Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?Yüklə 265,1 Kb.

səhifə11/11
tarix14.09.2018
ölçüsü265,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

206

Tәkrar informasiya:                                                                             A)Delfi metodu ilә toplanan informasiyadır                                             

B)müşahidә yolu ilә toplanan informasiyadır                                        C)sorğular yolu ilә toplanan 

informasiyadır

D)statistik mәnbәlәrdәn әldә olunan informasiyadır

E)müsahibә yolu ilә toplanan informasiyadır

207

Marketinq tәdqiqatları:A)marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesidir

B)marketinq fәaliyyәtindә meydana çıxan problemlәr üzrә mәlumatların toplanması, tәhlili vә tövsiyyәlәrin 

hazırlanması prosesidir

C)intiusiyaya әsaslanmaqla marketinq fәaliyyәtinә dair idarәetmә qәrarların qәbulu prosesidir

D)mövcud informasiyanın toplanması vә tәhlili, marketinq informasiya sisteminin yaradılması prosesidir 

E)mövcud informasiyanın toplanması vә tәhlilinә әsaslanmaqla mәhsulların satınalınmasına dair idarәetmә 

qәrarların qәbulu prosesidir

208


Alıcılar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur

A)yalnız satıcı müәssisәlәrin                     B)yalnız inhisarçı müәssisәlәrin                   C)yalnız dövlәt 

müәssisәlәrinin               D)yalnız alıcı müәssisәlәrin                     E)yalnız özәl müәssisәlәrin

209


Satıclar bazarında bu müәssisәlәrin rәqabәti mövcudur

A)yalnız satıcı müәssisәlәrin                      B)yalnız inhisarçı müәssisәlәrin                C)yalnız dövlәt 

müәssisәlәrinin                D)yalnız alıcı müәssisәlәrin                     E)yalnız özәl müәssisәlәrin

210


Marketinq tәdqiqatlarının aparılmasının zәrurililiyi bu amillә әlaqәdardır:

A)müәssisәnin fәaliyyәtinin planlaşdırılması                                            B)qeyri müәyyәnlik sәviyyәsinin 

azaldılması                                                       C)ölkә iqisadiyyatının inkişafı

D)bazarda rәqiblәrin mövcudluğu E)marketinq konsepsiyasının tәtbiqi

211

Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin iqtisаdi амillәrinә aiddirA)işsizlik sәviyyәsi 

B)istеhlакçının stаtusu vә rоlu

C)üмuмi tәhsil sәviyyәsi                        D)gәlirlәrin sәviyyәsi                                 E)rеfеrеnt qruпlаr

 

212Mәhsul alınmasına sifarişin verilmәsi 2 gün, sifariş işlәnmәsi vә mәhsulun göndәrilmә üçün haırlanması 3 

gün, yolda olma müddәti 5 gün vaxt tәlәb edir. Cari ehtiyatin 31 martda tamamilә istifadә edilib tükәnәcәyi 

halda müәssisә yeni mәhsul partiasının alınmasının mart ayının neçәsindә sifariş etmәlidir:                                                            

A)19­da B)23­dә C)25­dә D)24­dә E)21­dә

213

İstәnilәn firma aşağıdakı marketinq elementlәri ilә bazara tәsir göstәrә bilir:A)mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә vasitәsilә

B)qiymәt, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәtin tәşkili vasitәsilә

C)mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә nәzarәtin tәşkili vasitәsilә                     D)mәhsul, bölüşdürmә, 

hәvәslәndirmә vә SWOT­tәhlil vasitәsilә                              E)mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vasitәsilә
214

Marketinq kompleksinin elementlәrinә aiddir:

A)mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә B)nәzarәt mәhsul, qiymәt, bölüşdürmә vә hәvәslәndirmә                                       

C)mәhsul, qiymәt, hәvәslәndirmә vә nәzarәt                                                             D)qiymәt, bölüşdürmә, 

hәvәslәndirmә vә nәzarәt                                                       E)mәhsul, bölüşdürmә, hәvәslәndirmә vә nәzarәt

215


Мәhsulun satış hәcminin artırılması nәticәsindә mәnfәәt әldә edilmәsinә yönәlmiş fәaliyyәt bu 

konsepsiyaya әsaslanır:

A)sosial­etik marketinq konsepsiyasına

B)kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi konsepsiyasına C)mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi konsepsiyasına

D)istehsalın tәkmillәşdirmә konsepsiyasına                                        E)müasir marketinq konsepsiyasına

216


Marketinq konsepsiyasına görә mәnfәәtin mәblәğini maksimallaşdırmaq üçün müәssisә:

A)istehsal xәrclәrini maksimum azalmalıdır B)istehsal texnologiyasını tәkmillәşdirmәlidir

C)mәhsul vә xidmәtlәrinә maksimal qiymәt müәyyәn etmәlidir                 D)marketinq planları tәrtib 

etmәlidir

E)tәlәbatı ödәyә bilәn mәhsul istehsal etmәlidir

217


Bu, marketinqin funksiyalarına aiddir:

A)marketinq tәdqiqatları; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; 

satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq nәzarәti

B)marketinq tәdqiqatları; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; müәssisәnin bazar mövqeyini 

müәyyәnlәşdirilmәsi; satışın hәvәslәndirilmәsi; marketinq nәzarәti

C)situasiyalı tәhlil; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; satışın 

hәvәslәndirilmәsi vә reklam; qiymәtqoyma

D)marketinq tәdqiqatları; mәhsulun bazar mövqeyinin qiymәtlәndirilmәsi; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә 

satışın tәşkili; satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; marketinq nәzarәti

E)marketinq tәdqiqatları; mәhsul çeşidinin planlaşdırılması; mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışın tәşkili; 

satışın hәvәslәndirilmәsi vә reklam; qiymәtqoyma

218


Bu, marketinq konsepsiyasının tәkamülünü tam әhatә edir?

A)istehsal texnikası vә texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi, mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi                                 

B)ticarәtin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi, istehlakçının marketiqni vә sosial­etik marketinq

C)istehsal texnikası vә texnologiyasının tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi, 

ticarәtin

tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

D)mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi, istehlakçının marketinqi vә 

sosial- etik marketinq

E)istehsalın tәkmillәşdirilmәsi, mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi, kommersiya amillәrinin intensivlәşdirilmәsi, 

istehlakçının marketiqni vә sosial­etik marketinq

219

Marketinq yanaşması baxımından bazar:A)mübadilә prosesidir

B)konkret regionda yerlәşәn bütün müәssisәlәrin mәcmusudur               C)konkret regionun әhalisidir

D)müәssisәnin mәhsuluna maraq göstәrәn istehlakçıların bir hissәsidir E)oxşar tәlәbatları olan 

istehlakçıların mәcmusudur
220

Marketoloqun vәzifәsi nәdir?

A)büdcәyә olan borcun hesablanması, bazarın formalaşdırılması vә qorunması

B)biznes planın hazırlanması, satışın asanlaşdırması vә sәmәrәliliyinin artırılması, әmәk haqqının ödәnilmәsi 

C)әmәk haqqının ödәnilmәsi, bazarın formalaşdırılması vә qorunması, büdcәyә olan borcun hesablanması 

D)tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk, bazarın formalaşdırılması vә 

qorunması, büdcәyә olan borcun hesablanması

E)tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk, bazarın formalaşdırılması vә 

qorunması, satışın asanlaşdırması vә sәmәrәliliyinin artırılması

221


Xidmәt:

A)istehlakçının aldığı vә istifadә etdiyi istәnilәn şeydir;                                   B)istehlakçının aldığı vә istifadә 

etdiyi istәnilәn mәhsuldur;

C)istehlakçının aldığı, lakin mülkiyyәtçisi olmadığı istәnilәn duylmaz nemәt¬dir; D)istehlakçının aldığı, lakin 

mülkiyyәtçisi olmadığı istәnilәn maddi forma almış mәhsuldur;

E)bazara tәklif vә tәlәbat ödәmә qabiliyyәtinә malik olan iansan әmәyi ilә yaradılmış vә ya tәbiәt tәrәfindәn

hazır şәkildә verilәn sәrvәtlәrdir;

222


Qeyri kommersiya marketinqi:

A)bank sahibkarlığında tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir;

B)informasiya texnologiyaları bazarında tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir; C)maliyyә resursları bazarında 

tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir;

D)qiymәtli kağızlar bazarında tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir;

E)mәnfәәt әldә etmәk mәqsәdi güdmәyәn müәssisә vә tәşkilatlarda tәtbiq edilәn marketinq fәaliyyәtidir

223

Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә satışının mәqsәdi:A)tәlәb olunan mәhsulun müәyyәn olunmuş standartlara uyğun saxlanılmasının tәmin edilmәsidir B)tәlәb 

olunan mәhsulun lazımi yerdә vә lazım olan vaxtda alıcıya çatdırılmasıdır

C)mәhsulların bazara irәlilәdilmәsinin tәmin edilmәsidir                                       D)tәlәb olunan mәhsulun 

topdansatışının tәşkil edilmәsidir E)mәhsulların nәql edilmәsinin tәşkil edilmәsidir

224

Birbaşa satış kanalından istifadә edilmәsi:A)bölüşdürmә kanalına nәzarәtin zәiflәmәsinә sәbәb olur                 B)mәhsulların tәdavul sferasında olması 

müddәtini artırır                                             C)satış kanalına tam nәzarәt etmәyә imkan yaradır

D)alıcının bazarlıq etmәyә sәrf etdiyi vaxtı qısaltmağa imkan yaradır E)mәhsulların nәql edilmәsi xәrclәrini 

artırır


225

Reklam:


A)istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn pullu 

qeyri­şәxsi kommunikasiyadır

B)istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn pullu şәxsi 

kommunikasiyadır

C)istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn pullu 

qeyri­kütlәvi kommunikasiyadır

D)istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn vә pulsuz 

hәyata keçirilәn ikitәrәfli kommunikasiyadır

E)istehlakçılarda mәhsula xoş münasibәt yaratmaqla onları hәmin mәhsulu almağa sövq edәn ikitәrәfli şәxsi 

kommunikasiyadır
226

Müәssisәnin adını mәqsәd (hәdәf) bazarlarının diqqәtinә çatdırmaq vә bunun sayәsindә hәmin bazarların 

onu unutmamasına, yada saxlamasına nail olunması reklamın bu formasının vәzifәsidir:

A)informasiya xarakterli reklamların B)xatırladıcı reklamların

C)tövsiyә xarakterli (mәslәhәtverici) D)reklamların rәqabәt reklamlarının

E)müdafiә reklamlarının

227

Firma növbәti ildә A mәhsulunun satışını 20% artıraraq 20 mln manata çatdırmağı nәzәrdә tutmuşdur. Reklam xәrclәrinin satışın hәcminә nisbәtәn faizlә metodu ilә müәyyәn edildiyini vә bu xәrclәrin mәhsul 

satışının 12% tәşkil etdiyi bilәrәk növbәti il üçün reklam büdcәsi neçә manat tәşkil etmәlidir.

A)2 mln.man.

B)2,6 mln. man

C)2,2 mln.man.

D)2,4 mln. man 

E)2,8 mln. man

228


Verilәnlәrdәn hansı makro mühitinin iqtisаdi амillәrinә aiddir

A)üмuмi tәhsil sәviyyәsi                         B)аilәdә uşаqlаrın sаyı                                     C)yаş strкturu

D)istеhlакçının stаtusu vә rоlu E)qiymәtlәrin sәviyyәsi

229


Ölkәlәrә, regionlara, zonalara görә bölünmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

A)Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә                             B)Demoqrafik әlamәtә görә seqmentlәşdirmә

C)Sosial әlamәtә görә seqmentlәşdirmә D)İqtisadi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә

E)Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

230

Beynәlxalq bazarlarda istehlakçıların cinsi, yaş tәrkibinә, ailәnin hәyat tsikli vә ailәdә uşaqların sayına görә seqmentlәşdirmә hansı seqmentlәşdirmә meyarına uyğundur:

A)Coğrafi әlamәtә görә seqmentlәşdirmә                                        B)Demoqrafik әlamәtә görә 

seqmentlәşdirmә                                       C)Sosial әlamәtә görә seqmentlәşdirmә D)İqtisadi әlamәtә görә 

seqmentlәşdirmә

E)Istehlakçıların hәyat tәrzinә görә seqmentlәşdirmә

231


Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq bazarların seçilmәsini müәyyәnlәşdirәn amil deyildir:

A)Bazarın hәcmi                                  B)Bürokratiyanın sәviyyәsi

C)Iş görülmәsinin asanlığı vә biznes­mәdәniyyәtdә uyğunluq D)Resursların mövcudluğu

E)Ölkәnin beynәlxalq qurumlara üzvlük niyyәtlәri

232

Eyni bir mәhsul kateqoriyasına daxil olan vә fәrqlәndirici istehlak xüsusiyyәtlәrinә (ölçüyә, modelә, rәngә vә s.) malik mәhsulların mәcmusu:

A)güclәndirilmiş mәhsuldur              B)mәhsul növüdür

C)mәhsul nomenklaturasıdır            D)mәhsul çeşididir

E)mәhsul kateqoriyasıdır

233

Müәssisә üç çeşiddә: A, B vә C çeşiddә mәhsul istehsal edir. A mәhsul çeşidinә 4, B­yә 6 vә C­ yә isә 8 adda mәhsul daxildir. Mәhsul nomenklaturasının dәrinliyi bu qәdәr olacaqdır:

A)3  B)5  C)6   D)7  E)4
234

Mәhsul çeşidinin genişliyi

A)mәhsulların keyfiyyәt parametrlәrinin yüksәldilmәsidir                                             B)yeni mәhsulların 

istehsalının tәşkilidir

C)mәhsul çeşidi qruplarının sayıdır

D)yeni növ­tip­ölçülü mәhsulların sayıdır                                                                E)mәhsulların modifikasiya 

edilmәsidir

235


İşgüzar istehlakçılarda satınalma qәrarlarının qәbulunda bu şәxslәr iştirak edirlәr:

A)tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә ödәyici

B)tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri                                

C)sex rәislәri, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri                                 

D)sex rәislәri, tәşәbbüskar, qәrar qәbul edәn şәxs, nüfuzlu şәxslәr, alıçı vә informasiya vasitәçilәri                                 

E)tәşәbbüskar, istifadәçi, qәrar qәbul edәn şәxs, informasiya vasitәçilәri, alıçı vә ödәyiçi

236

Bu amillәr istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aiddir:A)coğrafi amillәr                                      B)iqtisadi amillәr                              C)demoqrafik amillәr

D)istehlakçıların mәhsula adaptasiyası E)sosial amillәr

237

Bu meyar istehlak mәhslları bazarının seqmentlәşdirilmәsinin psixoqrafik meyarlarına aid deyil:A)mәhsulların alış intensivliyi B)sosial­iqtisadi amillәr

C)istehlakçıların mәhsula adaptasiyası D)hәyat tәrzi

E)psixoloji amillәr

238


Bu, marketinq üzrә vitse­prezidentin vәzifә vә funksiyalarına aid deyil:

A)mәhsul çeşidinin genişlәndirilmәsi

B)yeni mәhsulun hazırlanmasına dair tәkliflәrin tәhlili                                   C)marketinq planlarının tәrtib 

edilmәsinin tәşkili                                    D)marketinq bölmәsinin digәr bölmәlәrlә әlaqәsinin tәşkili 

E)marketinq planlarının tәrtib edilmәsi

239


Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

A)dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk                                             B)avtoritar idarәetmә stili

C)işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk                                                  D)strategiyaya yönümlülük

E)nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması

240

Aşağıdakılardan hansı müasir idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:A)dәyişәn xarici mühitә uyğunlaşmaq vә ona tәsir etmәk                                        B)fәaliyyәt nәticәlәrindә 

kollektivin marağının zәif olması                                     C)işçi heyәtini әsas resurs kimi qәbul etmәk

D)strategiyaya yönümlülük

E)nәticәlәrdә kollektivin marağının yüksәk olması
241

Marketinqin idarә edilmәsi nәdir:

A)müәssisәnin marketinq strategiyasının formalaşdırılması demәkdir                                                         

B)müәssisәnin mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi demәkdir

C)tәlәbin sәviyyәsinә, vaxtına vә xarakterinә elә tәsir göstәrmәk demәkdir ki, bu firmanın qarşısında 

qoyduğu


mәqsәdlәrә çatmağa imkan versin

D)müәssisәnin idarәetmә strukturunun formalaşdırılması demәkdir E)müәssisәdә marketinq xidmәtinin 

tәşkili demәkdir

242


Aşağıdakılardan hansı әnәnәvi idarәetmә konsepsiyasının xüsusiyyәti deyildir:

A)strategiyaya yönümlülük                B)texnoloji imperativlik

C)risklәrә meylli olmamaq                   D)sadә vә dar ixtisaslaşma                    E)avtoritar idarәetmә stili

243


Passiv marketinq bu zaman tәtbiq olunur:

A)tәlәbat mәnfi olduqda

B)satış yönümlülük üstünlük tәşkil etdiyi zaman

C)Bazarların doyma mәrhәlәsinә çatdığı, onun әsas aspektinin semqentlәşdirmә vә mövqelәşdirmә olduru, 

rәqabәtin kәskinlәşdiyi zaman

D)tәlәbat qeyri­sabit olduqda

E)tәklifin hәcmi mәhdud olan mühitdә

244


Marketoloqun vәzifәsi nәdir?

A)tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk, bazarın formalaşdırılması vә 

qorunması, satışın asanlaşdırması vә sәmәrәliliyinin artırılması

B)әmәk haqqının ödәnilmәsi, bazarın formalaşdırılması vә qorunması, büdcәyә olan borcun hesablanması 

Cbüdcәyә olan borcun hesablanması, bazarın formalaşdırılması vә qorunması

D)tәlәbi idarә etmәklә mәnfәәt әldә etmәk yollarının müәyyәnlәşdirmәk, bazarın formalaşdırılması vә

qorunması, büdcәyә olan borcun hesablanması

E)biznes planın hazırlanması, satışın asanlaşdırması vә sәmәrәliliyinin artırılması, әmәk haqqının ödәnilmәsi

245

Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin marketinq bölmәsinin funksiyasına aid deyil:A)marketinq kompleksinin hazırlanması B)marketinq tәdqiqatlarının tәşkili C)Istehsalın planlaşdırılması 

D)marketinqin planlaşdırılması

E)marketinq tәdqiqatı üçün informasiyanın toplanması

246


Marketinqin strateji planlaşdırılmasının bu mәrhәlәsindә hәr bir biznes vahidin hansı addım atacağı 

müәyyәnlәşdirilir:

A)Nәzarәt                                                       B)Planlaşdırma                                              C)Tәhlil                                                 

D)Monitorinq 

E)Reallaşdırma

247


Rәqiblәrin güclü vә zәif tәrәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi marketinqin idarә edilmәsinin bu mәrhәlәsindә 

(istiqamәtindә) hәyata keçirilir:

A)marketinq proqramlarının vә qәrarlarının tәşkili, hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)                

B)yeni mәhsulun hazırlanması mәrhәlәsindә

C)marketinq strategiyasının hazırlanması mәrhәlәsindә                   D)mәqsәd bazarlarının seçilmәsi 

mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)

E)marketinqin idarәedilmәsinin tәhlil mәrhәlәsindә (istiqamәtindә)248

Keçәn il 120 min şәkәr tozu satılmış vә bunun 15%­i A müәssisәsinin payına düşmüşdür. Hesabat ilindә isә 

130 min ton şәkәr tozu satılmışdır ki, bunun da 26 min tonu A müәssisәsi tәrәfindәn realizә edilmişdir. Bu 

halda müәssisәnin bazar payı üzrә kәnarlaşmanın hәcmi bu qәdәr tәşkil etmişdir:

A)4,2%

B)4,4%


C)4,8%

D)5%


E)4,6%

249


Reklamın effektliliyinә nәzarәt prosesindә bu göstәricilәr tәhlil edilir:

A)bağlanmış müqavilәlәrin sayı B)marketinq fәaliyyәtinin effektliliyi

C)әtraf mühit amillәrindә baş verәn dәyişikliklәr                                                   D)әrazilәr üzrә satışın hәcmi

E)reklama baxanların vә onu xatırlayanların sayı

250

Mәhsulun qiymәti:A)mәhsulun istehsalına, satışına vә mәnimsәnilmәsinә çәkilәn xәrclәrin ümumi mәblәğidir

B)istehlakçının mәhsuldan almağı nәzәrdә tutduğu fayda müqabilindә ödәmәyә hazır olduğu vәsaitin 

ümumi mәblәğidir

C)mәhsulun nominal qiymәti ilә istismar müddәtindә ona çәkilәn bütün xәrclәrin (quraşdırılma vә daşınma 

xәrclәri dә daxil olmaqla) ümumi mәblәğidir

D)mәhsulun istehsalı, satışı vә servis xidmәtinin göstәrilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәrinin ümumi mәblәğidir 

E)mәhsulun istehsalı vә satışı ilә әlaqәdar olan dәyişәn (birbaşa) vә sabit (qaimә) xәrclәrinin ümumi 

mәblәğidir

251

Bu bәnddә göstәrilәnlәrin hamısı qiymәtin funksiyasına aiddir:A)tәlәblә tәklifin tarazlaşdırılması, informasiya vermә, stimullaşdırma, uçot vә gәlirlәrin bölüşdürmәsi                       

B)tәlәblә tәklifin tarazlaşdırılması, maya dәyәrinin kalkulyasiyası, stimullaşdırma, uçot vә gәlirlәrin 

bölüşdürmәsi

C)hesabat, tәlәblә tәklifin tarazlaşdırılması, informasiya vermә, uçot vә gәlirlәrin bölüşdürmәsi D)tәlәblә 

tәklifin tarazlaşdırılması, maya dәyәrinin kalkulyasiyası, stimullaşdırma

E)ölçü, maya dәyәrinin kalkulyasiyası, stimullaşdırma, uçot vә gәlirlәrin bölüşdürmәsi: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə