Mühasibat uçotu” fənnindən test tapşırıqları (Düzgün cavablar “A” variantıdır) Müəllim: Yusubova Ş.Ə


Bütövlükdə mühasibat uçotu sisteminin təşkili üzrə nəzəri, metodoloji məsələ və problemləri öyrənən elm hansıdır?Yüklə 1,1 Mb.
səhifə5/9
tarix14.09.2018
ölçüsü1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

323.Bütövlükdə mühasibat uçotu sisteminin təşkili üzrə nəzəri, metodoloji məsələ və problemləri öyrənən elm hansıdır?

A)mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi

B)maliyyə uçotu

C)idarəetmə uçotu

D)vergi uçotu

E)ekoloji uçot


324.Müəssisənin maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsi və son olaraq onun mühasibat hesabatının hazırlanması hansı uçotun məlumatları əsasında baş verir?

A)maliyyə uçotu

B)idarəetmə uçotu

C)operativ uçot

D)statistik uçot

E)fərdi uçot


325.Daxili və kənar istifadə edənlər üçün xüsusi müəyyən olunmuş formada hazırlanmış informasiyalarla təmin etmək hansı uçotun əsas vəzifəsidir?

A)maliyyə uçotu

B)idarəetmə uçotu

C)operativ uçot

D)statistik uçot

E)fərdi uçot


326.Hansı uçot xərclərin və hazır məhsulların, görülmüş işlərin, xidmətlərin, maya dəyərinin, texniki-iqtisadi planlaşdırma və istehsal xərclərinin təhlili deməkdir?

A)idarəetmə uçotu

B)maliyyə uçotu

C)operativ uçot

D)statistik uçot

E)fərdi uçot


327.Kənar istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan məlumatlar hansı uçotun məlumatlarıdır?

A)maliyyə uçotunun

B)idarəetmə uçotunun

C)operativ uçotun

D)statistik uçotun

E)hamısının


328.Hansı uçotun məlumatları əsasən maliyyə-təsərrüfat proseslərinin planlaşdırılmasında, onun icrasında və nəzarət mərhələsində istifadə olunur?

A)idarəetmə uçotunun

B)maliyyə uçotunun

C)operativ uçotun

D)statistik uçotun

E)hamısının


329.Hansı uçot vergiyə cəlb olunma və vergi hesabatı tərtib etmək məqsədi ilə mühasibat qaydasında rəsmiyyətə salınması üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A)vergi uçotu

B)idarəetmə uçotu

C)maliyyə uçotu

D)operativ uçot

E)statistik uçot


340.Müəssisəni əhatə edən iqtisadi, ekoloji, siyasi və sosial vəziyyət haqqında olan məlumat dedikdə nə başa düşülür?

A)xarici informasiya

B)daxili informasiya

C)operativ informasiya

D)cari informasiya

E)ilkin informasiya


341.Bilavasitə müəssisədə yaranan və uçot sistemi vasitəsilə formalaşan informasiya nə adlanır?

A)daxili informasiya

B)xarici informasiya

C)operativ informasiya

D)cari informasiya

E)ilkin informasiya


342.Hansı mühasibat uçotunun əsas vəzifələrindən biri deyildir?

A)mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

B)aşkar edilmiş ehtiyatlardan faktiki istifadəni qiymətləndirmək

C)mühasibat uçotunun daxili və eləcə də xarici istifadəçiləri üçün müəssisənin fəaliyyəti və onun əmlakının vəziyyəti haqqında tam və düzgün informasiyanı formalaşdırmaq

D)müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində baş verən xoşagəlməz halların aradan qaldırılmasını təmin etmək

E)istifadə olunmamış təsərrüfatdaxili ehtiyatları aşkar etmək


343.İdarəetmədə istifadə olunan informasiyaların 70%-ə qədəri hansı uçotun payına düşür?

A)mühasibat uçotunun

B)statistik uçotun

C)operativ uçotun

D)ekoloji uçotun

E)vergi uçotun


344.İdarəetmə sistemində mühasibat uçotunun yerinə yetirdiyi bir sıra vəzifələr sırasında hansılar xüsusi əhəmiyyətə malikdir?

A)nəzarət, əmlakın qorunub saxlanması, informasiya və analitik vəzifələr

B)nəzarət, planlaşdırma

C)mülkiyyətin qorunmasının təmin olunması, informasiya

D)proqnozlaşdırma, analitik təhlil

E)nəzarət, kompleks təhlil


345.Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotunun təşkilində müəssisənin vəzifələrindən biridir?

A)müəssisə əmlakının, öhdəliklərinin və bütün təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesablarında qarşılıqlı əlaqədə ikili yazılış üsulu ilə aparılması

B)müəssisənin idarə edilməsi ilə məşğul olan daxili istifadəçilərin informasiya ilə təmin edilməsi

C)təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmununun mənaca onun qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün müəyyən edilməsi

D)əmək haqqının hesablanması və verilməsinin təmin edilməsi

E)məhsul istehsalının, satışının və pul vəsaitinin saxlanmasının səhmana salınması


346.Mühasibat uçotuna ümumi hüquqi və metodiki rəhbərlik kim tərəfindən həyata keçirilir?

A)Azərbaycan Respublikası hökuməti və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

B)İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən

C)İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən

D)Vergilər Nazirliyi tərəfindən

E)Mərkəzi Bank tərəfindən


347.Mühasibat uçotu sistemində islahat aparılmasında qarşıya qoyulan əsas məqsəd nədir?

A)milli mühasibat uçotu sistemini bazar ioqtisadiyyatının və maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğun qurmaq

B)normativ hüquqi tənzimləməni təkmilləşdirmək

C)normativ bazanı formalaşdırmaq

D)metodiki təminat üzrə təlimat, metodiki göstəriş və islahatlarla təmin etmək

E)kadr təminatını həyata keçirmək


348.Mühasibat uçotu sistemində aparılan islahatın vəzifələrindən biri hansıdır?

A)informasiya istifadəçilərini, ilk növbədə investorları təmin edən uçot və hesabat standartları sistemini formalaşdırmsaq

B)normativ hüquqi tənzimləməni təkmilləşdirmək

C)normativ bazanı formalaşdırmaq

D)metodiki təminat üzrə təlimat, metodiki göstəriş və islahatlarla təmin etmək

E)kadr təminatını həyata keçirmək


349.Mühasibat uçotunun normativ tənzimlənməsinin əsas məqsədi nədir?

A)təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətini əks etdirən informasiyalardan istifadə edənlərə geniş imkanlar yaratmaq

B)təsərrüfatsubyektlərinin fəaliyyətini əks etdirən göstəriciləri müəyyən etmək

C)normativ bazanı formalaşdırmaq

D)metodiki təminat üzrə təlimat, metodiki göstəriş və islahatlarla təmin etmək

E)kadr təminatını həyata keçirmək


350.Mühasibat uçotunun normativ tənzimlənməsinin əsas vəzifəsi nədir?

A)konkret iqtisadi həyatda mühasibat uçotu sisteminin ardıcıl, yararlı, səmərəli və uğurla həyata keçirilməsi üçün münasib şərait yaratmaq

B)beynəlxalq standartlardan milli tənzimləmədə istifadə etmək

C)maliyyə uçotunu tənzimləmək

D)normativ bazanı formalaşdırmaq

E)kadr təminatını həyata keçirmək


351.Hansı uçot özündə təsərrüfat subyektinin əmlakının və öhdəliklərinin, xüsusi maliyyə nəticələrinin vəziyyətini və hərəkətini əks etdirən nizama salınmış informasiya sistemini əks etdirir?

A)mühasibat uçotu

B)maliyyə uçotu

C)idarəetmə uçotu

D)operativ uçot

E)statistik uçot


352.Mühasibat uçotu predmetinin əsas hissəsini nə təşkil edir?

A)əmtəələrin, pul vəsaitlərinin tədavülü və habelə əmtəələrin tədavülü prosesində əmələ gələn hesablaşmalar

B)əmtəələrin tədavülü

C)pul vəsaitlərinin tədavülü

D)əmtəələrin tədavülü prosesində əmələ gələn hesablaşmalar

E)düzgün cavab yoxdur


353.Mühasibat uçotunun predmetinin məzmunu nə ilə müəyyən edilir?

A)uçota alınan obyektin iqtisadi məzmunu ilə

B)uçota alınan istehsal əməliyyatlarının məzmunu ilə

C)uçota alınan tədavül fondlarının məzmunu ilə

D)uçota alınan satış əməliyyatlarının məzmunu ilə

E)düzgün cavab yoxdur


354.Mühasibat uçotunun predmetinə daxil deyildir?

A)iş qüvvəsinin sayı və tərkibi

B)əsas fondlar, dovriyyə vəsaitləri

C)istehsal ehtiyatları, hazır məhsullar

D)pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar

E)qeyri-maddi aktivlər, investisiya qoyuluşları


355.Mühasibat uçotunun predmeti onun icra fəaliyyətində mühüm əhəmiyyətə malik hansı ünsürlər vasitəsilə yerinə yetirilir?

A)sənədləşmə və inventasrlaşma, qiymət və kalkulyasiya, hesablar sistemi, ikili yazılış, mühasibat balansı və hesabatı

B)sənədləşdirmə, inventarlaşma

C)hesablar, ikili yazılış

D)qiymətləndirmə, kalkulyasiya

E)mühasibat balansı və hesabatı


356.İdarəetmədə istifadə olunan informasiyaların 70%-ə qədəri hansı uçotun payına düşür?

A)mühasibat uçotunun

B)statistik uçotun

C)operativ uçotun

D)düzgün cavab yoxdur

E)bütün cavablar düzdür


357.Nəzarət neçə formada həyata keçirilir?

A)3


B)5

C)2


D)6

E)4


358.Təsərrüfat əməliyyatları baş verənə qədər həyata keçirilən nəzarət hansı nəzarətdir?

A)ilkin nəzarət

B)cari nəzarət

C)sonrakı nəzarət

D)satış nəzarəti

E)istehsal nəzarəti


359.Təsərrüfat əməliyyatının icra və ya həyata keçirilməsi zamanı həyata keçirilən nəzarət hansı nəzarətdir?

A)cari nəzarət

B)ilkin nəzarət

C)sonrakı nəzarət

D)satış nəzarəti

E)istehsal nəzarəti


360.Təsərrüfat əməliyyatının icra olunduğu vaxtdan və ya icradan sonra aparılan nəzarət forması hansı nəzarətdir?

A)sonrakı nəzarət

B)cari nəzarət

C)ilkin nəzarət

D)satış nəzarəti

E)istehsal nəzarəti


361.Mühasibat uçotunun daha da təkmilləşdirilməsi və onun nəzarət funksiyasının möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar olan funksiya hansı funksiyadır?

A)əmlakın qorunmasının təmin olunması

B)nəzarət

C)informasiya

D)geriyə əlaqə

E)analitik


362.Əmlakın qorunub saxlanması funksiyasının yerinə yetirilməsi mühasibat uçotunun hansı funksiyasının möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədardır?

A)nəzarət

B)informasiya

C)analitik

D)istehsal

E)satış


363.Analitik informasiya hansı funksiya ilə möhkəm əlaqədardır?

A)informasiya

B)əmlakın qorunmasının təmin olunması

C)nəzarət

D)geriyə əlaqə

E)düzgün cavab yoxdur


364.Mühasibat uçotu obyektlərini neçə qrupa bölmək olar?

A)3


B)5

C)2


D)6

E)4
365.Mühasibat uçotunun obyektlərinə aid deyildir?

A)əmtəə bazarı, sığorta bazarı

B)pul və natural ifadədə istifadədə olan və olmayan əmlak, qeyri-maddi aktivlər

C)istehsal ehtiyatları və məsrəflər, hazır məhsullar

D)pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar, investisiya qoyuluşları

E)kreditlər və digər borclara görə öhdəliklər, maliyyə təxsisatları və onların istifadəsi
366.Mühasibat uçotunun obyektləri arasında xüsusi yer tutan tədavül fondlarına aid deyildir?

A)qeyri-maddi aktivlər

B)dövriyyədə olan pul vəsaitləri

C)bankdakı pul vəsaitləri

D)müəssisənin anbarında satış üçün istehsal olunmuş hazır məhsullar

E)alıcılara yüklənmiş mallar


367.Aşağıdakılardan hansı tədavül fondlarına aiddir?

A)dövriyyədə olan pul vəsaitləri

B)hazır məhsullar

C)uzunmüddətli icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər

D)qeyri-maddi aktivlər

E)istehsal ehtiyatları və məsrəfləri


368.Mühasibat uçotunun əsas obyektləri nədən ibarətdir?

A)təsərrüfat vəsaitlərindən və təsərrüfat proseslərindən

B)təsərrüfat vəsaitlərindən

C)təsərrüfat proseslərindən

D)düzgün cavab yoxdur

E)bütün cavablar düzdür


369.Mühasibat uçotunun əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri hansıdır?

A)makroiqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində tətbiq olunması

B)əmək haqqının hesablanması

C)dövlət büdcəsinə ayırmalar

D)pul vəsaitlərinin tədavülü

E)əmlakın qorunması


370.Mühasibat uçotu sistemində mütləq əks olunan obyektlərə aiddir?

A)aktivlər, xüsusi və borc kapitalı, öhdəliklər, təsərrüfat əməliyyatları və s.

B)aktivlər və öhdəliklər

C)xüsusi və borc kapitalı

D)aktivlərin, kaptalın və öhdəliklərin tərkibində dəyişiklik əmələ gətirən təsərrüfat əməliyyatları

E)aktivlər və passiv kapital


371.Müəssisənin təsərrüfat-kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan material qiymətlilərinin, pul vəsaitlərinin, maliyyə-investisiya qoyuluşlarının və s.nin məcmusu nə adlanır?

A)kapital

B)aktivlər

C)öhdəliklər

D)müəssisənin əmlakı

E)əsas vəsaitlər


372.Hansı borc kapitalına aiddir?

A)kreditlər

B)əsas vəsaitlər

C)maddi-istehsal ehtiyatları

D)qeyri-maddi aktivlər

E)pul vəsaitləri


373.Müəssisənin aktiv kapitalı neçə qrupa ayrılır?

A)2


B)5

C)3


D)6

E)4
374.Hansı qeyri-maddi aktivlərə aid deyildir?

A)maşın və avadanlıqlar

B)patentlər

C)əmtəə nişanları

D)müəllif hüquqları

E)lisenziya alınmasına yönəldilən xərclər
375.Aşağıdakılardan biri qeyri-maddi aktivlərə aiddir?

A)intellektual mülkiyyət obyektləri

B)istehsal təyinatlı binalar

C)maşın və avadanlıqlar

D)qurğular və iş maşınları

E)nəqliyyat vasitələri


376. Hansı torpaq, tikili və avadanlıqlara (əsas vəsaitlərə) daxil deyildir?

A)əmtəə nişanları

B)maşın və avadanlıqlar

C)nəqliyyat vasitələri

D)istehsal təyinatlı binalar

E)alət və qurğular


377.Aşağıdakılardan hansı dövriyyə kapitalına (aktivlərinə) aiddir?

A)pul vəsaitləri

B)qeyri-maddi aktivlər

C)əsas vəsaitlər

D)bitməmiş istehsal

E)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları


378.Aşağıdakılardan hansı dövriyyə kapitalına aid deyildir?

A)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

B)material dövriyyə vəsaitləri

C)debitor borcları

D)qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

E)pul vəsaitləri


379.Material dövriyyə vəsaitlərinə aid deyildir?

A)patentlər

B)əsas və köməkçi materiallar

C)satın alınmış yarımfabrikatlar

D)xammal

E)məhsulların qablaşdırılması üçün taralar


380.Müxtəlif hüquqi və fiziki şəxslərin müəssisəyə olan borcları dedikdə nə başa düşülür?

A)debitor borcları

B)kreditor borcları

C)borc kapitalıl

D)cəlb edilmiş kapital

E)pul köçürmələri


381.Müəssisəyə əlavə gəlir gətirən aktivlərin alınmasına qoyulan xərclər nə adlanır?

A)qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

B)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

C)borc kapitalı

D)cəlb edilmiş kapital

E)kreditor borcları


382.Pul vəsaitlərinə aid deyildir?

A)debitor borcları

B)müəssisələrin xəzinəsində olan nağd pullar

C)müəssisənin hesablaşma hesabındakı pullar

D)müəssisənin cari və bankdakı sair hesablarındakı pullar

E)pul köçürmələri


383.Müəssisənin passiv kapitalı neçə hissədən ibarətdir?

A)2


B)5

C)3


D)6

E)4
384.Müəssisənin və ya şirkətin malik olduğu əmlakın dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

A)xüsusi vəsait

B)borc kapitalı

C)əlavə kapital

D)ehtiyat kapitalı

E)nizamnamə kapitalı
385.Xüsusi vəsait mənbələrinə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

A)Əlavə kapital

B)qısamüddətli borclar

C)uzunmüddətli borclar

D)uzunmüddətli vəsaitlər

E)bank krediti


386.Hansı xüsusi kapitalın tərkibinə daxil deyildir?

A)qeyri-maddi aktivlər

B)nizamnamə kapitalı

C)əlavə kapital

D)ehtiyat kapitalı

E)bölüşdürülməmış mənfəət


387.Hansı xüsusi kapitalın tərkibinə daxildir?

A)məqsədli maliyyələşdirmələr və daxil olmalar

B)material dövriyyə vəsaitləri

C)debitor borcları

D)qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

E)pul vəsaitləri


388.Cəlb edilmiş vəsait mənbələrinə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

A)bank krediti

B)qeyri-maddi aktivlər

C)materiallar

D)əsas vəsaitlər

E)əlavə kapital


389.Ehtiyat kapitalı müəssisənin hansı vəsaitləri hesabına yaradılır?

A)xalis mənfəətdən illik ayırmalar hesabına

B)təsisçilərin iştirak payı hesabına

C)digər müəssisələrdən və eləcə də fiziki şəxslərdən əvəzsiz daxil olan aktivlər hesabına

D)amortizasiya ayırmaları hesabına

E)dövlət və bələdiyyə orqanlarından və eləcə də digər müəssisələrdən daxil olan pullar hesabına


390.Qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq müəssisənin mənfəətindən illik ayırmalar hesabına yaradılan kapital nə adlanır?

A)ehtiyat kapitalı

B)əlavə kapital

C)nizamnamə kapitalı

D)borc kapitalı

E)düzgün cavab yoxdur


391.Müəssisə tərəfindən müəyyən müddətə və geri qaytarılmaq şərti ilə cəlb edilmiş maliyyə resurslarını birləşdirən kapital hansı kapitaldır?

A)borc kapitalı

B)xüsusi kapital

C)əlavə kapital

D)ehtiyat kapitalı

E)bank krediti


392.Xüsusi vəsait mənbələrinə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

A)əlavə kapital

B)uzunmüddətli borclar

C)qısamüddətli borclar

D)uzunmüddətli vəsaitlər

E)bank krediti


393.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin xüsusi kapitalının tərkibinə daxil deyildir?

A)bank kreditləri

B)nizamnamə kapitalı

C)əlavə kapital

D)ehtiyat kapitalı

E)xüsusi təyinatlı fondlar


394.Nə təşkilatın xüsusi əmlakının formalaşmasının başlıca mənbəyi hesab edilir?

A)mənfəət

B)borc alınmış vəsaitlər

C)bank krteditləri

D)düzgün cavab yoxdur

E)bütün cavablar düzgündür


395.Mühasibat uçotunun metodu dedikdə nə başa düşülür?

A)mühasibat uçotunun araşdırılması və öyrənilməsi qaydaları

B)mühasibat uçotunun predmetinmin tərkib hissəsi

C)müəssisə əmlakının ümumiləşdirilməsi metodu

D)təsərrüfat proseslərinin öyrənilməsi qaydası

E)mühasibat uçotunun predmetinin dərk edilməsi üsulu


396.İnventarlaşma hansı sənəd əsasında aparılır?

A)rəhbərliyin əmri ilə

B)müəssisənin struktur bölməsinin göstərişi ilə

C)müəssisə işçilərinin təşəbbüsü ilə

D)baş mühasibin göstərişi ilə

E)yuxarı təşkilatın göstərişi ilə


397.Təşkilatın əmlakının və onun mənbələrinin pul ölçüsündə əks etdirilməsi üsulu nə deməkdir?

A)pulla qiymətləndirmə

B)kalkulyasiya

C)sənədləşdirmə

D)ikili yazılış

E)inventarlaşma


398.Mühasibat uçotu məsələləri içərisində ən mühüm və mərkəzi məsələ hansı məsələdir?

A)qiymətləndirmə

B)kalkulyasiya

C)sənədləşdirmə

D)ikili yazılış

E)inventarlaşma


399.Hər hansı məhsul vahidinin istehsalına sərf olunmuş və maya dəyərini təşkil edən hesablama üsulu nə deməkdir?

A)kalkulyasiya

B)qiymətləndirmə

C)sənədləşdirmə

D)ikili yazılış

E)inventarlaşma


400.Mühasibat uçotu obyektlərini ümumiləşdirilmiş formada ifadə etmək üçün nədən istifadə edilir?

A)qiymət və kalkulyasiyadan

B)inventarlaşmadan

C)sənədləşdirmədən

D)mühasibat balansı

E)mühasibat hesabatı


401.Mühasibat uçotunun təsərrüfat əməliyyatlarının informasiya sisteminin əsas elementlərindən biri nə hesab edilir?

A)mühasibat hesabları

B)mühasibat sənədləri

C)mühasibat registrləri

D)mühasibat ölçüləri

E)düzgün cavab yoxdur


402.Balans tərtib edilərkən hansı tələblərə diqqət yetirmək lazımdır?

A)balansın doğruluğu,reallığı,vahidliyi, ardıcıllığı, aydınlığı

B)balansın doğruluğu və reallığı

C)balansın reallığı və obyektivliyi

D)balansın vahidliyi və ardıcıllığı

E)balansın ardıcıllığı və aydınlığı


403.Balansın daxili və xarici istifadəçilər üçün anlaşılan formada təqdim edilməsi balansın tərtibində irəli sürülən hansı tələbdir?

A)balansın aydınlığı

B)balansın doğruluğu

C)balansın vahidliyi

D)balansın ardıcıllığı

E)balansın reallığı


404.Mühasibat balansının xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

A)onun aktiv və passivinin yekununun bərabərliyindən

B)onun aktivinin passivindən çox olmasından

C)onun aktivinin passivindən az olmasından

D)onun debitor borclarının kreditor borclarına bərabərliyindən

E)düzgün cavab yoxdur


405.Balansın maddələrinin qiymətləndirilməsi həqiqətdə olana müvafiq olması nə deməkdir?

A)balansın reallığı

B)balansın vahidliyi

C)balansın varisliyi

D)balansın aydınlığı

E)balansın doğruluğu


406.Hər bir sonrakı balansın əvvəlki balansın əsasında tərtib edilməsi nə deməkdir?

A)balansın varisliyi

B)balansın vahidliyi

C)balansın reallığı

D)balansın aydınlığı

E)balansın doğruluğu


407.Təşkilat yeni yaxud əvvəllər fəaliyyət göstərənlər yenidən yaradılan zaman hansı balans tərtib olunur?

A)giriş


B)bölüşdürmə

C)birləşmə

D)cari

E)ləğv olunma


408.Təsərrüfat subyuektlərində mühasibat uçotunun aparılması hansı balansın tərtibi ilə başlayır?

A)giriş balansı

B)cari balans

C)birləşdirilmiş balans

D)bölüşdürülmüş balans

E)ləğv olunma balansı


409.Bir neçə təşkilatın bir hüquqi şəxsdə birləşməsi zamanı hansı balans tərtib edilir?

A)birləşdirmə

B)bölüşdürmə

C)giriş


D)carı

E)ləğv olunma


410.Bir təşkilatdan bir neçə müstəqil təşkilat yaradılan zaman hansı balans tərtib olunur?

A)bölüşdürmə

B)birləşmə

C)giriş


D)cari

E)ləğv olunma


411.Ləğv edilmə dövrünün əvvəlində hansı balans tərtib olunur?

A)ləğv olunma

B)bölüşdürmə

C)birləşmə

D)cari

E)giriş
412.Təşkilatın müflisləşməsi baş verən zaman hansı balans tərtib edilir?A)sağlamlaşdırıcı

B)birləşdirici

C)ləğvedici

D)cari


E)giriş
413.Hazırda mövcud olan mühasibat balansının növlərinə daxildir?

A)illik, dövrü, giriş, birləşdirici, bölüşdürücü, bölüşdürücü, ləğvedici balans

B)material balansı, tədiyə balansı

C)sahələrarası balans, material balansı

D)material balansı, birləşmə balansı

E)əmək ehtiyatları balansı, tədiyə balansı


414.Cari uçotu və nəzarəti təmin etmək üçün nədən istifadə edilir?

A)mühasibat hesablarından

B)mühasibat sənədlərndən

C)mühasibat əmrlərindən

D)mühasibat göstərişlərindən

E)inventarlaşma aktlarından


415.Nəyin köməyi ilə təsərrüfat vəsaitlərinin və təsərrüfat əməliyyatlarının cari əks etdirilməsi həyata keçirilir?

A)hesablar sisteminin köməyi ilə

B)kredit sisteminin köməyi ilə

C)sənədlər sisteminin köməyi ilə

D)pul sisteminin köməyi ilə

E)düzgün cavab yoxdur


416.Hesablar hansı hallarda aktiv olurlar?

A)əmlakın mövcudluğu, tərkibi və yerləşdirilməsi yeri üzrə uçotu üçün nəzərdə tutulduqda, hesabın debet qalığı olduqda

B)hesabın kredit qalığı olduqda

C)hesab balansın passiv hissəsində yerləşdirildikdə

D)balansın passivində yerləşən hesab olduqda

E)hesab əmlakın əmələ gəlmə mənbəyini əks etdirdikdə


417.İqtisadi məzmunu, yəni əmlakın mövcudluğu, tərkibi və yerləşmə yeri üzrə uçot üçün nəzərdə tutulduqda belə hesablar necə hesab sayılır?

A)aktiv hesablar

B)passiv hesablar

C)aktiv-passiv hesablar

D)əməliyyat hesabları

E)əsas hesablar


418.Hesabın kredit qalığı olduqda belə hesab necə hesab sayılır?

A)passiv


B)aktiv

C)aktiv-passiv

D)əsas

E)düzgün cavab yoxdur


419.Hesabların debeti və ya krediti üzrə yazılan əməliyyatların məbləğinin yekunu nə adlanır?

A)dövriyyə

B)ikili yazılış

C)saldo


D)müxabirləşmə

E)düzgün cavab yoxdur


420.Sintetik və analitik hesablar arasında uçotun həlqəsi (hissəsi) nə adlanır?

A)subhesab

B)əlavə hesab

C)kontrar hesab

D)əməliyyat hesabı

E)düzgün cavab yoxdur


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə