Moliyaviy siyosat Reja: Moliyaviy siyosatning mazmuni va tamoyillariYüklə 26,39 Kb.
səhifə1/3
tarix29.03.2023
ölçüsü26,39 Kb.
#103556
  1   2   3
moliyaviy siyosat


Moliyaviy siyosat
Reja:
1. Moliyaviy siyosatning mazmuni va tamoyillari
2. Moliyaviy siyosatning tarkibiy qismlari (yо‘nalishlari)
3.Hozirgi bosqichdagi Moliya siyosati va uning о‘ziga xos xususiyatlari


1. Moliyaviy siyosatning mazmuni va tamoyillari
Moliyaviy boshqaruvning barcha tizimi davlatning Moliyaviy siyosatiga asoslanadi. Shuning uchun ham Moliyaviy siyosat Moliyaviy boshqaruv tizimida eng asosiy element hisoblanadi. Moliyaviy siyosat davlatning Moliyaviy munosabatlar sohasidagi mustaqil faoliyatidir. Bu faoliyat davlatning u yoki bu iqtisodiy va sosial rivojlanish dasturini amalga oshirish uchun tyegishli Moliyaviy resurslar bilan ta’minlashga qaratilgan.
Sosial rivojlanish deyilganda faqatgina maorif, madaniyat, sog’liqni saqlash va boshqa sosial ehtiyojlarning rivojlanishi tuShunilibgina qolmasdan jamiyatning sosial tuzilmasi ham tuShuniladi. Shuning uchun ham Moliyaviy siyosatni faqat iqtisodiy siyosatga bog’lab qо‘yish maqsadga muvofiq emas.
Siyosat davlat faoliyatining barcha yо‘nalishlarini qamrab oladi. Siyosiy ta’sir ob’yekti hisoblangan ijtimoiy munosabatlar sohalariga bog’liq ravishda iqtisodiy yoki sosial, madaniy yoki texnikaviy, byudjet yoki kredit, ichki yoki tashqi siyosat tо‘g’risida gapiriladi.
Moliyaviy siyosat о‘z-о‘zini bosib turuvchi mustaqil ahamiyatga ega bо‘lib, bir vaqtning о‘zida ijtimoiy faoliyatning har qanday sohasida davlat siyosatini amalga oshirishning muhim vositasi hisoblanadi. Bu yerda uning iqtisodiyot, sosial soha, harbiy islohotlar yoki xalqaro munosabatlar bо‘lishi prinsipial ahamiyatga ega emas.
Siyosat, siyosiy ta’sir va siyosiy rahbarlik quyidagi uch elementlardan tarkib topadi:

 • bosh maqsadni aniqlash va qо‘yish hamda jamiyat hayotining ma’lum bir davriga xos qо‘yilgan maqsadlarga erishish uchun yechilishi zarur bо‘lgan istiqboldagi va yaqin kunlardagi vazifalarni konkryetlashtirish;

 • yordamida qо‘yilgan maqsadlarga qisqa muddatlarda erishiladigan, yaqin kunlardagi va istiqboldagi vazifalar esa oqilona tartibda hal qilinadigan munosabatlarning myetodlari, vositalari va konkryet shakllarini ishlab chiqish;

 • qо‘yilgan vazifalarni yechishga qodir bо‘lgan kadrlarni tanlash va joy-joyiga qо‘yish, ularning bajarilishini tashkil qilish.

Dyemak, takror ishlab chiqarishning alohida ehtiyojlarini qondirish va uzluksiz takror ishlab chiqarish jarayonini Moliyaviy resurslar bilan ta’minlash uchun ijtimoiy boylikni shakllantirish, taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlariga yо‘naltiriladigan maqsad va vazifalarning yechilishini aniqlashga Moliyaviy siyosat deyiladi.
Moliyaviy siyosatga quyidagicha boshqa ta’rif ham berish mumkin: Moliyadan foydalanishning myetodlari, uni tashkil qilishning amaliy shakllari va myetodologik prinsiplarining majmuiga (yig’indisiga) Moliyaviy siyosat deyiladi.
Ayrim hollarda Moliyaviy siyosat davlatning о‘z funksiyalarini bajarishi uchun Moliyaviy munosabatlardan foydalanish bilan bog’liq bо‘lgan davlat organlarining ma’lum bir faoliyati sifatida talqin qilinadi. Bunday talqin о‘zida bir nyecha xavfni mujassam etadi. Buning boisi Shundaki, milliy xо‘jalik taraqqiyotida davlatning roli tо‘g’risidagi jamiyatda hukmron bо‘lgan tasavvurlarga muvofiq ravishda davlatning vazifalari va funksiyalari ham о‘zgaradi, transformasiyalanadi. Masalan, mamlakat iqtisodiyotiga davlatning aralaShuvi, aholi turmush darajasi sosial-iqtisodiy sharoitlarini tyenglashtirish va Shunga о‘xshash davlatning funksiyalari va vazifalarini aniqlaydigan boshqa bir qancha masalalar hamon munozaraligicha qolmoqda. Buning ustiga, Moliyaviy siyosatdan faqat davlatning funksiyalarini bajarish vositasi (instrumyenti) sifatida foydalanish davlat hokimiyat organlari, mahalliy о‘z-о‘zini boshqarish organlari bilan Moliya tizimining boshqa sub’yektlari, ya’ni aynan mamlakatning aholisi va xо‘jalik Yurituvchi sub’yektlari manfaatlari о‘rtasida qarama-qarshiliklarni kyeltirib chiqadi.
Masalan, kо‘plab mutaxassislar, Shu jumladan, davlat hokimiyat organlarining vakillari tomonidan amaldagi soliq mexanizmining nosamarali ekanligi, biznyesning ayrim sohalari uchun esa uning oqibati juda yomon natijalarga olib kelishi mumkinligi ilmiy va amaliy jihatdan asoslansa-Yu, Moliyaviy siyosat uzoq vaqt davomida о‘zgarmasdan qolavyersa, amalga oshiriladigan soliq islohotlari uning mohiyatini о‘zgartirmasa, bunday holda davlatning Moliyaviy sisati davlat hokimiyatining tyegishli organlari tomonidan faol ravishda hayotga tadbiq etilayotgan alohida shaxslar guruhining Moliyaviy siyosatiga aylanadi, qoladi.
YUqorida bayon qilinganlardan quyidagi uch mantiqiy xulosa kelib chiqadi:

 • birinchidan, Moliyaviy siyosat faqat о‘z manfaatlarini kо‘zda tutadigan hokimiyat organlarining u yoki bu maqsadlarga erishishining instrumyenti emas, balki jamiyatning sosial-iqtisodiy vazifalarini yechish vositasi bо‘lishi kerak;

 • ikkinchidan, davlatning Moliyaviy siyosati faqat davlat hokimiyat organlarining emas, balki Moliya tizimi barcha sub’yektlarining manfaatlarini hisobga olishi lozim;

 • uchinchidan, davlat Moliyaviy siyosati va davlat hokimiyat organlarining Moliyaviy siyosatini farqlash zarur.

Shunday qilib, davlat Moliyaviy siyosatini mamlakat Moliya tizimining barcha bug’inlarida Moliyaviy resurslarning о‘sishini balanslashtirilgan (mutanosiblashtirilgan) holda ta’minlash bо‘yicha davlat sosial-iqtisodiy siyosatining bir qismi sifatida qarash kerak. Xorijiy tajribalarning kо‘rsatishicha, Moliyaviy resurslarning balanslashtirilgan (mutanosiblashtirilgan) holda о‘sishining zarurligini inkor etish mamlakat Moliya tizimining о‘zini dyegradasiyalaShuviga, iqtisodiyotning yemirilishi va vayron bо‘lishiga olib kyeladi.
Moliyaviy siyosatning о‘ziga xos bо‘lgan eng asosiy xususiyati Shundan iboratki, bu siyosat mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarining rivojlanishiga va iqtisodiy muvaffaqiyatlarga uzluksiz ravishda ta’sir kо‘rsatib turishga yо‘naltirilgan bо‘lishi kerak. Bunday siyosat aholining turmush farovonligi ta’minlab va davlat daromadlarining manbaini kо‘paytirib, Moliyaviy xо‘jalikka nisbatan eng Yuqori natijalarni berishi mumkin. Moliyaviy siyosatning ana Shunga yо‘naltirilganligi orqali uning quyidagi eng asosiy maqsadini aniqlash mumkin: jamiyatning sosial-iqtisodiy taraqqiyoti, aholi turmushining darajasi va sifatini oshirish uchun Moliyaviy sharoitlarni yaratish Moliyaviy siyosatning eng asosiy maqsadidir.
Agar gap korxonalarning Moliyaviy siyosati xususida kyetadigan bо‘lsa, bu narsa korxona Moliyaviy myenyejyerlarining biznyesni Yuritish maqsadlariga erishish borasidagi maqsadga yо‘naltirilgan faoliyatini anglatadi. Korxona Moliyaviy siyosatining maqsadi quyidagilardan iborat bо‘lishi mumkin:

 • raqobat kurashi sharoitida korxonaning sog’lom hayot kyechirishiga (faoliyat kо‘rsatishiga) erishish;

 • yirik Moliyaviy muvaffaqiyatsizliklardan va bankrotga (kasodga) uchrashdan qochib qutilish;

 • raqobatchilar bilan kurashda yetakchilikka (lidyer bо‘lishga) erishish;

 • korxonaning bozor qiymatini maksimallashtirish;

 • korxona iqtisodiy salohiyatining о‘sish sur’atlarini barqaror о‘stirish;

 • ishlab chiqarish va realizasiya hajmini oshirish;

 • foydani maksimallashtirish;

 • xarajatlarni minimallashtirish;

 • rentabelli faoliyatni ta’minlash

 • va boshqalar.

Korxona Moliyaviy siyosatining u yoki bu maqsadlaridagi ustuvorlik, eng avvalo, biznyesni Yuritishning maqsadlariga muvofiq ravishda aniqlanadi. Qо‘yilgan maqsadlarga erishish uchun tyegishli Moliyaviy mexanizmdan foydalaniladi.
Moliyaviy siyosat Moliyaning о‘zida (boshqaruv ob’yektlarida) bevosita mujassam bо‘lgan boshqaruvning salohiyatli imkoniyatlarini, ishning konkryet myetodlari, Moliya tizimining (boshqaruv sub’yektlari) organlarini tashkil qilish bilan yagona joyga bog’lashga imkon beradi. Dunyoning barcha mamlakatlarida Moliyaviy siyosat Moliya tizimi orqali amalga oshirilib, uning faoliyati quyidagi prinsiplar asosida quriladi:

 • Moliya tizimi bug’inlarining о‘ziga xos bо‘lgan xususiyatlarini inobatga olib Moliyaviy boshqaruvni amalga oshirish;

 • barcha Moliyaviy muassasalar funksiyalarining umumiyligi;

 • barcha quyi boshqaruv organlarining faol ishtirokida markazdan umumiy boshqarish.

Moliyaviy siyosatni amalga oshirishning (о‘tkazishning, hayotga tatbiq etishning) asosiy myetodologik prinsiplari quyidagilardan iborat:

 • pirovard maqsadga bog’liqlik;

 • xо‘jalik barcha tarmoqlarining makroiqtisodiy balanslashtirilganligi (muvozanatliligi, mutanosibligi);

 • jamiyat barcha a’zolarining manfatlariga muvofiqligi (mos kelishi);

 • real (haqiqiy) imkoniyatlar asosida ichki va tashqi iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish.

Moliyaviy siyosatning amalga oshirilishini davlat tomonidan о‘z funksiyalari va dasturlarini (uzoq, о‘rta va qisqa muddatli) bajarish uchun Moliyaviy resurslarni mobilizasiya qilish (jalb qilish), ularni taqsimlash va qayta taqsimlashga yо‘naltirilgan davlat tadbirlarining majmui ta’minlaydi. Bu tadbirlarning orasida Moliyaviy munosabatlarning shakllari va normalarini huquqiy ryeglamyentasiya qilish (tartibga solish) muhim о‘rin egallaydi.
О‘z-о‘zidan Moliyaviy siyosat yaxshi yoki yomon bо‘lishi mumkin emas. Uning yaxshi yoki yomon ekanligi jamiyatning (yoki uning ma’lum bir qismining) manfaatlariga qanchalik muvofiqligi va quyilgan maqsadlarga erishish hamda aniq vazifalarning yechilishiga qanchalik ta’sir kо‘rsatganligi bilan belgilanadi.
Hukumatning Moliyaviy siyosatiga baho berish uchun va uni о‘zgartirish (korryektirovka qilish) bо‘yicha ryekomyendasiya (tavsiya) berish uchun, birinchi navbatda, butun jamiyat manfaatlari va aholining alohida guruhlari manfaatlarini ajratgan (taqsimlagan) holda jamiyat taraqqiyotining aniq dasturiga, yechilishi lozim bо‘lgan masalalarning muddatlari va myetodlarini aniqlagan holda istiqboldagi va yaqin yillardagi vazifalarning tavsifiga ega bо‘lmoq lozim. Faqat ana Shunday sharoitdagina Moliyaviy siyosatni amalga oshirishning konkryet mexanizmini ishlab chiqish va unga ob’yektiv (xolisona) baho berish mumkin.
Agar Moliyaviy siyosat ijtimoiy taraqqiyotning ehtiyojlarini, jamiyat butun qatlamlarining va alohida guruhlarining manfaatlarini, konkryet tarixiy sharoitni va hayotning о‘ziga xos xususiyatlarini qanchalik kо‘p (Yuqori darajada) hisobga oladigan bо‘lsa, uning natijaliligi Shuncha Yuqori bо‘ladi.
Bir vaqtning о‘zida, Moliyaviy siyosatning muvaffaqiyatliligi (muvaffaqiyati) muvofiqlashtirish mexanizmining sifatli ishlab chiqarilishiga va jamiyat turli qatlamlari manfaatlarining amalga oshirilishiga hamda davlatning ixtiyorida bо‘lgan ob’yektiv imkoniyatlarning mavjudligiga, ya’ni jamiyat sosial tuzilmasidagi hamda ijtimoiy ong va psixologiya holatidagi о‘zgarishlarni hisobga olgan holda Moliyaviy siyosatning amalga oshirilishiga, ayrim hollarda, bir-biriga qarama-qarshi ta’sir kо‘rsatuvchi omillarning ta’siridan har tomonlama foydalanish mexanizmining ishlab chiqilishiga bevosita bog’liq.
Moliyaviy siyosat, eng avvalo, Moliyaviy resurslarning maksimal hajmini shakllantirishga yо‘naltirilgan (qaratilgan) bо‘lishi kerak. CHunki aynan Moliyaviy resurslar har qanday о‘zgarishlarning moddiy asosini tashkil etadi. Shunga muvofiq ravishda Moliyaviy siyosatni aniqlash va uni shakllantirish uchun davlatning Moliyaviy ahvoli tо‘g’risida ishonchli ma’lumotlar zarurdir. Huquqiy dyemokratik davlatda Moliyaviy statistikaning kо‘rsatkichlari keng jamoatchilikka ham tyegishli bо‘lishi kerak. Moliyaviy hisobotlar esa doimiy, о‘z vaqtida beriladigan, hamma olishi mumkin bо‘lgan va eng asosiysi ishonchli bо‘lmog’i lozim.
Moliyaviy siyosatning mazmuni u qamrab olishi mumkin bо‘lgan Moliyaviy munosabatlar rivojlanishi yо‘nalishlarining umumiy komplyeksi bilan belgilanadi. Ularning tarkibiga quyidagilar kirishi mumkin:

 • Moliyaviy siyosatning umumiy konsepsiyasini (uning maqsadlarini, prinsiplarini, vazifalarini, amalga oshirish bosqichlarini va eng samarali myetodlarini) ishlab chiqish;

 • makrodarajada va bozor iqtisodiyotining sub’yektlari darajasida iqtisodiy о‘sishni rag’batlantiradigan bozor iqtisodiyotining rivojlanishiga mos (adyekvat) bо‘lgan dinamik holdagi Moliya mexanizmini shakllantirish;

 • markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan resurslar va Moliyaviy oqimlarning samarali boshqarilishini oshirish bо‘yicha choralar tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish;

 • ijtimoiy takror ishlab chiqarish va iqtisodiyotni istiqbolli ryestrukturizasiya qishlishdagi roliga muvofiq ravishda sosial iqtisodiy tizimning barcha darajalari va sohalari bо‘yicha Moliyaviy resurslarni oqilona (optimal) taqsimlashni tashkil qilish;

 • iqtisodiy о‘sishning joriy va istiqboldagi Moliyaviy salohiyatini shakllantirish.

Shuningdyek, Moliyaviy siyosatning mazmuni, uning asosiy yо‘nalishlari jamiyat taraqqiyotida davlatning roli tо‘g’risidagi fanning rivojlanish darajasiga va iqtisodiyotni boshqarishda davlat ishtirokining darajasini aniqlaydigan tyegishli nazariy konsepsiyalarga, Moliyaviy siyosatni amalga oshirishning alohida instrumyentlaridan foydalanishda, ya’ni Moliyaviy munosabatlarni tashkil etishning konkryet shakllarida namoyon bо‘ladi. Shunga asosan ta’kidlash joizki, yigirmanchi Yuz yillikda jamiyatning taraqqiyotida davlatning roli tо‘g’risidagi masala bо‘yicha Moliya nazariyasining asosiy yо‘nalishlari mumtoz burjuaziya siyosiy iqtisodchilari A.Smit (1723-1780) va D.Rikardo (1772-1823) hamda ingliz iqtisodchisi J.Kyeyns (1883-1946) va ularning izdoshlari tomonidan aniqlangan.
Mumtoz siyosiy iqtisod asoschilari bо‘lgan A.Smit va D.Rikardolar konsepsiyalarining mohiyati Shundan iboratki, davlat iqtisodiyotga aralashmasdan erkin konkuryensiyani (raqobatni) saqlamog’i lozim va jamiyat xо‘jalik hayotini tartibga solishda asosiy rol bozor mexanizmlariga ajratilishi (berilishi) kerak. Ana Shu prinsiplarni inobatga olgan holda yigirmanchi Yuz yillikning 20-yillari oxiriga qadar Moliyaviy siyosat davlat xarajatlari va soliqlarni cheklashga, davlatning muvozanatli (balanslashtirilgan) byudjetini ta’minlashga qaratildi. Shu maqsadlarga muvofiq ravishda Moliyaviy munosabatlarni tashkil etish, asosan, harbiy, boshqaruv va davlat qarzini qaytarish hamda unga xizmat qilish xarajatlarini byudjetdan Moliyalashtirish orqali davlat funksiyalarining amalga oshirilishini ta’minladi. Byudjet daromadlari esa, asosan, egri (bilvosita) soliqlar yordamida (hisobidan) shakllantirildi.
XX asrning 20-yillari oxirlaridan boshlab kyeynschilik nazariy konsepsiyasi ustunlik qila boshlab, unga kо‘ra iqtisodiyot taraqqiyotida davlatning rolini takror ishlab chiqarish jarayonining siklik rivojlanishiga aralashish va uni tartibga solish orqali kuchaytirish zarurligi asoslandi. Bunday Moliyaviy siyosatni amalga oshirishning asosiy instrumyenti sifatida yangi ish joylarini yaratishga yо‘naltirilgan davlat xarajatlari maydonga chiqdiki, bu narsa bir vaqtning о‘zida bir nyecha iqtisodiy va sosial vazifalarning yechilishiga imkon berdi: aholining bandlik darajasi ortdi va aksincha, ishsizlik kamaydi; tadbirkorlik faoliyati о‘sdi; qо‘shimcha talab shakllantirildi; MD kо‘paydi (ortdi); sosial ehtiyojlarni Moliyalashtirishda katta imkoniyatlar paydo bо‘ldi va h.k.
Davlatning iqtisodiyotga aralaShuvi Davlat byudjeti xarajatlarining oshishiga olib kyeldi va Shunga muvofiq ravishda bir vaqtning о‘zida davlat daromadlarining oshirilishini ta’minlashga qaratilgan Moliyaviy choralar kо‘rildi. Daromad solig’i davlat daromadlarini oshirishning asosiy manbaiga aylandi. Uni hisoblashda soliqqa tortishning progressiv stavkalari qо‘llanildi. Soliqlarning bunday tizimi MDni taqsimlashda davlatning rolini oshirishga olib kyeldi.
Moliyaviy yо‘nalishda har ikkala nazariy konsepsiyalar о‘rtasidagi farq mohiyatan byudjet defisitini turli xilda (ravishda, tarzda) baholanishi bilan belgilanadi. Agar birinchi konsepsiya dyefisitsiz byudjetni shakllantirish va undan foydalanishning zarurligidan kelib chiqqan bо‘lsa, ikkinchi konsepsiya esa byudjet defisitining bо‘lishi mumkinligiga yо‘l qо‘ygan va buning ustiga iqtisodiy о‘sishni rag’batlantirishda byudjet defisitiga faol rol ajratgan.
Haqiqatdan ham XX asrning 30-60-yillarida kyeynscha Moliyaviy siyosat dyeb nom olgan siyosat g’arb mamlakatlarida о‘zining samaradorligini isbotladi. Davlat iqtisodiyotga aralaShuvining kengayishi va davlat tartibga soluvchi funksiyasining kuchayishi oqibatida Moliyaviy munosabatlarni tashkil qilish murakkablashdi. Davlat xarajatlarini dyefisitli Moliyalashtirish siyosati davlat kreditining rivojlanishini belgilab berdi. Uzoq va о‘rta muddatli qarzlarni jalb etish ssuda kapitallari bozorining rivojlanishiga olib kyeldi va о‘zining ahamiyati bо‘yicha davlat Moliyaviy resurslarini shakllantirishning ikkinchi manbaiga aylandi. Buning natijasida MDni qayta taqsimlashda Moliyaning roli yanada kuchaydi.
XX asrning 70-yillarida iqtisodiy nazariyaning nyeoklassik yо‘nalishi Moliyaviy siyosatning о‘ziga xos bо‘lgan xususiyatlarini belgilab berdi. Bu konsepsiya davlatning tartibga soluvchi rolidan voz kyechmasa-da, Lekin uning iqtisodiyotga va sosial sohaga aralaShuvi darajasini biroz chekladi. Amalda esa davlatning aralaShuvi kamaymadi va aksincha biroz kuchaydi. CHunki bunday aralaShuv endilikda faqat Davlat byudjetining daromadlari va xarajatlari orqali amalga oshirilib qolinmasdan, balki pul muomalasini, valYuta kursini, ssuda kapitallari va qimmatli qog’ozlar bozorini ham tartibga solish orqali sodir etildi. Buning natijasida davlatning ta’sir doirasi kengaydi va kapitallar oqimida uning roli kuchaydi. Bularning barchasi taraqqiyotning qayta qurilish tuzilmasiga va sosial omillariga о‘zining ta’sirini kо‘rsatdi.
Hozirgi paytda rivojlangan mamlakatlarning Moliyaviy siyosati zamonaviy nazariyalar ostida bо‘lib, bu nazariyalar amalda tartibga solish ikki tizimining konvyergensiyasidan (qо‘shilib kyetganligidan, aralaShuvidan) iborat. Shunga muvofiq ravishda ayrim davlatlar davlat tomonidan tartibga solishning ham kyeynschilik va ham nyeokyeynschilik tizimining turli-tuman elementlaridan foydalanadilar.
Sovyet davlatida va sosialistik oriyentasiyada (yо‘nalishda) bо‘lgan barcha mamlakatlarda Moliyaviy siyosat K.Marks (1818-1881) va V.I.Lyeninning (1870-1924) nazariy konsepsiyalari ta’sirida shakllandi. Sosialistik davlatning mohiyati va funksiyalari haqidagi markscha-lyenincha nazariya sovyet davlati Moliyaviy siyosatining asosiy prinsipini – Moliyaviy markazlashtirishni – belgilab berdi.
Faqat davlatning ixtiyorida Moliyaviy resurslar katta qismining tо‘planishinigina (konsyentrasiya qilinishinigina) emas, balki Moliyaviy munosabatlarni tashkil etishda davlatning monopolligini (yakka hokimligini) kо‘zda tutivchi Moliyaviy markazlashtirish zaruriyatga aylandi. CHunki davlatning funksiyalari Shu qadar kengaytirildiki, ularning eng asosiylari xо‘jalik-tashkilotchilik va madaniy-tarbiyaviy funksiyalar bо‘lib qoldi.
Sovyet davlati iqtisodiyot va sosial sohaning ehtiyojlarini byudjetdan tо‘liq Moliyalashtirdi. Jamiyat taraqqiyotini ta’minlashda davlatning roli keskin oshdi. CHunki iqtisodiy va sosial rivojlanishning davlat Rejalari yordamida u ijtimoiy faoliyatning barcha sohalariga bevosita rahbarlik qildi. Bu, albatta, xususiy mulk shakllarining davlat (umumxalq) mulkiga aylanishi bilan belgilanadi. Shunga muvofiq ravishda davlat MDni qayta taqsimlashning soliq shakllaridan ishlab chiqarish sohasida tо‘g’ridan-tо‘g’ri taqsimlashga va Davlat byudjeti orqali qayta taqsimlashga о‘tdi.
Moliyaviy markazlashtirish yana Shunda namoyon bо‘ldiki, davlat bevosita va monopol ravishda baholarni shaklantirish, pul muomalasi, hisob-kitoblar tizimi va kredit munosabatlarini ham tartibga soldi. Shunday qilib, boshqaruv tizimini barcha qiymat elementlari butun ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarib turuvchi yagona ma’muriy-buyruqbozlik tizimiga amalda birlashtirildi.
Bunaqangi Moliyaviy siyosat bir ijtimoiy munosabatlar tizimidan insoniyat tarixi uchun mutlaqo yangi bо‘lgan ikkinchi ijtimoiy munosabatlar tizimiga о‘tilishini, sovyet davlati oldida turgan va faoliyatining turli bosqichlarida vujudga kyelgan sosial-iqtisodiy muamolarning yechilishini kafolatladi. Bu Moliyaviy siyosatni yetarli darajada samarali bо‘lgan Moliyaviy siyosat deyish mumkin. CHunki chor Rsssiyasidan, Fuqarolar urushidan, chyet el harbiy intyervyensiyasidan myeros bо‘lib qolgan favquloddagi murakkab Moliyaviy vaziyatga qaramasdan fashistlar Gyermaniyasi bilan urush arafasida Sovyet davlati yetarli darajada kuchli iqtisodiy salohiyatni yaratishga muvaffaq bо‘ldi, urushda g’alaba qozondi va qiyosiy qisqa muddatlarda urushdan vayron bо‘lgan xalq xо‘jaligini tikladi.
P Jahon urushidan kyeyingi yillarda Sovyet davlatining Moliyaviy siyosati g’arb mamlakatlari va eng avvalo, AQSH bilan qurollanish poygasi va kosmosni rivojlantirishdagi musobaqani (raqobatni) Moliyaviy jihatdan ta’minlashga qaratildi.
Bir vaqtning о‘zida sosialistik lagyer mamlakatlariga juda katta miqdordagi Moliyaviy yordamlar kо‘rsatildi:

 • ularning taraqqiyotida sosialistik oriyentasiyani (yо‘nalishni) ta’minlash uchun;

 • sosialistik mamlakatlarni sanoati rivojlangan mamlakatlarga aylantirish uchun;

 • kuchli harbiy ittifoqchilarni shakllantirish va umuman mudofa qobiliyatini mustahkamlash uchun.

Bu maqsadlarga erishish uchun xom-ashyo bazasini va eng avvalo, nyeft va gaz qazib chiqarishni Yuqori tyezlashtirilgan sur’atlarda rivojlantirish talab etildi. YAngi qazilma-boyliklarini о‘zlashtirish (ularning gyeografiyasi shimoli-sharq tomonga qarab kengaya boshladi) juda katta miqdordagi Moliya resurslarning bо‘lishini taqoza etdi. CHunki bu narsalar faqatgina yangi hududlarni о‘zlashtirish, о‘sha tumanlarga ishchi kuchining migrasiyasining (mehnatga haq tо‘lashning oshirilgan normalari bilan birgalikda) zarurligi bilan kuzatilmasdan, balki nyeft va gaz quvurlarini qurish bilan birgalikda davom etdi. Xalqaro bozorda nyeft va gazning bahosi Yuqori bо‘lib turgan paytlarda ularni eksport qilish xarajatlarni ma’lum darajada qoplagan edi. Shunday bо‘lishiga qaramasdan, bunday Moliyaviy siyosatni amalga oshirish MDni tyegishli tarzda qayta taqsimlanishini talab qildi. Buning natijasida mamlakatda harbiy-sanoat komplyeksi taraqqiy etgan bir tomonlamali iqtisodiyot yaratildi.
Davlat tomonidan belgilangan maqsadlar nuqtai-nazaridan urushdan kyeyingi davrning Moliya siyosati va uni amalga oshirish choralarini nosamarali dyeb aytish unchalik tо‘g’ri bо‘lmaydi. Hukumat dasturlarida aholi turmush darajasi oshganligining dyeklarasiya qilinganligi, albatta, bu boshqa narsa. Shunday bо‘lishiga qaramasdan aholining turmush darajasi mehnatga haq tо‘lashning darajasiga va qishloq xо‘jaligi, oziq-ovqat va yengil sanoat, fuqarolik qurilishi va istye’mol pryedmyetlari ishlab chiqaruvchi tarmoqlarning rivojlanish darajasiga bog’liq. Agar harbiy-sanoat komplyeksida (mamlakat aholisining kattagina qismi Shu sohada band edi) mehnatga haq tо‘lashning darajasi qiyosiy jihatdan Yuqoriroq bо‘lishiga qaramasdan, hatto unga band bо‘lgan aholi ham о‘zining istye’mol talablarini qondirish imkoniyatiga ega emas edi. Shuning uchun ham istye’mol bozorining rivojlanishida ortda qolish urushdan kyeyingi davrda sovyet davlati Moliya siyosatining samaradorligini salbiy baholashning sababidir.
Moliyaviy siyosatni ishlab chiqishda Moliyaviy resurslarni taqsimlash va qayta taqsimlashning nyegizida quyidagilarning yotishi prinsipial ahamiyatga egadir:

 • taqsimlash munosabatlarining sub’yektlarini tanlash, ya’ni Moliyaviy resurslarning egalari va taqsimlovchilarini tanlash;

 • Yuridik shaxslar va aholining о‘z ehtiyojlarini qondirishdagi mustaqillik darajasi va davlatning funksiyalariga bog’liq ravishda davlat ixtiyoridagi Moliyaviy resurslarning markazlashtirilish darajasini aniqlash;

 • birinchi darajali ijtimoiy ehtiyojlar va ularni qondirish choralarini aniqlash va Shularga mos ravishda Moliyaviy resurslardan foydalanishning ustuvor yо‘nalishlarini belgilash;

 • Moliyaviy resurslarni shakllantirishning manbalari va myetodlarini tanlash.

Moliyaviy siyosat kо‘p о‘lchamli(dir) tuShuncha hisoblanadi. Agar umumiy holda uning sohasi jamiyat taraqqiyotining alohida bosqichlarida hukmronlik qilgan nazariy konsepsiyalardan kelib chiqqan holda iqtisodiy va sosial sohalarni boshqarishda davlatning ishtirok etish paramyetrlari bilan aniqlansa, uning qiymat munosabatlarining elementlari bо‘yicha diffyeryensiasiya qilinishi (tabaqalanishi) Moliya tizimining rivojlanganligiga va uning ayrim (alohida) bug’inlarining mustaqilligiga bog’liq bо‘ladi.


  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə