Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?Yüklə 265,1 Kb.

səhifə2/11
tarix14.09.2018
ölçüsü265,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

28

Marketinq strategiyasına daxil olan tədbirlər kimi biri səhv verilmişdir: 

A) xidmətlərin satışının çoxalmasına yönəlmiş tədbirlər

B) məqsədli bazarların seçilməsi C) marketinq kompleksinin müştərək fəaliyyəti D) məhsul satışının 

çoxalmasına yönəlmiş tədbirlər E) inflyasiyanın səviyyəsinə nəzarət 

29

Bazarın genişləndirilməsi strategiyası hansı bənddə düzgün göstərilib? A) Məqsədli bazarın seçilməsi B) Mal bazarının proqnozlaşdırılmaması C) Mübadilə yolu ilə 

təlabatın təmin edilməsi D) Yeni bazarlarda mövcud olan əmtəələrin satış həcminin yüksəldilməsi 

E) İstehsalçının böyük olmayan ölçüdə bazarı 

30

Marketinq strategiyasının hazırlanmasında ilkin mərhələ hansıdır?A) gələcək satışların əsas mənbəyinin təhlili B) müəssisənin daxili və xarici mühitinin təhlili C) 

seqmentasiya aparılması D) istehlakçıların oxşar xassələrinə görə qruplaşdırılması E) istehlakçıların 

zövqlərinin təhlili

31

Daxili mühitin öyrənilməsi zamanı nəzərdə tutulur: A) ölkədə mövcud qanunvericiliyin təhlili B) istehlakçıların zövqlərinin təhlili C) müəssisənin 

bütün bölmələri, o cümlədən istehsal imkanlarının ciddi təhlili D) rəqiblər haqqında tam 

məlumatların öyrənilməsi E) istehlakçı tələblərinin öyrənilməsi

32

Marketinq strategiyasının hazırlanmasında xarici mühitin təhlili zamanı aşağıda verilənlərdən biri təhlil olunmur: 

A) müəssisənin bütün bölmələri, o cümlədən istehsal imkanlarının ciddi təhlili B) ölkədə mövcud 

qanunvericilik C) istehlakçıların zövqləri D) istehlakçıların ehtiyacları E) rəqiblər haqqında tam 

məlumatlar

33

İstehlakçıların seqmentasiyasının aparılmasını zəruri edən amili seçin: A) Bu, marketinq mühitini izləməyə xidmət edir B) Konkret marketinq problemlərinin həlli üçün 

istehlakçıların oxşar xassələrinə görə seqmentasiyası əhəmiyyətlidir C) Qarşıya qoyulmuş məqsədə 

uyğun olaraq istehlakçıların oxşar xassələrinə görə seqmentasiyası əhəmiyyətlidir D) Bu, rəqabət 

üstünlüyünü əldə etməyə xidmət edir E) İnsanların müxtəlif istək və arzularını bir tipli məhsullarla 

ödəmək qeyri-mümkün olduğundan marketinq strategiyası hazırlanan zaman istehlakçıların oxşar 

xassələrinə görə seqmentasiyası əhəmiyyətlidir 

34

Marketinq nəzarətinin vəzifəsi nədir? A) yeni alıcıların cəlb edilməsi üçün servis xidmətlərinin təqdim etdiyi xidmətlərin çeşidini 

genişləndirmək B) tələbatın düşməsi ilə əlaqədar olaraq güclü reklam kompaniyası aparmaq C) 

istehlakçıların tələbatı haqda dəqiqləşdirilmiş məlumatların əsasında malın nomenklaturasını 

genişləndirmək D) müəssisənin fəaliyyətinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu müəyyən etmək E) 

rəqiblərin satış həcmini azaltması ilə əlaqədar olaraq, bazar payının artırılması 

35

Marketinq kommunikasiyaları hansılardır? 1) Reklam     2) Təbliğat     3) Şirkət     4) Marketinq A) 1, 2 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 1, 3 E) 2, 4 

36

Public-relations nədir? A) Malın şifahi təqdim olunmasıdır B) Firmanın əlverişli obrazının əmələ gəlməsidir C) Reklamın 

yaradılmasıdır

D) Sponsorluqdur E) Aksionerlərlə əlaqədir 

37

Marketinq kompleksinin əsas elementlərindən biri hansıdır? A) Konsepsiya B) Satış C) Təkmilləşdirmə D) Əmtəə E) Firma 

38

Marketinq kompleksinin əsas elementlərindən biri hansıdır? A) Satış B) Konsepsiya C) İrəlilətmə D) Firma E) Stimullaşma 

39

İstehlakçılar keyfiyyətli mallara üstünlük verirlər və satışın stimullaşdırılması tələb olunmur. – Bu, marketinqin hansı yanaşmasına aiddir? 

A) Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası B) İstehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası C) Sosial-

etik marketinq konsepsiyası D) Marketinq konsepsiyası E) Kommersiya səylərinin 

intensivləşdirilməsi konsepsiyası 

40

Marketinqin verilmiş məqsədlərindən biri hansıdır? A) Firmanın qiymət siyasəti B) Maksimum yüksək istehlak C) Məhsul satışı D) Marketinq təminatı 

E) Firmanın bazar davranışı strategiyası
41

Maksimum yüksək istehlak; maksimal istehlak məmnunluğunun əldə olunması; həyat səviyyəsinin 

maksimal yüksəldilməsi – Bunlar nəyə aiddir? 

A) Marketinqin vəzifələri B) Marketinqin rolu C) Marketinqin kompleksi D) Marketinq sisteminin 

məqsədləri E) Marketinqin yanaşmaları 

42

İqtisadi kateqoriya kimi marketinq  harada yaranıb? A) Rusiya B) İngiltərə C) Fransa D) İtaliya E) ABŞ 

43

İstehlakçı bazarının mahiyyətinə uyğun olanı seçin. A) Ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən özlərinin şəxsi istehlakları üçün məhsullar aldıqları bazardır B) Bu, 

müəyyən miqdarda gəlir əldə etmək məqsədi ilə müəssisələr, təşkilatlar və fiziki şəxslər tərəfindən 

məhsulların alınıb yenidən təkrarən satıldığı bazardır C) Bu, istehsal prosesində istifadə etmək 

məqsədi ilə xammalın, materialın, məhsulların, xidmətlərin və s. müəssisələr, firmlar, təşklatlar 

tərəfindən alındığı bazardır D) Bu, özünün funksiyalarını həyata keçirmək üçün dövlət təşkilatları 

tərəfindən məhsulun alınmasıdır E) Bu, ölkənin hüdudlarından xaricdə yerləşən məhsul alıcılarının, 

istehsalçıların, vasitəçi satıcıların, dövlət müəssisələrinin və fiziki şəxslərin məcmusudur

44

Bunlardan biri istehsal bazarının mahiyyətinə aiddir: A) Bu, müəyyən miqdarda gəlir əldə etmək məqsədi ilə müəssisələr, təşkilatlar və fiziki şəxslər 

tərəfindən məhsulların alınıb yenidən təkrarən satıldığı bazardır B) Bu, ölkənin hüdudlarından 

xaricdə yerləşən məhsul alıcılarının, istehsalçıların, vasitəçi satıcıların, dövlət müəssisələrinin və 

fiziki şəxslərin məcmusudur C) Bu, özünün funksiyalarını həyata keçirmək üçün dövlət təşkilatları 

tərəfindən məhsulun alınmasıdır D) Bu, istehsal prosesində istifadə etmək məqsədi ilə xammalın, 

materialın, məhsulların, xidmətlərin və s. müəssisələr, firmalar, təşkilatlar tərəfindən alındığı 

bazardır E) Ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən özlərinin şəxsi istehlakları üçün məhsullar aldıqları bazardır

45

Vasitəçilik bazarı anlayışının məzmununa aid olanı seçin. A) Ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən özlərinin şəxsi istehlakları üçün məhsullar aldıqları bazardır  B) Bu, 

müəyyən miqdarda gəlir əldə etmək məqsədi ilə müəssisələr, təşkilatlar və fiziki şəxslər tərəfindən 

məhsulların alınıb yenidən təkrarən satıldığı bazardır C) Bu, ölkənin hüdudlarından xaricdə yerləşən 

məhsul alıcılarının, istehsalçıların, vasitəçi satıcıların, dövlət müəssisələrinin və fiziki şəxslərin 

məcmusudur D) Bu, özünün funksiyalarını həyata keçirmək üçün dövlət təşkilatları tərəfindən 

məhsulun alınmasıdır E) Bu, istehsal prosesində istifadə etmək məqsədi ilə xammalın, materialın, 

məhsulların, xidmətlərin və s. müəssisələr, firmlar, təşklatlar tərəfindən alındığı bazardır 

46

Dövlət idarələri bazarı dedikdə nəzərdə tutulur: A) Bu, istehsal prosesində istifadə etmək məqsədi ilə xammalın, materialın, məhsulların, 

xidmətlərin və s. müəssisələr, firmlar, təşklatlar tərəfindən alındığı bazardır B) Bu, ölkənin 

hüdudlarından xaricdə yerləşən məhsul alıcılarının, istehsalçıların, vasitəçi satıcıların, dövlət 

müəssisələrinin və fiziki şəxslərin məcmusudur C) Bu, özünün funksiyalarını həyata keçirmək üçün 

dövlət təşkilatları tərəfindən məhsulun alınmasıdır D) Ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən özlərinin şəxsi 

istehlakları üçün məhsullar aldıqları bazardır E) Bu, müəyyən miqdarda gəlir əldə etmək məqsədi ilə 

müəssisələr, təşkilatlar və fiziki şəxslər tərəfindən məhsulların alınıb yenidən təkrarən satıldığı 

bazardır


47

Bunlardan biri 4P qaydasına aid deyil: 

A) place B) product C) price D) promotion E) person 

48

Marketinq kompleksinin əsas elementi olan “qiymət” nədir? A) Qiymət müəssisə ilə müştəri arasında bir mübadilə mexanizmidir B) Qiymət tələbatı yaxud 

ehtiyacı ödəyə bilən, alınması, istifadəsi və ya istehlakı bazara təklif olunan hər şeydir C) Qiymət 

istehsal və istehlak arasında əlaqə yaradan, təkrar istehsal mərhələlərindən biridir D) Qiymət 

müəssisə ilə müştəri arasında bir mübadilə mexanizmidir E) Qiymət bazara çıxarılan malın 

təkmilləşdirilməsidir: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə