifi kimdir?       a)      Soltan Məhəmməd                          

           b)      Mirzə Əli           c)      Müzəffər Əli        d)     Mir Seyidəli        e)      Mir Müsəvvir

“Əmir”, “Teymurxan”, “Dərviş”, gənc oğlan və qızların surətini təsvir edən portretlərin müəllifi kimdir?                   

               a)      Sadiq bəy Əfşar        b)      Soltan Məhəmməd        c)      Mirzə Əli         d)      Müzəffər Əli                      

                     e)      Mir Seyidəli

1573-cü ildə “Gərşasbnamə”yə çəkilmiş miniatürlər harada saxlanılır?                                                                   

         a)      Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində             b)      Parisin Milli kitabxanasındsa                                                

                         c)      Londonun Britaniya muzeyində              d)      İstanbul Topqapı muzeyində                                                      

                                     e)      Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində

“Ağac altında oturmuş dərviş” əsərinin müəllifi kimdir?                a)      Sadiq bəy Əfşar      b)      Soltan 

Məhəmməd   c)      Mirzə Əli               d)      Müzəffər Əli            e)      Mir Seyidəli

Nizaminin 1524-1525-ci illərdə “Xəmsə” əlyazmasına çəkilmiş “İskəndər Xaqanın qəbulunda” əsərinin 

müəllifi kimdir?            a)      Soltan Məhəmməd            b)      Mirzə Əli        c)      Müzəffər Əli          d)     

Mir Seyidəli                            e)      Mir Müssəvir

Nizaminin 1524-1525-ci illərdə “Xəmsə” əlyazmasına çəkilmiş “İskəndər Xaqanın qəbulunda” əsəri 

harada saxlanılır?           a)      Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində          b)      Parisin Milli 

kitabxanasındsa                                                       c)      Londonun Viktoriya və Albert muzeyində        

d)     İstanbul Topqapı muzeyində                                                       e)      Sankt-Peterburqun Ermitaj 

muzeyində
Nəvainin 1527-ci il tarixli divanına çəkilmiş “Bəhram Gur ovda” adlı miniatürlərin müəllifi kimdir?                                       

                            a)      Soltan Məhəmməd    b)      Mirzə Əli     c)      Müzəffər Əli        d)     Mir Seyidəli     

  e)      Mir Müsəvvir

1527-ci il tarixli divanına çəkilmiş “Bəhram Gur ovda” adlı miniatürlər harada saxlanılır?                                                    

                        a)      Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində               b)      Parisin Milli kitabxanasındsa                                                

                                          c)      Londonun Viktoriya və Albert muzeyində          d)     İstanbul Topqapı 

muzeyində                e)      Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində

Soltan Məhəmmədin Nizaminin “Xəmsə” əlyazmasına çəkdiyi illüstrasiyalar harada saxlanılır?              

a)      Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində            b)      Parisin Milli kitabxanasındsa           c)      

Londonun Brtaniya muzeyində        d)     İstanbul Topqapı muzeyində      e)      Sankt-Peterburqun Ermitaj 

muzeyində

1573-cü ildə “Gərşasbnamə”yə çəkilmiş “Gərşasbın divlərlə vuruşması” adlı miniatürlərin müəllifi 

kimdir?                         a)      Sadiq bəy Əfşar           b)      Soltan Məhəmməd           c)      Mirzə Əli        

d)     Müzəffər Əli          e)      Mir Seyidəli

Miniatür Azərbaycan şəhərlərində hansında yaradılmışdır?           a)      Xoy,Marağa , Təbriz        b)      

Ərdəbil,Xoy ,Maku           c)      Qəzvin,Marağa ,Urmiya          d)     Heç biri       e)      Ərdəbil,Təbriz,Xoy

Azərbaycan miniatürünün ən qədim nümunələri hansılardı?            a)      “Mənafi-əl-Heyvan” , “Cami-ət-

Təvarix”           b)      “Qanun üs süvər” , “Sirlər Xəzinəsi”           c)      “Teymurun sarayı”, “Şahnamə”             

      d)     “Xosrov və Şirin”. “Yeddi Gözəl”     e)      Heç biri

Şərq miniatür sənətinin “Şah Əsərlərindən”saylan illiustrasiyaları hansılardı?           a)      Demott 

“Şahnamə” si           b)      “Hafizin Divanına”        c)      “Xəmsə”            d)     “Cami-ət-Təvarix”           

e)      Heç biri

Herat miniatür məktəbinin  yaranmasında  hansı miniatürçü ressamları  başlıca rol  oynayırdı? a)      

Urmiya  b)      Qəzvin  c)      Təbriz  d)     Xoy  e)      Bağdad 
Təbrizdən  Herata  dəvət  olunan  görkəmli  rəssamlar kimlər idi? a)      Seyid Əhməd Nəqqaş,Hacı Əli  

Müsavir,  Kəraməddin, Qiyasəddin    b)      Kəmaləddin Behzad,Məhəmmədi, Sadiqi bəy Əfşar, Mirzə Əli   

 c)      Soltan Məhəmməd , Əli Rza Təbrizi, Sultan  Məhəmməd,Mir Zeynalabdın   d)     Müzəffər  Əli 

Məhəmmədi, Mir Müssəvvir ,Məhruz  Kəngərli   e)      Heç  biri  

Marağa  Təbriz və Azərbaycanın  başqa şəhərlərində  xəttatlıq  və miniatür  sənəti  neçənci əsrdə sürətlə  

inkişaf edirdi?    a)      XI-XII əsrdə    b)      XIII- XIV  əsrdə    c)      IX – X   əsrdə     d)     XIV –XV  

əsrdə    e)      XIII –XVI  əsrdə 

Hansı şəhər Şərqdə bədi yaradıcılıq kitab sənəti ,kalliqrafia və miniatür boyakarliğının ən qüdrətli 

mərkəzinə çevirirlmişdi?    a)      Təbriz  b)      Ərdəbil   c)      Xoy d)     Marağa  e)      Heç biri  

Təbriz məktəbinin təsiri ilə, Şamaxı Bakı miniatür məktəbi inkişaf etməyə neçənci əsrdən başlayır?  a)      

XV əsrdə  b)      XIV əsrdə   c)      XIII əsrdə   d)     XVII əsrdə  e)      XIII əsrdə  

“Sultan Səncər və Qarı” Təbriz miniatür məktəbinin inkişaf zirvəsi neçənci əsrə təsadüf edir?  a)      XVI 

əsrin ortaları  b)      XV əsr  c)      XIV əsr   d)     XVII əsrin sonu  e)      XIII əsrin əvvəli

Miniatür sənətində tək-tək təsadüf olunan dəzgah miniatürləri neçənci əsrdə inkişaf edərək tezliklə xüsusi 

janr səviyyəsinə yüksəlir?  a)      XVI əsrin ortalari  b)      XV əsr  c)      XII əsrin Əvvəli   d)     XIV əsr  

e)      Heç biri 

XVI əsrin ortalarında kimlər portret miniatürləri yaratmışdılar?  a)      Sultan Məhəmməd, Mir 

Müssəvvir,Düst Məhəmməd   b)      Sadiqi bəy Əfşar, Mirzə Əli,Soltan Məhəmməd  c)      Müzəfər Əli, 

Sadiq bəy Əfşar, Məhəmmədi  d)     Kəmaləddin Behzat, Mir Müssəvvir, Mirzə Əli  e)      Heç biri  

XVIII-XIX əsrlərdə əlyazma və daş çapı kitaplarına çəkilmiş miniatürləri hansılardır?  a)      “Kəllilə və 

Dimnə” , “Şahnamə”, Bəhr Üləzim”, “Yusif və Züleyxa”  b)      “Sirlər Xəzinəsi”, Cami-ət –Təvarix”, 

Yeddi Gözəl”, “Şahnamə” c)      “Teymurun Sarayı”, “Hafizin Divanı” , “Bəhram Gur və Fitnə”, “Xosrov 

və Şirin”    d)     Heç biri  e)      “Xəmsə” “Kəllilə və Dimnə”, “Cami-ət-Təvaxir” , “Xosrov və Şirin” Nizaminin “Xəmsə”sində olan ən məşhur miniatürlərdə hansılarında məhəbbət hekayələri təsvir olunur?  

a)      “Yeddi Gözəl”, “Sirlər Xəzinəsi”  b)      “Leyli və Məcnun” , “Xosrov və Şirin”  c)      “Sirlər 

Xəzinəsi” , “Xosrov və Şirin”  d)     “Leyli və Məcnun” , “Yeddi  Gözəl”   e)      Heç biri  

XIII-XIV əsrdə çəkilən “Vərqa və Gülşa” miniatürlərində hansı məktəbim boyakarlıq üsulunun təsiri 

üstünlük təşkil edir?   a)      Təbriz  b)      Urmiya  c)      Xoy   d)     Bağdat  e)      Heç biri  

“Rəşaddədinin” , Cami -ət-Təvarix”, əsərinin neçənci illərdə hazırlanmış nüsxələrinə çəkilmiş 

miniatürlərində müşahidə olunur?   a)      1409-cu ildə  b)      1910-cu ildə  c)      1314-cü ildə  d)     1209-

cu ildə   e)      Heç biri 

XV əsrin sonuna aid miniatürlər arasında kimin illüstrasiyaları maraq doğurur?a)      Nizaminin 1482-ci il 

tarixli “ Xəmsə” əlyazması  b)      “Cami-ət-Təvarix”  c)      “Vərqa və Gülşa” d)     “Kəllilə və Dimnə” 

e)      Heç biri 

XVI əsrin sonu və XVII əsrin əvvlərində yaşayıb yaratmış rəssamlar kimlərdi?a)      Şahqulu Təbrizi, 

Vəlican Təbrizi, Mirzeynalabdin Təbrizi, Sadiq Əfşar  b)      Soltan Məhəmməd ,Mirzə Əli, Müzəffər Əli, 

Kəmallədin Behzad, Məhəmmədi   c)      Mirzə Əli, Mİr Zeynəlabddin,  Mir Müssəvvir, Məhruz 

Kəngərli,Vəlican Təbrizi  d)     Heç biri  e)      Seyid Əhməd Nəqqaş, Kəmallədin, Qiyafəddin, Müzəffər 

Əli,Hacı Əli Mürsəvi 

Dövrün ən görkəmli xəttat və rəssamları hansılardı?     a)      Sultan Məhəmməd, Mirzə Əli, 

Məhhəmməd,Mir Müssəvvir, Mir Seyid Əli,Müzəffər Əli, Sadiq bəy Əfşar.Şah Mahmud Nişapuri, Düst 

Məhəmməd                 b)      Soltan Məhəmməd ,Müzəffər Əli, Məhruz Kəngərli, Məhəmmədi, Mir 

Müssəvvir, Seyid Əhməd Nəqqaş, Kəmallədin ,Hacı Əli Müsavir.          c)      Hec Biri          d)     Mir 

Müssəvvir, Mir Seyid Əli , Məhruz Kəngərli, Mirzə Əli, Sultan Məhəmməd , Soltan Məhəmməd      e)      

Mir Zeynəlabdin Təbrizi, Sadiq Əfşar, Vəlican Təbrizi,Şahqulu Təbrizi,

1481-ci ildə Sultan Yaqub üçün hazırlanan I Şah İsmayilin dövründə İstanbul “Xəmsə”sinə XVI əsrin 

əvvələrində çəkilmiş 9 minatür hansıdır?          a)      “Şirin çimərkən Xosrovun ona tamaşa etməsi” 

“İsgəndər və Dara” “İsgəndər və çoban” “İsgəndər Nüşabənin sarayında”     b)      “Xosrov və Şirin” Leyli 

və Məcnun”  “Yeddi Gözəl” “Sirlər Xəzinəsi”       c)      “Şirinlə Xosrovun söhbəti” “İsgəndər və Dara” 

Leyli və Məcnun”      d)     Heç biri         e)      “Yeddi  Gözəl” “Sirlər Xəzinəsi” “ Leyli və Məcnun” 

“Xosrov və Şirin”
1535 – ci  ildə  Hafizin  divanına  çəkilmiş  miniatürlərin  müəllifi  kimdir ?                           a)  Mirzə  Əli                     

                    b)  Soltan  Məhəmməd                          c)   Müzəffər Əli                 d)   Mir Seyid Əli                   

    e)   Mir Müssəvvir

“Xosrov və Şirin” poemasına çəkilmiş miniatürlərin müəllifi kimdir?     a)      Müzəffər Əli       b)      

Mirzə Əli           c)      Soltan Məhəmməd           d)     Mir Seyid Əli      e)      Heç Biri

1573 çü ildə “Gərşasbnamə” yə çəkilmiş miniatürlər harda saxlanılır?           a)      Nyu-Yorkun 

Metropoliten muzeyində         b)      Parisin Milli Kitabxasında       c)      Londonun Britaniya muzeyinde       

  d)     İstanbul Topqapı muzeyində        e)      Heç biri

“Ağac altında oturmuş dərviş” Əsərinin müəllifi kimdir?          a)      Sadiq bəy Əfşar             b)      Soltan 

Məhəmməd        c)      Heç Biri         d)     Mirzə Əli           e)      Müzəffər Əli

Miniatür növləri bunlardı?            a)      Qrafika ,Rəngkarlık        b)      Natürmot, Rəngkarlıq         c)      

Cilali ,Portret        d)     Heç Biri            e)      Mənzərə və Portret

 Müzəffər Əlinin yaradıcılığına aidir?          a)      Karikatura        b)      Miniatür        c)      Sənətkarlıq                          

                  d)     Heykəltaraşlık                e)      Heç biri

Miniatür  təsvirdir?                a)      Gildən hazırlama            b)      Ağac üzərində            c)      Daş 

üzərində                 d)     Kicik ölçüdə              e)      Heç biri

İlk illüstrasiya yaranmışdır?         a)      Qədim Azərbaycanda           b)      Qədim Roma             c)      

Qədim Misirdə           d)     Qədim Yunanıstanda          e)      Heç biri
 Miniatür növləri bunlardı?                a)      cilalı, portret           b)      qrafika ,rəngkarlık                                          

           c)      natrimont, mənzərə       d)     oyma ,bəddi tikmə            e)      heç biri

İran miniatürn sənətinin ilk nümunələri hansı məktəbə aidir?              a)      XIII əsr Şiraz məktəbi            

b)      Təbriz məktəbi                c)      Heç biri            d)     Qəzvin məktəbi           e)      Urmiya məktəbi

1Miniatür sənətini kim edir?           a)      Musavi           b)      Sultan Məhəmməd            c)      Sadiq bəy 

Əfsar             d)     Mir Zeynalabddın                       e)   Heç  biri

 İslam miniatürlərinin təsirinə əsas olan nədir?          a)      Maniheizm            b)      Bağdad məktəbi                         

             c)      Təbriz məktəbi            d)     Çin- Uyğur           e)      Heç  biri

Türkiyənin ilk miniatür  tərzi  nədir?             a)      XI  əsrdə Səlcuqlu  miniatür  tərzi        b)      Səfəvilər 

miniatur              c)      Təbriz  miniatur           d)     Heart  miniatur      e)      Hec biri

Bu  günə gələn ən qədim miniatür nümunələrinin adları?  a)      Artuklu yazı və yazı  b)      “Vəqva və 

Gülşa”  c)      “Cami - ət- təvarix”  d)     “Mənafi əl – Heyivan “              e)     Heç  biri

Anadolu Səlcuqlu dövrü  miniatür  nümunəsi?         a)      “Vərqa və Gülşa”  miniatürü        b)        “Kəlilə  

və Dimnə “           c)         “Cami - -ət – təvarix”           d)         “Bəhr  üləzən”           e)           “Yusif və  

Züleyxa”

Vərqa və Gülsa hansı  üsul istifadə  edilmişdir?             a)      Minay texnikası  Səlcuqlu           b)      Təbriz  məktəbi           

          c)      Çin –Uyğur            d)     Mesapotomiya               e)      Bağdad  məktəbiİslam miniatürlərinin  ən mühüm  abidələri hansı  dövrdür?.             a)      Teymurlilərin  dövr           b)      Səlcuq  

dövrü          c)      Səfəvilər  dövrü           d)     Heç  biri            e)      Moğol  dövrü

Erkən Osmanlı miniatürlərinin əsərləri?               a)      “Dilsizname Kolleksiyasından Əhməd İskəndərnamesi”             

   b)      “Firudin oğlunun ağlaması”             c)      “Teymurun  sarayı”           d)     “İsgəndər  və  Dara “              

e)      “İsgəndər  Nüşabənin sarayinda”

Osmanlı  miniatür sənətinin sultanları  özünəməxsus  tərzinə doğru  hərəkət etdi?            a)      Yavuz  Səlim və 

Qanuni Süleyman            b)      Teymur                     c)      Şah İsmayıl  Xətai        d)     I Təhmasib          e)      Heç  

biri


Dostluq miniatürlərinin xüsusi xüsusiyyətləri?             a)      Iri sarıqlı zəif quruluşlu fiqurlar , çiçək çoxluqları , yaşıl 

yarpaqlar ,sərviyə bənzər təpəsi convoluted ağaclar           b)      Quş  təsviri           c)      Keskin cizig          d)     

Qara  karandaş                       e)    Ornament

Murakka nədir?                a)      Tək yarpaq şəkil və miniatürün müəyyən bir nizama görə içinə yerləşdirildiyi  əl 

yazması formatındakı albümlər.               b)      Çiçək təsvirli işləmə              c)      Ağac  üzərində işləmə             

d)     Daş üzərində cızma           e)      Heç  biri

Osmanlı  miniatür  stilindən  kim   başlayır?              a)      Nəqşi              b)      Mir  Seyid Əli            c)      Mir 

Müsəvvir           d)     Məhruz  Kəngərli                    e)      Sultan  Məhəmməd

İran miniatür  sənətinin ilk nümunələri ?           a)      XIII əsr Şiraz  məktəbin.            b)      Təbriz  məktəbi            

c)      Bağdad  məktəbi       d)     Mesapotomiya            e)      Hec biri

XIII əsrin  əvvələrində  Əbdülmömin  Məhəmməd  Əl -  Xoyni  “Vəqva  və Gülşa”  əlyazmasına  çəkdiyi miniatür  

harda  saxlanılır?                 a)        Topqapı  muzeyi,İstanbul             b)        Luvr  muzeyi  ,Paris            c)        

Britanya muzeyi ,London                 d)       Nyu- York,                 e)       Sant-Peterburq“Demott  Şahnaməsi”adlanan  məşhur  əlyazmanın miniatürlərinin əksəriyyəti  hansı  ressamlar  tərəfindən 

işlənmişdir?                a)      Əhməd  Musa  və Şəmsəddin            b)      Mirzə Əli,Müzəffər Əli             c)      Mir 

Zeynalabdın, Müssəvvir            d)      Məhruz  Kəngərli,Vəlican Təbrizi            e)      Heç  biri

“Demott Şahnamə”sinin  miniatürlərindən neçəsi  məlumdur?             a)      54              b)      52            c)      58        

d)     64        e)      78

Nizami Gəncəvinin  “ Xosrov  və Şirin” poemasına  çəkilmiş  miniatür  harada  saxlanılır?                     a)   Topqapı 

muzeyi,İstanbul                      b)   Frir qaleryası, Vaşinqton                     c)   Nyu-York                     d)   Britanya  

muzeyi, London                     e)    Luvr  muzeyi , Paris

“ Şirin  çimərkən Xosrovun ona tamaşa etməsi” ,  “ İsgəndər  və  Dara “ , “İsgəndər  və çoban”, “İsgəndər  

Nüşabənin sarayinda”  bu miniatürlər kim  tərəfindən  çəkilmişdir?        a)      Məhruz Kəngərli            b)      

Müzəffər Əli                 c)      Sultan Məhəmməd           d)     Mir Müssəvvir             e)      Heç  biri

Təbrizdə Şah İsmayıl  və Təhmasibin  saray  kitabxanasında  böyük  ustat  Sultan Məhəmmədin rəhbərliyi  altında 

hansı rəssamlar  fəaliyyət  göstərirdi?                           a)   Mir  Müssəvvir,Mirzə Əli Təbrizi,Mir Seyid Əli,Müzəffər 

Əli,Kəmaləddin Behzad,Şeyxzadə,Ağamirək İsfahani,Şah Mahmud Nişapuri,Dust Məhəmməd                         b)   

Heç biri                        c)   Sadiq bəy Əfşar ,Mirzə Əli,Müssəvvir                        d)   Mir  Zeynalabddın,Mehruz  

Kengerli,Vəlican Təbrizi                        e)  Seyid Əhməd Nəqqaş, Kəraməddin,Hacı Əli Müsavir

“ Şahnamə” əsərinin  miniatürü  harada  saxlanılır?                           a)  Topqapı  muzeyi,İstanbul                      b)  

Britanya  muzeyi ,London                         c)  Sankt- Peterburq                       d)  Luvr  muzeyi,Paris                         e)   

  1537, miniatürlərin bir qismi Nyu-Yorkdakı Metropolitent muzeydə, qalan hissəsi Nyu-Yorkda , Haufton 

kolleksiyasındadır və 14 ədəd nadir miniatürü ilə dünya şöhrəti qazanmış "Xəmsə" (1539-1543) Britaniya muzeyi 

London     

“Şahnamə”yə  çəkilmiş  miniatürlərdən  Soltan  Məhəmmədi  çəkdiyi  hansılardı?            a)      “Keyuməzin məçlisi” 

, “Zehhakın edam edilməsi”              b)      “Şapur Xosrovun portretini Şirinə göstərir”          c)      “Dilənçi qarının 

Məcnunu Leylinin yanına gətirməsi”          d)       Heç biri              e)      “ Xosrov Bərbədin musiqisini dinləyir”

Mir Seyid Əlinin hansı miniatürləri xususi yer tutur?          a)      “Sarayda musiqi məçlisi”       b)      “Sultan Səncər 

və qarı”           c)      “Kənd həyatı”, və “ Şəhər həyatı”            d)     Heç bir         e)      “Zehhakın edam edilməsi”
XVI  əsrin  ortalarinda  hansı  rəssamlar bir  sıra portret nümunələri  yaratmışdılar?            a)      Sultan Məhəmməd,  

 Mir Müssəvvir,  Dust Məhəmməd            b)      Mir Zeynalabdin ,  Mir  Müssəvvir         c)      Mirzə Seyid Əli,  

Məhruz Kəngərli           d)     Müssəvvir, Sadiq bəy Əfşar            e)      Heç biri

XVI əsrin ikinçi yarısının sonlarında Sultan Məhəmmədin davamçıları kimlər olub?            a)      Siyavuş bəy, Mir 

Zeynəlabdin Təbrizi,  Əli  Rza Abbasi Təbrizi,Məhəmmədi və Sadiq  bəy Əfşar         b)      Məhruz Kəngərli, Mirzə 

Seyid Əli       c)      Mir Müssəvvir          d)     Heç biri          e)      Kamaləddin Behzad , Vəlican Təbrizi, Müzəffər 

Əli

Moğol  miniatür məktəbi adlanan  Hind boyakarlık  məktəbinin yaranması və inkişafında kimlərin mühüm rolu olmuşdur?               a)      Məhruz Kəngərli, Sadiq bəy Əfşar           b)      Mir Seyid Əli atası Mir Müssəvvir            

c)      Mir Zeynəlabdin , Kəmalədin Behzad            d)     Heç biri            e)      Dust Məhəmməd , Mirzə Əli

Təbriz rəssamları İstanbulda fəalliyyət göstərmiş saray emalatxanasına rəhbərlik edən rəssamlar kimlər idi?                   

    a)      Şahqulu və Vəlican            b)      Kəmaləddin Behzad             c)      Mir Müssəvvir           d)     Heç biri            

  e)      Sadiq bəy Əfşar

Azərbaycan miniatür  sənəti necənci əsrə qədər davam etmişdir?           a)      XV əsr           b)      XIV əsr       c)      

XIX əsrin sonları          d)     XIII əsr           e)      Heç biri

XIII- XIV  əsrin əvvələri şərqin ən inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzi  hansılar idi?                      a)    Marağa Təbriz                    

                  b)  Xoy Ərdəbil                      c)  Maku Təbriz                    d)  Heç biri                     e)  Urmiya , Marağa

“Mənafi  əl-Hevan” miniatürü hansı üslubu daşıyır ?            a)      Çin-Uyğur          b)      Bağdad məktəbi                                 

              c)      Mesapatomiya          d)     Təbriz məktəbi            e)      Heç biri 

“Vərqa və Gülşa” miniatürlərinin hansı üsulun təsiri üstünlük təşkil edir ?          a)      Bağdad məktəbinin                         

       b)      Çin-Uyğur        c)      Mesapatomiya            d)     Təbriz məktəbninin           e)      Heç biriXV əsr miniatürləri XIV əsr əsərlərindən nəyinə görə fərqlənirdi ?  a)      Qara karandaş ,Qrafik üsuluna 

keçid  b)      Qrafik üsulu boyakarlıq üsulunu əvəz edirdi    c)      Heç biri   d)     Kəskin cızılmış kontur  

e)      Boyakarlıq üsulundan qrafik üsuluna keçid  

Əbdülbaqi Bakuvinin  çəkdiyi  tək və ikifiqurlu  portretlər (“ Mehtər” və  “ İki əmir ”) hansı  muzeydə 

saxlanılır?             a)   Britanya muzeyi,London                b)  Topqapı  muzeyi , İstanbul               c)   Heç 

biri             d)   Firir  qalereyası, Vaşinqton             e)   Metropoliten  muzeyi, Nyu-York

Herat  miniatür  məktəbinin  miniartürçüləri  hansılardır?a)      Əbdülbaqi Bakuvi,Sultan Məhəmməd,Kəmaləddin 

Behzad        b)      Seyid Əhməd Nəqqaş,Hacı Əli Müsavir,Kavaməddin,Qiyasəddin     c)      Heç  biri    d)     Mir 

Müssəvvir,Mirzə Əli ,Mir Seyid Əli   e)      Müzəffər  Əli,Ağamirzə  İsfahani,Dust Məhəmməd  

Sultan  Məhəmmədin  1530-cu  illərdə Hafizin  “Divana “ çəkdiyi  miniatür  əsərləri  hansılardır?   a)      

Heç biri    b)      “Şah  və Dərviş”, “Hindistan  elçilərinin qəbulu “   c)      “Şam Mirzənin  kef – musiqi 

məclisi ”, ” Meyxanada “ d)     “ Xosrov  Bərbədin  musiqisini  dinləyir “ , “ Bəhruz  üləzən “     e)      “ 

Sarayda  musiqi  məclisi “ , “ Kəlilə  və Dimnə”  

Mir Müsəvvir Hansı miniatürüs rəsamın atası olmuşdur?   a)      Mir Seyid Əlinin   b)      Məhəmmədinin   

c)      Mirzə Əlinin   d)     Sadiq bəy Əfşar   e)      Fərrux bəyin

XVI əsrin sonu və XVII əsrin əvvlərində yaşayıb yaratmış rəssamlar kimlərdi?   a)      Şahqulu Təbrizi, 

Vəlican Təbrizi, Mirzeynalabdin Təbrizi, Sadiq Əfşar   b)      Soltan Məhəmməd ,Mirzə Əli, Müzəffər Əli, 

Kəmallədin Behzad, Məhəmmədi    c)      Mirzə Əli, Mİr Zeynəlabddin,  Mir Müssəvvir, Məhruz 

Kəngərli,Vəlican Təbrizi   d)     Heç biri   e)      Seyid Əhməd Nəqqaş, Kəmallədin, Qiyafəddin, Müzəffər 

Əli,Hacı Əli Mürsəvi

XVI əsrin sonu XVII əsrin əvvələrində hansı miniatüre rəssamı sarayda fəalliyyət göstərmişdir ?  a)      

Sadiq bəy Əfşar   b)      Məhəmmədi  c)      Soltan Məhəmməd  d)     Kəmallədin Behzat  e)      Mirzə Əli  

“Əmir”, “Teymurxan”, “Dərviş”, gənc oğlan və qızların surətini təsvir edən portretlərin müəllifi kimdir?       

   a)      Sadiq bəy Əfşar      b)      Soltan Məhəmməd   c)      Mirzə Əli   d)      Müzəffər Əli   e)      Mir Seyidəli

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?

Yüklə 122,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə