Mö GİRİŞ. Kursun ümumi MƏSƏLƏLƏRİYüklə 5,01 Kb.

səhifə8/47
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47

d) nəzarətin vaxtaşırılığını.
  Bəzi balıq məhsulları istehsalının bir neçə texnoloji nəzarət sxemini nəzərdən
keçirək: 
6


Qaynar hisləmə məhsulları istehsalına texno - kimyəvi nəzarət sxemi 
                                                                                                                                                                         Cədvəl 1
Nəzarət nöqtəsi
Nəyə nəzarət olunur
Nəzarət metodu
Nəzarətin vaxtaşırılığı
Balığın qəbulu
Yaxşı keyfiyyətlilik, miqdar
Orqanoleptiki, texniki
Hər partiyaya
Balığın hazırlanması
Düzgünlük, yarımfabrikat çıxımı 
Orqanoleptiki, texniki 
Növbədə 1 dəfə
Yuma
Yuyulmanın səliqəliyi, suyu istiliyi 
və təmizliyi
Orqanoleptiki, texniki 
Növbədə 1 dəfə
Balığın kənarlarının 
təmizlənməsi, düzülməsi və
çəkilməsi
Düzgünlüyü 
Orqanoleptiki 
Növbədə 1 dəfə
Duzlanma
Duzun dozası, balığın şorluğu, 
duzlanma temperaturu
Texniki, kimyəvi
Növbədə 1 dəfə
Qurutma
İstiliyi, havanın sürəti və nəmliyi, 
quruma dərəcəsi
Texniki, orqanoleptiki
Proses ərzində 1 – 2 dəfə
Hisləmə
Hava qarışığının temperaturu və 
nəmliyi, tüstünün qatılığı, prosesin 
sonu
Texniki, orqanoleptiki
Növbədə 2 – 3 dəfə, 
hər partiya
Soyutma
Havanın istiliyi və sürəti, balığın 
cəmdəyinin temperaturu
Texniki
Növbədə 1 –  2 dəfə
Sortlaşdırma
Hislənmiş balığın keyfiyyəti, ölçü
Orqanoleptiki
Hər partiyaya
Məhsulun yığışdırılması
Düzüm keyfiyyəti
Orqanoleptiki
Növbədə 2 – 3 dəfə
Məhsulun pasportlaşması
Keyfiyyət, sortluluq, duzun və 
nəmliyin miqdarı
Orqanoleptiki, kimyəvi
Hər partiya
Yanacağın keyfiyyəti
Oduncağın keyfiyyəti, nəmlik
Orqanoleptiki, kimyəvi
Hər partiya


Presləmə sxeminə görə yem unu və texniki piy istehsalına texno-kimyəvi nəzarət sxemi
Cədvəl 2
Nəzarət nöqtəsi
Nəyə nəzarət olunur
Nəzarət metodu
Nəzarətin vaxtaşırılığı
Xammalın qəbulu
Duzlanmış xammalın 
isladılması
Xırdalama 
Bişirmə 
Presləmə 
Xammalın təzəliyi. Kip maddələrin, piyin və 
xörək duzunun miqdarı (duzlanmış xammal 
üçün)
Suyun temperaturu, hidromodul, islanma 
davamiyyəti. NaCl – nun miqdarı 
Xırdalamadan sonra tikələrin ölçüləri 
Buxarın temperaturu, təzyiqi, Bişmə 
davamiyyəti, yumşalma (bişmə) dərəcəsi 
Cecədə nəmliyin və piyin, presləmədən alınan 
həlimdə bərk maddələrin miqdarı 
Orqanoleptiki, kimyəvi
Orqanoleptiki, texniki və
kimyəvi 
Orqanoleptiki
Texniki, orqanoleptiki 
Orqanoleptiki, kimyəvi
Hər partiya
Hər partiya 
Növbədə 3 – 4 dəfə 
1 – 2 saatdan sonra 
Növbədə 1 dəfədən az
olmayaraq
Presləmədən alınan həlimin işlənməsi (emalı) 
Həlimdən bərk 
maddələrin ayrılması 
Həlimdən piyin 
çıxarılması 
Yağsızlaşdırılmış hə- 
limin buxarlandırıl- 
ması
Sentrifuqanın iş rejimi (həlimin şəffaflanma 
dərəcəsi) 
Separatorun iş rejimi, qaynar suyun temperaturu.
Piyin və bərk maddələrin həlimdə qalıq miqdarı 
Gövdələrin temperatur və vakuumu, buxar 
təzyiqi. Buxarlandırılmış həlimdə quru 
maddələrin miqdarı
Texniki, orqanoleptiki 
Texniki, orqanoleptiki və
kimyəvi 
Texniki, kimyəvi
Növbədə 1 – 2 dəfə 
Növbədə 1 – 2 dəfə 
Həlimin hər partiyasına


2 – ci cədvəlin davamı 
Nəzarət nöqtəsi
Nəyə nəzarət olunur
Nəzarət metodu
Nəzarətin vaxtaşırılığı
C       e       c       ə       n       i       n           i       ş       l       ə       n       m       ə       s       i            (e    m    a    l    ı)
Qurutma 
Üyütmə və presləmə
Metal qarışıqların 
ayrılması 
Qablaşdırma  
Piyin separasiya 
olunması 
Saxlama və yola 
salma
Qurutma temperaturu və davamiyyəti, qızdırıcı 
buxarın təzyiqi (Quru cecənin keyfiyyəti, iyi, 
rəngi, nəmliyin miqdarı) 
Xırdalanma dərəcəsi 
Hazır məhsulda metal qatışıqların miqdarı
Taranın dolması, çəkinin və markalanmanın 
düzgünlüyü 
Separatorun iş rejimi, suyun temperaturu, piyin 
rəngi, iyi və turşuluq ədədi, Piydə nəmliyin qalıq
miqdarı
Unda nəmliyin, piyin, zülali maddələrin, natrium
xloridin, Kalsium fosfatın miqdarı
Orqanoleptiki, kimyəvi
və texniki 
Orqanoleptiki 
Kimyəvi 
Orqanoleptiki, texniki 
Texniki, kimyəvi,
orqanoleptiki 
Kimyəvi
Növbədə 1 – 2 dəfə 
Növbədə 1 dəfədən az
olmayaraq 
Hər partiyaya 
Hər partiyaya 
Hər partiyaya  
Hər partiyaya 
9


MÖVZU 4. MƏHSUL HESABATI. XAMMAL VƏ MATERİALLARIN 
SƏRF NORMASI
M ə h s u l  h e s a b a t ı
Məhsul  istehsalına çəkilən xərc, məhsul vahidi üçün (sentner, ton, m.ş.b. və s.)
işlədilən   xammal   və   materialların   miqdarından   asılıdır.   Maşın   və   aparatların
məhsuldarlığı,   əndazə   ölçüləri   və   sayı   emal   olunan   xammal   və   materialların
miqdarından asılı olur. Buxar, su, elektrik enerjisi və bir çox digər göstəricilər emal
olunan xammal və materialların miqdarından asılıdır. 
Buna görə də layihənin hesabat hissəsi məhsul hesabatının tərtib edilməsindən
başlayır. Məhsul hesabatını tərtib edərkən aşağıdakı göstəriciləri təyin edirlər: 
a) vahid miqdarda hazır məhsul istehsalı üçün (min şərti banka, sentner, ton)
xammal və materialların sərf norması; 
b) xammal və materiallara olan saatlıq, növbəlik, sutkalıq və illik tələbatlar
c) bir saat, bir növbə və ya bir sutka ərzində hər bir texnoloji əməliyyata daxil
olan xammal və yarımfabrikatın miqdarı; 
Bu zaman aşağıda göstərilən amillər məlum olmalıdır: 
a) xammal; 
b) hazır məhsulun çeşidi; 
c) müəssisənin növbəlik layihə gücü. 
Balıq emalı müəssisələrini layihələndirərkən iki növ məhsul hesabatı tətbiq edilir:
1)   miqdar   metodu   (emal   prosesində   xammal   və   yarımfabrikatların   kimyəvi
tərkib dəyişkənliyi nəzərə alınmadan); 
2) material balansları metodu. 
Birinci metodla - balıq emalının bir çox üsulları üçün (konservləşdirmə, hisləmə,
soyuqla emal, duzlama, qurutma və s.) məhsul hesabatı tərtib olunur. 
İkinci metod -  balıq tullantılarından və su mənşəli qeyri – balıq xammallarından
(dəniz pişiyi, balina və s.) texniki yağ (piy) və yem unu, yapışqan istehsalı, yosunlardan
və başqalarından həlməşik əmələ gətirən maddələr istehsalı üçün istifadə olunur. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə