Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?Yüklə 265,1 Kb.

səhifə9/11
tarix14.09.2018
ölçüsü265,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

175

Xammal nәdir?  

A) Son mәhsulun tәrkibinә dәyişiklik edilmәdәn tam şәkildә daxil edilәn 

mәmulatlardır

B) Müvafiq tәdarükün mexaniki emalı yolu ilә istehsal olunan mәmulatlardır

C) Tәbii mühitdәn әldә edilәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu, mineral vә üzvi mәnşәli 

mәhsuldur

D) İstismarda olan mәmulatların әsaslı tәmiri ilә mәşğul olan müәssisәlәrin 

tamamlanmış vә bütün nәzarәt mәrhәlәlәrini keçmiş mәhsuludur

E) Qarşılıqlı tamamlayıcı mәmulatlardır

  

176


İstismarda olan mәmulatların әsaslı tәmiri ilә mәşğul olan müәssisәlәrin

tamamlanmış vә bütün nәzarәt mәrhәlәlәrini keçmiş mәhsulu necә adlanır?  

A) Xammal

B) Yarımfabrikatlar

C) Detallar

D) Materiallar

E) Dәstlәşdirici mәmulatlar

177


 

 Sәnaye xidmәtlәrinә aid deyil:  

A) İnjinirinq

B) İcarә


C) Hüquqi mәslәhәtlәr

D) Tәmir


E) Texniki xidmәt

 

178Marketinqin son mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?  

A) alıcının tәlәbat vә istәklәrinin tәmin edilmәsindәn

B) mәhsul çeşidinin differensiallaşdırılmasından

C) satışın hәcminin artırılmasından

D) mәhsulların tәkmillәşdirilmәsindәn

E) sahibkarlıq fәaliyyәtinin yüksәk effektlә hәyata keçirilmәsindәn
179

  Sәnaye bazarı haqqındakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?  

A) Sәnaye bazarı mәhsulun son istehlakçısıdır

B) Sәnaye bazarı dedikdә mәhsulu istehsal edәn başa düşülür

C) Sәnaye bazarı bazar xadimlәri arasında müәyyәn әrazi çәrçivәsindә vә müәyyәn 

zaman anında hәyata keçirilәn münasibәtlәrin mәcmusudur

D) Sәnaye bazarı dedikdә, müәssisәdә xarici iqtisadi fәaliyyәtin inkişaf 

strategiyasının hazırlanması başa düşülür

E) Sәnaye xadimlәri bazarda öz şәxsi tәlәbatlarını tәmin etmәk üçün fәaliyyәt 

göstәrir


  

180


Kommunikasiya dedikdә:  

A) Bazar subyektlәri arasında fәaliyyәt prosesindә ortaya çıxan bütün әlaqә vә 

münasibәtlәrin mәcmusu başa düşülür

B) Mәhsulun xarici bazarda reallaşması başa düşülür

C) Әmtәә vә xidmәtlәrin xarici istehlakçının mülkiyyәtinә keçirilmәsi başa düşülür

D) Müәssisәdә istehsalçılar arasında baş verәn konfliktlәr başa düşülür

E) Yuxarıdan aşağıya rәhbәrlәrin idarә edilmәsi başa düşülür

181


Sәnaye kooperasiyasının obyektlәri kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir? 

A) Partnyorlar

B) İstehsal proseslәr

C) Kommivoyajerlәr

D) Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri

E) Qiymәt

 

182


Texniki-iqtisadi әmәkdaşlıq nә zaman hәyata keçirilә bilәr?  

A) Birgә fәaliyyәt üzrә müәssisәnin yaradılması zamanı

B) Kompaniyanın müxtәlif resurslarının, hazır mәhsulun satışı vә alışı zamanı

C) Malgöndәrәn obyektin tikilmәsi vә müәssisәnin işә başlaması zamanı

D) Sәnaye istehsalının ixtisaslaşması vә kooperasiyalaşması zamanı

E) Sәnaye kooperasiyasının yeni mәhsul növünün işlәnib hazırlanması zamanı
183

  

Sәnaye vә istehsal әımәkdaşlığı nәyә әsaslanır?  A) Sәnaye istehsalının ixtisaslaşması vә kooperasiyalaşmasının fәal inkişafına 

әsaslanır

B) Sәnaye istehsalının keyfiyyәtli mәhsul istehsalına әsaslanır

C) Sәnayedә mәhsulun qiymәtinin azalmasına әsaslanır

D) Sәnayedә rәqiblәrin çoxalmasına әsaslanır

E) Sәnayedә mәhsula tәlәbatın artmasına әsaslanır

  

184


Texniki yardım  şәraitindә vә birgә fәaliyyәt üzrә müәssisәnin yaradılması zamanı 

hәyata keçirilәn münasibәtlәr necә adlanır?  

A) Sәnaye vә istehsal әmәkdaşlığı

B) Texnikiiqtisadi әmәkdaşlıq

C) Elmitexniki әmәkdaşlıq

D) Alqısatqı münasibәtlәri

E) Kompaniyalar arasında mübadilә münasibәtlәri

185


Hansı әmәkdaşlıq zamanı patent vә lisenziyalarla ticarәt kommersiya

sazişinin müstәqil obyekti kimi çıxış edir?  

A) Elmitexmiki әmәkdaşlıq

B) İstehsal әmәkdaşlığı

C) iiqtisadi әmәkdaşlıq

D) Sәnaye әmәkdaşlığı

E) Alqısatqı vә mübadilә münasibәtlәri

186


Konkret müәssisә üçün iqtisadi mühitin tәsirinin әn mühüm amillәrinә verilәnlәrdәn 

hansı aiddir?  

A) Milli valyutanın dayanıqlığı

B) Enerjinin bahalaşması

C) Әhalinin miqrasiyası

D) Әtraf mühitin çirklәnmәsi

E) İnflyasiya sәviyyәsi187

Mal göndәrәnlәr kimlәrdir?  

A) Hәm hüquqi, hәm dә fiziki şәxslәr, satışın tәşkilini, әmtәәnin nәqlini, istehsalın 

maliyyәlәşdirilmәsini, reklamdan istifadә olunmasını tәmin edirlәr

B) Müәssisәni vә onun rәqiblәrini konkret әmtәәlәrin istehsalı üçün zәruri olan 

maddi resurslarla tәmin edәn işgüzar müәssisәlәr, şirkәtlәr vә ayrıayrı şәxslәrdir

C) Xüsusilә istehsal tәyinatlı әmtәәlәr bazarında әmtәәnin texniki 

xarakteristikalarını,  onun keyfiyyәt sәviyyәsini, qiymәtini müәyyәn edir

D) Eyni bazara identik әmtәәlәr tәklif edәn vә kompaniyanın bazar payına 

әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrәnlәrdir

E) Pәrakәndә firma vә tәşkilatlardı

r

188  

Müştәrilәr kimlәrdir?  

A) Müәssisәni vә onun rәqiblәrini konkret әmtәәlәrin istehsalı üçün zәruri olan 

maddi  resurslarla tәmin edәn işgüzar müәssisәlәrdir

B) Onlar müәssisәnin mәhsullarını satın alan vә onu almağa maraq göstәrәn 

istehlakçılar, alıcılar vә ödәyicilәrdir

C) Onlar satışın tәşkilini, әmtәәnin nәqlini, istehsalın maliyyәlәşdirilmәsini, 

reklamdan istifadә olunmasını tәmin edirlәr

D) Mәhsul istehsalında birbaşa iştirak edәnlәrdir

E) Eyni bazara identik әmtәәlәr tәklif edәn vә kompaniyanın bazar payına 

әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrәnlәrdir

  

189Qeyd edilәnlәrdәn hansını siyasihüquqi mühit amilinә aid etmәk olar?  

A) Milli valyutanın dayanıqlığı

B) Әhalinin hәyat sәviyyәsi

C) Sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi üzrә qanun

D) Referent qruplar

E) İstehlakçı siniflәr

190

  

 Marketinq tәdqiqatlarında istifadә olunan ümumelmi metodlara aşağıdakılardan 

hansı aid deyil ?  

A) Proses yanaşma

B) Sistemli yanaşma

C) Kompleks yanaşma

D) Proqram mәqsәdli planlaşdırma

E) Sistemli planlaşdırma
: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə