Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?Yüklə 265,1 Kb.

səhifə7/11
tarix14.09.2018
ölçüsü265,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

141

Qiymətin funksiyalarına aid olmayan bəndi seçin:

A) bölüşdürücü B) uçot C) həvəsləndirici D) qiymətin elmi cəhətdən əsaslandırılması E) tələb və 

təklifin tarazlaşdırılması

142

Göndərilən məhsulların daşınması ilə əlaqədar nəqliyyat xərclərinin göstərilən məntəqəyə qədər kimin tərəfindən ödənildiyini müəyyənləşdirən qiymət növü hansı bənddə düzgün göstərilib? 

A) topdansatış qiyməti B) pərakəndəsatış qiyməti C) franko qiyməti D) müqavilə qiyməti E) bazar 

qiyməti

143


Dövlətin müdaxilə dərəcəsindən asılı olan qiymət növləri hansı bənddə düzgün qeyd olunub?

A) topdansatış və pərakəndəsatış qiymətləri B) azad, tənzimlənən və təsbit edilən qiymətlər C) birja, 

auksion və torq qiymətləri D) franko-vaqon, franko-anbar və franko-stansiya qiymətləri E) smeta, 

preyskurant, müqavilə qiymətləri

144

Tikinti məhsullarının qiymətləri hansı bənddə düzgün qeyd olunub?A) topdansatış və pərakəndəsatış qiymətləri B) azad, tənzimlənən və təsbit edilən qiymətlər C) birja, 

auksion və torq qiymətləri D) franko-vaqon, franko-anbar və franko-stansiya qiymətləri E) smeta, 

preyskurant, müqavilə qiymətləri

145


Alqı-satqı kontraktlarına əsasən malın təhvil-təslim qaydalarına aid deyil:

A) təhvil-təslimin yeri B) təhvil-təslimin keyfiyyəti C) taxil olan malın miqdarının yoxlanması D) 

daxil olan malın keyfiyyətinin yoxlanılması E) təhvil-təslim müddəti

146


Marketinq strategiyasının hazırlanmasında ilkin mərhələ olmalıdır:

A) istehlakçıların oxşar xassələrinə görə qruplaşdırılması B) gələcək satışların əsas mənbəyinin 

təhlili C) seqmentasiya aparılması D) müəssisənin daxili və xarici mühitinin təhlili E) istehlakçıların 

zövqlərinin təhlili

147

Marketinq nəzarətinin vəzifəsi nədir?A) müəssisənin fəaliyyətinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu müəyyən etmək B) tələbatın düşməsi 

ilə əlaqədar olaraq güclü reklam kompaniyası aparmaq C) istehlakçıların tələbatı haqda 

dəqiqləşdirilmiş məlumatların əsasında malın nomenklaturasını genişləndirmək D) yeni alıcıların 

cəlb edilməsi üçün servis xidmətlərinin təqdim etdiyi xidmətlərin çeşidini genişləndirmək E) 

rəqiblərin satış həcmini azaltması ilə əlaqədar olaraq, bazar payının artırılması

148


Satış agentlərini işə cəlb etmək, bunlara təlim vermək və yetişdirmək, müxtəlif kompaniyalar 

keçirmək kimi işlər marketinqin hansı qrup vəzifələrinə aid edilə bilər? 

A) Planlaşdırma ilə əlaqədar görülən işlərə B) Bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə C) Həvəsləndirmə 

(stimullaşdırma) ilə əlaqədar görülən işlərə D) Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar 

görülən işlərə E) Qiymət ilə əlaqədar görülən işlərə

149


Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar görülən işlərə aid olmayan bəndi seçin:

A) yeni məhsullar yaratmaq B) ən əlverişli bölgü kanalını və ya kanallarını seçmək C) mövcud olan 

bölgü kanallarını təhlil etmək D) vasitəçi firmaları müəyyənləşdirmək E) əmtəənin daşınması, 

anbarlaşdırılması

150

İstehlakçıların tələbatlarına və ehtiyaclarına cavab verməyən məhsulların istehsalını dayandırmaq, ən yaxşı marka adlarını, keyfiyyət nişanlarını, qablaşdırma materiallarını seçmək, əmtəənin 

dizaynını, rəng formatlarını, təminat və texniki xidmət imkanlarını müəyyənləşdirmək işləri aiddir: 

A) Qiymət ilə əlaqədar görülən işlərə B) Bazarla bilavasitə bağlı olan işlərə C) Həvəsləndirmə ilə 

əlaqədar görülən işlərə D) Bölgü kanalı və əmtəənin irəlilədilməsi ilə əlaqədar görülən işlərə E) 

Əmtəə (xidmətlər) ilə əlaqədar görülən işlərə

151


Marketinq elminin meydana gәlmә sәbәbi nәdir? 

A)Sosialist münasibәtlәrinin formalaşmasi

B) Bazar iqtisadiyyatının meydana gәlmәsi

C) İdarәetmәnin mürәkkәblәşmәsi

D) Bazarın qeyrimüәyyәnliklәri vә rәqabәt rejiminin bazarda kәskinlәşmәsi

E) Mülkiyyәt formalarının tәtbiqi
152

Әmtәәlәrin yerdәyişmәsi vә anbarlaşdırılması, alıcı tәlәbinin öyrәnilmәsi vә

proqnozlaşdırılması vә s. marketinqin hansı sahә növünә daxildir?  

A) Beynәlxalq marketinq

B) İstehsal marketinqi

C) Ticarәtsatış marketinqi

D) Maliyyә-kreditb mәhsullarının marketinqi

E) İntellektual mәhsul marketinqi

153

  

Sәnaye marketinqinin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?  A) Alıcı tәlabatlarının tәmin edilmәsi

B) Ödәnilmәsi spesifik forma alan ehtiyac

C) İstehlakçının alış motivi

D) İstehlakçıların maraqları

E) İstehlakçının gәlirlәri

154


  

Verılәn konsepsiyalardan hansı  marketinqinin ilkin konsepsiyasını özündә әks 

etdirir?  

A) Mәhsulların tәkmillәşdirilmәsi

B) Kommersiya amillәrinin nitensivlәşdirilmәsi

C) istehsalın tәkmillәşdirilmәsi

D) İstehlakçının marketinqi konsepsiyası

E) Әmtәәlәrin tәkmillәşdirilmәsi

155

  Marketinqin sahә növlәri vә tәtbiqi sahәlәrini göstәrin :A) İstehsal marketinqi, ticarәt-satış marketinqi,  intellektual mәhsul marketinqi,

beynәlxalq marketinq,  aqromarketinq, qeyrikommersiya marketinqi, sığorta işinin 

marketinqi, rәqabәt vә bazar qeyri müәyyәnliyi olan digәr istehsal vә qeyri istehsal 

sahәlәrinin marketinqi

B) İstehsal marketinqi

C) Ticarәtsatış marketinqi

D) Maliyyә-kreditb mәhsullarının marketinqi

E) İntellektual mәhsul marketinqi

156

 

 İntellektual mәhsul marketinqi başqa cür necә adlanır?  A) Sәnaye marketinqi

B) Tikinti marketinqi

C) Aqrar marketinq

D) Qiymәtli kağızlar marketinqi

E) İnformasiya mәhsulu vә informasiya texnologiyaları marketinq

i: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə