Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?Yüklə 265,1 Kb.

səhifə3/11
tarix14.09.2018
ölçüsü265,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

49

“İrəlilətmə”nin məqsədinə aiddir: 

A) bazara çıxarılan malı təkmilləşdirmək B) əmtəələri təkmilləşdirmək C) istehsalı təkmilləşdirmək 

D) Bazarda mübadiləni həyata keçirmək və ya tezləşdirmək məqsədi ilə əmtəələrin xüsusiyyətləri 

haqda geniş auditoriyalara daim informasiyalar vermək E) təkrar istehsalı həyata keçirmək

50

İstehsalçıların rəhbər tutduqları ən köhnə yanaşma metodunu göstərin. A) Kommersiya səylərinin intensivləşdirilməsi konsepsiyası 

B) Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası 

C) İstehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası 

D) Sosial-etik marketinq konsepsiyası 

E) Marketinq konsepsiyası 

51

“Bu konsepsiya sübut edir ki, istehlakçılar geniş yayılmış, əlverişli və münasib qiyməti olan mallara üstünlük verəcəklər. Buna görə də müəssisə rəhbəri əsas diqqəti istehsalın təkmilləşdirilməsinə 

yönəltməli və bu sahədə lazım olan bütün əməli tədbirləri həyata keçirməlidir”- fikirləri hansı 

konsepsiyaya aid edilə bilər? 

A) Sosial-etik marketinq konsepsiyasına B) Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyasına C) 

Kommersiya səylərinin intensivləşdirilməsi konsepsiyasına D) İstehsalın təkmilləşdirilməsi 

konsepsiyasına E) Marketinq konsepsiyasına 

52

Əmtəənin mükəmməlləşdirilməsi konsepsiyasının mahiyyətinə uyğun cavabı seçin. A) Müəssisə öz diqqətini daim məhsulun təkmilləşdirilməsinə istiqamətləndirməlidir B) Bu 

konsepsiya sübut edir ki, istehlakçılar geniş yayılmış, əlverişli və münasib qiyməti olan mallara 

üstünlük verəcəklər C) Bu konsepsiya sübut edir ki, əgər müəssisə satış və onun həvəsləndirilməsi 

sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə səy göstərməzsə, istehlakçılar onun mallarını çox almayacaqlar  D) 

Bu konsepsiyanın əsasını bazarın ehtiyac və tələbatının müəyyənləşdirilməsində arzu olunan 

qənaətbəxşliyin rəqiblərdə olduğundan daha səmərəli və məhsuldar süsullarla təmin olunması təşkil 

edir E) Ən cavan yanaşma olub, öz prinsipində təşkilatın məqsədlərə çatmasını və onun 

istehlakçının məmnunluğunu təmin etmək bacarığı və ümumilikdə istehlakçı ilə cəmiyyətin 

uzunmüddətli rifahını elan edir

53

Bu konsepsiya aşağıdakı iki halda tətbiq edilə bilər:1. Məhsula olan tələb təklifdən çox olduqda. Bu halda istehsal həcmlərinin artırılması vacibdir. Yəni 

istehsalda xərcləri aşağı salmaq lazımdır. 

2. Məhsulun maya dəyəri həddən artıq yuxarı olduqda və onun aşağı salınması üçün əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi vacib olduqda. Bu, hansı konsepsiyadır? 

A) Marketinq konsepsiyası B) Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası C) Kommersiya səylərinin 

intensivləşdirilməsi konsepsiyası D) Sosial-etik marketinq konsepsiyası E) İstehsalın 

təkmilləşdirilməsi konsepsiyası 

54

“Marketinq fəaliyyətsizliyi”ndən irəli gələn konsepsiyanı göstərin. A) İstehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası B) Kommersiya səylərinin intensivləşdirilməsi 

konsepsiyası C) Əmtəənin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası D) Sosial-etik marketinq konsepsiyası E) 

Marketinq konsepsiyası 

55

Kommersiya səylərinin intensivləşdirilməsi konsepsiyasına aid variantı seçin. A) Ən cavan yanaşma olub, öz prinsipində təşkilatın məqsədlərə çatmasını və onun istehlakçının 

məmnunluğunu təmin etmək bacarığı və ümumilikdə istehlakçı ilə cəmiyyətin uzunmüddətli rifahını 

elan edir B) Bu konsepsiyanın əsasını bazarın ehtiyac və tələbatının müəyyənləşdirilməsində arzu 

olunan qənaətbəxşliyin rəqiblərdə olduğundan daha səmərəli və məhsuldar süsullarla təmin 

olunması təşkil edir C) Müəssisə öz diqqətini daim məhsulun təkmilləşdirilməsinə 

istiqamətləndirməlidir D) Bu konsepsiya sübut edir ki, əgər müəssisə satış və onun 

həvəsləndirilməsi sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə səy göstərməzsə, istehlakçılar onun mallarını çox 

almayacaqlar E) Bu konsepsiya sübut edir ki, istehlakçılar geniş yayılmış, əlverişli və münasib 

qiyməti olan mallara üstünlük verəcəklər56

Marketinq konsepsiyasının məzmununa aid olan cavabı seçin. 

A) Bu konsepsiyanın əsasını xərclərin aşağı salınması təşkil edir B) Bu konsepsiya sübut edir ki, 

istehlakçılar geniş yayılmış, əlverişli və münasib qiyməti olan mallara üstünlük verəcəklər C) Bu 

konsepsiyanın əsasını bazarın ehtiyac və tələbatının müəyyənləşdirilməsində arzu olunan 

qənaətbəxşliyin rəqiblərdə olduğundan daha səmərəli və məhsuldar üsullarla təmin olunması təşkil 

edir D) Ən cavan yanaşma olub, öz prinsipində təşkilatın məqsədlərə çatmasını və onun 

istehlakçının məmnunluğunu təmin etmək bacarığı və ümumilikdə istehlakçı ilə cəmiyyətin 

uzunmüddətli rifahını elan edir E) Bu konsepsiya sübut edir ki, əgər müəssisə satış və onun 

həvəsləndirilməsi sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə səy göstərməzsə, istehlakçılar onun mallarını çox 

almayacaqlar 

57

Sosial-etik marketinq konsepsiyasının məzmununa aid variantı tapın. A) Firma tədqiqatların köməyi ilə dəqiq təsvir olunmuş bazarın tələb və ehtiyaclarını üzə çıxarmalı 

və onların arzularının qane edilməsini təmin etməlidir B) Bu konsepsiyanın əsasını bazarın ehtiyac 

və tələbatının müəyyənləşdirilməsində arzu olunan qənaətbəxşliyin rəqiblərdə olduğundan daha 

səmərəli və məhsuldar süsullarla təmin olunması təşkil edir C) Bu konsepsiya sübut edir ki, əgər 

müəssisə satış və onun həvəsləndirilməsi sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə səy göstərməzsə, 

istehlakçılar onun mallarını çox almayacaqlar D) Müəssisə öz diqqətini daim məhsulun 

təkmilləşdirilməsinə istiqamətləndirməlidir E) Ən cavan yanaşma olub, öz prinsipində təşkilatın 

məqsədlərə çatmasını və onun istehlakçının məmnunluğunu təmin etmək bacarığı və ümumilikdə 

istehlakçı ilə cəmiyyətin uzunmüddətli rifahını elan edir

58

Marketinqin məqsədlərini seçin.1. maksimum yüksək istehlak

2. maksimum istehlak məmnunluğunun əldə olunması

3. maksimal geniş seçimin təqdim olunması

4. Firma məhsullarının real istehlakçılarının ehtiyaclarının tədqiqatı, təhlili

5. Firmanın yeni malları və xidmətlərinin işlənməsinin marketinq təminatı 

A) 1,2,3 B) 1,2,5 C) 2,4,5 D) 5,3,4 E) 2,4,3 

59

Müasir marketinqin vəzifələrinə aid olanları göstərin.1. Müştəriləri məhsul, xidmətin varlığından xəbərdarlığını təmin etmək

2. Mövcud müştəriləri saxlamaq: müştərilərin istək və ehtiyaclarını  bilmək üçün tədqiqat, təhlil və 

qiymətləndirmə aparmaq

3. Maksimum yüksək istehlak

4. Məhsul, xidmət üçün tələb yaratmaq: mövcud tələb olmasa da, marketinq tətqiqatları ilə potensial 

tələb yaratmaq

5. Maksimal geniş seçimin təqdim olunması  

A) 3,1,4 B) 2,3,4 C) 1,3,4 D) 1,2,4 E) 5,1,2 

60

“Firmanın konkret məqsədləri, onun strukturu, vəzifələri, texnologiyası, əmək ehtiyatları, işçi heyəti” – fikirləri daxildir: 

A) Firmanın daxili mühitinə təsir göstərən amillərə B) Firmanın təşkilati strukturuna təsir göstərən 

xarici mühit amillərinə C) Firmanın strategiyasına D) Marketinq tədqiqatlarına E) Marketinq 

planlaşdırılmasına

61

Firmanın təşkilati strukturuna təsir edən xarici mühit amillərinə daxil deyil: A) Cəmiyyət və mikromühit amilləri B) Əmək ehtiyatları, işçi heyəti C) İctimai təşkilatlar D) 

Hakimiyyət orqanları E) İstehlakçılar 

62

Cəmiyyət və mikromühit amilləri, sosial-iqtisadi siyasət, texnika-texnologiya, rəqabət (bazar), rəqabət mühiti, istehlakçılar, hakimiyyət orqanları, banklar aiddir: 

A) Firmanın strategiyasına B) Firmanın təşkilati strukturuna təsir göstərən daxili mühit amillərinə 

C) Firmanın təşkilati strukturuna təsir edən xarici mühit amillərinə D) Marketinq tədqiqatlarına E) 

Marketinq planlaşdırılmasına 
: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə