Mühasibat uçotu” fənnindən test tapşırıqları (Düzgün cavablar “A” variantıdır) Müəllim: Yusubova Ş.Ə


İdarədə istifadə edilən elektrik , su, qaz kimi xərclər müıssisənin nə xərcləridir?Yüklə 1,1 Mb.
səhifə9/9
tarix14.09.2018
ölçüsü1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

664.İdarədə istifadə edilən elektrik , su, qaz kimi xərclər müıssisənin nə xərcləridir?

A)inzibatı xərclər

B)istehsal xərcləri

C)texnoloji xərclər

D)ehtiyat xərcləri

E)xərc kimi tanınmır


665.Müəssisənin istehsal prosesinin son məhsulu nədir?

A)hazır məhsullar, yerinə yetirilən işlər və göstərilən xidmətlər

B)hazır məhsullar

C)yerinə yetirilən işlər

D)göstərilən xidmətlər

E)köməkçi işlər, yarımfabrikatlar


666.Məhsul istehsalı ilə əlaqədar olmayan, lakin onun satışına aid olan xərclər nə adlanır?

A)kommersiya xərcləri

B)istehsal xərcləri

C)nəqliyyat xərcləri

D)saxlama xərcləri

E)tədavül xərcləri


667.Hansı təşkilatları qiymətləndirmək üçün məlumat verən maliyyə hesabatlarından biri deyildir?

A)kreditor hesabatı

B)balans hesabatı

C)nənfəət və zərər hesabatı

D)səhmdar kapitalında dəyişikliklər hesabatı

E)pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat


668.Azərbaycan Respublikasında vergitutmanın ümumi əsasları hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən olunur?

A)Vergi məcəlləsi

B)Mülki məcəllə

C)Əmək məcəlləsi

D)Cinayət məcəlləsi

E)düzgün cavab yoxdur


669.Azərbaycan Respublikasının ”Vergi Məcəlləsi” neçənci ildə qüvvəyə minmişdir?

A)2001-ci ildə

B)2000-ci ildə

C)2003-cü ildə

D)2005-ci ildə

E)1999-cu ildə


670.Dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə, habelə məqsədli dövlət fondlarına köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödəniş necə adlanır?

A)vergi


B)kredit

C)ssuda


D)mənfəət

E)renta
671.Azərbaycan Respublikasında hansı vergilər müəyyən edilir və ödənilir?

A)dövlət vergiləri, muxtar respublika vergiləri, yerli vergilər

B)dövlət vergiləri

C)muxtar respublika vergiləri

D)yerli vergilər

E)düzgün cavab yoxdur
672.Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində ödənilməli olan vergilər hansı vergilərdir?

A)dövlət vergiləri

B)müxtar respublika vergiləri

C)yerli vergilər

C)düzgün cavab yoxdur

E)bütün cavablar düzdür


673.Aşağıdakılardan hansı dövlət vergilərindən biridir?

A)fiziki şəxslərin gəlir vergisi

B)fiziki şəxslərin torpaq vergisi

C)fiziki şəxslərin əmlak vergisi

D)yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

E)bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi


674.Aşağıdakılardan hansı dövlət vergilərindən biri deyildir?

A)bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi

B)fiziki şəxslərin gəlir vergisi

C)əlavə dəyər vergisi

D)yol vergisi

E)mədən vergisi


675.Aşağıda göstərilənlərdən hansı yerli vergilərə aid deyildir?

A)əlavə dəyər vergisi

B)fiziki şəxslərin torpaq vergisi

C)fiziki şəxslərin əmlak vergisi

D)yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

E)bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi


676.Aşağıdakılardan hansı yerli vergilərdən biridir?

A)fiziki şəxslərin torpaq vergisi

B)fiziki şəxslərin gəlir vergisi

C)əlavə dəyər vergisi

D)yol vergisi

E)mədən vergisi


677.Əlavə dəyər vergisinin əsas ödəyiciləri kimlər hesab olunur?

A)satıcılar

B)alıcılar

C)anbardarlar

D)təhsil işçiləri

E)heç biri


678.Fiziki şəxslərin gəlirindən tutulan pul məbləği necə adlanır?

A)fiziki şəxslərin gəlir vergisi

B)hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

C)əlavə dəyər vergisi

D) yol vergisi

E)sadələşdirilmiş vergi


679.Vergi orqanları vergilərin tam və vaxtında yığılmasını təmin etmək məqsədi ilə hansı nəzarəti həyata keçirirlər?

A)vergi nəzarəti

B)uçot nəzarəti

C)istehsal nəzarəti

D)nəqliyyat nəzarəti

E)marketinq nəzarəti


680.Eyni növ vergi bir vergitutma obyektindən neçə dəfə tutula bilər?

A)bir dəfə

B)iki dəfə

C)üç dəfə

D)dörd dəfə

E)csavabların heç biri düzgün deyil


681.Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin minimal dərəcəsi neçə faizdir?

A)14,0


B)12,0

C)10,0


D)11,0

E)15,0
682.Aylıq gəlirdən tutulan verginin ən yuxarı dərəcəsi neçə faizdir?

A)35

B)21


C)25

D)30


E)32
683.Aşağıdakılardan hansı mənfəətdən verginin ödəyicisi deyildir?

A)qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan xeyriyyə təşkilatları

B)müstəqil balansa malik olan və hüquqi şəxs sayılan müəssisələr

C)təsərrüfat və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul oln beynəlalq qeyri-hökumət təşkilatları

D)kommersiya bankları

E)sığorta təşkilatları


684.Aşağıdakılardan hansı gəlir vergisindən azaddır?

A)alimentlər

B)müstəqil balansa malik olan və hüquqi şəxs sayılan müəssisələr

C)təsərrüfat və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul oln beynəlalq qeyri-hökumət təşkilatları

D)kommersiya bankları

E)sığorta təşkilatları


685.Aşağıdakılardan hansı mənfəət vergisinin ödəyicidir?

A)müstəqil balansa malik olan və hüquqi şəxs sayılan müəssisələr, təsərrüfat və kommersiya

fəaliyyəti ilə məşğul olan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, kommersiya bankları, sığorta

təşkilatları və s.

B)qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəıti ilə məşğul olan xeyriyyə təşkilatları

C)Mərkəzi Bank

D)Azərbaycan Respublikası Neft Fondu

E)heç biri


686.Aşağıdakılardan hansı mənfəət vergisi ödəməkdən azad deyildir?

A)ticarət fəaliyyətindən əldə edilən gəlir

B)xeyriyyə təşkilatlarının gəliri – sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərdən başqa

C)qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqqı və ianələr

D)Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və onun qürümlarının gəliri

E)alınmış sığorta ödənişləri


687.Hansı vergiyə cəlb olunan ümumi mənfəətə daxil deyildir?

A)alınmış sığorta ödənişləri

B)məhsul satışından əldə edilən mənfəət

C)görülən iş və göstərilən xidmətlərdən əldə edilən mənfəət

D)əsas fondlar və digər əmlakın satılmasından əldə edilən mənfəət

E)qeyri-satış əməliyyatın xərcləri qədər azaldılan gəlir


688.Azərbaycan Respublikasında müəssisələrin mənfəət vergisi hansı dərəcə ilə tutulur?

A)20


B)24

C)27


D)32

E)25
689.Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların istehsalı, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsivə tədavülü prosesimndə onların dəyərinə əlavənin bir hissəsinin, eləcə də respublika ərazisinə gətirilən və vergi tutulan bütün malların dəyərinin bir hissəsinin büdcəyə tutulması forması hansıdır?

A)əlavə dəyər vergisi

B)rüsum


C)sadələşdirilmiş vergi

D)yol vergisi

E)heç biri
690.Aşağıdakılardan hansı aksizli mallara aid edilmir?

A)qənnadı məmulatları

B)spirt, pivə və spirtli içkiləırin bütün növləri

C)tütün məmulatları

D)neft məhsulları

E)minik avtomobilləri


691.Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft məhsullarına, minik avtomobillərinə və istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə aksiz dərəcələri kim tərəfindən müəyyən olunur?

A)respublika Nazirlər Kabineti

B)Maliyyə Nazirliyi

C)İqtisadiyyat Nazirliyi

D)Mərkəzi Bank

E)sığorta idarəsi


692.Aşağıdakılardan hansı əmlak vergisi ödəməkdən azad deyildir?

A)xüsusi mülkiyyətində vergitutma obyektləri olan fiziki şəxslər və müəssisələr

B)dövlət hakimiyyət orqanları

C)Azərbaycan Respublikasının Mərkəsi Bankı və onun qurumları

D)büdcə təşkilatları və yerli özünü idarəetmə orqanları

E)dövlət fondları və əlillərin ictimai təşkilatları


693.Maliyyə nəticəsi dedikdə nə başa düşülür?

A)mənfəət və ya zərər formasında özünü göstərən müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin son

iqtisadi yekunu

B)əsas vəsaitlərin satışından əldə edilən mənfəət

C)maddi qiymətlilərin satışından əldə edilən gəlir

D)qeyri-maddi aktivlərin satışından əldə edilən nəticə

E)satışdan kənar əməliyyatlardan alınan mənfəət
694.Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş vergilər və digər icbari tədiyələr ödəndikdən sonra müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət necə adlanır?

A)xalis mənfəət

B)balans mənfəəti

C)ümumi mənfəət

D)satışdan əldə edilən mənfəət

E)rentabellik


695.Təşkilatın ümumi gəliri ilə onun ümumi xərcləri arasındakı fərq nəyi göstərir?

A)xalis mənfəəti

B)balans mənfəəti

C)maliyyə nəticəsini

D)ümumi mənfəəti

E)gözlənilən mənfəəti


696.Müəyyən dövr ərzində təşkilatın istehsalat-maliyyə fəaliyyəti nəticəsində xüsusi kapitalının dəyişməsini nə əks etdirir?

A)maliyyə nəticəsi

B)zərər

C)mənfəətD)rentabellik

E)icarə
697.Mənfəət formasında özünü göstərən təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətinin son iqtisadi yekunu nə adlanır?

A)maliyyə nəticəsi

B)gəlir


C)xalis mənfəət

D)maya dəyəri

E)qazanc
698.Balans mənfəətinin əsas hissəsini nə təşkil edir?

A)məhsulların, işlərin və xidmətlərin satışından əldə edilən mənfəət

B)əsas vəsaitlərin satışından əldə edilən mənfəət

C)maddi qiymətlilərin satışından əldə edilən mənfəət

D)qeyri-maddi aktivlərin satışından əldə edilən mənfəət

E)satışdan kənar əməliyyatlardan alınan mənfəət


699.Gəlirlərin xərclərdən çox olması nəyi göstərir?

A)müəssisənin əmlakının artmasını

B)müəssisənin əmlakının azalmasını

C)maya dəyərinin yüksəlməsini

D)müəssisədə zərərin artmasını

E)məhsulun dəyərinin artmasını


700.Xərclərin gəlirdən çox olması nəyi göstərir?

A)müəssisənin əmlakının azalmasını

B)müəssisənin əmlakının artmasını

C)məhsulun dəyərinin aşağı düşməsini

D)müəssisənin mənfəətinin artmasını

E)maya dəyərinin aşağı düşməsini


701.Hansı adi fəaliyyət növlərindən əldə edilən gəlirlərdən biridir?

A)məhsulların və əmtəələrin satışından əldə edilən gəlir

B)müəssisənin aktivlərinin digər təşkilatlara müvəqqəti olaraq istifadə üçün verilməsinə görə daxil olmalar

C)birgə fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət

D)digər təşkilatların nizamnamə kapitalında iştiraka görə yaranan daxil olmalar

E)əsas vəsaitlərin və sair aktivlərin satışından əldə edilən gəlir


702.Aşağıdakılardan hansı əməliyyat gəlirlərindən biridir?

A)müəssisənin aktivlərinin digər təşkilatlara müvəqqəti olaraq istifadə üçün verilməsinə görə daxil olmalar

B)peniyalar və cərimələr

C)müqavilə şərtlərini pozduqlarına görə hüquqi şəxslərdən daxil olmalar

D)əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər

E)hesabat ilində aşkar edilmiş keçən illərin mənfəəti


703.Aşağıdakılardan hansı qeyri-satış əməliyyatlarından əldə edilən gəlirlərdən biridir?

A)müəssisəyə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün daxil olmalar

B)müəssisənin aktivlərinin digər təşkilatlara müvəqqəti olaraq istifadə üçün verilməsinə görə daxil olmalar

C)birgə fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət

D)digər təşkilatların nizamnamə kapitalında iştiraka görə yaranan daxil olmalar

E)əsas vəsaitlərin və sair aktivlərin satışından əldə edilən gəlir


704.Aşağıdakılardan hansı əməliyyat xərclərindən biri deyildir?

A)məhsulların hazırlanmasına və satışına çəkilən xərclər

B)digər təşkilatların nizamnamə kapitallarında iştirakı ilə əlaqədar reallaşdırılan xərclər

C)kredit təşkilatlarının göstərdiyi xidmətlərə görə edilən xərclər

D)əsas vasitələrin silinməsi, ləğvi və satışı ilə əlaqədar edilən xərclər

E)digər təşkilatların və hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərindən istifadəyə görə müəssisənin ödədiyi faizlər


705.Aşağıdakılardan hansı adi fəaliyyəıt növləri üzrə xərclərdən və fövqəlxərclərdən biridir?

A)işlərin yerinə yetirilməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar olan xərclər

B)digər təşkilatların nizamnamə kapitallarında iştirakı ilə əlaqədar reallaşdırılan xərclər

C)kredit təşkilatlarının göstərdiyi xidmətlərə görə edilən xərclər

D)əsas vasitələrin silinməsi, ləğvi və satışı ilə əlaqədar edilən xərclər

E)digər təşkilatların və hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərindən istifadəyə görə müəssisənin ödədiyi faizlər


706.Çatışmayan xüsusi dövriyyə vəsaitlərinin tamamlanması hansı mənfəət növündən ödənilir?

A)balans mənfəəti

B)ümumi mənfəət

C)satışdan əldə edilən mənfəətD)xalis mənfəət

E)maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətindən mənfəət
: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə