MiSİr səFƏrov azərbaycan diLİYüklə 2,85 Kb.

səhifə1/86
tarix30.10.2018
ölçüsü2,85 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86


       
 
 
 
MİSİR SƏFƏROV 
 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN DİLİ  
MƏSƏLƏLƏRİ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2016 


Misir S
əfərov 
 
 

 
 
      Redaktor:                
Əzizxan TANRIVERDİ 
                            filologiya üzr
ə elmlər doktoru, 
                                             professor 
 
 
 
     R
əyçilər:                     Məhərrəm HÜSEYNOV 
                        filologiya üzr
ə elmlər doktoru, dosent 
                             
                                R
əhilə HÜMMƏTOVA 
                       filologiya üzr
ə fəlsəfə  doktoru, dosent 
                                    
İlham ABBASOV 
 
 
Misir S
əfərov.  Azərbaycan    dili məsələləri.  Bakı, 
“Elm v
ə təhsil”, 2016, 308 səh. 
 
 
Kitaba mü
əllifin Azərbaycan dilinin bir sıra məsələləri 
il
ə bağlı müxtəlif illərdə yazdığı əsərlər daxil edilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 


Az
ərbaycan dili məsələləri 
 

 
 
M  
Ə  Q  A  L  Ə  L  Ə  R 
 
 
ƏDƏBİYYAT  DƏRSLƏRİNDƏ 
VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİ 
 
B
əşəriyyətin  işıqlı  gələcəyi olan kommunizm quru-
cularının  vətənpərvərlik  ruhunda tərbiyə  olunması,  yeni 
insan  şəxsiyyətinin  formalaşdırılması  vacib  bir  problem 
kimi 
qarşıda  durur.  Bu  problemin  həllində  nümunəvi 
m
əktəb  bacarıqlı  müəllim,  yaxşı  təşkil  edilmiş  dərs və  s. 
mühüm amill
ərdəndir. Bunu nəzərə  alaraq  ədəbiyyat 
d
ərslərində keçilən mövzu ilə əlaqədar şagirdlərdə vətənə 
m
əhəbbət hissi aşılamağa çalışıram. 
Beşinci sinifdə A.Səhhətin “Vətən” adlı şeirini keçər-
k
ən vətən sevgisinin nəcib və müqəddəs olduğunu bildirir, 
bunun xalqlara, azadlığa, sülhə  dərin məhəbbət olduğunu 
şagirdlərə  izah edirəm.  Şagirdləri  başa  salıram  ki,  xalq 
v
ətən  uğrunda  fədakarlıq  göstərənləri heç vaxt unutmur. 
Sovet adamlarının sosialist Vətənimizə olan məhəbbət və 
s
ədaqətləti  kommunuzm  quruculuğu  uğrundakı  əmək 
prosesind
ə, ölkəmizin düşmənlərdən müdafiəsində təzahür 
edir. 
Bel
ə girişdən sonra “Vətən” şeirinin ifadəli oxusuna 
başlayıram.  Şeirin  təhlili  zamanı  şagirdlərin diqqətini 
aşağıdakı misralara cəlb edirəm: 
Könlümün sevgili m
əhbubu mənim 
V
ətənimdir, vətənimdir, vətənim. 
v
ə ya 


Misir S
əfərov 
 
 

V
ətəni sevməyən insan olmaz. 
Olsa, ol şəxsdə vicdan olmaz. 
Bundan sonra V
ətəni sevməyənləri, ona xəyanət 
ed
ənləri qorxaq,  satqın  adlandırır,  uşaqlarda  belələrinə 
qarşı nifrət hissi aşılayıram. 
Doqquzuncu sinifd
ə Qasım bəy Zakiri keçərkən onun 
ist
ər təmsillərini, istərsə  də satirik əsərlərini yüksək səviy-
y
ədə  təhlil edir, fikrimi müasir  dövrümüzlə  əlaqələn-
dirir
əm. Zakirin  yaradıcılığından bəhs edərkən göstərirəm 
ki, Zakir çar  hökum
ətinin  əlindən olmazın  əziyyətlərini 
ç
əkmişdir.  Heç  bir  sənətkar  qoca  vaxtında  hökumət  əlin-
d
ən Zakir qədər zülm görməmişdir.  Q.B.Zakir  bunu 
M.F.Axundov,  İ.B.Qutqaşınlıya  və  başqa  dostlarına yaz-
dığı məktublarında dönə-dönə qeyd etmişdir: 
Piran
ə sərlikdə çərxi-kəcrəftar 
Eyl
ədi vətəndən dərbədər məni. 
Neyl
əmişəm bilməm dövri-zalimə, 
İncidir düşəndə bu qədər məni. 
Bütün bunlara baxmayaraq
qocaman şair “Fərzəndi-
əziz”  əsərində  Vətəninə,  xalqına hədsiz rəğbət bəsləyir. 
Ana yurdunun  yadelli atların dırnağı altında tapdalanma-
sına  razı  olmayan  Zakir  rus  qoşunlarını  tərlana,    onun 
q
əsbkar  düşmənlərini isə  qarğaya  və  yapalağa  bənzədir. 
Şair rus qoşunlarının döyüş rəşadətindən danışaraq göstərir 
ki, 
rus  xalqı  ilə  müharibəyə  girişənin dəmirdən  başı, 
poladdan da canı olmalıdır. 
Bu, Q..B.Zakirin ana V
ətənin hər  qarış  torpağını 
ür
əkdən sevməsini sübut edən ən yaxşı dəlildir. 
Şagirdlərdə  vətənpərvərlik tərbiyəsini sərbəst  möv-
zularda  apardığım  inşa  yazılarda  da  aşılamağa  çalışıram. 
“Ayrılarmı  könül  candan,  Azərbaycan, Azərbaycan!”, 


Az
ərbaycan dili məsələləri 
 

“V
ətəni  sevməyən insan olmaz”, “Mən sovet vətənda-
şıyam”,  “Mən  hansı  bir  insana  bənzədim  ki,  Lenini”,  
“B
əli,  bakılıyam,  öz  şöhrətim var” və  sair mövzularda 
apardığım inşa yazılar müsbət nəticələr verir. 
 
                                                          1974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə