Mövzu hüququn əsas anlayişi və kateqoriyalariYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə68/84
tarix20.09.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#738
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   84

144 
 
Фярди ямяк мцбащисяляринин сябябляри ямяк щаггында ганунвериъилийин, коллектив мц-
гавилянин (сазишин), ямяк мцгавилясинин шяртляринин  тятбиги  вя шярщи  иля ялагядар фикир айры-
лыгларыны  доьуран  щаллардыр.  Ямяк  мцбащисяляринин  йаранма  сябяблярини  обйектив  вя  суб-
йектив сябябляря дя айырмаг олар. Обйектив сябябляр групуна мцлкиййят, ямяк вя с. мцна-
сибятлярдян ганунауйьун сурятдя иряли эялян зиддиййятляр аиддир.  Мясялян, беля сябябляр сы-
расына  ишчинин  ямяйинин  вахтында  юдянилмяси  щцгугунун  ишяэютцрян  тяряфиндян    аьыр  игти-
сади вязиййятля ялагядар позулмасыны аид етмяк олар. Субйектив сябябляр групуна обйектив 
ганунауйьунлуг характериня малик олмайан, даща чох айры-айры субйектлярин фяалиййятин-
дяки чатышмазлыг вя сящвлярля мцяййян олунан зиддиййятляр аиддир. Субйектив сябябляр сыра-
сына щцгуг нормасынын йанлыш тяфсирини, ишчинин ямяк щцгугларынын ишчи иля вязифяли шяхс ара-
сында мцнагишя нятиъясиндя позулмасыны аид етмяк олар.Фярди ямяк мцбащисяляри АР ЯМ-
ин фясилляриндя (маддя 287-303) нязярдя тутулмуш гайдада щялл олунур. Фярди ямяк мцба-
щисяляринин  щялли  мцстясна  сурятдя  ишчини    мцдафия  етмяк  мягсяди  эцдян  бир  тяряфли  просес 
дейилдир. О, щягигятин мцяййян едилмясиня вя фярди ямяк мцбащисясинин тяряфляриндян щяр 
щансы биринин - ишчинин йохса ишяэютцрянин щцгугларынын позулмасындан асылы олараг позул-
муш щцгугларын бярпасына йюнялмишдир. 
АР ЯМ-ин 294-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя мцяййян олунур ки, коллектив мцгави-
лялярдя  нязярдя  тутулмуш  щалларда  мцяссисялярдя  щямкарлар  иттифагы  тяшкилатынын  няздиндя 
фярди  ямяк  мцбащисяляриня  мящкямяйя  гядяр  бахан  органын  йарадылмасы  нязярдя  тутула 
биляр. Бу органын йарадылмасы вя фяалиййят гайдасы коллектив  мцгавилялярля низама салыныр. 
Демяли,  бу  эцн  гцввядя  олан  ямяк  ганунвериъилийи  фярди  ямяк  мцбащисяляриня  бахан  ики 
органы нязярдя тутмушдур: 
a)  мящкямяляр;
  B)мцяссисянин  щямкарлар  иттифагы  тяшкилатынын  няздиндя  фярди  ямяк 
мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органлар (коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутул-
муш  щалларда).  Яэяр  мцяссисядя  коллектив  мцгавиля  баьланмамышса  вя  йахуд  баьланмыш 
коллектив  мцгавилядя  фярди  ямяк  мцбащисяляриня  мящкямяйя  гядяр  бахан  органын  йара-
дылмасы нязярдя тутулмамышдырса, бцтцн фярди ямяк мцбащисяляриня район (шящяр) мящкя-
мяляри тяряфиндян бахылыр. 
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийя ясасян (АР ЯМ-нин 288-ъи маддяси) ишчинин щц-
гугларынын вя йа ганунла горунан мянафейинин позулдуьуну ашкар етдикдя позулмуш щц-
гугларынын  бярпа  едилмяси  цчцн  цч цсул  мцяййян  етмишдир.  Биринъиси,  ишчи  мящкямяйя  мц-
раъият едя биляр. Икинъиси, мящкямяйя гядяр ямяк мцбащисялярини щялл едян органа мцраъият 
едя биляр (АР ЯМ-ин 294-ъц м.). Цчцнъцсц, ишчи тякбашына тятил едя биляр (АР ЯМ-ин 295-ъи 
м.). Бу цсуллардан щяр щансы бирини ишчи юзц мцстягил олараг сечир. Позулмуш щцгугларынын 
бярпасы цчцн ишчи юзцнцн мцвяккил етдийи нцмайяндяси васитяси иля дя ямяк мцбащисясини 
щялл едян органа мцраъият едя биляр. Ишчи нцмайяндясиня ганунвериъиликдя нязярдя тутулан 
гайдада  тяртиб  едилмиш  етибарнамя  вермялидир  (АР  ЯМ-ин  292-ъи  маддясинин  цчцнъц  щис-
сяси). 
Ишчинин тякбашына тятил етмяк щцгугунун щяр щансы цсул вя васитя иля ишяэютцрян, ишчи-
нин иш йеринин рящбяри вя йа диэяр шяхсляр тяряфиндян мящдудлашдырылмасына, щабеля беля тяти-
лин кечирилмясиня мане олунмасына йол верилмир (АР ЯМ-ин 295-ъи маддясинин цчцнъц щис-
сяси). 
Тякбашына тятил едян ишчинин щярякятляринин ганунсуз вя йа ясассыз щесаб едилмяси ба-
рядя  мящкямя  мцвафиг  гярар  гябул  етмяйибся,  ишяэютцрян  онун  ямяк  мцгавилясини  ляьв 
едя билмяз (АР ЯМ-ин 295-ъи  маддясинин бешинъи щиссяси). 
Тятил  мцддяти  битянядяк  ишчи  тятили  дайандырыб  ишя  башлайа  вя  йа  ямяк  мцбащисясинин 
щялли  цчцн  мящкямяйя  мцраъият  едя  биляр.  Тякбашына  тятил  мцддятиндя  мцбащисянин  щялли 
цчцн тяряфлярин мцяййян етдийи васитячилик цсулларындан истифадя едиля биляр (АР ЯМ-ин 295-
ъи  маддясинин алтынъы щиссяси). 


145 
 
Гейд етдийимиз кими фярди ямяк мцбащисяляриня  мцяссисянин щямкарлар иттифагы тяшки-
латынын няздиндя фяалиййят эюстярян фярди ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан ор-
гана мцраъият едя биляр. Ишчи бу органа щцгугунун позулдуьуну ашкар етдийи эцндян ети-
барян  цч  тягвим  айы  ярзиндя  мцраъият  едя  биляр.  Щцгугунун  позулмасынын  ашкар  едилдийи 
эцн ишчийя мцвафиг ямрин (сярянъамын, гярарын), ямяк китабчасынын, щагг-щесаб сянядляри-
нин (китабчасынын, вярягясинин, чекинин) верилдийи, щямчинин ямяк мцгавилясинин бу Мяъял-
лядя нязярдя тутулмуш шяртляринин ишяэютцрян тяряфиндян мцвафиг гайдада сянядляшдирилмя-
дян биля-биля гясдян позулдуьу эцндцр. Гцввядя олан ганунвериъилик позулмуш щцгугун 
бярпасы цчцн  фярди ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органа  мцраъиятин фор-
масыны  нязярдя тутмамышдыр. Щесаб едирик ки, бу мцраъият щяр бир щалда йазылы олмалыдыр. 
Мящкямяйя  гядяр  ямяк  мцбащисяляриня  бахан  органын  чыхардыьы  гярар  ишчини  вя  йа 
ишяэютцряни  гане  етмязся,  щямин  мцбащисянин  щялли  цчцн  онлар  мящкямяйя  мцраъият  едя 
билярляр. Бу щалда мящкямяйя мцраъият етмяк цчцн мцяййян едилмиш иддиа мцддяти мящ-
кямяйя  гядяр  ямяк  мцбащисяляриня  бахан  органын  мцвафиг  гярар  гябул  етдийи  эцндян 
башланыр (АР ЯМ-ин 294-ъц маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 
АР ЯМ-ин 296-ъы маддясинин тялябляриня уйьун олараг мящкямя гайдасында  щям иш-
чинин, щям дя ишяэютцрянин позулмуш щцгугунун бярпасы цчцн мцхтялиф иддиа мцддятляри 
мцяййян едилмишдир. Фярди ямяк мцбащисясинин щялл едилмяси цчцн ишчи щцгугунун позул-
дуьуну ашкар етдийи эцндян етибарян 1 тягвим айы ярзиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр.  
Пул вя диэяр ямлак тялябляри иля ялагядар, щямчинин зийан вурулмагла баьлы йаранмыш 
ямяк мцбащисяляринин щялли цчцн ишчи, щцгугунун позулдуьуну ашкар етдийи эцндян етиба-
рян 1 ил ярзиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр. 
Ишчилярин щяйатына вя саьламлыьына вурулмуш зярярин юдянилмяси щаггында тялябляря ид-
диа мцддяти шамил едилмир. 
Ишяэютцрян АР ЯМ иля мцяййян едилмиш щалларда ишчийя гаршы иддиа яризяси иля мящкя-
мяйя щцгугларынын вя гануни мянафеляринин позулдуьу эцндян бир тягвим айы мцддятин-
дя, она мадди зийан вурулмасы мясяляляри иля ялагядар ися зийанын вурулмасыны ашкар етдийи 
эцндян бир ил мцддятиндя мцраъият едя биляр (АР ЯМ-ин 296-ъы маддясинин бешинъи щиссяси). 
Истяр ишчи, истярся дя ишяэютцрян тяряфиндян иддиа мцддятинин ютцрцлмяси онлар цчцн ар-
зуолунмаз  нятиъяляр  доьурур.  Беля  ки,  мцддятин  кечмяси  иля  баьлы  мящкямя  иддианы  рядд 
етмякдя щаглыдыр.АР ЯМ-ин 296-ъы маддясиндя эюстярилян мцддятляр цзрлц сябяблярдян – 
иддиачынын хястялянмяси, езамиййятдя, йашайыш йериндян кянарда мязуниййятдя олмасы, йа-
хын гощумунун юлмяси вя диэяр обйектив щалларла баьлы сябяблярдян ютцрцлярся, фярди ямяк 
мцбащисясиня бахан орган бурахылмыш мцддяти бярпа едяряк мцбащисяйя мащиййяти цзря 
баха биляр. 
 Иддиачынын «йахын гощуму» дедикдя, ишчинин атасы, анасы, бабасы, няняси, яри (арвады), 
ушаглары, баъылары, гардашлары, гудалары, яринин (арвадынын) валидейнляри, гардашлары, баъылары 
баша дцшцлмялидир. Ишчинин диэяр гощумларынын вяфаты иля ялагядар иддиа мцддятинин ютцрцл-
мясини щаким цзрлц щал щесаб едяряк ишя мащиййяти цзря баха биляр. 
Фярди ямяк мцбащисяляри цзря иддианын мябляьиня щямчинин онун тямин олунмасына 
щяр щансы мящдудиййят гойула билмяз. 
Ишяэютцрян вя ишчи фярди ямяк мцбащисясинин мящкямядя щялли просесиндя гаршылыглы ра-
зылыгла  йазылы  барышыг  сазиши  баьлайарларса,  щаким  тяряфлярин  щямин  сазишля  мцяййян  едилмиш 
ющдяликлярин иърасынын тямин едилмяси барядя гятнамя гябул едир. 
АР  ЯМ-ин  300-ъц  маддясинин  биринъи  щиссясиндя  нязярдя  тутулмуш  «дяймиш  зярярин 
мябляьи»  дедикдя,  ишчинин  ишдян  чыхарылмасы  иля  ялагядар  ишлямядийи  мцддятин  орта  ямяк 
щаггы,  фярди  ямяк  мцбащисясиня  мящкямядя  бахылмасы  иля  ялагядар  мящкямядя  щцгугу-
нун мцдафияси цчцн вякил (мцдафиячи) тутмасы иля ялагядар чякдийи хярълярин мябляьи, еляъя 
дя  ишчинин  иддиа  яризяси  иля  тяляб  етдийи  мяняви  зийанын,  ишсиз  галмасы  иля  ялагядар  боръ  ал-
масы,  шяхси  яшйаларынын  сатылмасы  нятиъясиндя  чякдийи,  щабеля  диэяр  хярълярин  мяъмусу  баша 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   84
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə