Mixi yazını mənimsəmiş qədim xalqlar: a mannalılar, ÇinlilərYüklə 137,37 Kb.

tarix08.09.2018
ölçüsü137,37 Kb.
növüYazı


1

Mixi yazını mənimsəmiş qədim xalqlar: A) Mannalılar, Çinlilər, 

Misirlilər B) Finikiyalılar, yunanlar C) Farslar, türklər D) 

Akkadlar, babillilər, assurlar E) Misirlilər, hindlilər

2

Vahid Misir dövlətinin yaranmasından Xeops ehramının tikilməsinə qədər təqribən neçə əsr keçmişdir? A) 4 əsr B) 14 əsr 

C) 10 əsr D) 16 əsr E) 23 əsr

3

Uyğunluq pozulmuşdur: A) Çati Fironun köməkçisi idi B) "Canlı ölülər"-qullar C) Günəş oğlu-Baş Allah Amona deyilirdi D) Günəş 

Allahı Ra-dünyanı yaradan sayılırdı E) "Kiçiklər"-icma üzvü olan 

xırda əkinçilər idilər

4

Romada konsullar hansı müddətə seçilirdilər? A) 5 ilə B) 8 ilə C) 10 ilə D) 1 ilə E) Ömürlük

5

"İpək Yolu" salınmışdır: A) M.ə.I əsrin ortalarında B) M.ə.IV əsrdə C) M.ə.II əsrdə D) M.ə.V əsrdə E) Eramızın II əsrində

6

Qədim Babilistan dövlətinin banisidir: A) Sumuabum B) Hammurapi C) Aşşurbanipal D) I Sarqon E) I Putmos

7

Dəclə və Fərat çayları arasındakı ən qədim mədəniyyətin yaradıcısı kimlərdir? A) Şumerlər B) Skiflər C) Misirlilər D) Fələstinlilər E) 

Finikiyalılar

8

Eramızın birinci əsrində Çində baş vermişdir: A) Xan sülaləsi hakimiyyətə gəldi B) Sin sülaləsi devrildi C) Xan sülaləsinin 

hakimiyyətinə son qoyuldu D) “Qırmızıqaşlılar” üsyanı baş verdi 

E) “Qırmızısarıqlılar” üsyanı baş verdi

9

Hansı sülalənin hakimiyyəti dövründə qədim Hindistan vahid şəkildə birləşdirildi: A) Şəmsiyyə B) Tuğlaqilər C) Əhəmənilər D) 

Mauriya E) Sasanilər

10

E.ə.III əsrdə Çində yaranmış padşahlıq: A) Sin B) Xan C) Qo D) Mancur E) Tyan

11

Attikanın azad əhalisi necə adlanırdı: A) İlot B) Azad C) Demos D) Aristokrat E) Kəndli

12

III Tutmosa aid deyil: A) E.ə.1504-cü ildə hakimiyyətə gəlməsi B) Fələstin, Suriya və Finikiyanın Misirə tabe edilməsi C) Şərqi 

Aralıq dənizi ölkələrinə yürüş təşkil etməsi D) Misirin Ön Asiyada 

mövqeyinin zəifləməsi E) Əlli dörd il hakimiyyətdə olması

13

Assurun süqutundan neçə il sonra Midiya süquta uğradılmışdır? A) 96 B) 12 C) 23 D) 15 E) 34

14

Sparta ilə Afina arasında e.ə.431-ci ildə başlayan müharibə nə ilə nəticələndi: A) Afinanın qələbəsi B) Afinanın məğlubiyyəti C) 

Nəticəsiz qurtardı D) Spartanın məğlubiyyəti E) Müharibə sülhlə 

dayandırıldı

15

Romada xristianlığı dövlət dini elan edən imperatoru göstərin: A) Konstantin B) Adrian C) Kammod D) Antoni E) Diokletian

16

II Ramzesin hakimiyyəti dövrünə aiddir: A) Suriyaya iki hərbi yürüşün təşkil edilməsi B) Nubiyanın Misirə tabe edilməsi C) 

Ehramlar əvəzinə Sərdabələr tikilməsi D) Paytaxtın Memfisə 

köçürülməsi E) Ölkə ərazisini birləşdirən su kanalları çəkdirməsi17

Qədim Misir mədəniyyətinə aid deyil: A) Günəş və su saatlarının 

ixtirası B) Cərrahiyyə əməliyyatlarının aparılması C) Osiris  

haqqında əfsanə D) Gilqameş haqqında dastan E) Təqvimin 

düzəldilməsi

18

Xristianlıq ilk dəfə nə vaxt və harada meydana gəlmişdir: A) I-II əsrlərdə Romada B) IV əsrdə Albaniyada C) IV əsrdə Bizansda D) 

I əsrdə Suriyada E) I-II əsrlərdə Fələstində

19

Yunanıstanda Solonun islahatları kimlərin mənafeyini müdafiə edirdi: A) Aristokratların B) Qulların C) Gəlmələrin D) Demosun 

E) Döyüşçülərin

20

Yeni Elam dövrünə aiddir: A) E.ə.VII-VI əsrlər B) E.ə.VI-V əsrlər C) E.ə.VIII-VII əsrlər D) E.ə.IX-VIII əsrlər E) E.ə.X-IX əsrlər

21

Qədim Şərqdə ilk sinifli cəmiyyət və dövlətin meydana gəlməsi hansı xronoloji çərçivədə müəyyənləşir? A) E.ə. IV minilliyin sonu- 

III minilliklər B) E.ə. II minilliyin sonu – I minilliklər C) E.ə. IV 

əsrdən – II əsrlərədək D) E.ə. III minillik – II minilliklər E) E.ə.V 

minillik – III minilliklər

22

Daha əvvəl baş vermiş hadisə hansıdır: A) I Daranın Hindistana yürüşü B) II Kambizin Misirə yürüşü C) II Kirin Lidiya və Babilə 

yürüşü D) Arilərin Hindistanda və İranda məskunlaşması E) II 

Ramzesin Hetlerlə döyüşdə məğlubiyyəti

23

Qədim İran padşahlığı nə vaxt və hansı hökmdarın zamanında öz qüdrətinin ən yüksək zirvəsinə çatdı: A) M.ə.VI əsrin ortalarında 

B) M.ə.522-486-illərdə I Daranın zamanında C) M.ə.IV əsrdə III 

Daranın zamanında D) M.ə.VI əsrin sonunda, II Kirin zamanında 

E) M.ə.530-522-ci illərdə, II Kambirin zamanında

24

Qədim Şərqdə zikkurat formalı pilləli memarlıq abidəsi məxsus idi: A) Çinə B) Misirə C) Hindistana D) Mayyalılara E) 

Mesopotamiyaya

25

E.ə.590-585-ci illərdə baş vermişdir: A) Yunan–İran müharibələri B) Midiyanın iskitlərə qarşı hərbi yürüşləri C) II Kir tərəfindən 

Babil və Misirin işğalları D) Midiya–Lidiya müharibələri E) 

Midiyanın Manna və Urartuya qarşı yürüşləri

26

Yunanıstanda quldarlıq nə zaman meydana gəlmişdir: A) M.ə.I minillikdə B) M.ə.II minillikdə C) M.ə.V-II əsrlərdə D) M.ə.I əsrdə 

E) Eramızın I əsrində

27

Karxemiş yaxınlığında döyüş və Assuriya dövlətinin sonu: A) E.ə.605-ci il B) E.ə.705-ci il C) E.ə.505-ci il D) E.ə.625-ci il  E) 

E.ə.609-cu il

28

Uyğunluq gözlənilib: A) Ur şəhər dövləti yaranıb–e.ə.IV minillikdə B) Pelusiya döyüşü nəticəsində-Babil dövləti süqut edib C) 

Mesopotamiyanın Şimal hissəsi–Şumer adlanırdı D) 

Mesopotamiyanın Cənubu adlanırdı–Şumer ölkəsi E) Misirdə Baş 

Allah sayılırdı-Yupiter

29

İlk yazı növü olan piktoqrafiyadan kimlər istifadə etmişdir? A) Şumerlər, hindlər, elamlar B) Babillər, akkadlar, yunanlar C) 

Elamlar, assurlar, farslar D) Finikiyalılar, hindlər, çinlilər E) 

Misirlilər, akkardlar, şumerlər

30

Romada padşah hakimiyyətinin ləğvi, Respublikanın qurulması: A) E.ə.609-cu il B) E.ə.409-cu il C) E.ə.419-cu il D) E.ə.509-cu il E) 

E.ə.529-cu il
31

“İlliada” və “Odisseya” poemalarının yazılması və müəllifi: A) 

E.ə.VI əsr–Homer B) E.ə.V əsr-Krass C) E.ə.IV əsr-Tassit D) 

E.ə.IX əsr-Heredot E) E.ə.III əsr–Diodor

32

Ur şəhərinin əsası harada və nə vaxt qoyulmuşdur: A) Albaniyada-m.ə.I əsrdə B) Appenin yarımadasında-m.ə.VIII əsrin ortalarında C) 

Misirdə-m.ə.I minilliyin ortalarında D) İran körfəzi yaxınlığında-

m.ə.IV minillikdə E) Aralıq dənizi sahilində-m.ə.II minillikdə

33

Dünyanın 7 möcüzəsindən olan “Zevsin heykəli” nə vaxt və kim tərəfindən yaradılıb: A) M.ə.V əsrdə naməlum heykəltaraş 

tərəfindən B) M.ə.IV əsrdə Fidi tərəfindən C) M.ə.IV əsrdə Miron 

tərəfindən D) M.ə.V əsrdə Fidi tərəfindən E) M.ə.VI əsrdə Miron 

tərəfindən

34

M.ə.II minillikdə Yunan mədəniyyətinin tənəzzülünə səbəb nə olmuşdur: A) Dori tayfasının Cənubi Yunanıstana gəlməsi B) 

Yunanların apardığı müharibələr C) Yunanların Romalılara məğlub 

olması D) Quldarlığın tənəzzül etməsi E) Daxili ziddiyyətlər

35

Mohenco-Daro və Harappa mədəniyyəti yaranmışdır: A) E.ə.III-II minilliklər B) E.ə.IV-III minilliklər C) E.ə.V-IV minilliklər D) 

E.ə.II-I minilliklər E) E.ə.IV-V minilliklər

36

Uyğunluq pozulmuşdur: A) İlk piramida məxsusdur–Xeopsa B) Hetlərlə döyüşdə məğlub olmuşdur–II Ramzes C) Fərat çayına 

qədər gedib çıxmışdır–I Tutmos D) İlk dəfə gizli yeraltı Sərdabədə 

dəfn edildi–I Tutmos E) Misirdə quruculuq işlərini həyata 

keçirmişdir–II Ramzes

37

Şumer şəhər dövləti yaranmışdır: A) E.ə. III minilliyin I yarısında B) E.ə.IV minilliyin sonu C) E.ə. III minilliyin sonu D) E.ə. II 

minillikdə E) E.ə. IV minilliyin I yarısında

38

Homerin “İlliada” və “Odiseya” poemalarının mövzusu haradan götürülmüşdür: A) Troya şəhərinə hərbi səfərlər haqqında yunan 

əfsanələrindən B) Homerin şahidi olduğu hadisələrdən C) M.ə.VIII 

əsrdəki müharibələrindən D) Yunan Makedoniya müharibələrindən 

E) Koloniyaların salınmasından

39

Hind və Qanq çaylarının vadisində əkinçi-maldar tayfalarının yaşaması: A) E.ə.V-IV minilliklər B) E.ə.IV-III minilliklər C) 

E.ə.III-II minilliklər D) E.ə.II-I minilliklər E) E.ə.I minilliklər

40

Mesopotomiyada yaranmış ən qədim dövlət: A) Şumer-şəhər dövləti B) Babur padşahlığı C) Assuriya dövləti D) Elam dövləti E) 

Laqaş şəhər dövləti

41

Uyğunluq gözlənilmişdir: A) “Osiris haqqında əfsanə” yaranmışdır–Mesopotomiyada B) Günəş Allahı Ra-əfsanəyə görə 

dünyanın yaradıcısıdır C) İkiçayarasında yazı növləri 

yaranmışdır–e.ə.II minil D) Qədim Misirdə tikintidə üstünlük təşkil 

edirdi-beton və daş materialları E) Şumer şəhər dövlətləri 

yaranmışdır–e.ə.VII-VI minil.

42

II Kirin hakimiyyəti.Əhəməni dövlətinin yaranması və yüksəlişi: A) E.ə.568-540-cı il B) E.ə.558-530-cu il C) E.ə.548-525-ci il D) 

E.ə.538-530-cü il E) E.ə.530-518-ci il

43

Avropada ilk cəmiyyətin izləri harada tapılmışdır: A) Kiprdə B) Romada C) Babildə D) Misirdə E) Kritdə


44

Kutilərin (qutilərin) İkiçayarasında  hakimiyyəti: A) E.ə.2175-2095-

ci illər B) E.ə.2225-2204-cü illər C) E.ə.2212-2003-cü illər D) 

E.ə.1894-1595-ci illər E) E.ə.1843-1763-cü illər

45

E.ə.I minilliyə aiddir: A) Babil şəhər dövlətinin əsasının qoyulması B) Assur dövlətinin süqutu C) Misirdə nomların yaranması D) Ur 

şəhərində Ay Allahının məbədinin qoyulması E) I Tutmosun Ön 

Asiyaya yürüşü

46

Tiberi və Qay qrakx qardaşları kimlərin mənafeyini müdafiə edirdilər: A) Zadəganların B) Kəndlilərin C) Sənətkarların D) 

Ruhanilərin E) Cəngavərlərin

47

Qədim Romada “Fast” adlandırılan təqvim yazıları nəyi əks etdirirdi: A) Yazılı abidələrin tarixini B) Roma imperiyasının 

tarixini C) Kahinlərin göstərişlərini və sərəncamlarını D) Natiqlərin 

çıxışlarını və nitqlərini E) Xidmət günləri baş vermiş hadisələrin, 

hökümətin göstərişlərini

48

III Tutmosun dövründə olmuşdur: A) Şərqi Aralıq dənizi ölkələri Misirin itaətindən çıxdı B) Suriya hərbi birləşmələri məğlubiyyətə 

uğradıldı C) Əyanların mövqeyi zəiflədi D) Şimali Suriya Hetlərin 

əlinə keçdi E)Misir Əhəmənilər tərəfindən işğal edildi

49

Qədim Babilistanda Amori sülaləsinin hakimiyyəti: A) E.ə.1360-1335-ci illər B) E.ə.1894-1595-cü illər C) E.ə.2093-915-ci illər D) 

E.ə. 1595-1300-cü illər E) E.ə.1126-1105-ci illər

50

Sezarın ölümündən sonra Romada hadisələr necə cərəyan etdi: A) Romada respublika quruldu B) Hakimiyyətə Pompey gəldi C) 

Barbarlar Romanı ələ keçirdilər D) Hakimiyyəti Senat öz əlinə 

götürdü E) Respublikaçıları əzən Antoni və Oktavian Roma 

torpaqlarını bölüşdürdülər

51

Qədim Ur şəhər yerinin tapılması kimin adı ilə bağlıdır? A) C.E.Teylorun B) P.Bottanın C) A.Leyyardın D) V.Andrenin E) 

C.Smitin


52

Qədim Misirdə erkən səltənət dövrü, I-II sülalələr dövrü: A) 

E.ə.3100-2800-cü illər B) E.ə.2600-2300-cü illər C) E.ə.3500-3300-

cü illər D) E.ə. 4500-4320-ci illər E) E.ə.1500-1460-cı illər

53

Qədim Çinin e.ə.III əsr tarixi üçün səciyyəvi idi: A) Böyük Çin səddinin inşasının başa çatması B) Çində vahid dövlətinin əsasının 

qoyulması C) Vuruşan padşahlıqlar dövrünün başlanması D) Xan 

sülaləsinin hakimiyyətinin devrilməsi E) Sarı sarıqlılar üsyanının 

baş verməsi

54

Uyğunluq gözlənilmişdir: A) Ən qədim əlifbanı Çinlilər yaratmışdır B) Mixi yazı növünü Sumerlər kəşf etmişlər C) Günəş 

və su saatını Çinlilər ixtira etmişlər D) Beton və günbəz tikintisini 

Yunanlar icad ediblər E) Şahmat Qədim Misirdə meydana 

gəlmişdir

55

Ərəblər İkiçayarası düzənliklərdəki süni təpələri adlandırırdı: A) Tell B) Uruk C) Carmo D) Şell E) Aşell

56

Babil şəhərinin qalıqları nə zaman və hansı arxeoloq tərəfindən aşkar edilmişdi? A) R.Koldevey – XIX əsrin sonu- XX əsrin 

əvvəlləri B) Q.Kross – XIX əsrin əvvəlləri C) V.Andre – XX əsrin 

əvvəlləri D) L.Vulli – XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəlləri E) 

V.Plas – XVII əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəlləri
57

Misirdə qədim səltənət, III-VI sülalələr dövrü: A) E.ə.2500-2200-cü 

illər B) E.ə.2800-2250-ci illər C) E.ə.1800-1600-cü illər D) 

E.ə.1900-1750-cü illər E) E.ə.2600-2400-ci illər

58

I Daranın  hakimiyyəti dövrünə aiddir: A) Misirin tabe etdirilməsi B) Qavqamela döyüşü C) Əhəməni imperiyasının ən qüdrətli dövrü 

D) Hindistanın bütünlüklə işğal edilməsi E) Əhəməni imperiyasının 

sona çatması

59

I Pun müharibəsinin nəticəsi necə oldu: A) Dorilər Yunanıstandan qovuldular B) Yunan-Makedoniya imperiyası yarandı C) Hun və 

alanlar Albaniyada yerləşdilər D) İranın xarici əlaqələri zəiflədi E) 

Roma Siciliyanı tutdu

60

İranlılar Babil şəhərini işğal edəndən neçə il sonra Misiri də işğal etdilər: A) 24 B) 14 C) 64 D) 138 E) 26

61

Ən qədim qanunlar külliyyatının tərtib edilməsi hansı hökmdara aiddir? A) III Ur sülüləsinin hökmdarı Urnammuya B) I Ur 

sülaləsinin hökmdarı Meskalamduqaya C) Assur hökmdarı II 

Sarqona D) Babil hökmdarı Hammurapiyə E) Misir hökmdarı III 

Tutmosa


62

Şumerdə Erkən sülalələr dövrünə aiddir: A) E.ə. XXVIII – XXIV 

əsrlər B) E.ə. XXVII – XXV əsrlər C) E.ə. XXVI – XXV əsrlər D) 

XXV – XXIV əsrlər E) E.ə. XXIV – XXIII əsrlər

63

395-ci ildə Roma imperiyasının tarixində baş vermiş hadisə: A) Roma imperiyasının süqutu B) Makedoniya üzərində parlaq qələbə 

qazandı C) Romanın əsas rəqiblərindən olan İran dövləti dağıldı D) 

Yaxın Şərq ölkələri Roma imperiyasının tərkibinə qatıldı E) Roma 

imperiyası Qərb və Şərq adlanan iki hissəyə parçalandı

64

Parfiya dövlətinin yaranmasından neçə il sonra “Sarısarıqlılar” üsyanı oldu: A) 431 B) 631 C) 362 D) 274 E) 374

65

Hammurapinin özünə tabe etdiyi şəhərlərə daxildir: A) Aşşur, İşin, Uruk B) Nippur, Şumer, Akkad C) Kiş, Fiv, Laqaş D) Ur, Uruk, 

Larsa E) Nippur, Memfis

66

“Qələbə sütunu” adlanan abidə hansı hökmdara aiddir? A) Naram–Suenə B) Şutruk Nahhuntiyə C) Sarlaqa D) II Kuriqalzuya 

E) Sarqona

67

Ən qədim Assuriya dövrü: A) E.ə.XXII-XVI əsrlər B) E.ə.XX-XIV əsrlər C) E.ə.XIX-XVIII əsrlər D) E.ə.XXV-XXI əsrlər E) E.ə.XXI-

XIX əsrlər

68

Hansı cavabda göstərilənlər ilk dəfə Çində yaradılmışdır: A) Teatr, pambıq, şəkər çuğunduru, şahmat B) İpək, kağız, kompas, çay C) 

Qlobus, barıt, xəritə, kompas D) Barıt, gəmi, çay, kitab çapı E) 

Mahud, barıt, çay, yelkənli gəmi

69

Afinada quldarlıq dövləti nə vaxt təşəkkül tapdı: A) M.ə.III-II əsrlərdə B) M.ə.II minillikdə C) M.ə.I əsrdə D) M.ə.VIII-VI 

əsrlərdə E) M.ə.V-IV əsrlərdə

70

Misirdə orta səltənət, XI-XIII-cü sülalələr dövrü: A) E.ə.2050-1750-ci illər B) E.ə.1900-1750-cı illər C) E.ə.2800-2640-ci illər D) 

E.ə.2400-2350cü illər E) E.ə.3200-2800-cü illər
71

Ur- Nammunun hakimiyyəti və onun qanunları: A) E.ə. 2112- 2003-

cü illər B) E.ə. 2135- 2133-cü illər C) E.ə. 2225-2204-cü illər D) 

E.ə. 2014- 2003-cü illər E) E.ə. 2104- 2097-ci illər

72

Orta Elam dövrünə aiddir: A) E.ə.XIV-e.ə.XI əsrlər B) E.ə.XV-e.ə.XIII əsrlər C) E.ə.XI-e.ə.IX əsrlər D) E.ə.XI-e.ə.IX əsrlər E) 

E.ə.VIII-e.ə.VII əsrlər

73

E.ə.I əsrdə Yaxın və Orta Şərqdə Romanın ən təhlükəli rəqibi kim idi: A) Sasanilər B) Selevkilər C) Parfiya D) Atropatena E) İberiya

74

Qədim Yunanlar Foinike adlandırırdılar: A) Fələstini B) Finikiyanı C) Babili D) Misiri E) Çini

75

Misirdə yeni səltənət dövrü: A) E.ə.1580-1345-ci illər B) E.ə.1580-1085-ci illər C) E.ə.2860-2430-cu illər D) E.ə.2150-1640-cı illər E) 

E.ə.1450-1280-cı illər

76

Uyğunluq pozulmuşdur: A) Mauriya sülaləsi–Hindistan B) Sin padşahlığı–Çin C) Arşakilər sülaləsi–Parfiya D) Xan sülaləsi–Misir 

E) Xan sülaləsi–Çin

77

Qədim dövrdə koloniyalar salan ölkələr: A) Roma-Makedoniya B) İran-Finikiya C) Finikiya-Afina D) Afina-İran E) Makedoniya-

Afina


78

İsin şəhər dövlətinin hökmdarı Lipit-İştarın hakimiyyəti və 

qanunlar külliyatı: A) E.ə. 1934- 1924-cü illər B) E.ə.1894- 1881-ci 

illər C) E.ə. 1834- 1831-ci illər D) E.ə.1924- 1900-cü illər E) 

E.ə.1822- 1763-cü illər

79

Qədim dövrdə Ön Asiyada mövcud olmuş dövlətlər: A) Misir-Urartu-Kartagen B) Urartu-Aşşur-Babil C) Aşşur-Misir-Urartu D) 

Babil-Misir-Kartagen E) Kartagen-Babil-Aşşur

80

Əhəməni dövlətinin yaranmasından neçə il əvvəl Assur dövləti süqut etmişdir: A) 19 B) 55 C) 20 D) 85 E) 65

81

Sin padşahı imperator titulu qəbul edəndən neçə il sonra Sin imperiyası süqut etdi: A) 25 B) 15 C) 114 D) 42 E) 27

82

III Pun müharibəsi neçənci ildə başlandı və necə qurtardı: A) E.ə.146-cı ildə Romalılar qələbə çaldılar B) E.ə.249-cu ildə 

nəticəsiz qurtardı C) E.ə.218-ci ildə Karfagenlilər döyüşsüz təslim 

oldular D) E.ə.230-cu ildə Karfagenlilər qalib gəldi E) E.ə.216-cı 

ildə sülh bağlandı

83

 I əsrdə Roma ictimaiyyətinin ən imtiyazlı təbəqəsi kimlər idi: A) Nobillər B) Pretorlar C) Plebeylər D) Suvarilər E) Patrisilər

84

Qədim Het padşahlığı dövrü: A) E.ə.1680-1630-cu il B) E.ə.1690-1650-ci il C) E.ə.XVII-XVI əsrlər D) E.ə.XV-XIV əsrlər E) 

E.ə.XIII-XII əsrlər

85

E.ə.VIII-VII əsrlərdə Ön Asiyada meydana çıxan ən qüdrətli dövlət: A) Midiya B) Suriya C) Assuriya D) Fələstin E) Manna

86

Hetlərin İkiçayarasına hücumu və Babil şəhərinin dağılması: A) E.ə. 1595-ci ildə B) E.ə. 1585-ci ildə C) E.ə. 1575-ci ildə D) E.ə. 

1535-ci ildə E) E.ə. 1500-cü ildə

87

Aşağıdakı şəhər dövlətlərindən hansı Yunanıstan ərazisində deyildi: A) Xersones B) Sparta C) Afina D) Korinf E) Milet

88

Assur dövlətinin süqutundan sonra onun torpaqlarını bölüşdürən dövlətlər: A) Midiya və Babil B) Manna və Midiya C) Babil və 

Misir D) Suriya və Fələstin E) Misir və Roma
89

Rəsmi olaraq Misir fironu elan edilmiş Əhəməni hökmdarı kimdir: 

A) II Kir B) II Kambiz C) I Dara D) III Dara E) I Kir

90

E.ə.III əsrdə Çinin və Hindistanın tarixində baş vermiş ümumi cəhət: A) Vahid dövlətin yaranması B) İlk yazının yaranması C) 

Xarici basqınlara məruz qalmaları D) Quldarlıq quruluşunun qəti 

olaraq möhkəmlənməsi E) Yadelli ağalığına son qoyulması

91

Eradan əvvəl 330-cu ildə baş vermişdir: A) İran Əhəmənilər dövləti süqut etdi B) III Dara Qavqamel döyüşündə məğlub oldu C) 

Makedoniyalı Isgəndər III Daranı Qranik döyüşündə məğlubiyyətə 

uğratdı D) Pelusiya döyüşündə Misir təslim edildi E) I Dara öz 

canişini Bess tərəfindən öldürüldü

92

60-cı ildə Roma senatına qarşı yaradılan ittifaq adlanırdı: A) Diktatura B) Senturiat C) Etruriya D) Triumvirat E) Mitridat

93

Müasir İraq ərazisində yaranmış qədim dövlət: A) Afina B) Misir C) Finikiya D) Şumer E) Roma

94

Qədim Babilistanda “tamkarlar” kimlər adlandırılırdı? A) Ticarət ilə məşğul olan məmurlar B) Sələmçiliklə məşğul olanlar C) Hüquq 

qaydalarını nizama salanlar D) Sarayda qulluq edən məmurlar E) 

Xəzinəyə nəzarət edən adam

95

Hadisələrdən hansı daha əvvəl baş vermişdir: A) Əhəməni imperiyasının yaranması B) Midiya dövlətinin süqutu C) İran 

Əhəmənilər dövlətinin süqutu D) Babil dövlətinin yaranması E) 

Çində Xan sülaləsinin süqutu

96

43-cü ildə Romada dövləti idarə etmək üçün “II Triumvirat” hansı sərkərdələr tərəfindən yaradıldı: A) Sezay, Pompes, Kras B) Sezay, 

Antoni, Pompey C) Oktavian, Antoni, Lepid D) Kassi, Antoni, Brut 

E) Oktavian, Pompey, Kras

97

E.ə.1595-ci ildə baş vermişdir: A) Babilistanda Kassi sülaləsi hakimiyyətə gəlmişdir B) III Ur sülaləsi hakimiyyətə gəlmişdir C) I 

Ur sülaləsi hakimiyyətə gəlmişdir D) Kutilər İkiçayarasında 

hakimiyyətə gəlmişdir E) III Ur sülaləsi süquta uğramışdır

98

Kassilərin hakimiyyəti dövründə “Kudurru” adlanan sənədə aiddir: A) Məbədə və adamlara xidmət əvəzinə bağışlanmış torpaq B) 

İcarə üçün kəndliyə satılmış torpaq C) Torpaq sahəsində işləyən 

muzdlu işçi D) Borc əvəzinə verilən sənəd E) Qulun azad olunması 

üçün verilən sənəd

99

İlk Misir sülalə hökmdarları  barədə məlumat saxlamış tarixi mənbə: A) Palermo qara daş lövhə B) 12 mis lövhə qanunları C) 

Məbəd mətnlərində D) Kahin yazılarında E) Tutmosun səlnamələri

100

Romanın prinsipat dövrü hansı imperatorun hakimiyyətinə təsadüf edir: A) Sezarın B) Oktavianın C) Pompeyin D) Antoninin E) 

Krasın


101

Məbəd divarları üzərində həkk edilmiş hökmdar yazıları adlanır: A) 

Sarkofaq B) Məbəd yazısı C) Salnamə D) Heroqlif E) Kahin 

yazıları


102

Misirdə ilk xırda dövlət təşkilatları adlanırdı: A) Fayum B) Nemxu 

C) Tamkarlar D) Amon E) Nom

103


Aralıq dənizi sahili ölkələrinin ən qədim əhalisi hesab olunur: A) 

Samilər B) Akkadlar C) Hetlər D) Ammurilər E) Şumerlər
104

Ardıcıllıq gözlənilmişdir: A) Tövrat, Quran, İncil B) İncil, Tövrat, 

Quran C) Quran, Tövrat, İncil D) Quran, İncil, Tövrat E) Tövrat, 

İncil, Quran

105

Yəhudilərin “Babil əsarəti” hansı hökmdarın adı ilə bağlıdır? A) II Navuxodonosor B) II Nexo C) III Salmanasar D) III Tiqlatpalasar 

E) I Novuxodonosor

106

E.ə. 573-cü ildə sülh müqaviləsi kimlər arasında bağlanmışdır? A) Tir və Babilistan arasında B) Lidiya və Əhəməni arasında C) 

Karfaqenlə Misir arasında D) Suriya ilə Babilistan arasında E) 

Assuriya və Mitanni arasında

107


Anadoluda ilk şəhər dövlətləri əmələ gəlmişdir: A) E.ə. XVII əsrin 

II yarısı B) E.ə. XVIII əsrin II yarısı C) E.ə. XVII əsrin I yarısı D) 

E.ə. XVIII əsrin I yarısı  E) E.ə. XIX əsrin I yarısı

108


Anadoluda  əmələ gəlmiş ilk şəhər dövlətləri hansılardır? A) 

Burusxanda, Nesa, Kusara, Hattuşa B) Aşşur, Het, Halpa, Kadeş C) 

Kerxamış, Alalax, Alasiya, Sard D) Het, Mari, Babil, Aşşur E) 

Babil, Tir, Sidon, Alalax

109

Hetlərdə xalq yığıncağı adlanırdı: A) Tuliya B) Pankus C) Hatibe D) Şura E) Senturi

110


Yeni Het padşahlığı dövrünə aiddir: A) E.ə. XIV- XIII əsrlər B) 

E.ə. XVII- XVI əsrlər C) E.ə. XV- XIV əsrlər D) E.ə. XVI- XV 

əsrlər E) E.ə. XIII- XII əsrlər

111


Het dövləti ilə Misir arasında müqavilə bağlanmışdır: A) E.ə. 1256-

cı ildə B) E.ə. 1226-cı ildə C) E.ə. 1286-cı ildə D) E.ə. 1236-cı ildə 

E) E.ə. 1296-cı ildə

112


E.ə. 1286-cı ildə Misirlə Het dövləti arasında bağlanmış 

müqaviləyə əsasən: A) Şimali Finikiya və Suriya Hetlərin 

himayəsinə keçdi B) Finikiya və Suriya Misirin himayəsinə keçdi 

C) Het hökmdarı III Hattuşili məğlub oldu və əsir düşdü D) Fələstin 

və Cənubi Finikiya Hetlərin himayəsinə keçdi E) Egey dənizi 

sahilləri Misirin himayəsinə keçdi

113

E.ə. 1200-cü ildə baş vermişdir: A) Hetlərin paytaxtı Hattuşa dağıdıldı, Het dövlətinin varlığına son qoyuldu B) Finikiya və 

Suriya Misirin himayəsinə keçdi C) Şimali Suriya və Finikiya 

Hetlərin himayəsinə keçdi D) Misir ilə Het dövləti arasında sülh 

müqaviləsi bağlandı E) Fələstin, Finikiya və Suriya Hetlərin 

himayəsinə keçdi

114


E.ə. 585-ci ilin may ayında baş vermişdir: A) Midiya ilə Lidiya 

arasında sülh bağlanmışdır B) Assuriya süquta uğramışdır C) Uiqeş 

kimerlər ilə döyüşdə həlak olmuşdur D) Lidiya Qara dəniz 

sahillərini işğal etmişdir E) Krezin hakimiyyətə gəlməsi

115

Yeni Assur dövrünə aiddir: A) E.ə. XXII əsrin sonu-XVI əsrin ortaları B) E.ə. XII əsrin sonu-X əsrin sonu C) E.ə. XV – XI əsrlər 

D) E.ə. X əsrin sonu-VII əsrin ortaları E) E.ə. XIV- XIII əsrlər

116

Assuriya Mitanniyə tabe edildi: A) E.ə. XIV əsrin əvvəlləri B) E.ə. XV əsrin əvvəlləri C) E.ə. XIV əsrin sonu D) E.ə. XVII əsrin 

əvvəlləri E) E.ə. XVI əsrin sonu 
117

V Salmanasarın islahatının məqsədi: A) Köhnə əyanların, ali 

kahinlərin imtiyazlarını ləğv etmək B) Ali kahinlərin imtiyazlarının 

artırılması C) Borc əvəzinə sələmçinin təsərrüfatında işləməsi D) 

İcma torpaqlarının torpaqsızlara paylanılması E) Köhnə əyan 

təbəqələrinin imtiyazlarının artırılması

118

Assuriya dövlətinin süqutundan sonra ərazisi bölüşdürüldü: A) Elam və Babilistan arasında B) Het və Misir arasında C) Babilistan 

və Midiya  arasında D) Əhəməni və Midiya arasında E) Babilistan 

və Əhəməni arasında

119


Cavablardan biri yanlışdır: A) E.ə. 605-ci il Babil şəhəri 

dağıdılmışdır B) E.ə. 538-ci il Babilistan II Kir tərəfindən 

tutulmuşdur C) E.ə. 605-ci il Assuriya süqut etmişdir D) E.ə. 614-

cü ildə Assuriya şəhəri tutulmuşdur E) E.ə. 626- cı ildə 

Nabupalasar Babilistanı müstəqil dövlət elan etmişdir

120


E.ə. III-II minilliklərdə Urmiyə gölü hövzəsində yaşayırdılar: A) 

Kuti, lullubu, su, turukki B) Fars, puştu, tat, mazandaran C) Kassi, 

maday, elam, gilan D) Kuti. kassi, maday, puştu E) Turukki, tat, 

elam, kassi

121

Elam xətti və mixi yazılarının ilkin tədqiqatçıları olmuşdur: A) L.Leyyard, C.Teylor B) R.Mekkenem, R.Girşman C) V.Loftus, 

A.Parro D) V.Şeyl, V.Hins E) E.Kempfler, Q.Vinkler

122

“Suz təsərrüfat sənədləri” neçənci əsrə aiddir? A) E.ə. IV əsrə B) E.ə. V əsrə C) E.ə. VI əsrə D) E.ə. VII əsrə E) E.ə. III əsrə

123


Bisutun kitabəsi hansı hökmdara aiddir: A) II Dara B) I Dara C) II 

Kir D) I Sarqon E) II Sarqon

124

Elamın erkən siyasi tarixi hansı sülalənin hakimiyyəti ilə başlamışdır? A) Avan sülaləsinin B) Kamva sülaləsinin C) Anşan 

sülaləsinin D) Sais sülaləsinin E) Nubiya sülaləsinin

125

Elamda Simaşki sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaratdı: A) III Ur sülaləsi ilə mübarizə B) Kiş şəhər dövlətinin süqutu C) 

Suz şəhərinin süqutu D) Assuriyanın süqutu E) Vərəsəlik qaydasına 

müvafiq olaraq

126


Elama aid deyil: A) Avan sülaləsi hakimiyyəti B) “Oğulluğa 

götürmə” qaydası C) Simaşki sülaləsi hakimiyyəti D) “Qardaşlığa 

götürmə” qaydası E)  Lipit – İştar qanunları

127


Özündən əvvəlki 16 Elam hökmdarının siyahısını tərtib etdirmiş 

hökmdar kimdir? A) Şilhak-İnşuşinak B) Kutir-Nahhunti C) Şutruk-

Nahhunti D) Untaş-Napirişa E) Kiten-Hutran

128


Midiya dövləti yaranmışdır: A) E.ə. VII əsrin sonu B) E.ə. VIII 

əsrin əvvəli C) E.ə. VIII əsrin sonu D) E.ə. IX əsrin sonu E) E.ə. IX 

əsrin əvvəli

129


Cavablardan biri səhvdir: A) E.ə. 550-ci ildə Midiya dövləti süqut 

etdi B) E.ə. 547-ci ildə II Kir Anadoluya yürüş etdi C) E.ə. 550-ci 

ildə Ekbatana şəhəri tutldu D) E.ə. 605-ci ildə Karxemi 

yaxınlığında döyüş baş verdi E) E.ə.602-ci ildə Assuriya dövləti 

süqut etdi

130


Cavablardan biri  səhvdir: A) E.ə. 551-ci ildə Midiya dövləti süqut 

etmişdir B) E.ə. 331-ci ildə Cancal döyüşü baş vermişdir C) 

E.ə.323-cü ildə İsgəndər vəfat etmişdir D) E.ə. 330-cu ildə 

Əhəməni dövləti süqut etmişdir E) E.ə.650-ci ildə Mannanın 

paytaxtı İzurtu dağıdılıb131

I Daraya aid deyil: A) E.ə. 386-cı ildə Antalkid sülhü bağlandı B) 

Sui-qəsd nəticəsində hakimiyyətə gəlmişdir C) E.ə. 522- e.ə. 521-ci 

illərdə dövləti bürümüş üsyanları yatırdı D) Skit və sak tayfalarına 

qarşı yürüşlər təşkil etdi E) Bisutun kitabəsini yazdırmışdır

132


Cavablardan biri səhvdir: A) E.ə. 386-cı ildə “Antalkid sülhü” 

bağlanmışdır B) E.ə. 325-ci ildə Əhəməni dövləti süqut etmişdir C) 

E.ə. 499-cü ildə “Kalli sülhü”  bağlanmışdır D) E.ə. 338-ci ildə II 

Filip bütün Yunanıstanı özünə tabe etmişdir E) E.ə. 331-ci ildə 

Cancal döyüşü baş vermişdir

133


Uyğunluq pozulmuşdur: A) E.ə. 334- e.ə. 330-cu illərdə İsgəndərin 

Hindistana yürüşü B) E.ə. 334- e.ə. 324-cü illərdə İsgəndərin şərq 

yürüşü C) E.ə. 329- e.ə. 326-cı illərdə İsgəndərin orta Asiya və 

Hindistana yürüşü D) E.ə. 330-cu ildə Əhəməni dövlətinin süqutu 

E) E.ə.550-ci ildə Midiya dövlətinin süqutu

134


Avestanın ən qədim hissəsini təşkil edir: A) Yaştlar B) Artalar C) 

Qatlar D) Maqlar E) Videvdat

135

Hind və Qanq çaylarının vadisində əkinçi-maldar tayfaları məskunlaşmışdır: A) E.ə. V-IV minilliklərdə B) E.ə. IV – III 

minilliklərdə C) E.ə. VI-V minnilliklərdə D) E.ə. III-II minilliklərdə 

E) E.ə. II – I minilliklərdə

136


Mahabharata və Ramayana ədəbi əsərləri formalaşmışdır: A) E.ə. I 

minilliklərdə B) E.ə. II minilliklərdə C) E.ə. II minilliyin 

əvvəllərində D) E.ə. III minillikdə E) E.ə. II minilliyin sonlarında

137


Hindistan tarixinə aid deyil: A) Tipitak adlı mənbə B) Manu 

qanunları C) Artaxşastra siyasi traktatı D) Vedlər adlı dini 

ədəbiyyat E) Bambuk səlnamələri

138


Qədim Hindistanda e.ə. III minillikdə mövcud olmuş mədəniyyətin 

yaradıcıları sayılırlar: A) Protodravid və Dravidlər B) Arilər-

Aramilər C) Bharati və Pandavlar D) Şəmsi və Qəmərilər E) 

Brahman və Kşatrilər

139

Nand dövlətinin əsası qoyulmuşdur: A) E.ə. IV əsrin ortaları – Uqarsenu tərəfindən B) E.ə. V əsrdə-Bimbisara tərəfindən C) E.ə. 

III əsrin ortaları-Çandraqupta tərəfindən D) E.ə. IV əsrdə-

Bindusara tərəfindən E) E.ə. II əsrdə-Aşoka tərəfindən

140


Mauriya sülaləsinin əsasını qoymuşdu: A) E.ə. 180-cı ildə-Şunqa 

B) E.ə. 327-ci ildə-Uqarsenu C) E.ə. 293-cü ildə-Bindusara D) E.ə. 

317-ci ildə-Çandraqupta E) E.ə. 268-cı ildə-Aşoka

141


Hindistanda Buddizmi ilk dəfə dövlət dini kimi qəbul etmiş 

hökmdar: A) Aşoka B) Çandraqupta C) Bindusara D) Puşyamitra 

E) Uqarsenu

142


Hindistan tarixinə aid deyil: A) Şudralar B) Sıfır rəqəmi ilk dəfə 

işlədilmişdir C) Piktoqrafiya yazı növü D) Pana pul vahidi E) Fal 

kitabələri

143


E.ə. V-III əsrlərdə Çində mövcud olmuşdur: A) Döyüşən 

padşahlıqlar B) Kiçik xan sülaləsi C) Xan imperiyası d) Sin 

imperiyası E) Şan-İn dövləti144

E.ə. 403-cü ildə Çin tarixində baş vermişdir: A) Szin padşahlığı 

parçalandı B) Çjou dövləti süqut etdi C) Xan sülaləsinin əsası 

qoyuldu D) Kiçik xan sülaləsinin hökmranlığı başladı E) Xan 

imperiyası süquta uğradı

145


Xan imperiyasının süqutundan sonra Çində hansı dövr başlandı? A) 

"Üç padşahlıq" dövrü B) "Döyüşən padşahlıqlar" dövrü C) "Ven-

İn" dövrü D) Çen-Tan dövrü E) "Çjan-qo" dövrü

146


Yarım əsr davam etmiş İran-Yunan müharibəsi nə vaxt və hansı 

sülhlə başa çatmışdır? A) E.ə. 449, Kalli sülhü ilə B) E.ə. 445, 

Salamin sülhü ilə C) E.ə. 440, Delos sülhü ilə D) E.ə. 460, Plateya 

sülhü ilə E) E.ə. 450, Mutina sülhü ilə

147

Afina tarixinə aid deyil: A) Arxontlar kollegiyası B) Periklin islahatları C) Pelusiya döyüşü D) 500-lər şurası E) Strateq 

kollegiyası

148

Qədim Yunanıstanda ilk şəhər dövlətləri adlanırdı: A) Polislər B) Demos C) Empori D) Bule E) Aqora

149


Qədim Yunanıstanda Krit-Miken dövrünü əvəz etmişdir: A) Homer 

dövrü B) Arxaik dövr C) Yeni Minoy dövrü D) Tiraniya dövrü E) 

Qədim Minoy dövrü

150


Yunanların özgə ölkələrdə salmış olduqları ticarət məntəqələri 

adlanırdı: A) Diakri B) Fratriya C) Tritti D) Empori E) Efor

151

Qədim Yunanıstan yerləşirdi: A) Balkan yarımadasının Cənub hissəsində Egey dənizi adalarında, Kiçik Asiyanın Qərb sahilində, 

Frakiya ərazisində B) Aralıq dənizinin Şərq sahilboyu ensiz bir 

zolaqda C) Avropa, Asiya və Afrikanın qovuşuğunda D) Balkan 

yarımadasının Şimal hissəsində, Egey dənizi adalarında E) Kiçik 

Asiyanın Şərq sahilində, Frakiya ərazisində

152


Miken sivilizasiyasını yaratmışlar: A) Etrusklar B) Likilər C) 

Axeylər D) Finikiyalılar E) Dorilər

153

Freska nədir? A) Mürəkkəb dolaşıq planlı tikili B) Divarda yas suvaq üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş şəkillər C) Döyüş silahı D) 

Yazı növü E) Qədim Yunanıstanda şəhər-dövlətlərə verilmiş ad

154

Dorilər əsasən məskən saldılar: A) Peloponnesin Cənub-Şərqində yerləşən Lakonika vilayətində B) Egey dənizi adalarında C) 

Afinada D) Şimali Yunanıstanda E) Orta Yunanıstanda

155

Polis nədir? A) Qədim Yunanıstanda şəhər dövlətlərə verilmiş ad B) Qədim Attikada adlı-sanlı adamlara verilmiş ad C) Afinada və 

digər yunan şəhərlərində bazar meydanı D) Attika şəhərlərinin 

Afinanın hakimiyyəti altında birləşməsi E) Aristokratlardan başqa 

Attikanın qalan bütün əhalisi

156

V əsrin ortalarına qədər polislərdə qulların sayının az olmasının səbəbi: A) Xalq yığıncağının qul əməyindən istifadəni qadağan 

etməsi B) Ümumiyyətlə qul əməyindən istifadə olunmaması C) Ev 

tikmək üçün qullara torpaq payının verilməməsi D) Polislərdə 

qulların yaşamasına icazə verilməməsi E) Demosun qul əməyindən 

istifadə etməməsi157

Koloniyaların yaranma səbəbləri: 1.Çörəyin çatışmaması 

2.Aristokratlarla əhalinin yerdə qalan hissəsi arasında mübarizə 

getməsi 3.Yunan şəhərlərinin sayının artırılması 4.Yunanların 

dəmir filizi, qalay əldə etmək arzusu; A) 1, 4 B) 2, 3 C) 1, 2 D) 2, 4 

E) 3, 4


158

Yunanların Aralıq dənizi və Qara dəniz sahillərində saldıqları 

məskənləri adlanırdı: A) Akropol B) Aqora C) Polis D) Koloniya 

E) Hoplit

159

Qədim yunan şəhərlərində düzənlər arasındakı hündür təpədə yerləşən divarları yonulmuş iri daşlardan tikilmiş binalar 

kompleksi: A) Labirint B) Polis C) Amfora D) Aqora E) Akropol

160

Akropol adlanırdı: A) Qədim yunan şəhərlərində düzənlər arasındakı hündür təpədə yerləşən divarları yonulmuş iri daşlardan 

tikilmiş binalar kompleksi B) Bir-biri ilə yeraltı keçidlər və 

dəhlizlər vasitəsilə birləşdirilən otaqlardan ibarət olan mürəkkəb və 

dolaşıq planlı tikililər C) Qədim Yunanıstanda şəhər-dövlətlərinin 

adları D) Attika şəhərlərinin Afinanın hakimiyyəti altında 

birləşməsi E) Afinada və digər yunan polislərində bazar meydanı

161

Afinada və digər yunan polislərində bazar meydanı adlanırdı: A) Amfora B) Akropol C) Aqora D) Polis E) Labirint

162


Afina məhkəməsinin qərarı asılı idi: A) Mühakimə olunan dövləti 

olmasından B) Mühakimə olunan qanunları yaxşı bilməsindən və 

natiqlik məharətindən C) Mühakimə olunan vəzifəli şəxs 

olmasından D) Xalq yığıncağının qərarından E) Strateqdən

163

Strateqlərin vəzifələri: 1.Xalq yığıncağında qərarların qəbul edilməsinə nəzarət edir 2.Aristokratlar ilə demos arasında baş 

vermiş münaqişəni həll edir 3.Müharibə zamanı ordu və donanmanı 

idarə edir 4.Sülh şəraitində isə müdafiə məqsədi üçün ayrılmış 

vəsaitlə hərbi tikintilər və sədlər inşa etdirir; A) 1, 2 B) 3, 4 C) 1, 4 

D) 2, 4 E) 1, 3

164


Afinanın güc və sərvətlərinin mənbəyi: A) Sənətkarlıq 

məhsullarından əldə olunan gəlir B) Gümüş pul kəsilməsi C) 

Ticarət və gəmiqayırma D) Zeytun yağ istehsalı E) Ticarət və 

əkinçilik

165

Qədim Attikada adlı-sanlı adamlara verilmiş ad: A) Demos B) Strateq C) Arxont D) Aeropaq E) Aristokrat

166


Afinada əsas idarəetmə orqanı idi: A) Beşyüzlər sırası B) Xalq 

məhkəməsi C) Xalq yığıncağı D) Areopaq E) Stateq

167

E.ə.594-cü ildə Afinada: A) Gümüş pul kəsilməyə başlandı B) Solon arxont seçildi C)"Perikl əsri" adlanan dövr başlandı D) 

Afinada strateqlər seçilməyə başlandı E) Xalq məhkəməsi başlandı

168

Solonun islahatlarına aiddir: 1.Drakon qanunları və borc üstündə köləlik ləğv edildi 2.Qul edilmiş afinalıları azad etdi 3.Ölkədən 

xaricə satılmış afinalılar geri aldılar 4.Kasıblara torpaq sahəsi 

verildi 5.Borcluluq ləğv olundu 6.Vəzifəli şəxslərə əmək haqqı 

verildi 7.Bayramların sayı artırıldı; A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 1, 4, 5, 6, 7 

C) 2, 3, 4, 5, 7 D) 3, 4, 5, 6, 7 E) 2, 3, 4, 5, 6169

Aşağıdakılardan hansıları Solonun islahatlarına aid deyil? 

1.Bayramların sayı artırıldı 2.Qul edilmiş afinalıları azad etdi 

3.Vəzifəli şəxslərə əmək haqqı verildi 4.Kasıblara torpaq sahəsi 

verildi 5.Borcluluq ləğv olundu 6.Ölkədən xaricə satılmış afinalılar 

geri alındılar 7.Drakon qanunları və borc üstündə köləlik ləğv 

edildi; A) 1, 4 B) 5, 7 C) 3, 4 D) 1, 3 E) 2, 3

170


Periklin hakimiyyəti dövrünə aiddir: 1.Tarixdə ilk dəfə olaraq 

vəzifəyə seçki yolu ilə seçilmiş şəxslərə dövlət xəzinəsindən maaş 

verilməyə başladı 2.Bayramların sayı artırıldı 3.Borc üstündə 

köləlik ləğv olundu 4.Əhali malik olduqları əmlakın miqdarına görə 

təbəqələrə bölündü 5.Yoxsul vətəndaşlara tamaşalara baxmaq üçün 

pul verildi 6.Kasıblara torpaq sahəsi verildi; A) 4, 5, 6 B) 2, 3, 4 C) 

1, 2, 5 D) 2, 3, 6 E) 3, 4, 5

171


E.ə.444-429-cu illəri tarixçilər adlandırmışdılar: A)"Solon əsri" 

B)"Hoplitlər dövrü" C)"Perikl əsri" D)"İlotlar dövrü" E)"Ellinlər 

dövrü"

172


Spartalılar qərarların qəbul edilməsinə münasibətlərini bildirdilər: 

A) Yazmaqla B) Ayağa durmaqla C) Oturmaqla D) Ağlamaqla E) 

Qışqırmaqla

173


Xronoloji ardıcıllığı düzün: 1.Afinanın məğlubiyyəti və sülh 

müqaviləsi bağlanması 2.Plateya döyüşü 3.Salamin döyüşü 

4.Sparta xalq yığıncağının Afinaya qarşı müharibəyə başlamaq 

haqqında qərar qəbul etməsi 5.Marafon döyüşü; A) 3, 5, 1, 2, 4 B) 

2, 1, 5, 4, 3 C) 5, 3, 2, 4, 1 D) 4, 2, 5, 3, 1 E) 1, 2, 3, 4, 5

174


Yunanıstanda ağır silahla silahlanmış döyüşçülər adlanırdı: A) 

Hoplitlər B) Perieklər C) İlotlar D) Liktorlar E) Falanqa

175

Lakonik danışıq adlanır: A) Qısa və dürüst danışıq B) Uzun və dürüst danışıq C) Natiqlik qabiliyyəti D) Şərti işarələrlə danışıq E) 

Jestlərlə danışıq

176

Qısa və dürüst danışıq adlanırdı: A) Sparta danışığı B) Lakonik danışıq C) Afina danışığı D) Periek danışıq E) İlot danışığı

177


Sparta tarixinə aiddir: 1.Lakonik danışıq 2.İlotlar adlanan qullar var 

idi 3.Solon arxont seçilmişdi 4.Demokratik quruluş mövcud idi: A) 

1, 3 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 1, 2 E) 3, 4

178


Spartada ağsaqqallar şurası adlanırdı: A) Kir B) Beşyüzlər şurası 

C) Arxont D) Gerusiya E) Strateq

179

İlot adlanırdı: A)Könüllü olaraq dorilərin hakimiyyətini qəbul etmiş Lakonikanın yerli əhalisi B) Spartada ağsaqqallar şurası C) 

Spartada icma üzvləri üçün ayrılmış torpaq sahəsi D) Afinanı idarə 

edən vəzifəli şəxs E) Qədim Spartada qullar

180


E.əv. III minillikdə olmuşdur: 1.Misirdə vahid dövlətin yaranması 

2.Mixi yazının yaranması 3.Sumer şəhər dövlətlərinin yaranması 

4.III Tutmosun işğalçılıq yürüşləri 5.Hindistanda şəhərlərin 

yaranması: A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 5 C) 3, 4, 5 D) 1, 4, 5 E) 1, 3, 5

181

"Uzun divarlar" nə üçün çəkilmişdi: Afinanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün B) Spartanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün C) 

Akropolun ətrafında D) Dorilərin hücumlarından qorunmaq üçün 

E) Bütün Yunanıstanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün182

E.ə.432-ci ildə olmuşdur: A) Sparta xalq yığıncağı Afinaya qarşı 

müharibəyə başlamaq haqqında qərar qəbul etdi B) Afina dəniz 

ittifaqı yarandı C) Salamin döyüşü baş verdi D) Marafon döyüşü 

baş verdi E) Afina ilə Sparta arasında sülh müqaviləsi bağlandı

183


Balkan yarımadasında Yunanıstandan Şimal-Şərqdə yerləşən 

dövlət: A) Misir B) İtaliya C) Makedoniya D) Finikiya E) Assuriya

184

Bəşər tarixində ilk dəfə Şərqlə Qərb arasında əlaqələr möhkəmləndi və daimi oldu: A) Makedoniyalıların Yunanıstana hücumu 

ərəfəsində B) Peloponnes müharibələri dövründə C) Solonun 

islahatları nəticəsində D) Sparta şəhərinin əsasının qoyulması 

nəticəsində E) Ellinizm dövründə

185

Uyğunluq pozulmuşdur: A) Homer-"İliada" və "Odisseya" poemalarının müəllifi B) Yunanıstanda Tanrılar yaşayırdılar-

Akropolda C) Apolon-işıq və incəsənət tanrısı D) Memar Miron-

"Diskatan" heykəlinin müəllifi E)Afinada üç əsas bayram-Afina, 

Dionis və Demetranın şərəfinə keçirilən bayramlar

186

Xronoloji ardıcıllığı düzün: 1.Qavqamela döyüşü 2. Əhəməni imperiyasının süqutu 3.Xeroneya döyüşü 4.İlk Olimpiya 

oyunlarının keçirilməsi 5.Qranik döyüşü; A) 5, 4, 3, 2, 1 B) 4, 3, 5, 

1, 2 C) 3, 5, 4, 2, 1 D) 1, 2, 3, 4, 5 E) 2, 5, 3, 4, 1

187


Yunanıstan tarixinə aiddir: 1.Demetra  və Persefona əfsanəsi 

2."Rubikonu keçmək" 3.Pun müharibələri 4.Peloponnes 

müharibələri; A) 1, 3 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 3, 4 E) 1, 4

188


Hansı hadisə bütün Yunanıstanı var-yoxdan çıxartdı və ölkənin 

sosial qrupları və təbəqələri arasında ziddiyyətləri daha da 

kəskinləşdirdi: A) Yunan-İran müharibələrinin B) Yunan-

Makedoniya müharibələrinin C) Fars padşahlarının Kiçik Asiyanın 

yunan dövlətlərinin tabe etməsinin D) Peloponnes müharibələrinin 

E) Yunan sivilizasiyasının süqutunun

189

Göstərilənlərdən kim "Asiyanın hökmdarı" elan edilmiş və Əhəməni imperiyasının varlığına son qoymuşdur: A) Makedoniyalı 

İsgəndərə B) II Filippə C) Aşşurbanipala D) Hannibala E) Yuli 

Sezara

190


"İnsan özün-özünü dərk et" kəlamı məxsusdur: A) Platona B) 

Sokrata C) Aristotelə D) Pifaqora E) Arximedə

191

Qədim Misirə aiddir: 1.Ninevanın dağıdılması 2.“Osiris haqqında əfsanə” 3.Pelusiya döyüşü 4.“Gilqameş haqqında dastan”: A) 2, 3 

B) 1, 2 C) 3, 4 D) 1, 4 E) 2, 4

192

Çinlilər hərb sənətinin sirlərini öyrəndilər: A) Hindlilərdən B) Misirlilərdən C) Yaponlardan D) Hunlardan E) Yunanlardan

193


Hindlilərin elmə verdikləri ən böyük töhfə: A) İlk əlifbanın 

yaradılması B) Kompasın ixtirası C) Yazının kəşfi D) Sıfır 

rəqəminin tətbiqi E) Kağız istehsalı

194


Əhəmənilər dövlətinin işğal etdiyi ərazilər: 1.Assuriya 2.Midiya 

3.Urartu 4.Misir 5.Babil 6.Yunanıstan: A) 1, 2, 3 B) 3, 4, 5 C) 2, 4, 

5 D) 3, 5, 6 E) 2, 5, 6195

Əhəməni dövlətinin hökmdarları olmuşdur: A) II Kambiz-I Dara B) 

Teoman-I Tutmos C) I Sarqon-Hammurapi D) Sarduri-II Ramzes 

E) I Rusa-Aşşurbanipal

196

Hansı kəşf daha qədimdir? A) Kağız B) Əlifba C) Mixi yazı D) Beton E) Kompas

197


E.əv.1296-cı ildə Misirdə baş vermiş hadisə: A) II Ramzesin 

hakimiyyətə gəlməsi B) III Tutmosun Ön Asiyaya yürüşü C) II 

Ramzesin Hetlərlə döyüşdə məğlub olmuşdur D) III Tutmosun 

hakimiyyətə gəlməsi E) Firon Xeopsun şərəfinə heykəl qoyulması

198

İranın ən qədim sakinləri hesab olunurlar: A) Hunlar B) Haxamanişilər C) Sasanilər D) Kadusilər E) Elamlar

199


Qədim Hindistan tarixinə aid deyil: 1.Kasta qanunları 2.Şahmat 

3.Heroqlif yazı 4.Baş allah Brahma 5.Allah Ra 6.Pankus xalq 

yığıncağı: A) 3, 5, 6 B) 2, 3, 5 C) 1, 4, 6 D) 1, 2, 4 E) 2, 4, 6

200


Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin: 1.Assurun süqutu 2.Babil şəhər 

dövlətinin əsasının qoyulması 3.Summer şəhər dövlətinin yaranması: A) 3, 2, 1 B) 2, 3, 1 C) 3, 1, 2 D) 1, 2, 3 E) 1, 3, 2

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə