Mühasibat uçotu” fənnindən test tapşırıqları (Düzgün cavablar “A” variantıdır) Müəllim: Yusubova Ş.ƏYüklə 1,1 Mb.
səhifə2/9
tarix14.09.2018
ölçüsü1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

67. İlkin sənədlər nə deməkdir?

A) təsərrüfat əməliyyatlarının və onların aparılması üçün rəhbərliyin göstərişini təsdiq edən yazılı sənədlərin hazırlanmasıdır;

B) təsərrüfat əməliyyatlarının baş verməsini əks etdirən sənədlərin hazırlanmasıdır;

C) baş vermiş əməliyyatların uçotunun sənədləşdirilməsidir;

D) təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların sənədləşdirilməsidir;

E) təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesablarında sənədləşdirilməsidir.


68. Mühasibat uçotunda sənədləşdirmə nə deməkdir?

A) təsərrüfat əməliyyatının müəyyən sənədlərlə əməliyyatın icra olunduğu yerdə rəsmiyyətə salınmasıdır;

B) təsərrüfat əməliyyatların və onların baş verməsini əks etdirən sənədlərin rəsmiyyətə salınması;

C) baş vermiş təsərrüfat əməliyyatlarının uçotunun rəsmiyyətə salınması;

D) təsərrüfat əməliyyatlar haqqında məlumatların quruplaşdırılması və sistemləşdilməsinin rəsmiyyətə salınmasıdır;

E) təsərrüfat əməliyyatların mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilməsinin rəsmiyyətə salınmasıdır.


69. Qalıq balansı müəssisə aktivlərini əks etdirir:

A) hesabat dövrünün sonuna;

B) ləğv tarixinə;

C) hesabat ilinin qurtarmasına 2 ay qalmış;

D) fəaliyyətin əvvəlinə;

E) fəaliyyətin sonuna.


70.Tərtib edilmə qaydasına görə sənədlər hansı sənədlərə ayrılır?

A)ilk və icmal sənədlərə

B)sərəncamverici və kombinələşdirilmiş sənədlərə

C)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

D)birdəfəlik və yığma sənədlərə

E)daxili və xarici sənədlərə


71.Tərtib edilmə yerinə görə sənədlər hansı sənədlərə ayrılır?

A) daxili və xarici sənədlərə

B)sərəncamverici və kombinələşdirilmiş sənədlərə

C)material, pul və hesablaşma sənədlərinə

D)birdəfəlik və yığma sənədlərə

E)ilk və icmal sənədlərə


72.Ödəmə tapşırıqları, hesablaşma çekləri, ödəmə tələbnamələri, avans hesabatları və s. hansı sənədlərə aid edilir?

A)hesablaşma sənədlərinə

B)material sənədlərinə

C)birdəfəlik sənədlərə

D)pul sənədlərə

E)yığma sənədlərə


73.Hesab-fakturalar, bank çıxarışları, əmtəə-nəqliyyat qaimələri və s. hansı sənədlərə aiddir?

A)xarici sənədlərə

B)hesablaşma sənədlərinə

C)material sənədlərinə

D)birdəfəlik sənədlərə

E)daxili sənədlərə


74.Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatlar mühasibat uçotunda hansı sənədlərə əsasən əks olunur?

A)həmin hesab üzrə bank çıxarışları və onlara əlavə edilən pul-hesablaşma sənədləri

B)qəbul-təhvil aktı, kassa kitabı

C)dövriyyə cədvəli, məxaric orderi

D)kassa kitabı, mədaxil orderi

E)memorial orderi, dövriyyə cədvəli


75. Müəssisə əmlakı əmələ gəlmə mənbələrinə görə necə qruplaşdırılır?

A) xüsusi və borc öhdəlikləri;

B) istehsalda olan vəsaitlər;

C) kapital və ehtiyatlar, uzunmüddətli öhdəliklər;

D) bank kredit və borc hesablaşmaları üzrə öhdəliklər;

E) fondlar, ehtiyatlar, mənfəət, məqsədli maliyyələşmələr.


76. D-t 46 “Məhsul (iş, xidmət) satışı” K-t 68 “Büdcə ilə hesablaşmalar” hesabının “ƏDV üzrə hesablaşmalar” subhesabı yazılışı nəyi ifadə edir?

A) satılmış məhsul üzrə hesablanmış ƏDV məbləğini;

B) büdcə qarşısında olan ƏDV üzrə olan borcun köçürülməsini;

C) daxil olan əmlak üzrə ödənilmiş ƏDV məbləği;

D) ƏDV məbləğinin qabaqcadan ödənilməsini;

E) ƏDV-nin əvəzləşdirilməsini.


77. Əsas vəsaitlər neçə ildən bir inventarizasiya edilir?

A) ildə bir dəfə;

B) iki ildən bir;

C) beş ildən bir;

D) dörd ildən bir;

E) yeddi ildən bir.


78. Əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri nə zaman dəyişilə bilər?

A) yenidən qurulduqda, genişləndikdə, qismən ləğv olunduqda;

B) köhnəldikdə, qismən ləğv olunduqda;

C) obyekt təzə işə salındıqda, təmir edildikdə;

D) təmir olunduqda, qismən ləğv olunduqda;

E) köhnəldikdə, təmir olunduqda.


79. “Əsas vəsaitlər” hesabının debetində hansı əməliyyatlar əks olunur?

A)əsas vəsaitlərin daxil olması, yenidən qiymətləndirilməsi;

B) əsas vəsaitlərin çıxması və qiymətlərinin aşağı salınması;

C) əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və yenidən qiymətləndirilməsi;

D) əsas vəsaitlərin təmiri və yenidən qiymətləndirilməsi;

E) əsas vəsaitlərin satışı və yenidən qiymətləndirilməsi.


80. Əsas vəsaitlər müəssisədən çıxıldıqda onların ilkin dəyəri hansı hesabın debetinə silinir?

A) 47№-li hesabın debetinə;

B) 02№-li hesabın debetinə;

C) 03№-li hesabın debetinə;

D) 04№-li hesabın debetinə;

E) 48№-li hesabın debetinə.


81. Əsas vəsaitlərə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) binalar, qurğular, maşınlar, avadanlıqlar, ötürücü qurğular, nəqliyyat vasitələri və s;

B) xammal, əsas və köməkçi materiallar;

C) yanacaq, tara və tara materialları;

D) satın alınmış yarımfabrikatlar komplektləşdirici məmulatlar;

E) ehtiyat hissələri, taralar.


82. Əsas vəsaitlərin ilkin dəyərlə malsatanlardan əldə edilməsinə hansı mühasibat yazılışı verilir?

A) DT 08 KT 60;

B) DT 01 KT 60;

C) DT 01 KT 08;

D) DT 01 KT 60;

E) DT 06 KT 60.


83. Əsas vəsaitlərin mühasibat uçotunda qiymətləndirilməsi hansı dəyərlə ifadə olunur?

A) ilkin dəyəri ilə;

B) bərpa dəyəri ilə;

C) qalıq dəyəri ilə;

D) qalıq, bərpa dəyəri ilə;

E) balans, qalıq dəyəri ilə.


84. “Əsas vəsaitlər” hesabının kreditində hansı əməliyyatlar əks olunur?

A)əsas vəsaitlərin çıxması və qiymətlərinin aşağı salınması;

B) əsasvəsaitlərin daxil olması və qiymətlərinin aşağı salınması;

C) əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və yenidən qiymətləndirilməsi;

D) əsas vəsaitlərin təmiri və qiymətlərinin aşağı salınması;

E) əsas vəsaitlərin satışı və qiymətlərinin aşağı salınması.


85. Əsas vəsaitlərin təsərrüfat üsulla təmirinin uçotu hansı hesabda əks olunur?

A) 23№-li hesabı;

B) 25№-li hesabı;

C) 26№-li hesabı;

D) 44№-li hesabı;

E) 60№-li hesabı.


86. Qeyri-maddi aktivlər hansı hallarda təsərrüfatdan çıxa bilər?

A) kənara çıxıldıqda, tam köhnəlmə nəticəsində ləğv olunub silindikdə;

B) istifadə olunmadıqda, əvəzsiz verildikdə;

C) icarəyə verildikdə, ləğv olunub silindikdə;

D) xidmət müddəti başa çatdıqda;

E) gəlir gətirmədikdə, ləğv olunub silindikdə.


87. Əsas vəsaitlər müəssisədən hansı səbəblərdən çıxa bilər?

A) satıldıqdan, ləğv olunub silindikdən, əvəzsiz verildikdə;

B)köhnəldikdə, xidmət müddəti qurtardıqda;

C) istifadə olunmadıqda, təmir olunduqda;

D) təmir olunduqda, icarəyə verildikdə;

E) icarəyə verildikdə, köhnəldikdə, əvəzsiz verildikdə.


88. Əsas vəsaitlərə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

A) xammal, əsas və köməkçi materiallar, yanacaq, yarımfabrikatlar;

B) binalar, qurğular, nəqliyyat vasitələri;

C) maşınlar, avadanlıqlar;

D) ötürücü qurğular, nəqliyyat vasitələri;

E) istehsalat alətləri, təsərrüfat inventarları.


89. Əsas vəsaitlər müəssisəyə neçə cür daxil olur?

A) 3; B) 4; C) 5; D) 6; E) 7.


90. Qeyri-maddi aktivlər müəssisənin vəsaitləri sırasına hansı hallarda daxil ola bilər?

A) kənardan satın alındıqda, əvəzsiz alındıqda, təsisçi tərəfindən nizamnamə kapitalında iştirak payı kimi təqdim edildikdə;

B) aşındıqda, təzə olduqda;

C) istifadə olunduqda;

D) əhəmiyyətli rol oynadıqda;

E) gəlir gətirdikdə.


91.Əsas vəsaitlərin bir sıra hissələrinin dəyişməsi və bərpa edilməsinin həyata keçirilməsi necə təmir adlanır?

A)əsaslı təmir

B)orta təmir

C)cari təmir

D)cari və orta təmir

E)düzgün cavab yoxdur


92.Əsas vəsaitlərin əsaslı və cari təmiri hansı üsulla aparıla bilər?

A)təsərrüfat və podrat üsulu ilə

B)təsərrüfat üsulu ilə

C)podrat üsulu ilə

D)birdəfəlik üsulla

E)dolayı üsulla


93.Təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət ərzində istifadə edilən, öz dəyəri olan, gəlir gətirən, lakin heç bir fiziki əsasa malik olmayan obyektlər necə adlanır?

A)qeyri-maddi aktivlər

B)əsas vəsaitlər

C)dövriyyə vəsaitləri

D)kapital qoyuluşları

E)maliyyə qoyuluşçları


94.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin qeyri-maddi aktivlərinə aid deyildir?

A)tara və tara materialları

B)uzun müddət istifadə edilən, gəlir gətirən torpaq sahələrindən, təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqları

C)patentlər, lisenziyalar

D)”nou-xau”, proqram məhsulları

E)ticarət markaları, əmtəə nişanları


95.Qəbul edilmiş obyekt nəyin əsasında başa çatmış tikinti hesab edilir?

A)dövlət qəbul komissiyasının aktı əsasında

B)smeta dəyəri əsasında

C)inventar dəyəri əsasında

D)işçi komissiyasının rəyi əsasında

E)düzgün cavab yoxdur


96. Binalar üçün amortizasiya normaları neçə %-dir?

A) 5%; B)3%; C) 4%; D) 2%; E) 6%.


97. Maşın və avadanlıqlar üçün amortizasiya normaları neçə %-dir?

A) 13%; B) 14%; C) 15%; D) 11%; E) 10%.


98. Qurğular üçün amortizasiya normaları neçə %-dir?

A) 7%; B) 6%; C) 8%; D) 5%; E) 4%.


99. Nəqliyyat vəsaitləri üçün amortizasiya normaları neçə %-dir?

A) 15%; B) 14%; C) 13%; D) 16%; E) 12%.


100. Ötürücü qurğular üçün amortizasiya normaları nüçə %-dir?

A) 9%; B) 8%; C) 7%; D) 10%; E) 6%.


101. İstehsal alətləri üçün amortizasiya normaları neçə %-dir?

A) 25%; B) 26%; C) 27%; D) 24%; E) 23%.


102. “Əməyin ödənişi üzrə heyəti ilə hesablaşmaları”uçota almaq üçün neçə №-li hesabdan istifadə olunur?

A) 70№-li hesab;

B) 71№-li hesab;

C) 73№-li hesab;

D) 76№-li hesab;

E) 75№-li hesab.


103. Kassadan ezamiyə xərcləri verilmişdir?

A) D-t 71 k-t 50;

B) D-t 50 k-t 71;

C) D-t 70 k-t 50;

D) D-t 50 k-t 70;

E) D-t 50 k-t 46.


104. Kassada aparılan inventarlaşma nəticəsində artıqgəlmə aşkar edildikdə hansı mühasibat yazılışı edilir?

A) D-t 50 K-t 80;

B) D-t 50 K-t 84;

C) D-t 83 K-t 51;

D) D-t 85 K-t 50;

E) D-t 51 K-t 55.


105. Kassada aparılan inventarlaşma nəticəsində əskikgəlmə aşkar edildikdə hansı mühasibat yazılışı edilir?

A) D-t 84 K-t 50;

B) D-t 50 K-t 80;

C) D-t 83 K-t 51;

D) D-t 85 K-t 50;

E) D-t 51 K-t 55.


106. “Əmək haqqı ödəmək məqsədilə hesablaşma hesabından nağd pul alınmışdır” əməliyyatlarına necə mühasibat yazılışı verilir?

A) D-t 50 k-t 51;

B) D-t 70 k-t 51;

C) D-t 70 k-t 50;

D) D-t 51 k-t 70;

E) D-t 51 k-t 76.


107. Sex işçilərinə əmək haqqı hesablanmışdır: hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?

A) D-t 25 k-t 70;

B) D-t 20 k-t 70 ;

C) D-t 23 k-t 71;

D) D-t 20 k-t 51;

E) D-t 24 k-t 50.


108. Deponentləşdirilmiş əmək məbləğinə hansı mühasibat yazılışı verilir?

A) D-t 70 k-t 76;

B) D-t 51 k-t 76 ;

C) D-t 76 k-t 50;

D) D-t 70 k-t 71;

E) D-t 51 k-t 70.


109.Hər bir işçinin əmək haqqının səviyyəsi nədən asılıdır?

A)işçinin sərf etdiyi əməyin miqdarından və keyfiyyətindən

B)onun istehsal etdiyi məhsulun həcmindən

C)xidmət göstərdiyi istehlakçıların sayından

D)müəssisənin maddi durumundan

E)düzgün cavab yoxdur


110.İqtisadi və sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericilik üzrə ixtisassız əməyə və xidmətə görə aylıq əmək haqqının ən aşağı səviyyəsini müəyyən edən sosial normativə nə deyilir?

A)minimum əmək haqqı

B)müavinət

C)sığorta

D)təqaüd

E)pensiya


111. Əsas vəsaitlər qalıq dəyəri üzrə təsərrüfatdan çıxdıqda hansı mühasibat köçürməsi tərtib olunur?

A) D-t 47 K-t 01;

B) D-t 46 K-t 01;

C) D-t 02 K-t 47;

D) D-t 62 K-t 47;

E) D-t 01 K-t 47.


112. Əsas vəsaitlərin müəssisəyə gətirilməsi ilə əlaqədar işçiyə ödəniş hansı köçürmə ilə həyata keçirilir?

A) D-t 20 K-t 70;

B) D-t 08 K-t 70;

C) D-t 23 K-t 70;

D) D-t 26 K-t 70;

E) D-t 25 K-t 70.


113. Fiziki şəxslərin əmək haqqından tutulan gəlir vergisi hansı köçürmə ilə həyata keçirilir?

A) D-t 70 K-t 68;

B) D-t 68 K-t 51;

C) D-t 26 K-t 68;

D) D-t 70 K-t 26;

E) D-t 51 K-t 68.


114. Deponent əmək haqqı ödənilərkən hansı yazılış verilir?

A) D-t 76 K-t 50;

B) D-t 70 K-t 50;

C) D-t 71 K-t 50;

D) D-t 76 K-t 56;

E) D-t 50 K-t 73.


115. Əmək haqqı neçə gündən sonra deponentləşdirilir?

A) pulun bankdan alınması günü də daxil olmaqla 3 iş günündən sonra;

B) əmək haqqı üçün bankdan pul alındıqda 5 gün sonra;

C) pul kifayət etmədikdə;

D) işçi tərəfindən xahiş edildikdə;

E) rəhbərliyin göstərişinə görə.


116. İcra sənədinə əsasən tutulmalara nələr aid edilir?

A) gəlir vergisi;

B) xüsusi geyimə görə tutulma;

C) kreditə görə tutulma;

D) aliment;

E) təqaüd fonduna tutulma.


117. Əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmışdır. Həmin əməliyyat nəyi əks etdirir?

A) əsas vəsaitlərin köhnəlməsi faktını;

B) kommersiya xərclərini;

C) istehsal və satış prosesinə aid olunmayan xərcləri;

D) bilavasitə məhsul istehsalına çəkilən xərcləri;

E) əsas vəsaitlərin satılması faktını.


118. Qiymətləndirmə hansı məqsəd üçün aparılır?

A) əmlak və öhdəliklərin hesabatda əks etdirilməsi üçün;

B) əmlakının qiymətini müəyyən edilməsinin pulla ifadəsi;

C) əmlakının satılmasının pulla ifadəsi;

D) inventarlaşmanı həyata keçirmək məqsədi ilə;

E) əmlakının qiymətini müəyyən etmək və satılmasının pulla ifadəsi.


119. “Materiallar” hesabı hansı məqsəd üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) müəssisəyə məxsus olan xammal, material, yanacaq, ehtiyyat hissələrinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün

B;) əsas vəsaitlərin mövcudluğu və hərəkəti haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün;

C) əsas vəsaitlərin köhnəlməsi haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün;

D) qeyri-maddi aktivlərin mövcudluğu və hərəkəti üçün üzrə məlumatları ümumiləşdirmək üçün;

E) məhsul istehsalına çəkilən məsrəflər haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün;


120. 12№-li “Azqiymətli və tez köhnələn əşyaları” hesabına hansı subhesablarından istifadə edilir?

A) ehtiyatda və istismarda olan azqiymətli və tez köhnələn əşyalar, müvəqqəti tikintilər;

B) xammal və materiallar, yanacaq;

C) tara və tara materialları;

D) emal üçün kənara verilən materiallar;

E) satın alınan məmulatlar.


121. İnventarizasiya nəticəsində anbarda materialların faktiki maya dəyəri ilə bazar qiyməti arasındakı fərq məbləği hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?

A) D-t 73 k-t 83;

B) D-t 74 k-t 80;

C) D-t 10 k-t 51;

D) D-t 72 k-t 50;

E) D-t 15 k-t 10.


122.Bu xərclərdən hansı“Ümumi istehsalat xərcləri” hesabında əks etdirilmir?

A) inzibati idarə xərcləri;

B) maşın və avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər;

C) əsas təyinatlı əsas vasitələrin təmiri xərcləri;

D) əmlakın sığortalanması üzrə xərclər;

E) binaların saxlanılması, işıqlandırılması və qızdırılması üzrə xərclər.


123. Ümumtəsərrüfatda işləyən işçilərə əmək haqqı hesablanmışdır?

A) D-t 26 k-t 70;

B) D-t 70 k-t 26;

C) D-t 25 k-t 70;

D) D-t 50 k-t 70;

E) D-t 51 k-t 70.


124. İnzibati-idarə işçilərinə əmək haqqı hesablandıqda hansı mühasibat yazılışı aparılır?

A) D-t 26 k-t 70;

B) D-t 23 k-t 71 ;

C) D-t 20 k-t 50;

D) D-t 70 k-t 50;

E) D-t 25 k-t 70.


125. İstehsalda çalışan işçilərə əmək haqqı hesablanmışdır?

A) D-t 20 k-t 70;

B) D-t 26 k-t 70;

C) D-t 37 k-t 20;

D) D-t 20 k-t 50;

E) D-t 20 k-t 69.


126. Əsas istehsalatda işləyən işçilərə əmək haqqı hesablanmışdır?

A) D-t 20 k-t 70;

B) D-t 20 k-t 71;

C) D-t 20 k-t 10;

D) D-t 70 k-t 20;

E) D-t 20 k-t 68.


127. Əsas vəsaitlərin ləğv olunub silinməsi hesablarda hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?

A) DT 47 KT 01;

B) DT 02 KT 47;

C) DT 47 KT 70;

D) DT 10 KT 47;

E) DT 12 KT 47.


128. “Materiallar” hesabına hansı subhesablar açıla bilər?

A) 3; B) 2; C) 5; D) 7; E) 8.129. “Əsas istehsalatı” uçota almaq üçün neçə №-li hesabdan istifadə olunur?

A) 20№-li hesab;

B) 21№-li hesab;

C) 23№-li hesab;

D) 24№-li hesab;

E) 25№-li hesab.


130. “Azqiymətli və tezköhnələn əşyaları” uçota almaq üçün neçə №-li hesabdan istifadə olunur?

A) 12№-li hesab;

B) 13№-li hesab;

C) 14№-li hesab;

D) 15№-li hesab;

E) 16№-li hesab.


131. “Məhsul satışından kassaya pul vəsaiti daxil olmuşdur” təsərrüfat əməliyyatına hansı mühasibat yazılışı tərtib edilir?

A) D-t 50 K-t 46;

B) D-t 50 K-t 51;

C) D-t 50 K-t 71;

D) D-t 50 K-t 76;

E) D-t 51 K-t 50.


132. Nəğd pullar kassaya daxil olduqda?

A) D-t 50 k-t 51;

B) D-t 51 k-t 50;

C) D-t 50 k-t 46;

D) D-t 50 k-t 70;

E) D-t 70 k-t 50.


133. Kassadan fəhlə və qulluqçulara əmək haqqı ödənilmişdir?

A) D-t 70 k-t 50;

B) D-t 50 k-t 70;

C) D-t 50 k-t 51;

D) D-t 60 k-t 51;

E) D-t 51 k-t 50.


134. Yenidən qiymətləndirmə nəticəsində istehsal təyinatlı əsas vəsait obyektlərinin ilkin qiymətinin artması hesablarda hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?

A) DT 01 KT 87;

B) DT 01 KT 47;

C) DT 01 KT 48;

D) DT 03 KT 87;

E) DT 08 KT 87.


135. Müəssisə sərbəst pul vəsaitlərini harada saxlamalıdır?

A) bank təşkilatlarında olan hesablarda;

B) müəssisənin kassasında;

C) banklarda olan depozit və xüsusi hesablarda;

D) çek kitabçalarında;

E) akkreditivlərdə və plastik kartlarda.


136. Pul sənədlərinin uçotu hansı hesabda həyata keçirilir?

A) 57 saylı hesabda;

B) 50 saylı hesabda;

C) 52 saylı hesabda;

D) 56 saylı hesabda;

E) 51 saylı hesabda.


137. 62 “Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar” necə hesabdır?

A) aktiv-passiv;

B) passiv;

C) aktiv;

D) material;

E) maliyyə.


138. Əvvəllər silinən debitor borcu uçotda əks etdirilmişdir. Düzgün mühasibat köçürməsi necədir?

A) D-t 87 K-t 76;

B) D -t 82 K-t 62;

C) D-t 80 K-t 60;

D) D-t 007 K-t 76;

E) D-t 76 K-t 84.


139. Nizamnamə kapitalına qoyuluş qaydada əsas vəsaitlərin təsisçilərdən daxil olması zamanı hansı mühasibat köçürməsi tərtib olunur?

A) D-t 01 K-t 75;

B) D-t 01 K-t 80;

C) D-t 75 K-t 80;

D) D-t 01 K-t 08;

E) D-t 01 K-t 85.


140. D-t 26, K-t 02 mühasibat yazılışı nəyi göstərir?

A) ümumtəsərrüfat təyinatlı əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmasını;

B) ümumistehsalat təyinatlı əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmasını;

C) xidmətedici istehsalat təyinatlı əsas vasitələrə amortizasiya hesablanmasını;

D) satın alınan əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya hesablanmasını;

E) köməkçi sex təyinatlı əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmasını.


141. Satılmış əsas vəsaitlərə görə alıcıların borcu hansı hesablarda əks etdirilir?

A) D-t 62 K-t 47;

B) D-t 75 K-t 01;

C) D-t 51 K-t 01;

D) D-t 60 K-t 47;

E) D-t 78 K-t 47.


142. Yenidən qiymətləndirmə nəticəsində istehsal təyinatlı əsas vəsait obyektlərinin ilk dəyərinin artmasi hesablarda necə əks etdirilir?

A) D-t 01 K-t 85;

B) D-t 03 K-t 87;

C) D-t 01 K-t 87;

D) D-t 08 K-t 87;

E) D-t 01 K-t 47.


143. “Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları” hesabına hansı subhesablar açıla bilər?

A) 3; B) 5; C) 2; D) 6; E) 4.


144. Müəssisənin və onun işçi heyətinin ödədiyi vergilər üzrə büdcə ilə hesablaşmalar haqqında məlumatları ümumiləşdirmək üçün hansı hesab nəzərdə tutulmuşdur?

A) 68№-li hesab;

B) 69№-li hesab;

C) 46№-li hesab;

D) 51№-li hesab;

E) 80№-li hesab.


145. Yola salınan mallar hesablarda hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

A) D-t 45 k-t 40;

B) D-t 43 k-t 40;

C) D-t 40 k-t 45;

D) D-t 46 k-t 40;

E) D-t 45 k-t 20.


146. “Əsas vəsaitlər” hesabının neçə sub hesabı vardır?

A) 9; B) 8; C) 7; D) 6; E) 10.


147. “Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar” hesabının neçə sub hesabı vardır?

A) 3; B) 2; C) 4; D) 5; E) 6.


148. Məhsul (iş, xidmət) satışı hansı hesabda aparılır?

A) 46 №-li hesabda;

B) 42 №-li hesabda;

C) 67 №-li hesabda;

D) 44 №-li hesabda;

E) 65 №-li hesabda .


150. İstehsal məsrəfləri ilə bilavasitə əlaqədar olmayan idarə və təsərrüfat məsrəflərinə aid olan informasiyalar hansı hesabda əks olunur?

A) 26№-li hesab;

B) 20№-li hesab;

C) 23№-li hesab;

D) 25№-li hesab;

E) 29№-li hesab.


151. Bu xərclərdən hansı “Ümumi təsərrüfat xərcləri” hesabında əks etdirilir?

A) inzibati idarə xərcləri;

B) maşın və avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər;

C) əsas təyinatlı əsas vasitələrin təmiri xərcləri;

D) əmlakın sığortalanması üzrə xərclər;

E) binaların saxlanılması, işıqlandırılması və qızdırılması üzrə xərclər.


152. Pul vəsaiti, hesablaşma və kredit əməliyyatlarının uçotu qarşısında duran vəzifələrə aiddir?

A) nəğd və qeyri-nəğd hesablaşmaların vaxtında sənədləşdirilməsi və düzgün aparılması;

B) istehsal ehtiyyatlarının saxlanmasına və vaxtında sənədləşmənin düzgün aparılması;

C) materialların tədarükü, daxil olması və qeyri-nəğd hesablaşmaların vaxtında sənədləşdirilməsi

D) məhsulların müəyyən olunmuş həcmi, nağd hesablaşmaların vaxtında sənədləşdirilməsi;

E) istehlakçılara yüklənmiş, satılmış məhsulların uçotunun düzgün təşkili.


153. Hansı məhsullar faktiki istehsal maya dəyəri ilə uçota alınır?

A) hazır məhsullar;

B) hazır məmulatlar, kənar üçün yerinə yetirilən işlər və göstərilən xidmətlər;

C) azqiymətli və tezköhnələn əşyalar;

D) yarımfabrikatlar, komplektləşdirici məmulatlar;

E) əsas və köməkçi materiallar.


154. Kommersiya xərclərinin tərkibinə hansı xərclər daxildir?

A)verilənlərin hamısı;

B)hazır məhsulun istehsal olunduğu satıcı müəssisənin anbarında hazır məhsulun taralaşdırılması və qablaşdırılmasına sərf olunan xərclər;

C) məhsulun daşınması ilə əlaqədar olan xərclər;

D) müəssisənin marketinq xidməti ilə əlaqədar xərclər;

E) reklam xərcləri, satışla əlaqədar və digər vasitəçi təşkilatlara ödənilən xərclər.


155. Yolda olan köçürmələr neçə nömrəli hesabda uçota alınır?

A) 57№-li hesabda;

B) 58№-li hesabda;

C)53№-li hesabda;

D)56№-li hesabda;

E)51№-li hesabda.


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə