Mövzu hüququn əsas anlayişi və kateqoriyalariYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə67/84
tarix20.09.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#738
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   84

142 
 
Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsi  əməyin  mühafizəsinin  dövlət 
tərəfindən,  icra  hakimiyyətləri,  bələdiyyələr,  mülkiyyətçinin  və  işəgötürənlərin 
tənzimlənməsini və bu yöndə onların səlahiyyət və vəzifələrini müəyyən edir. 
Bununla yanaşı qanunvericilik müəssisədə əməyin mühafizəsinin təmin olunması 
ilə bağlı işçinin də üzərinə öhdəliklər qoyur. Belə ki, işçi: 
-  əməyin mühafizəsi üzrə norma və təminat qaydalarına əməl etməli; 
-  əmək  funksiyasını  özünü  və  başqa  işçiləri  təhlükəyə  məruz  qoymayacağı 
təqdirdə icra etməli
-  müntəzəm olaraq əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları barədə biliklərini 
artırmalı; 
-  verilmiş xüsusi geyimdə və ayaqqabıda işə gəlməli
-  əməyin  mühafizəsi  sahəsində  rəhbərliyin  tapşırıqlarına  və  tövsiyələrinə  əməl 
etməlidir. 
Qanunvericilik əməyin mühafizəsi sahəsində ayrı-ayrı kateqoriyalı işçilərə yüksək 
təminatlar  verilməsini  nəzərdə  tutur.  Həddi-büluğa  çatmamış  qadınların  və 
ümumiyyətlə,  21  yaşa  qədər  şəxslərin,  həmçinin,  sağlamlığı  ilə  bağlı  qadağan 
olunanların ağır işlərə, zərərli və təhlükəli işlərə cəlb olunması qadağandır. 
9. Əmək mübahisələri: fərdi və kollektiv əmək mübahisələri 
Ямяк мцбащисяляринин анлайышы. Ямяк фяалиййятинин щяйата кечирилмяси просесиндя ишчи-
лярин вя ишяэютцрянлярин мянафеляринин цст-цстя дцшмямяси, бязян онларын марагларынын бир-
бириня зидд олмасы чох вахт онлар арасында мцнагишялярин йаранмасына эятириб чыхарыр. 
Беля  мцнагишяляр  ишчилярля  ишяэютцрянляр  арасында  билаваситя  данышыглар  йолу  иля    тян-
зимлянмядикдя щям айрыъа бир ишчинин, щям дя бцтцн ямяк коллективинин (вя йа  онун бир 
щиссясинин) мянафеляри иля баьлы олан ямяк  мцбащисяляриня чеврилир. Ямяк фяалиййятинин щя-
йата  кечирилмяси  просесиндя  йаранан  мцнагишяляр  щям  тяшкилат  цчцн,  щям  дя  бцтювлцкдя 
ъямиййят цчцн мянфи нятиъяляр доьурмаьа габилдир. 
Гейд едяк ки, щяр щансы фикир айрылыьы дейил, йалныз тяряфлярин билаваситя данышыглар няти-
ъясиндя тянзимляйя билмядикляри вя бунун нятиъясиндя онлара бахылмаг цчцн мцяййян сяла-
щиййятляря  малик  мцвафиг  органын  бахышына  верилмиш  фикир  айрылыгларыны  ямяк  мцбащисяляри 
кими гябул етмяк лазымдыр. 
Яксяр  щалларда,  бир  гайда  олараг  ямяк  мцбащисяляринин  йаранмасындан  яввял  ямяк 
сащясиндя ямяк щцгуг позунтулары баш верир вя бу щцгуг позунтулары мцбащися цчцн би-
лаваситя  ясас  гисминдя  чыхыш  едир.  Ямяк  сащясиндя  ямяк  щцгуг  позунтусу  дедикдя  вязифя 
дашыйан  субйектин  юзцнцн  ямяк  вязифялярини  тягсирли,  щцгугазидд  сурятдя  йериня  йетирмя-
мяси  нятиъясиндя  ямяк  щцгуг  мцнасибятинин  диэяр  субйектинин  щцгугуну  позмасы  баша 
дцшцлцр. Ишяэютцрян тяряфиндян щцгугауйьун вя ясасландырылмыш щяр щансы щярякят ишчи тяря-
финдян онун щцгугларыны вя ганунла горунан мянафелярини позан щярякят кими дя гиймят-
ляндириля биляр. 
Ямяк  мцбащисяляринин  нювляри.  Бцтцн  ямяк мцбащисялярини  ясасян  цч  ясаса  эюря  тяс-
нифляшдирмяк олар:  
а) мцбащися едян субйектляря эюря;  
б) мцбащисянин характериня эюря;  
ъ) мцбащисянин обйектиня эюря. 
Мцбащися  едян  субйектляря  эюря  бцтцн  ямяк  мцбащисяляри  фярди  вя  коллектив  ямяк 
мцбащисяляриня айрылыр. Фярди ямяк мцбащисяси конкрет бир ишчинин ишяэютцрянля мцбащися-
сидир. О, ишчинин ямяк щцгугларынын (щягигятян, йахуд ещтимали) позулмасы нятиcясиндя йа-
раныр вя буна эюря дя фярди характер дашыйыр. 
Фярди  ямяк  мцбащисяляри  (АР  ЯМ-нин  287-cи  маддяси)  ишяэютцрянля  ишчи  арасында 


143 
 
ямяк мцгавилясинин, коллектив мцгавилянин шяртляринин, щабеля ямяк ганунвериъилийинин вя 
диэяр норматив щцгуги актларын тятбиги заманы йаранан вя бу Мяcялля иля мцяййян едилмиш 
гайдада,  цсулларла  вя  шяртлярля  тяряфлярин  щцгуг  бярабярлийи  вя  ганунун  алилийи  принсипляри 
ясасында щялл едилян фикир айрылыьыдыр. 
Коллектив  ямяк  мцбащисяляриня  ашаьыдакы  кими  анлайыш  верилмясини  мягсядяуйьун 
щесаб едирик. «Коллектив ямяк мцбащисяляри ишчиляр иля ишяэютцрянляр арасында коллектив  мц-
гавилялярин вя сазишлярин баьланмасы,  дяйишдирилмяси вя йериня йетирилмяси иля ялагядар йара-
нан вя ганунла мцяййян едилмиш гайдада щялл едилян фикир айрылыьыдыр». 
Мцбащисянин характериня эюря бцтцн ямяк мцбащисяляри ики йеря айрылыр: 
а) иддиа характерли мцбащисяляр; 
б) гейри-иддиа характерли мцбащисяляр. 
Фярди ямяк мцбащисяляри юзцнцн щцгуги тябиятиня эюря - иддиа характерли мцбащися-
лярдир.  
Иддиа позулмуш (йахуд позулмасы ещтимал едилян) щцгугун мцдафияси тялябидир. Де-
мяли, иддиа характерли ямяк мцбащисяляри позулмуш, йахуд позулмасы ещтимал едилян ямяк 
щцгугунун мцдафияси щаггында мцбащисялярдир. Иддиа мцбащисяляри щям бир ишчинин, щям 
дя ишчиляр групунун иштиракы иля ола биляр. 
Гейри-иддиа  характерли  мцбащисяляр  йени  ямяк  шяртляри  мцяййян  едилдикдя,  йахуд 
мювъуд ямяк шяртляри дяйишдирилдикдя йаранан  мцбащисялярдир. Бу щалда сющбят щцгугун 
мювъуд  олмамасы  иля  ялагядар  субйектив  щцгугун  бярпасындан,  йахуд  позулмасындан 
эетмир, лакин щцгуги ифадясини тапмаг истяйян мцяййян мянафе мювъуддур. Мясялян, ишя-
эютцрян ишчиляря фярди ямяк мцгавиляси  иля вя йа коллектив мцгавиля иля тянзимлямя гайда-
сында мцяййян едилмиш ямяк щаггыны юдяйир вя онун бу вязифясини иъра етмяси  шцбщя до-
ьурмур.  Лакин  ишчиляр  юдянилян  ямяк  щаггынын  мябляьини  мцбащисяляндиряряк,  беля  щесаб 
едирляр ки, бир сыра щалларла ялагядар щямин мябляь даща йцксяк олмалыдыр. Демяли, сющбят 
ямяк мцгавилясинин шяртляриндян биринин дяйишдирилмясиндян, позулмуш субйектив щцгугун 
бярпасындан  дейил,  йени  субйектив  щцгугун  мцяййян  едилмясиндян  эедир.  Бир  гайда  ола-
раг, беля  мцбащисяляр коллектив характер дашыйыр. 
Щям  фярди,  щям  дя  коллектив  ямяк    мцбащисяляри,  щямчинин  иддиа  вя  гейри-иддиа  ха-
рактерли  ямяк  мцбащисяляри  ямяк  мцнасибятляри  сащясиндя  йараныр.  Онларын  фярги  ися  фикир 
айрылыгларынын характериндя вя мцбащисянин субйект тяркибиндя тязащцр едир. 
Фярди ямяк мцбащисяляринин бир тяряфи ишяэютцрян, диэяр тяряфи ися юз ямяк щцгуглары-
нын вя йа ганунла горунан мянафеляринин позулдуьуну иддиа едян ишчи вя йа ганунвериъи-
ликля  мцяййян  едилмиш  гайдада  онун  мцвяккил  етдийи  шяхсдир  (  АР  ЯМ-ин  289-ъу  мад-
дяси). 
Коллектив  ямяк  мцбащисясинин  тяряфляри  ишяэютцрянляр,  ишчиляр  (ямяк  коллективи    вя  йа 
онун бир щиссяси) вя йа щямкарлар иттифагларыдыр. 
Коллектив сазишлярля баьлы мцбащисялярдя щямкарлар иттифагларынын, ишяэютцрянлярин бир-
ликляри вя мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряф гисминдя иштирак едирляр. 
Бцтцн ямяк мцбащисяляри обйектиня эюря пул тялябляри вя мцяййян щярякятлярин йериня 
йетирилмяси тяляби иля баьлы олан мцбащисяляря айрылыр.  Лакин  ейни бир ямяк мцбащисясинин 
обйекти щям пул тялябляриндян, щям дя мцяййян щярякятлярин йериня йетирилмяси тялябиндян 
дя  ибарят  ола  биляр.  Мясялян,  мяъбури  иш  бурахма  дюврцнцн  щаггы  юдянилмякля  ишя  бярпа 
тяляби. 
Ямяк  мцбащисяляринин  сябябляри  мцбащися  тяряфляринин  субйектив  ямяк  щцгугунун 
щяйата  кечирилмясини,  йахуд  ямяк  вязифясинин  иърасынын  мцхтялиф  ъцр  гиймятляндирилмясини 
доьуран мянфи амиллярдир. Ямяк мцбащисяляринин йаранма шяртляри дя ейни мясяляляря даир 
чохлу сайда ямяк мцбащисяляринин йаранмасыны шяртляндирян, йахуд йаранмыш мцбащисяни 
хейли  кяскинляшдирян  мянфи  амиллярдир.    Лакин  сябябляр  олмадан  шяртлярин  юзляри  ямяк  мц-
бащисяси доьурмур. 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   84
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə