Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?Yüklə 265,1 Kb.

səhifə4/11
tarix14.09.2018
ölçüsü265,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

63

Satış agentlərini işə cəlb etmək, bunlara təlim vermək və yetişdirmək, müxtəlif kompaniyalar 

keçirmək – anlayışları hansı işlərə aid edilə bilər? 

A) Qiymət ilə əlaqədar görülən işlərə B) Bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə C) Həvəsləndirmə ilə 

əlaqədar görülən işlərə D) Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar görülən işlərə E) 

Həvəsləndirmə (stimullaşdırma) ilə əlaqədar görülən işlərə 

64

Verilənlərdən birini həvəsləndirmə (stimullaşdırma) ilə əlaqədar görülən işlərə aid etmək olmaz: A) reklam müraciətlərini hazırlamaq B) stimullaşdırma vasitələrini təhlil etmək C) reklamın 

yayımlanması üçün informasiya yayımı vasitələrini seçmək D) yeni məhsullar yaratmaq E) reklamın 

təsir gücünü ölçmək 

65

Uyğunluq hansı bənddə pozulmuşdur: A) güzəşt şərtlərini və metodlarını müəyyənləşdirmək - bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə 

əlaqədar görülən işlərə aiddir B) rəqib firmaların qiymət strategiyalarını tədqiq etmək - qiymət ilə 

əlaqədar görülən işlərə aiddir C) ən əlverişli bölgü kanalını və ya kanallarını seçmək - bölgü kanalı 

və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar görülən işlərə aiddir D) bazarla əlaqədar olan məlumatların 

təhlil edilməsi - bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə aiddir E) yeni məhsullar yaratmaq - əmtəə 

(xidmətlər) ilə əlaqədar görülən işlərə aiddir

66

Qiymətqoyma strategiyalarını, güzəşt şərtlərini və metodlarını müəyyənləşdirmək, rəqib firmaların qiymət strategiyalarını tədqiq etmək, qiymət səviyyələri ilə müqayisə etmək işləri aiddir: 

A) Bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə B) Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar 

görülən işlərə C) Qiymət ilə əlaqədar görülən işlərə D) Əmtəə (xidmətlər) ilə əlaqədar görülən işlərə 

E) Həvəsləndirmə ilə əlaqədar görülən işlərə 

67

Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar görülən işlər kimi bunlardan biri yanlış verilib: A) ən əlverişli bölgü kanalını və ya kanallarını seçmək B) yeni məhsullar yaratmaq C) mövcud olan 

bölgü kanallarını təhlil etmək D) vasitəçi firmaları müəyyənləşdirmək E) əmtəənin daşınması, 

anbarlaşdırılması 

68

İstehlakçıların tələbatlarına və ehtiyaclarına cavab verməyən məhsulların istehsalını kəsmək, ən yaxşı marka adlarını, keyfiyyət nişanlarını, qablaşdırma materiallarını seçmək, dizaynını, rəng 

formatlarını, təminat və texniki xidmət imkanlarını müəyyənləşdirmək işləri aiddir: 

A) Qiymət ilə əlaqədar görülən işlərə B) Bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə C) Həvəsləndirmə ilə 

əlaqədar görülən işlərə D) Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar görülən işlərə E) 

Əmtəə (xidmətlər) ilə əlaqədar görülən işlərə 

69

Əmtəə (xidmətlər) ilə əlaqədar görülən işlər kimi göstərilə bilməz: A) istehlakçıların tələbatlarına və ehtiyaclarına cavab verməyən məhsulları müəyyənləşdirmək B) 

yeni məhsullar yaratmaq C) mövcud məhsulları inkişaf etdirmək D) marketinq tədqiqatlarının 

aparılması E) əmtəənin ölçülərini müəyyənləşdirmək 

70

Bazarla əlaqədar olan məlumatların təhlil edilməsi, gözlənilə bilən təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi, bazarın seqmentlənməsi anlayışları aid edilməlidir: 

A) Həvəsləndirmə ilə əlaqədar görülən işlərə B) Əmtəə (xidmətlər) ilə əlaqədar görülən işlərə C) 

Bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə D) Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar görülən 

işlərə E) Qiymət ilə əlaqədar görülən işlərə 

71

Bazarla bilavasitə bağlı olan əsas işlərə daxil edilə bilməz: A) bazar testlərinin keçirilməsi B) marketinq tədqiqatlarının aparılması C) istehlakçıların 

davranışlarının təhlil edilməsi 

D) yeni məhsullar yaratmaq E) bazarla əlaqədar olan informasiyaların mütəmadi olaraq toplanılması 

72

İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan firmalar kompleksinin fəaliyyətinə daxil deyil: A) reklamın təşkili B) məqsədli bazarların seçilməsi C) ünsiyyət auditoriyası ilə səmərəli əlaqələrin 

qurulması D) mübadilənin asanlaşdırılması E) mübadilənin tezləşdirilməsi 
73

Diversifikasiyanın mahiyyəti hansı bənddə düzgün göstərilib?

A) Mövcud bazarlarda mövcud əmtəələrlə çıxış etmək B) Mövcud bazarlarda yeni əmtəələrlə çıxış 

etmək C) Yeni bazarlarda mövcud əmtəələrlə çıxış etmək D) Yeni bazarlarda yeni əmtəələrlə çıxış 

etmək E) Düzgün cavab yoxdur

74

Mövcud olan əmtəələrlə yeni bazarlarda fəaliyyət göstərmək hansı strategiyaya aiddir?A) Bazara daha dərindən nüfuz olunması B) Bazar hüdudlarının genişləndirilməsi C) Yeni 

əmtəələrin hazırlanması D) Diversifikasiya E) Marketinq

75

Mövcud olan əmtəələrlə mövcud bazarlarda fəaliyyət göstərmək hansı strategiyaya aiddir?A) Bazara daha dərindən nüfuz olunması B) Bazar hüdudlarının genişləndirilməsi C) Yeni 

əmtəələrin hazırlanması D) Diversifikasiya E) Marketinq

76

Marketinqin eyni bir sövqedici stimullar dəstinə oxşar reaksiya verən istehlakçılardan ibarət olan qrup necə adlanır?

A) alıcı B) satıcı C) bazar seqmenti D) tələb E) təklif

77

Firmanın bir-biri ilə bağlı olmayan bir neçə istehlakçı qrupu üçün məhsul istehsal etməsi seqmentləşdirmənin hansı variantına aid edilə bilər?

A) vahid seqmentdə cəmləşmək B) alıcı tələbatına yönəlmək C) istehlakçı qrupuna yönəlmək D) 

selektiv ixtisaslaşma E) düzgün cavab yoxdur

78

Firma Naxçıvan şəhərində yaşayan tələbələr üçün xidmət göstərmək haqqında qərar qəbul etməklə seqmentləşdirmənin hansı variantını seçmişdir?

A) vahid seqmentdə cəmləşmək B) alıcı tələbatına yönəlmək C) istehlakçı qrupuna yönəlmək D) 

selektiv ixtisxidmət göstərmək haqqında aslaşma E) düzgün cavab yoxdur

79

Firmanın bütün tip alıcılar üçün bir növdə məhsul istehsal etməsi seqmentləşdirmənin hansı variantına aid edilə bilər?

A) vahid seqmentdə cəmləşmək B) alıcı tələbatına yönəlmək C) istehlakçı qrupuna yönəlmək D) 

selektiv ixtisaslaşma E) düzgün cavab yoxdur

80

Firmanın bir-biri ilə bağlı olmayan bir neçə istehlakçı qrupu üçün məhsul istehsal etməsi seqmentləşdirmənin hansı variantına aid edilə bilər?

A) vahid seqmentdə cəmləşmək B) alıcı tələbatına yönəlmək C) istehlakçı qrupuna yönəlmək D) 

selektiv ixtisaslaşma E) düzgün cavab yoxdur

81

Firmanın konkret qrup istehlakçılar üçün bütün növlərdən olan ayaqqabılar istehsal etməsi seqmentləşdirmənin hansı variantına aid edilə bilər?

A) vahid seqmentdə cəmləşmək B) alıcı tələbatına yönəlmək C) istehlakçı qrupuna yönəlmək D) 

selektiv ixtisaslaşma E) düzgün cavab yoxdur

82

Firmanın satış və istehsal xərcləri haqqında informasiya marketinq informasiyası sisteminin hansı blokunda əks olunur?

A) daxili hesabat sistemi B) cari xarici marketinq informasiyası sistemi C) marketinq tədqiqatları 

sistemi D) marketinq informasiyasının təhlili sistemi E) idarəetmə sistemi

83

Firmanın bazarın bütün seqmqntləri üçün məhsul istehsal etməsi seqmentləşdirmənin hansı variantına aid edilə bilər?

A) vahid seqmentdə cəmləşmək B) alıcı tələbatına yönəlmək C) istehlakçı qrupuna yönəlmək D) 

selektiv ixtisaslaşma E) bazarın tam əhatəsi

84

Kommersiya mühitində baş verən dəyişikliklər haqqında gündəlik informasiyalar marketinq informasiyası sisteminin hansı bloku vasitəsilə əldə edilir?

A) daxili hesabat sistemi B) cari xarici marketinq informasiyası sistemi C) marketinq tədqiqatları 

sistemi D) marketinq informasiyasının təhlili sistemi E) idarəetmə sistemi

85

Firmanın qarşısında duran marketinq şəraiti ilə əlaqədar olan zəruri göstəricilərin toplanması, təhlili və nəticələri haqqında hesabat marketinq informasiyası sisteminin hansı bloku vasitəsilə əldə edilir?

A) daxili hesabat sistemi B) cari xarici marketinq informasiyası sistemi C) marketinq tədqiqatları 

sistemi D) marketinq informasiyasının təhlili sistemi E) idarəetmə sistemi: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə