Mövlüd SüleymanlıYüklə 5,38 Mb.

səhifə1/213
tarix31.10.2018
ölçüsü5,38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   213


www.kitabxana.net

 

Milli Virtual Elektron Kitabxana 

“Çağdaş Azərbaycan nəsri”:

 N 35 (49 - 2016)

 

 

Mövlüd Süleymanlı 

 

And olsun, əsrə... 

 

 

Roman və nəsr əsərləri  

 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri  YYSQ – 2016 

 

05.03.2016 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 

www.yysq.org

  www.kitabxana.net

 – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            

“And olsun, əsrə…”

 

www.kitabxana.net

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

Bu  e-kitab  Yeni  Yazarlar  və  Sənətçilər  Qurumunun 

"Çağdaş 

Azərbaycan  bədii  nəsri"

  ədəbi-kulturoloji  layihəsi  çərçivəsində 

təqdim edilir. Elektron kitab N 35  (49 - 2016) 

Kulturoloji layihəni maliyyələşdirən qurum:  

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - 

http://www.azyb.az 

 

YYSQ - http://www.yysq.org

  

Mövlüd Süleymanlı 

And olsun, əsrə... 

Roman və nəsr əsərləri 

 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-

kulturoloq 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri Bаkı, YYSQ – 2016 


www.kitabxana.net

 – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            

“And olsun, əsrə…”

 

 

DİQQƏT Müəlliflik 

hüququ 

Azərbaycan 

Respublikasının 

qanunvericiliyinə  və  əlaqədar  beynəlxalq  sənədlərə  uyğun 

qorunur.  Müəllifin  razılığı  olmadan  kitabın  bütöv  halda, 

yaxud  hər  hansı  bir  hissəsinin  nəşri,  eləcə  də  elektron 

informasiya  daşıyıcılarında,  İnternetdə  yayımı  yasaqdır.  Bu 

qadağa  kitabın  elmi  mənbə  kimi  istifadəsinə,  araşdırma  və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.

 

 


www.kitabxana.net

 – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            

“And olsun, əsrə…”

 

Mövlüd 

Süleymanlı 

 

And olsun, əsrə... 

 

 

 

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri  YYSQ – 2016 

 

BAKI – 2013 


www.kitabxana.net

 – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            

“And olsun, əsrə…”

 

 

 

Redaktor:                                      XATİRƏ BƏŞİRLİ filologiya üzrə elmlər doktoru 

 

 

 

  

Мювлуд Сцлейманлы. And olsun, əsrə... Bakı, “Elm 

və təhsil”, 2013, 526 səh 

 

  

 

 
www.kitabxana.net

 – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            

“And olsun, əsrə…”

 

*** 

Эюркямли халг йазычысы Мювлуд Сцлейманлынын китабда тягдим 

едилян  йени  ясярлярини  –  роман,  повест,  мяктуб  (тарихи-фялсяфи, 

етнографик  дцшцнъя)  –  бир  мярам  бирляшдирир:  йазычынын  халгына 

сонсуз  севэиси,  xalqın  йаратдыгларына  дярин  ещтирамы,  миннятдарлыьы. 

Ясярляр  рущуна,  тохунулан  проблемляриня  эюря  бир-биринин  давамы 

кимидир,  заман-мякан  гяфясиня  сыьмыр,  узаг  кечмишдян  сонсуз 

эяляъяйя уьурланыр. Сон ясрлярдя «ермяни мякриня, ойунуна»  уръащ 

олунан  халгымызын  башына  эятирилян  фаъиялярин  башланьыъ  дцйцнляри 

«Ермяни адындакы щярфляр» романында  мящарятля ачылыр. «Йер  цзцня 

мяктуб»унда  М.Сцлейманлы,  дцнйайа  тарихини,  бу  тарихи  йарадан 

халгын  гцдрятини  танытмаьын  дярслярини,  юрняклярини  эюстярир,  ясл 

тарихин  ичляря-йаддашлара  йазылдыьыны  нцмуня  эятирдийи  йцзлярля, 

минлярля байаты, наьыл, эцлмяъя, мясял, булмаъа, рявайят, аьсаггал-

ларын йаддашындан алдыьы тарихля исбатлайыр. «Теймурлар» повестиндя 

ъямиййяти саран проблемляр, тарихин эятирдийи аъылар, эцнцн гачылмаз 

эерчяклиyинин  образын  мащиййятиня,  йашамына,  дуйьуларына  тясири, 

щяссас йазычы гялямиля инъялянир. 

 

  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   213


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə