Muhammet Kemaloğlu-terekeme-karapapah türkleri kaynakçasiYüklə 169,01 Kb.

tarix21.03.2018
ölçüsü169,01 Kb.


 

 

 

         

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE                            

                                   International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

 

  

TEREKEME-KARAPAPAH TÜRKLERİ KAYNAKÇASI 

Muhammet KEMALOĞLU Özet 

Tarihin iyi bir şekilde araştırılması, pek çok konunun açıklığa kavuşması, 

bugün  güncelliğini  koruyan  konuların  daha  iyi  bir  şekilde  açıklanabilmesi, 

ancak  tarihin  kaynaklarına  inmekle  mümkündür.  Biyografi  çalışmaları  tarih 

ilminin  her  devirde  ilgi  gören  önemli  sahalarından  biri  olmuştur.  İlk 

çağlardan  günümüze  gerek  Batı  gerek  Doğu’da  bütün  toplumlarda  değişik 

isimler  altında  biyografi  yazarlığı  süregelmiştir.  Türklerde  ise  Orhon 

Yazıtlarından  itibaren  tarih  yazıcılığının  bu  türü  kültür  hayatımızda  yerini 

almıştır. İslam dünyasında da biyografi yazarlığı köklü bir geleneğe  sahipti. 

Türklerin  İslamiyet’e  girmesi  ile  İslam  Tarih  yazıcılığının  bir  kolu  olan 

Biyografi  yazıcılığı  Osmanlı’da  da  etkisini  göstermiştir.  Hazırladığımız  bu 

bibliyografyada  Terekeme-Karapapah  Türkleri  ile  alakalı  Tezleri,  Kitapları 

ve Makaleleri, Sempozyum Kitapları, Dergi Özel Sayıları, Ansiklopedilerde 

bulunan  Terekeme-Karapapah  Türkleri  ile  alakalı  eserleri  birlikte  vermeye 

çalıştık. 

Anahtar  Kelimeler:Türk  Tarihi,  Kaynak,  Türk  Kültürü,  Terekeme-

Karapapah Türkleri  

TEREKEME-KARAPAPAH TURKS BIBLIOGRAPHY 

 

Abstract 

Biography work in  every  period  of the  science  of history has  been  one 

of the  popularmajor  oilfields. Both past  and  present, biography writing under 

different names in all societies in the East the West need to endure. This type 

of  Historiography from the  Orhon Turks took  its  place  in cultural life. Had a 

long  tradition  of writing a biography  of the  Islamic  world.  Turks  into  Islam 

and  the  Islamic Historiography in  the  Ottoman  Empirewhich  is  an  arm 

studies  showed  the  effect  of spelling Biography.Investigation  of a  good 

way of history, to clarify many issues, remains timely today in a better way to 

explain  the  issues,  but  it is  possible  to reach  a source of  history. 

Bibliography related 

to 


the Turks that 

we 


prepare Terekemes-

Karapapah theses, 

boks 

and 


manuscripts, 

Symposium Books, 

Magazine special  issues,  relevant  to  the  works  of  encyclopedias with the 

Turks gave the Terekemes-Karapapah. Keywords:Turkish  History,  Research,  Turkish  literature,  Terekemes-

Karapapah  

Giriş 

Her  millet;  dil,  kültür,  tarih  mirasıyla  dünyada  var  olur.Her  toplumun  kendi  özel 

davranışlarının  ve  yaratıcılığının  eseri  olduğu  için  millî  bir  kişilik  yapısına  sahiptir.  Türkler, 

tarih  içerisinde  çok  geniş  bir  coğrafyaya  yayılmış  ve  göç  ettikleri  bölgede  güçlü  devletler 

kurmuşlar  ve  Türk  kültürü  Altay  Dağları,  Tanrı  Dağları,  Aral  Gölü,  Baykal  Gölü  ve  Batı 

                                                           

 Yüksek Lisans Öğrencisi; Gazi Üniversitesi, Tarih Bölümü, muhammetkemaloglu@gmail.com

        

112    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

Türkistan’daki  Anav  ve  Namazgâh  coğrafyalarında  olgunlaşmış,  oradan  batıya  akmış,  gittiği 

yerleri  etkilemiştir.  Orta  Asya’dan  Anadolu’ya  kitleler  hâlinde  gelmeye  başlayan  Oğuz  ve 

Türkmen boyları, Anadolu’nun bugünkü kültürel yapısını oluşturmuştur. Anadolu’da var olan 

Türk kitlelerinin üzerine, özellikle, XI. yüzyıldan itibaren gelen yoğun Türk nüfusu, kendilerine 

özgü inanışlarını, törelerini, geleneklerini, sanatlarını da beraberlerinde getirdiler ve kesintisiz 

Türk  hâkimiyetleri  sayesinde  bu  değerlerini  yeni  vatanlarında  kalıcı  kıldılar.  Anadolu  geçmiş 

zaman  içinde,  çeşitli  topluluklara  yurt  olmuştur.  Bizlere  düşen  geçmişten  gelen,  günümüzde 

yavaş yavaş etkisini kaybeden ve gelecekte yok olacağını endişesi taşıdığımız maddi ve manevi 

değerlerimizi  korumak,  yazılı  hâle  getirmektir.  Yıllardan  beri  halk  kültürü  konusunda 

ülkemizde  kişi,  kurum,  kuruluş  ve  üniversitelerin  ilgili  bölümlerince  çok  değerli  derleme  ve 

araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar kültürümüzün tanıtımı noktasında yeterli değildir. 

Bu  çalışmaların  istenilen  seviyeye  ulaşması  için  başta  devletin  ilgili  kurum  ve  kuruluşları, 

dernekler,  sivil  toplum  örgütleri,  gençlik  kulüpleri,  sendikalar  ve  özel  yayın  organları  ve 

medyaya  büyük  bir  görev  düşmektedir.  Hazırlanan  eserler,  belgeseller,  düzenlenen 

konferanslar,  sempozyum  vb.  ulusal  ve  uluslararası  düzlemde  sergilenmelidir.  Geleceğin 

yeniden  kurulması  ve  geçmişinden  kopmaması  da  buna  bağlıdır.  Çalışmamız  Terekeme-

Karapapah Türkleriyle ilgilidir. TEREKEME-KARAPAPAH TÜRKLERİ KAYNAK TOPLUSU  

ADIGÖZELLİ, İ. (2000). Başkeçid. Bakı. 

ADIGÖZELLİ, İ. (2000). Elim-Obam. Bakı: Sadahlı. 

AKALIN,  L.  S.  (1990).  Türk  Dilek  Sözlerinden  Alkışlar  ve  Kargışlar.  Ankara:  Kültür  ve 

Turizm Bakanlığı Yayınları. 

ALYILMAZ, S. (2003). Borçalılı Bilim Adamı, Eğitimci, Şair Valeh Hacılar. Ankara. 

ALYILMAZ,  S.  (2004).  Borçalı  Mifik  Tefekküründen  Poetik  Gerçekliğe.  Tiflis:  Gürc.  Yaz. 

Birl. Azeri Bölm. Yay. 

ANDREWS, P. A. (1992). Türkiye’de Etnik Gruplar. (çev. Mustafa Küpüşoğlu). İstanbul. 

ASLAN, E. (1995). Çıldırlı Aşık Şenlik, Hayatı, Şiirleri ve Hikayeleri. Ankara. 

ASLAN, K. (1994). Ahıska Türkleri. Ankara. 

AVSAR, Z.-Tunçalp, Z. Sürgünde 50 nci Yıl Ahıska Türkleri. Ankara: TBMM Kültür. 

AYDOĞ, O. (1998). Karapapaklar. Seminerler Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Tarih Eğitim Bölümü, Malatya. 

AZERBAYCAN  FOLKLOR  ANANELERİ  (GÜRCİSTANDAKİ  TÜRK  DİLİ  FOLKLOR 

ÖRNEKLERİ Esasında).(1992). Tiflis. 

AZERBAYCAN FOLKLORU ANTOLOJİSİ, BORÇALI FOLKLORU.(1996). Bakı.       

113    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

AZERBAYCAN HALK DESTANLARI EFSANE ESATIR VE NAĞIL DEYİMLERİ. (1999), 

Bakü. 

BERKOK, İ. (1958). Tarihte Kafkasya. İstanbul. BİNBAŞI NAZMİ. (1334). Kafkasya ve Türkistan. İstanbul. 

BLANDY,  C.  (1998).  The  Meskhetians:Turks  or  Georgians?:A  People  Without  a  Homeland, 

Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy, Sandhurst. 

BMMYK. (1999a). Azerbaycan Mülteciler ve Sığınmacılar Üzerine Arkaplan Kağıt, Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. 

BOUGAİ, N. (1996). The Deportation of Peoples in the Soviet Union. New York: New Science 

Publishers. 

BROSSET,  F.  Andreasyan,  H.  D.  (2003).  Gürcistan  Tarihi  (Eski  Çağlardan  1232  Yılına Kadar). Yayına Hazırlayan: Erdoğan Merçil, Ankara. 

BUGAİ N. (1994). Turki iz Meskhetii:Dolgii put’ k reabilitatsii [Turks from Meskhetia:A long road to rehabilitation], 1944-1994. Moscow: Dom Rossiya. 

BUNYADOV,  M.Z.  Yusufov,  Y.B.  (1994).  Azerbaycan  Tarihi,  Cilt:1.  Bakü:  Azerbaycan 

Devlet Neşriyyatı. 

CAFEROĞLU, A. (1944). Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar. 

CAFEROĞLU, A. (1995). Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, TDK, 62, Ankara. 

CORNELL, SVANTE E. (2001). Küçük Milletler ve Büyük Güçler:Kafkasya'da Ethnopolitical Çatışma Çalışması. Routledge. 

CORWİN, J. (2001, May 11). Endnote:Cossacks Conduct New Pogroms.Newsline. 

COŞKUN, U. (2009).Ahıska/Meskhetıan Turks In Tucson:An Examınatıon Of Ethnıc Identıty

Master  Of  Arts,  Wıth  A  Major  In  Anthropology,  In  The  Graduate  College,  The 

Unıversıty Of Arızona, California. 

COŞKUN,  U.  (2009).  Tucson  Ahıska/Ahıska  Türkleri:  Etnik  Kimlik  İncelenmesi.  Arizona 

Üniversitesi. 

ÇETİNKAYA, N. (1996). Iğdır Tarihi (Tarih, Yer Adları, ve Bazı Oymaklar Üzerine). İstanbul. 

ÇETİNKAYA, N. (2005). Kızılbaş Türkler. İstanbul. 

ÇILDIR AŞIK SEMPOZYUMU (2000). Ankara. 

ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK DİVANI. (2006). Hazırlayanlar: A.Berat Alptekin, M. Nizameddin 

Coşkun, Ankara. 

ÇOBANLI,  M.  (1996).  Ağır  Elli  Borçalı  Dedem  Gorgud  Keçen  Yerdi  Bu  Yerler,  Erzurum, 

Yayma  Hazırlayan:  Dr.  Cengiz  Alyılmaz.  Ehmedov,  H.M.  XIX.Esr  Azerbaycan Mektebi, Bakı, 1985. 

DAVİD MARSHALL LANG. (1997). Gürcüler. İstanbul. 
      

114    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

DAYI, S. E. (1998), Elviye-i Selâse’de (Kars, Ardahan, Batum) Milli Teşkilatlanma, Erzurum. 

DERVİSHEVA,  F.  (2006).Ahıska  Türkleri  (Sözlü  Kültür  Bağlamında),  Yüksek  Lisans  Tezi, 

Ankara. 


DÜNDAR, S.-ÇETİNKAYA, H. (2004). Terekemeler (Karapapak Türkleri), (El Kitabı). 

EFENDİYEV, P. (1981). Azerbaycan Şifahi Halq Edebiyatı, Bakü, Maarif Neşriyatı. 

ELBAQİDZE, M. (2005). “Gürcistan Çok Kültürlülük? Talep Edilmemiş Varlık veya Devlete 

Tehdit”, Czyzewski, Krzystof Yılında; Kulas, Joanna; Golubiewski, Mikolaj (ed.), Diyalog A Handbook: Güven ve Kimlik. 

ELİTOK,  N.  (2006).  Muş  İlinden  Derlenen  Mâniler  Üzerine  Bir  İnceleme.  Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

ENVERLİ, N. (1999). Borçalı’da Yurd Yeri-İmirhesen. Bakı. 

ERCİLASUN, A. B. (1983). Kars İli Ağızları. Ankara. 

ERCİLASUN, A. B. (1997). Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. Ankara. 

ERDOĞAN, F. (1954). Türk Ellerinde Hatıralarım. İstanbul. 

ERGİN,  M.  (1981).  Azerî  Türkçesi.  İstanbul:  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi 

Yayınları.

 

ERGİN, M. (1992). Orhun Âbideleri. İstanbul. ERGİN, M. (1999).Türk Dil Bilgisi. İstanbul. 

ERGUN, M. (1997). Karakalpak Aşık Tarzı Şiir Geleneği Üzerine Araştırmalar. Milli Folklor

Güz, S. 35, s. 10-16. 

ERKAN, A. O. (1999). Tarih Boyunca Kafkasya. İstanbul. 

ERKAN,  S.  (1996).  Kırım  ve  Kafkasya  Göçleri  (1878-1908).  Karadeniz  Teknik  Üniversitesi, 

Kafkasya  ve  Orta  Asya  Ülkeleri  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi,  Yayın 

No:1996/1, Trabzon. 

ESKİ GÜRCİSTAN(1907).C.II, Böl.IV.Tiflis. 

FANİNA, W. H. (1997). Kafkasya Üzerine. Kafkasya Yazıları. (çev. Ali Çurey). İstanbul. 

GACHECHİLADZE, R. (1995). The New Georgia:Space, Society, Politics. London. 

GARACALI, İ. (2000). Bir Dön Geri, Yurduna Bah. Bakı. 

GARAYAZI  MEKTEBİNİN  80  İLLİYİ  MINASEBETİLE.(2001).  Hazırlayan:  Firdovsi 

İsgenderov. Bakı. 

GOCAYEVA,  MEMMEDOVA,  G.  (2002).  Gürcistan  Azerbaycanlılarının  Tehsili  Tarihi. 

Tiflis. 


GÖKBEL, A. (2000). Kıpçak Türkleri. İstanbul. 

GÖKÇE, C. (1979). Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti. İstanbul. 
      

115    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

GÖKDEMİR,  A.  E.  (1998).  Cenûb-i  Garbi  Kafkas  Hükümeti.  Atatürk  Araştırma  Merkezi, 

Ankara. 

GÖMEÇ, S. (1999). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi. Ankara. 

GÖMEÇ, S. (2006). Türk Kültürünün Ana Hatları. Ankara: Akçağ Yayınları. 

GRİGORİANTZ, A. (2000). Kafkasya Halkları. İstanbul: Sabah Yayınları. 

GUMİLEV, L. (1967). Drevniye Turki. Nauka, Moskva 

GÜLENSOY, T. (1995). Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Ankara. 

GÜLER, A.-AKGÜL, S-ŞİMŞEK, A. (2001). Türklük Bilgisi. Ankara. 

HABİÇOĞLU, B. (1993). Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler. İstanbul. 

HACILAR, V. (1996). Azerbaycan Folkloru Antologiyası. C.II. Bakü: Azerneşr Yay. 

HACILAR, V. (2001). Borçalı Mehralı Bey Tarihi Hekiketlerde. Tiflis. 

HARP  AKADEMİSİ.  (1995).Kafkasya’nın  ve  Azerbaycan’ın  Dünü  Bugünü  Yarını.  İstanbul: 

Harp Akademisi Yayınları 

HİZAL, A. H. (1961). Kuzey Kafkasya Hürriyet ve İstiklal Davası. Ankara: Orkun Yayınları. 

İSABALI KIZI (MEMMEDOVA) T. (1999). Borçalı Âşık Muhiti. Bakû. 

JOHANSON,  L.  (2002).  Türk  Dili  Haritası  Üzerinde  Keşifler.  (çev.  Nurettin  Demir-Emine 

Yılmaz). Ankara: Grafiker Yayınları. 

KAFLI, K. (1942). Şimali Kafkasya. İstanbul: Vakit Matbaası. 

KALAFAT, Y. (1999). Kırım Kuzey Kafkasya. Ankara: ASAM Yay. 

KALAFAT,  Y.  (2006).  Balkanlardan  Uluğ  Türkistan’a  Türk  Halk  İnançları  II,  Kaşkayiler-

Terekemeler-Elsevenler-Karakoyunlular-Kiresunlular-Avşarlar-İsmaili 

Hazaralar-Kengerliler-Caferiler-Karamanlılar-Nigariler-Ayrımlılar-Kekailer-

Şebekler-Navıllar-Sarulular. Ankara. 

KALAFAT, Y. (2006). Türk Halklarında Kurt Ağzı Bağlama İnancı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, s. 273-280. 

KALAFAT,  Y.  (2007).  Türk  Kültürlü  Halklarda  Halk  İnançları  I,  Türk  Halk  İrfanında  Kurt

Ankara: Lalezar Kitabevi. 

KAMALOĞLU, M. (2006). Garapapaglar Lehçesinin Sözlüğü. Bakı: Nurlan Yay. 

KARAKHİ,  M.  (1987).  Kafkas  Mücahidi  İmam  Şamilin  Gazavatı,  (çev.  T.  Cemal  Kutlu). 

İstanbul. 

KAŞIKÇI,  N.  ve  YILMAZ,  H.  (1999).  Aras’tan  Volga’ya  Kafkaslar-Ülkeler-İz  Bırakanlar. 

TÜRKAR, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu, Ankara. 

KAYA, D. (1994). Sivas’ta Aşıklık Geleneği ve Aşık Ruhsatî. Sivas: C. Ü. Yay. 

KAYA, E. (1968). Van Bedduaları. TFA, XI (231), 10, s. 5093-5096. XI (232). 

KAZIMOV, İ. (1999). Ahıska Türklerinin Dili. Bakı       

116    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

KHAZANOV, A. (1995). People with Nowhere to Go:The Plight of the Meskhetian Turks,  In 

Khazanov,  A,  After  the  USSR:Ethnicity,  Nationalism  and  Politics  in  the 

Commonwealth  of  Independent  States.Madison  and  London  The  University  of 

Wisconsin Press. 

KHODARKOVSKY, M. (2002). Russia's Steppe Frontier:The Making of a Colonial Eempire, 1500-1800, Bloomington: Indiana University Press. 

KIRZIOĞLU, F. (1953).Kars Tarihi I. Cilt. İstanbul. 

KIRZIOĞLU, F. (1972). Karapapaklar-Borçalı-Kazak Uruğunun Kür-Araz Boylarındaki 1800 

Yılına Bir Bakış. Erzurum. 

KIRZIOĞLU, F. (1992). Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar. Ankara. 

KIRZIOĞLU, F. (1993). Osmanlılar’ın Kafkasya Ellerini Fethi (1451-1590). Ankara. 

KIRZIOĞLU,  F.  (1995).  Khazarlar’ın  Borçalı  ve  Kazak  Boylarından  Oluşan  Karapapah’lar da Çağımızın da İnsan Heykeli Kabirtaş Yapma Geleneği. Ankara. 

KOBOTARAN,  N.  (2008).  Tebriz  Âşıklık  Geleneği  ve  Âşık  Edebiyatı  I.Cilt.  Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

KOLESOV,  V.  KOCHERGİN,  A.  ve  LEİBOVSKY,  A.  (2003).  Monitoring  Interethnic 

Discourse  Cultivated  in  the  Krasnodar  Krai  (in  Russian).Krasnodar,  Center  for 

Pontic and Caucasian Studies

KORİOUCHKİNA,  E  &  SWERDLOW,  S.  (2007).The  Third  Migration:Meskhetian  Turks' Resettlement  and  Integration  in  the  United  States,  In  Trier  and  Khanzhin  (Eds), 

The  Meskhetian  Turks  at  a  crossroads:Integration,  repatriation  or  resettlement? 

(378- 32). Münster:Lit. 

KREİNDLER,  I.  (1986).  The  Soviet  Deported  Nationalities:  A  Summary  and  An  Update

Human Rights Centre  

KURAT,  A,  N.  (1966).  IV-XVIII.  Yüzyıllarda  Karadeniz  Kuzeyindeki  Türk  Kavimleri  ve Devletleri. Ankara. 

KURBANOV,  R.  O.-KURBANOV,  E.  R.  (1995).  Din  ve  Siyaset  Kafkasya'da,  Bourdeaux'da, 

Michael (ed), Din ve Siyaset Rusya ve Avrasya Yeni Devletleri, ME Sharpe. 

KÜTÜKOĞLU, B. (1993).Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri. İstanbul. 

LEVİ-S. K. (1970). Sıroye i Varennoye, İz Kniqi ″Mifoloqiçnoye″, -İssledovaniya po Semiotike 

İskusstva. Moskva-Leningrad. 

LEWİS, E.G. (1972). Multilingualism in the Soviet Union, Aspects of language Policy And İts İmplementation, The Hague:Mouton. 

LOMSADZE [LOMSAªE], SH. (1975).Samtskhe-Javakheti. Tbilisi, Mecniereba. 

LOMSADZE [LOMSAªE], SH. (1995). Meskhebi. Tbilisi        

117    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

MACDONALD,  D.  B.  (2003).  Balkan  Holocausts?:Serbian  and  Croatian  Victim  Centered Propaganda and the War in Yugoslavia. Manchester: Manchester University Press  

MELİKİŞVİLİ, G. A.(1959). İstorii Drevney Gruzii. Tiflis. 

MEMMEDLİ, H. M. (2002). Görım Fahralının Biri Olsun Beş. Bakı. 

MEMMEDLİ, M. (2001). Borçalı Mahalı ve Gaçağan Kendi. Bakı. 

MEMMEDLİ,  Ş.  (1991).  Paralanmış  Borçalı  veya  1918  yılı  Ermenistan-Gürcistan 

Muharebesinin Acı Neticesi. Bakı: Azerneşr Yay. 

MEMMEDLİ, Ş. (1996). Alın Yazımız-Gürcistan Türkleri: Tarih, Kültür. Tiflis: Samşoblo Yay. 

MEMMEDLİ, Ş. (2000). Borçalı Edebi Muhiti. Bakı: Ėlm Yay. 

MEMMEDLİ,  Ş.  (2003).  Azerbaycan  Edebiyatının  Borçalı  Kolu,  Monografi.  Tiflis:  Kalori 

Yayınları. 

MEMMEDLİ, Ş. (2004). Borçalı-Ahıska-Kars Ortak Edebi Ariyalı. Tiflis. 

MEMMEDLİ, Ş. (2006). Gürcistan Azerbaycanlıları, Gürcistan'da Azer Türkleri Meskunlaşan 

İnzibati-Arazi Vahitleri. Statiktik-Ansiklopedik Bilgi Kitabı, Tiflis. 

MEMMEDOV,  A.  (1966).  Şah  İsmail  Hataî-Eserleri.  Bakü:  Azerbaycan  İlimler  Akademisi 

Neş. 

MEMMEDOV, N. (1993). Azerbaycan’da Yer Adları. Bakü. MERÇİL, E. (2003).Gürcistan Tarihi-Eski Çağlardan 1212’ye Kadar-. Ankara. 

METCUNATUKA, İ. (1330). Kafkas Tarihi. İstanbul: Hürriyet Matbaası. 

MİKHAİLOV  [MİXAİLOV],  M.  (1994).  Osobennosti  Etnicheskogo  Samosoznanija  Grekov 

Gruzii.Ms.Tbilisi:Georgian  Academy  of  Sciences,  Research  Centre  for  Relations 

Between Nations. 

MİLLER,  P.&  Rose,  N.  (2008).Governing  the  Present:Administering  Economic,  Social  and Personal Life, Cambridge, UK; Malden, MA:Polity  

MİNAHAN, J. (2002). Vatansız Halklar Ansiklopedisi: LR, Greenwood Publishing Group. 

MOTYL, A. (1987). Will the Non-Russians Rebel?:State, Ethnicity, And Stability in the USSR 

.Ithaca, N.Y.:Cornell University Press  

MYHİLL, J. (2004).Language in Jewish Society:Towards a New Understanding

NAMITOK, A. (2003).Çerkeslerin Kökeni I. (çev. Aysel Çeviker). Ankara: KAF-DAV Yay. 

NEKRİCH, A. (1978).The Punished Peoples:The Deportation and Fate of Soviet Minorities at the End of the Second World War, New York: W.W.Norton. 

ODER, K. (1982). Azerbaycan. İstanbul: Boğaziçi Yayınları. 

ORBELİANİ, P. (1981). Kartli Olayları, ორბელიანი პაპუნა.ამბავნი ქართლისანი- Tiflis: 

Metsniereba Yay. 
      

118    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

OSİPOV,  A-SWERDLOW,  S.  (2007).  Social  Dynamics  and  Leadership  in  Meskhetian  Turk Communities.  In  Trier  &  Khanzhin,  Meskhetian  Turks  At  A  Crossroads: 

Integration,  Repatriation  Or  Resettlement?,  Cambridge;  New  York:Cambridge 

University Press  

ÖMERLİ, V. (2001). Garayazı. Bakı. 

ÖREN, Mehmet M. (1998). İran Türkleri Hürriyet Hareketleri. Ankara. 

ÖRNEK, S. V. (2000). Türk Halkbilimi. Ankara. 

ÖZBAY, Ö. (1995). Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya. Ankara. 

ÖZDER, M. A. (1971). Tarihte Çıldır Atabeğleri ve Torunları. Erzurum. 

ÖZGÜR, Y. (1997). Türkiye ve Türk Dünyası. İstanbul: Harp Akademileri Basımevi. 

ÖZKAN, N. (2003). Türk Dilinin Yurtları. Ankara. 

ÖZSOY, İ. (1997). Dağıstan’ın Sosyoekonomik Tarihi. İzmir. 

PEPİNOV,  F.  (2008).  The  Role of Political  Caricature  in  the  ultural  Development ofthe 

Meskhetian  (Ahiska)  Turks″,  in Kellner-Heinkele,  Barbara;Gierlichs  Joachim; 

Heuer, Brigitte (ed.), İslam Sanatı ve Mimarisi Avrupa Çevre:Kırım, Kafkasya ve 

Volga-Ural Bölgesi, Otto Harrassowitz Verlag. 

PETER, A. A. (1992). Türkiye'de Etnik Gruplar. (çev. Mustafa Küpüşoğlu). İstanbul. 

PİPES, R. (1974). The Formation of the Soviet Union. New York: Atheneum  

PİRMEMMEDOV, S. (2002). Tbilisi Azerbaycan Mektebinin 100 İlliyi Mınasebetile. Tiflis. 

POHL,  J.  O.  (2004).  Shallow  Roots:The  Exile  Experiences  of  the  Russian-Germans,  Crimean 

Tatars  and  Meskhetian  Turks  in  Comparative  Perspective,  PhD  Dissertation. 

School of Oriental and African Studies, University of London. 

POLİAN, P. (2004). Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in 

the Ussr. Budapest, Hungary: Central European University Press. 

POLİAN,  P.  (2004).  Onların  İradesi  Karşı:  SSCB'de  Zorunlu  Göçler  Tarih  ve  Coğrafya. 

Central European University Press. 

PORTES, A. (1996). The New Second Generation, New York: Russell Sage Foundation. 

PRENTİSS, C. R. (2003). Religion and the Creation of Race and Ethnicity: An Introduction. 

London: New York University Press  

PUTKARADZE [PUT’K’ARAªE], T. (2005). Meskhetidan Deportirebulta Tvitaghkma Ianetshi 

Chasaxlebul Pirta Gamokitkhvis Shedegebis Mikhedvit. Artanuji  

RAFATOV, İ. (1996). Meshetiya i Meshi. İlim, Bişkek  

RAY,  K.  (2004).  Displaced  Populations:  A  Challenge  to  International  Planning,  Phd: 

Colombia University. 
      

119    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

RYAZANTSEV, S. V. (2000), Ethnic migration and condition of the Meskhetian Turks at the South  of  Russia,  Stavropol,  Russia:  United  Nations  High  Commissioner  for 

Refugees and Danish Refugee Council. 

SARAÇLI-MEMMEDLİ E. (1992). Borçalı Edebi Muhiti. “Edebiyat ve İnce Senet” Gazetesi, 

Bakû, sayı 7. 

SARVAN, M. (1998). Ulu Borçalı. Bakı. 

SARVAN, M. (2001). Borçalı Alimleri. Bakı. 

SAYDAM,  A.  (1993).  Kafkasya’da  Bağımsızlık  Mücadeleleri  ve  Türkiye,  KTÜ,  Kafkasya  ve 

Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon. 

SEYİDOV, M. (1989). Azerbaycan Halkının Soykökünü Düşünürken. Bakü. 

SHEEHY,  A.&  Nahajlo,  B.  (1971-1980).  The  Crimean  Tatars,  Volga  Germans,  and 

Meskhetians:Soviet  Treatment  Of  Some  National  Minorities  (Minority  Rights 

Report No.6). London:Minority Rights Group. 

SLACKMAN,  M.  (2000,  June  19).  The  Shadow  People:Soviet  Turks  Scratch  Out  Bitter 

Existence in Land That Denies Them All Rights, The Seattle Times, p.A3. 

SUMBADZE,  N.  (2007).  Back  Home  Again:the  Repatriation  and  Integration  ofMeskhetian Muslims  in  Georgia,  In  Trier  and  Khanzhin  (Eds),  The  Meskhetian  Turks  at  a 

crossroads:Integration, repatriation or resettlement? (288-333).Münster:Lit. 

SUNY, R. (1994). The Making Of The Georgian Nation. Bloomington: Indiana University. 

SÜMER, F. (1992). Safevi Devletinin Kuruluşu, Ankara. 

SWERDLOW,  S.&  Koriouchkina,  E.  (in  press),  Meskhetian  Turks  in  the  United  States.In 

T.Trier  (Ed.),  Between  İntegration  and  Resettlement:Meskhetian  Turks  And  The 

Search For Durable Solutions, Flensburg, Germany: European Centre for Minority 

Issues. 


ŞAĞULAŞVİLİ,  G.  (1987).  Eski  Tiflis'in  Şiiri  Tarihinden,  Tiflis:Metsniereba  (Bilim) 

Yayınları. 

TAŞDEMİR,  T.  (2005).  Türkiye’nin  Kafkasya  Politikasında  Ahıska  ve  Sürgün  Halk 

Ahıskalılar, İstanbul. 

TAVKUL, U. (1993). Kafkasya Dağlarında Hayat ve Kültür. İstanbul. 

TAVKUL, U. (2002). Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya. İstanbul. 

TAVKUL,  U.  (2002).  Kafkasya  ve  Çevresindeki  Türk  Toplulukları.  İstanbul:  Yeni  Türkiye 

Yay. 


TERİM, Ş. (1976). Kafkas Tarihinde Abhazlar ve Çerkezlik Mefhumu, İstanbul. 

TİŞKOV,  V.A.-Fillipova,  E.  İ.  (2000).  Eski  Sovyet  Ülkelerinde  Etnik  İlişkiler  ve  Sorunlar

Ankara: ASAM Yayınları.       

120    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

TOMLİNSON,  K.  G.  (2002).  Coping  as  kin:Responses  to  Suffering  Amongst  Displaced Meskhetian  Turks  in  post-Soviet  Krasnodar,  Russian  Federation,  Unpublished 

doctoral dissertation. University College London, London. 

TOMLİNSON,  K.G.  (2005).  “Bugün  ve  Yarın  yaşamak  Dün:Güney  Rusya'daki  Ahıska 

Türkleri”  Crossley,  James  G.;  Karner,  Hıristiyan  (ed.),  Yazma  Tarih,  Din  İnşaat, 

Ashgate Publishing. 

TRİER,  T.  (ed.) (in  press),  (2006).  Between  Integration  and  Resettlement: Meskhetian Turks 

and  the  Search  for  Durable  Solutions,  Flensburg,  Germany:European  Centre  for 

Minority Issues

TRİER,  T.&  PENTİKÄİNEN,  O.  (2004).  Between  Integration  and  Resettlement:The Meskhetian Turks. European Center For Minority Issues  

TRİER,  T.  &  KHANZHİN,  A.  (2007).  The  Meskhetian  Turks  at  a  crossroads:  Integration

Repatriation Or Resettlement? Münster: Lit. 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ, TDK, http://tdkterim.gov.tr/ttas 

VACHNADZE [VAČNADZE], N. (2004). Kniga Naziry Deportirovannoj Meskhetincy. Tbilisi  

VAKHUSHTİ [VAXUŠT'İ]. (1941). Aghts’era Sameposa Sakartvelosa. Tbilisi. 

VALEHOĞLU, F. (2005). Karapapaklar ve Onların XIX. Asır Harp Tarihi. Bakı. 

WATSON,  J.C.E.  (2002).The  Phonology  and  Morphology  of  Arabic.  Published  by  Oxford 

University Press  

WİXMAN, R. (1984). SSCB Halk:Bir Etnografik El Kitabı. ME Sharpe. 

WİXMAN, R. (1984). The Peoples of the Soviet Union:An Ethnographic Handbook. London: 

Macmillan Press. 

YEGANE, İ. (1990). Karapapahların Tarih ve Kültürüne Bir Bakış. Nogadey. 

YENİARAS,  O.  (199 ).  Karapapak  ve  Terekemelerin  Siyasî  ve  Kültürel  Tarihine  Giriş

İstanbul. 

YUNUSOV, A. (2000). Meskhetian Turks:Twice Deported People, Baku:Institute of Peace and 

Democracy. 

YUNUSOV,  A.  (1999).  Meskhetinskie  Turki:Dvazhdy  Deportirovannyi  Narod  [Meskhetian 

Turks:Deported twice]. Baku, Azerbaijan: Zaman. 

ZEHTABΠM. T. (Kirisçi). (1999). İran Türklerinin Eski Tarihi. Tebriz. 

ZEYREK, Y. (1999). Gürcistan Acaristan ve Türkiye. Trabzon. 

ZEYREK, Y. (2001). Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri. Ankara.  

 


      

121    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

MAKALELER 

“ABHAZLAR MADDESİ”.(1985). Yeni Türkiye Ansiklopedisi, Ötüken Yay. İstanbul. 

“ABHAZLAR”. (1981). İnönü Ansiklopedisi, Cilt:I.1981, s. 75. 

“AHISKA MADDESİ”.(1988). İslam Ansiklopedisi, Cilt 1,TDV, İstanbul, s.56. 

″КАВКАЗЪ″  (Kavkaz/Kafkas):  Toplumsal-Siyasal,  Edebi  Gazete.  (1851).  Tiflis,  Sayı:1, 

Gürcistan Parlâmentosu İlya Çavçavadze Milli Kütüphanesinin Arşivi, kod 67/09. 

AĞOĞLU,  E.  (2002).  “Azerbaycan'ın  Etnik  ve  Demografik  Yapısı”,  Türkler,  Cilt:19,  Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara, s.217-225. 

AKTEMUR,  A.  M.  (2007).  “Çıldır-Yıldırımtepe  (Rabat)  Köyü’ndeki  İnsan  Heykeli  Formlu 

Mezar Taşları”, Serhat Kültür, Yıl:5, Ocak-Şubat 2007, İstanbul, s.15. 

AKTI  KAVKAZSKOY  ARKHEOGRAFİÇESKOY  KOMİSSİİ,  III.  Cilt,  Tiflis,  s.598-599 

(Kafkasya Arkeografya Heyetince Toplanmış Belgeler.Sonraki Dipnotlarda Kısaca 

AKAK);AKAK, c.B, s.604, 610, 615, 618, 479, 778-779, 734, 781, 829 

ALIŞIK,  G.S.  (2005).Görkemli  Âlim  Muharrem  Ergin  Beğ  (1923  Gögye-6  Ocak  1995 

İstanbul),  Prof.  Dr.  Muharrem  Ergin’e.  Modern  Türklük  Araştırmaları  Dergisi

Cilt:2, Sayı: , Aralık, s.10-25. 

ALYILMAZ, C. (1997). Borçalılı Şair Vilayet Rüstemzade. Kardaş Edebiyatlar Dergisi, S. 41, 

İzmir, 8-11. 

ALYILMAZ,  C.  (2009).  “Valeh  Hacılar’ın  Türklük  Bilimine  Katkıları  Ve  Yeni  Kitabı:Heste 

Hasan”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt:6, Sayı:23, Güz, s.117-129. 

ALYILMAZ,  S.  (2000).  Doğu Anadolu  Ağızlarında  İsim  Yapım  Ekleri.  Atatürk  Üniversitesi, 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:1 , s.13, 19. 

ALYILMAZ,  S.  (2002).  Borçalı  (Gürcistan)  Karapapakları’nın  (Terekemeleri’nin)  Tarihine 

Dair,. Yeni Türkiye, S.43, Ankara, 288-291. 

ALYILMAZ,  S.  (2010).  Gürcistan  Türklerinin  Yeniden  Yükselen  Sesi:″Varlık″  Gazetesi. Karadeniz Araştırmaları, Sayı 25: 115-124. 

ARSLAN,  A.  (1997).  “I.  Dünya  Savaşı'nda  ve  Milli  Mücadele  Döneminde  Ahıska-Ahılkelek 

(1914-1921)” Kafkas Araştırmaları, III. İstanbul, s. 93-115. 

AYDINGÜN,  A.  (1998).  A  deported  nationality:  The  Ahıska  Turks,  Perceptions:  Journal  of International 

Affairs

3(4), 


120-129.Retrieved 

May 


24, 

2006 


from, 

http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume3/Dec1998-Feb, 1999/baydar. 

AYDINGÜN, A. (2002). Ahıska (Meskhetian) Turks: Source of conflict in the Caucasus? The 

International Journal of Human Rights, 6 (2), 49-64.       

122    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

AYDINGÜN,  A.  (2002).  Creating,  Recreating,  And  Redefining  Ethnic  İdentity:Ahıska 

(Meskhetian) Turks in Soviet and post-Soviet contexts.  Central Asian Survey, 21 

(2), 185-197. 

AYDINGÜN,  A.  (2007).Resettlement  and  Belonging  among  Cultural  and  Ethnic 

Kin:Meskhetian  Turks  in  Turkey.  In  Trier  and  Khanzhin  (Eds),  The  Meskhetian 

Turks  at  a  Crossroads:Integration,  Repatriation  Or  Resettlement?  (3 0-377), 

Münster:Lit. 

BALA, M. (1967). “Karapapak”. İslam Ansiklopedisi, Cilt:6, İstanbul, s.330 

BARAN, 

B. 


Eski 

Türkçeden 

Anadolu 

Ağızlarına 

Ulaşan 

Bazı 


Kelimeler. 

tdae.ege.edu.tr/files/burhanbaran.doc 

BARTH, F. (1995). Ethnicity and The Concept of Culture, Paper presented to the Conference 

'Rethinking  Culture',  Harvard  1995,  Retrieved  at  December  2008  from 

http://www.tau.ac.il/tarbut/readers/syllabi/fbarth-ethnicity.htm  

BASKAKOV,  Nikolay  A.  (1958).  Karakalpaksko-Russky  Slovar,  (Karakalpakça-Rusça Sözlük). Moskova, s.364. 

BİLGİLİ,  A.S.  (2002).  “Azerbaycan  Türkmenleri  Tarihi”.  Türkler,  Cilt:7,  Yeni  Türkiye 

Yayınları, Ankara ,s.22-43. 

BOZKURT, H. (2007). Anadolu'nun Bağrında Unutulmuş Ahıskalılar, Yıl:3, Sayı:8, Sonbahar. 

BURKE,  J.  (ed.)  (1998).  Meskhetian  Turks:  Solutions  and  Human  Security.Forced  Migration 

Project 


(New 

York:Soros 

Foundation), 

http://www.soros.org/fmp2/html/meskintro.html,  [Accessed(Erişim  Tarihi):  2  

November 2002. 

BÜNYATOV, Z. (1993). Garapapaglar. Borçalı Jurnalı, Borçalı, s.1 -18. 

CAFEROĞLU, A. (1955). “Anadolu Ağızlarında Metathése”, TDAY Belleten, Ankara, 1988. 

CAFEROĞLU,  A.  (1958).  “Anadolu Ağızlarında  İçses  Ünsüz  Benzeşmesi”.  Türk  Dili 

Araştırmaları Yıllığı-Belleten, s.1-11. 

CAFEROĞLU, A. (1971). “Karapapaklar”. Türk Ansiklopedisi, Cilt:21, Ankara, s.309. 

CAFEROĞLU, A. (1976). “Kafkasya Türkleri”. Türk Dünyası El Kitabı, Ankara 1976, Ankara, 

s. 1121. 

CAFEROĞLU, A. (1985). “Kafkasya”. Yeni Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:5, İstanbul, s.1620. 

CAFEROĞLU, A.-Yücel, T. (1976).”İran’da Türkler”. TDEK, Ankara. 

CHERVONNAYA, S. (1998). The Problem of the Repatriation of the Meskhet-Turks, Appendix to  the  Fact-Finding  Mission  of  the  FUEN  (Federal  Union  of  European 

Nationalities) delegation to Georgia, November 1998 Original version by Svetlana 


      

123    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

Chervonnaya;  edited  by  the  FUEN-  Sectretariat,  http://www.arts.uwaterloo.ca 

/MINELRES/min/meskh/FUEN_Meskh.html 

CHERVONNAYA,  S.  (1998-November).  The  problem  of  the  repatriation  of  the  Meskhet-

Turks  [Appendix  to  the  fact-finding  mission  of  the  Federal  Union  of  European 

Nationalities 

delegation 

to 


Georgia].Retrieved 

May 


19, 

2006, 


from 

http://www.arts.uwaterloo.ca/MINELRES/min/meskh/FUEN_Meskh.htm 

CHRÍOST,  D.  M.  G.  (2005).  Language  Planning  in  Northern  Ireland;  in:  Kaplan,  Robert  B. 

(Editor),  Language  Planning  and  Policy  in  Europe,  Volume  2:The  Czech 

Republic,  the  European  Union  and  Northern  Ireland.Clevedon,  GBR:  (pp.257-

308), Multilingual Matters Limited Craith, N.M.2003.Culture and Identity Politics 

in  Northern  Ireland.Gordonsville,  VA,  USA:Palgrave  Macmillan  Dubois  de 

M.1859, Voyage actour du Caucase I, II, Paris. 

CİHAN, A. (2008). Kırgızistan’da Ahıska Türkleri Üzerine Gözlemler.  Bizim Ahıska Dergisi, 

Yıl: , Sayı:11-12, Sonbahar. 

DURSUN,  G.  (1998).  “Afganistan’ın  Etnik  Kimliği”,  Avrasya  Dosyası,  Vol:  IV,  I,  ss.3-4, 

Sonbahar-Kış, s. 53. 

EDİLASHVİLİ,  N.  (2007).  Meskhetians:  Social  Challenges,  Prospects  and  Opportunities 

During and After the Repatriation, The 2007 International Conferance.the Center 

for  Studies  on  New  Religions.Retrieved  September,  20,  2008  from, http://www.cesnur.org/2007/bord_edilashvili.htm  

EFENDİOĞLU, S. (2006). Cümle Menşeli Edatlar, Prepositions Originated From Sentence, A. Ü. TAED, 31, Erzurum, 193-207, s. 197. 

EFENDİOĞLU, S. (2009). Ağrı İli Ağızları.  Turkish Studies, International Periodical For the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 Spring, 808-

840. 


EMRAHOĞLU Arif. (1985). Borçalı Âşıkları, “Sovyet Gürcistan'ı”:İçtimaî-Siyasî, Edebi-Bediî 

Gazete, Tiflis, Sayı:60. 

QARAPAPAQLAR DERGİSİ. (2005). Sayı:2, Tiflis, ss.7, 8, 20. 

GONGUEST,  R.  (1987).  “Kayıp  Bir  Halk:Rusya  Mesketyaları”,  (çev.  Eşrer  Özbilen),  Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:50, İstanbul, s.183-188. 

GÖLPINARLI, A.”Kızılbaş”, İ. A, Cilt 6, s.789. 

GÜL, R. (2008). Dede Korkut Hikâyelerinde Söz Kalıpları, Pattern Utterances in Tales of Dede 

Korkut, D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 100-105. 

GÜNGÜL, G. (1996). “Dost Elleri Bekleyenler: Ahıska Türkleri”. Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı 

 8, Şubat, s.  8-50. 
      

124    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

GÜNŞEN,  A.  (2006).  Göster-ve  Görset-ÁΖRSET  Fiillerinin  Yapısı  Üzerine.  Sosyal  Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:20 Yıl:2006/1, s.35,  9. 

HACIYEV, F. (1998). Garapapag Soyumuz. Diyar Gezeti, No:2, Tiflis, s.2. 

HACILAR,  V.  (2009).  Karapapak  Türk  Mitolojisinin  Yapısı  Üzerine  Araştırmalar.  Bilig

Bahar/Sayı 49:83-92. 

HERKMEN,  D.  (2010).  “Eyle-”  Yardımcı  Fiili,  The  Auhılıary  Verb  “Eyle-”.  Uluslararası 

Sosyal  Araştırmalar  Dergisi,  The  Journal  of  International  Social  Research, 

Volume:3 Issue:12 Summer. 

JANİASHVİLİ [ΜANİAŠVİLİ], L. (2006). 1944 C’els Samkhret Sakartvelodan Gasakhlebulta 

Etnoist’oriuli P’roblemebi, Tbilisi, Ena da kultura Kazbeki, G.1876.Tri mesjaca v 

Tureckoj  Gruzii,  Zapiski  Zakavkaskogo  Otdela  İmperatorskogo  Russk,  Geograf, 

Obshchesta, kn.X, v.1, Tbilisi  

KALAFAT, Y. (1998). “Azerbaycan Notları”. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı:8, Kış, 

s.79-95. 

KALAFAT, Y. (1999). “Karapapak Türklerinde Halk İnançları”. Türk Kültürü, Mart, s.431. 

KALAFAT, Y. (1999). Karakalpak Türklerinde Halk İnançları. Millî Folklor, Yıl:10, Sayı: 0, 

Yaz, s.11, 12. 

KALAFAT,  Y.  (2000).  “Gürcistan  Kültüründen  Manzaralar”.  Yeni  Düşünce,  3-9  Ağustos,  S. 

2001/31, s. 26-30. 

KALAFAT, Y. (2002). “Azerbaycan Notları”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Dr. Haluk 

Karamağaralı Armağanı, Ankara. 

KALAFAT,  Y.  (2002).  Anadolu  ve  İran’da  Karşılaştırmalı  Türk  Halk  İnançları.  Azerbaycan 

Birinci Uluslararası Sempozyumu Bildirileri

KALAFAT, Y. (2006). “Borçalı Halk İnançları Kültürünün Genel Türk Halk Kültüründeki Yeri 

ve  Önemi”.  Karşılaştırmalı  Borçalı  Halk  Kültürü  Sempozyumu,  22-25  Haziran, 

Tiflis-Gürcistan. 

KALAFAT, Y. (2006). Türk Mistik Kültüründe “Er” veya Halk Kültürümüzde “Er Tiplemesi”. 

VII.Milletlerarası  Türk  Halk  Kültürü  Kongresi,  Türk  Halk  Kültüründe  Gelenek, 

Görenek  ve  İnançlar/Tradıtıons,  Customs  And  Belıefs  İn  Turkısh  Folk  Culture

9.Oturum-Session 9, 30.06.2006. 

KALKAN, M. (1998). “Ahıska Tükleri’nin Menşei ve Tarihi Gelişim Seyirleri”, Bilgi, Sayı:7, 

Güz. 


KANBOLAT,  H.  (2001).  Kafkasya’da  Cevaheti  (Gürcistan)  ile  Krasnodar  (Rusya) 

Ermenilerinin  Jeopolitiği  ve  Özerklik  Arayışları  (İngilizceden  Türkçe  Özet) Ermeni Araştırmaları, s.2. 


      

125    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

KARAMAN,  E.  (2007).  Azerbaycan  Ağızları  Üzerine  Bir  Deneme.  Journal  of  Gafgaz University, Number 20, s.98, 99. 

KARAMANLI, M. H. (1996). “Gürcistan”. DİA, C.XIV, İstanbul, s. 310. 

KARAÖRS, 

M. 


M. 

Hocam 


Prof. 

Dr. 


Muharrem 

Ergin, 


http://www.istiklalgazetesi.com.tr/yeni_sayfa_207. 

KARAPAPAKLAR Maddesi. İslam Ansiklopedisi. Cilt:XXIV, s.470 

KAYA, D. (198 ). Bir Destan Kahramanı Mihrali Bey. Halk Kültürü Dergisi, Sayı:  . 

KEMALOĞLU, M. (2006a). Kafkasya'ya Bakışımız ve Ermeniler (I.Bölüm). Kalgay, YIL: 11 

S: 41, Temmuz-Ağustos-Eylül. 

KEMALOĞLU, M. (2006b). Kafkasya'ya Bakışımız ve Ermeniler (II.Bölüm). Kalgay, Yıl: 11, 

Sayı:  2, Ekim-Kasım-Aralık. 

KHAZANOV, A. M. (1992). Meskhetian Turks in Search of Self-Identity.Central Asian Survey, 2 (4), 1-16  

KIRZIOĞLU, F. (1968). “Cenûbî Garbî Kafkas Cumhuriyeti”. Türk Kültürü, Sayı:72, Ekim, s. 

958-959. 

KIRZIOĞLU, F. (1970). “Ahıska Bölgesi ve Türklük”. Türk Kültürü, Sayı: 87, s. 203-206 

KIRZIOĞLU, F. (2008).Çıldır Köyleri Seyahat Notları-I. Bizim Ahıska, Sayı:9, Yıl:  , Kış. 

KIRZIOĞLU, F. (2009). Çıldır Köyleri Seyahat Notları-II. Bizim Ahıska, Sayı: 13, Yıl: 5, Kış. 

KONSTANTİN 

M. 


(2005). 

“Mezkete 

Yeniden 

Keşfedilmiş 

Bir 

Ülkedir”. http://www.halaga.net/articles/turk/meshetia.html, 20 Ağustos 2005. 

KOPUZLU, N. (2003). “Ahıska Türkleri ile İlgili Bir Broşür Hakkında”. Ahıska Dergisi, Sayı 

5, Haziran, s. 6. 

KORKMAZ, Z. (1959). Türk Dilinde +ça Eki ve Bu Ek ile Yapılan İsim Teşkilleri Üzerine Bir 

Deneme. A.Ü.D.T.C.F.D. Cilt:XVII, Sayı:3-4, Temmuz-Eylül-Aralık, s. 302-337. 

LEVİ-S. K. (1978).”Mif, Ritual, Genetika”. Priroda 1. 

LEVİ-S. K. (1983).”Struktura i Forma”, Semiotika, Moskova. 

LİGETİ, L. (19 2). Türkçede Uzun Vokaller. Türkiyat Mecmuası, C.7-8, s. 82-94. 

MELETİNSKİ,  Y.  M.  (1977).  “Mif  i  İstoriçeskaya  Poetika  Folklora”,  Folklor,  Poetiçeskaya 

Sistema, Moskova. 

MEMMEDLİ,  Ş.  (2009).  Gürcistan'da  Âşıklık  Geleneğinin  Birincilleri,  TURAN-SAM,  Yıl:  1, 

Sayı: 3, Yaz, s. 66-73. 

MERT, O. (2004). Gürcistan (Borçalı) Karapapaklarının-Terekemelerinin Eğitim Tarihine Dair, Atatürk  Üniversitesi  Türkiyat  Araştırmaları  Enstitüsü,  Cilt:  11,  Sayı:  2 ,  s.  233-

234.       

126    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

OPEN SOCİETY INSTİTUTE, (1998). Meskhetian Turks: Solutions and human security. New 

York:Author.Retrieved 

May 


19, 

2006, 


from 

http://www.soros.org/fm2/html/meskpreface.html. 

OSİPOV, A. (2000). Russian Experience of Ethnic Discrimination: Meskhetians in Krasnodar 

Region, Memorial Human Rights Center, Moscow, Retrieved June 20, 2006, from, 

http://www.memo.ru/hr/discrim/meshi/index.htm 

ÖZEL, H. (2007). “Ahıska Türkleri Yakın Tarihi”. Eğitişim Dergisi, E-Eğitim Bilim ve Sanat Dergisi, Sayı: 17, s. 3- , Kasım. 

ÖZER,  O.  (2008).  Muş  İli  Terekeme  Ağzı.  Türkiye  Türkçesi  Ağız  Araştırmaları  Çalıştayı

Bildiri Özetleri. 

ÖZGÜR, Y. (1996). Tarihi Türk Yurdu Zengezur.  Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 

104, s. 159-178. 

PEUCH,  J.  (2001).  Georgia:Meskhetians  Search  For  Cultural  Identity  (Part  I), http://www.rferl.org/features/2001/05/25052001130649.asp  

SARIKAYA,  M.  (2001).  Eski  Türkçedeki  -ğu,  -gü  Fiilden  İsim  Yapma  Ekinin  Güney 

Azerbaycan  Türkçesindeki  Örnekleri  Üzerine.  Khazar  University  Journal  Of 

Azerbaıjanı Studıes, Volume 4, Number 3-4. 

SEFEROV, R. (2005). “Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Nüfusunun Etnik 

Yapısındaki Değişimler”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Sayı: 17, Konya, s. 395-

410. 


SEFEROV,  R.-AKİŞ,  A.  (2011).  Sovyet  Döneminden  Günümüze  Ahıska  Türklerinin 

Yaşadıkları Coğrafyaya Göçlerle Birlikte Genel Bir Bakış. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s24/seferov.pdf 

STRECK, M. (1967). “Kaf Dağı”, İ.A. VI. İstanbul. 

SUMBADZE, N. (2002). Muslim population of Southern Georgia:Challenges of Repatriation, 

In G.Nodia (Ed.), Ethnic-confessional groups and Challenges To Civic İntegration 

in  Georgia:Azeri,  Javakheti  Armenian,  and  Muslim  Communities  (pp.42-63)

Tbilisi, Georgia:Caucasus Institute for Peace, Democracy, and Development. 

SUMBADZE, N. (2002). The Problem of Muslim Population Of Southern Georgia: Prospects 

Of  Deportation  And  The  Local  Resistance,    Retrieved  September  9,  2008  from, 

http://www.policy.hu/sumbadze/Nana--Meskhetians5.html  

SUMBADZE,  N.-MOURAVİ,  G.T.  (2005).  Repatriation  And  Adaptation  Of  Deported 

Meskhetians:  Society  And  State  İn  Supra-National  Context.  Centre  For 

Geopolitical Regional 

Studies

Tbilisi, 

Georgia2005-06-09, 

http://www.policy.hu/~sumbadze/osiipf.html 
      

127    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

SWERDLOW,  S.  (2004).  Reflections  on  Transnational  Minorities  And  Human 

Rights:Meskhetians  and  Hemshins  in  Georgia  and  Krasnodar.Bulletin: 

Anthropology. Minorities, and Multiculturalism, 5, 1-27. 

TOGAN,  Z.  V  .(1933).  Azerbaycan  Etnografisine  Dair.  Azerbaycan  Yurt  Bilgisi,  Sayı:  18,  s. 

247-253. 

TOGAN, Z. V .(1933). Azerbaycan Etnografisine Dair I.-II. Azerbaycan Yurt Bilgisi, Sayı: 15, 

s. 101-107. 

TOGAN, Z. V .(1944). Azerbaycan. İ. A. II, İstanbul. 

TOMLİNSON,  K.  G.  (2004).  Landless  villages  in  a  landless  state:Meskhetian  Turks  without 

post-Soviet  Homelands,  Conference  2004,  Durham.  Association  of  Social Anthropologists 

of 

the 

UK 

and 

Commonwealth, 

http://www.theasa.org/conferences/asa04/panels/panel09.htm 

ULUTAŞ, İ. (2007). Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle  İlgili midir?,Bilig, Güz, Sayı: 

43: 117-132. 

URAVELLİ,  O.  (199 ).  “Ahıska’da  Türk  Nüfusunun  Sürülmesine  Dair  Gizli  Sovyet 

Belgeleri”.  XII. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara, s.47-48. 

WİMBUSH,  S.  E.  Enders,  S.  &  Wixman,  R.  (1975).  The  Meskhetian  Turks:A  new  voice  in 

Soviet central Asia. Canadian Slavonic Papers, 17 (2 & 3), 320-340. 

WOLFE, T. (2000). Culture and Communities in the Anthropology of Eastern Europe and the 

Former Soviet Union. Annual Review of Anthropology, 29:195-216  

YALÇINKAYA, A. (2006). Kafkaslar’da “Türki” Kavımler: Çerkezler, Abhazlar, Kabartaylar, 

Adıgeler,  Çeçenler,  İnguşlar,  Dağıstanlılar  ve  Diğerleri,  Akademik  Bakış,  Sayı:9 

Mayıs-2006. 

YILDIZ, H. (2007), Türkçede Çingeneler İçin Kullanılan Kelimeler ve Bunların Etimolojileri. Dil Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1 , Güz, s. 61-82. 

ВОЕННЫЙ СБОРНИК [Askerî Mecmua]. C.28, S.-Peterburg 1863, s.182. 

Сборникъ  Материаловъ  для  Описания  Местностей  и  Племенъ  Кавказа,  (SMOMPK)- 

(1883),  Kafkas  Yerleri  ve  Taifelerinin  Tasviri  için  Materyaller  Mecmuası

3.bırakılış, s. 3 1-350. 

 

       

128    

                                                                                                                 Muhammet KEMALOĞLU ______________________________________________ 

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 2012 s. 111-128, TÜRKİYE 

International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY 

İNTERNET KAYNAKLARI 

http://www.ahiskalilar.org 

http://www.ahiskalilarvakfi.org 

http://www.azerievi.com 

http://www.bizimbulanik.com 

http://www.borchali.net 

http://www.borchali.ws 

http://www.bulanik.meb.gov.tr 

http://www.bulaniknet.com 

http://www.bulaniktutkusu.com 

http://www.caissoas.com 

http://www.devletarsivleri.gov.tr 

http://www.egitisim.gen.tr 

http://www.karapapak.com 

http://www.karapapakyurdu.blogcu.com 

http://www.karskahvesi.com 

http://www.kultur.gov.tr. 

http://www.terekeme-karapapak.azbuz.com  

http://www.terekemeler.org 

http://www.turkoloji.cu.edu.tr  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə