Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?Yüklə 265,1 Kb.

səhifə8/11
tarix14.09.2018
ölçüsü265,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

157

Marketinqin hansı sahә növündә heç bir maliyyәtәsәrrüfat mәnfәәti güdülmür?

A) İstehsal marketinqi

B) Qeyrikommersiya marketinqi

C) Sığorta işinin marketinqi

D) Intellektual mәhsul marketinqi

E) Ticarәt marketinqi

158


Müasir marketinq nәzәriyyәsindә sәnaye marketinqinin konsepsiyaları aşağıdakı 

kimi fәrqlәndirilir.  

A) Bazarı әhatә etmә dәrәcәsinә görә; bazar seqmentini әhatә etmә sәviyyәsinә görә

B) Tәtbiq edildiyi fәaliyyәt sferasına görә; istehlakcılarla ünsiyyәt üsuluna görә

C) Mahiyyәtinә görә; tәlәbin vәziyyәtindәn asılı olaraq; tәtbiq sferasından asılı 

olaraq


D) Tәlәbatın ödәnilmә sәviyyәsindәn asili olaraq; bazarı әhatә etmә dәrәcәsinә görә

E) Milli iqtisadiyyatın sәviyyәsini әhatә etmә dәrәcәsinә görә; tәtbiq sferasından asılı 

olaraq

159


Qiymәtlәrin aşağı düşmәsi üçün hansı sәbәb daha çox ehtimal olunandır?  

A) Xüsusi sahibkarlıqda vergilәrin artımı

B) İstehlakçı gәlirlәrinin artımı

C) İstehsal resurslarının qiymәtinin aşağı düşmәsi

D) Әvәzedici malların qiymәtinin aşağı düşmәsi

E) Tamamlayıcı malların qiymәtinin aşağı düşmәsi

160

  Әgәr dövlәt әmtәәyә bazar tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәt limiti müәyyәn edirsә, onda ?  

A) Әmtәә qıtlığı yaranacaq;

B) Әmtәә izafiliyi yaranacaq;

C) Hәmin әmtәә bazarında tarazlıq yaranacaq;

D) Hәmin әmtәәnin istehsalı dayanacaq;

E) Heç bir hadisә baş vermәyәcәk

161

Analitik funksiyanin tәrkib elementlәrinә aşağıdakılardan hansi aid deyil?  A) Bazarın öyrәnilmәsi;

B) İstehlakşılarin öyrәnilmәsi;

C) Bazarın firma quruluşunun öyrәnilmәsi;

D) Müәssisәnin daxili mühitinin tәhlili

E) Yeni mәhsulların istehsalının tәşkili162

  

Bazarın firma quruluşunun öyrәnilmәsi adәtәn üç qrup firma üzrә hәyata keçirilirA) Firmamafaza, firmasatıcı, firmaagent

B) Firmakontragent (firmaalıcı), firmarәqib, firmavasitәçi

C) Firmarәqib, firmabroker, firmaalıcı

D) Firmakontragent, firmabroker, firmaagent

E) Firmaagent, firmabroker, firmarәqib

163


 

İstehsal funksiyasınin elementlәrini göstәrin  

A) Yeni mәhsulların istehsalının tәşkili; madditexniki tәchizatın tәşkili;

B) İstehlakşılarin öyrәnilmәsi; keyfiyyәtinin idarә edilmәsi;

C) Hazır mәhsulun rәqabәtqabiliyyәti; bazarın firma quruluşunun öyrәnilmәsi

D) Madditexniki tәchizatın tәşkili; istehlakşılarin öyrәnilmәsi

E) Keyfiyyәtinin idarә edilmәsi; mal ehtiyatlarının tәşkili

164


 

Analitik funksiyanin tәrkib elementlәrinә verilәnlәrdәn hansı aid deyil ?  

A) Bazarın öyrәnilmәsi

B) İstehlakçiların öyrәnilmәsi

C) Bazarın firma quruluşunun öyrәnilmәsi

D) Madditexniki  tәchizatın tәşkili

E) Müәssisәnin daxili mühitinin tәhlili

165


  

Malların bölgü kanalları aşağıdakı kanallara bölünür.  

A) Birbaşa vә dolayı

B) Xırda vә iri

C) Kiçik vә böyük

D) Daxili vә xarici

E) Sürәtsiz vә sürәtli

166


Sәnaye marketinqi özünün elminәzәri vә texnoloji bazasını hansı elmlәrdәn

götürmüşdür?  

A) Marketinq, riyaziyyat

B) Sәnayenin iqtisadiyyatı, riyaziyyat

C) İqtisadiyyatın tәşkili vә idarә edilmәsi,fizika

D) Fәlsәfә vә iqtisadi nәzәriyyә

E) Kimya, statistika167

 

Sәnayedә istehsal tәyinatlı mallara görә, alıcıların seqmentlәşdirilmәsiәlamәtlәrinә verilәnlәrdәn hansı uyğun deyil?  

A) Alıcı firmanın kәmiyyәti

B) Әsas ictehsalın xüsusiyyәti

C) Alıcının işgüzar nüfuzu

D) Alıcının malların keyfiyyәtinә vә texniki sәviyyәsinә tәlәbkarlığı

E) Alıcının dәyişәn tәlәblәrinә adaptasiya olunmaq

168

Ümumi marketinq anlayışı üç әsas sferaya bölünür ki,bu da aşağıda verilәnlәrdәn hansıdır?  

A) İstehsaltexniki tәyinatlı mәhsullar, xalq istehlakı malları vә xidmәt marketinqinә

B) Xidmәt marketinqinә, istehlak vә istehsal mәhsulları marketınqinә

C) İstehlak mәhsulları, mәhsulların bölüşdürülmәsi, XİM marketinqinә

D) İstehsal mәhsulları marketınqinә,ticarәt marketinqinә,kommunikasiya 

marketinqinә

E) İstehsal vasitәlәri, istehsaltexniki tәyinatlı mәhsullar vә xalq istehlakı malları 

marketinqinә

169

İTTM bazarında mәhsulların son istehlakçıya birbaşa satışlar vasitәsilәreallaşdırılması nә ilә әlaqәdardır?  

A) Bazara buraxılan mәmulatların texniki sәviyyәsinin vә mürәkkәbliyinin artması

B) Bazara buraxılan mәmulatların texniki sәviyyәsinin vә mürәkkәbliyinin azalması

C) Son mәmulatların maya dәyәrinin aşağı olması

D) Texniki istismar parametrlәrinin yüksәk olması

E) Istehlak mәhsullarının mürәkkәbliyi

170

Klassik yanaşma әsasında marketinqin differensasiyası hansı prinsip üzrә hәyata keçirilir?  

A) Әmtәә növü

B) Mәhsul siyasәti

C) Mәhsul çeşidinin planlaşdırılması

D) Mәhsulların bölüşdürülmәsi vә reklam

E) Әmtәәyә nәzarәt
171

OPEK ölkәlәri neftin dünya qiymәtinә hansı vasitә ilә tәsir göstәrirlәr?  

A) Satış bazarlarının bölünmıәsi;

B) Vahid qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi;

C) İştirakçı ölkәlәrin dünya bazarına çıxardığı neftin hәcminә kvota qoyulması;

D) Neft idxal edәn ölkәlәrlә razılaşmaqla;

E) Hәr dörd variantdan istifadә etmәklә

172


  

Aşağıda verilәn material vә detallar qrupu daxilindә alt qruplar hansılardır? 

A) Xammal , material vә yarımfabrikatlar, dәstlәşdirici mәmulatlar vә detallar

B) Material vә yarımfabrikatlar, kömәkçi avadanlıqlar, materiallar

C) Materiallar, mineral vә üzvi mәnşәli mәhsul, kömәkçi avadanlıqlar

D) Dәstlәşdirici mәmulatlar, detallar, yarımfabrikatlardır

E) Kömәkçi avadanlıqlar, material vә detallar, әsaslı avadanlıqlar

173


Verilәnlәrdәn hansı dәstlәşdirici mәmulatlardır?  

A) İstehsal prosesini başa vurmamış mәhsullardır

B) Son mәmulatın istehsalçısı, habelә istismarda olan mәmulatların әsaslı tәmiri ilә  

mәşğul olan müәssisәlәrin tamamlanmış vә bütün nәzarәt mәrhәlәlәrini keçmiş 

mәhsuludur

C) Xalq tәsәrrüfatının hasiledici sahәlәri tәrәfindәn tәbii mühitdәn әldә edilәn 

mәhsuldur

D) Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu, mineral vә üzvi mәnşәli mәhsuldur

E) Mineral vә üzvi mәnşәli mәhsuldur

174


  Kömәkçi avadanlıqlara verilәnlәrdәn hansı aiddir?  

A) İstehsal prosesindә birbaşa iştirak edirlәr

B) İstehsal prosesinin gedişatına kömәk edir vә öz dәyәrini hazır mәhsula keçirirlәr

C) Öz dәyәrini hazır mәhsula keçirirlәr vә istehsalda birbaşa iştirak edirlәr

D) Әsaslı tikinti obyektlәridir

E) İstismar müddәtini başa vurmüş qurğulardır

  : public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə