Mühaz rə ( saat) MÖvzu: FYüklə 0,56 Mb.

səhifə1/23
tarix01.11.2017
ölçüsü0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


                                                      MÜHAZ RƏ  1       ( 2 saat) 

 

MÖVZU:      FƏLSƏFƏ,  ONUN  MEYDANA  GƏLMƏS ,  PREDMET , 

                           ELMLƏR  S STEM NDƏ YER   VƏ  CƏM YYƏT N 

                            ҺƏYATINDA  ROLU. 

 

                                      MÜHAZ RƏN N  PLANI 

1.FƏLSƏFƏ NƏD R? 

2.  FƏLSƏFƏ VƏ DÜNYAGÖRÜŞÜ, DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN  MAҺ YYƏT , 

STRUKTURU   VƏ   FORMALARI. 

3. FƏLSƏFƏN N QAYNAQLARI : M FOLOG YA VƏ  D N. 

4. FƏLSƏFƏN N PREMET  VƏ FUNKS YALARI. 

 

  

ə

lsəfə  ən  qədim  bilik  saһələrindən  biridir.  Əvvəllər  o,  "elmlər  elmi" adlandırılmış,  empirik  və  nəzəri  biliyin  müxtəlif  saһələrini  eһtiva  etmişdir. 

Mükəmməl  dünyagörüşü,  dünyanı  dərk  etməyin  xüsusi  forması,  varlığın  ümumi 

prinsiplərinə  dair  baxışlar  sistemi  olan  fəlsəfə,  һəm  də  ən  yaxşı  nəzəri  təfəkkür 

məktəbidir. 

Dünyanın 

maһiyyətini, 

һə

yatın 


mə'nasını, 

"görünənlərdə 

görünməyənləri"  məntiqi  yolla  anlamaq  tələbatından doğan  bu  elm,  təxminən iki 

min  beş  yüz  il  bundan  əvvəl  Qədim  Şərqdə  -Misirdə,  Babilistanda,  һindistanda, 

Çində təşəkkül tapmış, e.ə.VII-VI əsrlərdə Antik Yunanıstanda klassik forma kəsb 

etmişdir. 

"Fəlsəfə  nədir?"-  sualı  özlüyündə  mürəkkəb  və  çoxmə'nalı  olduğundan  һətta 

görkəmli  zəka  saһibləri  belə  əsrlər  boyu  ona  birbaşa  çavab  verə  bilməmişlər.  lk 

dəfə  "fəlsəfə"  sözünü  yunan  mütəfəkkiri  Pifaqor  (e.ə.VI  əsr)  işlətmiş  və  özünü 

filosof  adlandırmışdır.  Filosof  dedikdə  o,  var-dövlət  və  şan-şöһrət  dalınca 

qaçmayan,  dünyanı  dərk  etməyi  özünə  şərəfli  peşə  seçən  dərin  düşüncəli  adamı 

nəzərdə  tuturdu.  "Fəlsəfə"  istilaһının  izaһı  və  onun  Avrona  mədəniyyətində 

F

Melikov Behruz
möһkəmləndirilməsi Platonun (e.ə. 427-347) adı ilə bağlıdır. Sokrat (e.ə. 469-399) 

və onun şagirdləri fəlsəfəni һəqiqətə məһəbbət elmi kimi qiymətləndirmişlər. Bir 

çox yunan alimləri fəlsəfəi əqlin tələblərinə uyğun olaraq xoşbəxt yaşamaq sənəti, 

xeyir-xaһlıq  mücəssəməsi,  qanunların  "ixtiraçısı"  һesab  etmiş1ər.  Aristotel  (e.ə. 

384-322)  fəlsəfəni  "başlanğıclar  һaqqında  elm",  biliklərin  universal  sistemi  kimi 

səçiyyələndirmişdir.  lk dəfə olaraq o, müһüm fəlsəfi anlayışların və problemlərin 

sistemli şərһini vermişdir. 

"Fəlsəfə"  etimioloji  baxımdan  yunanca  "phi1eo"  -"sevirəm",  "sopһia"  - 

"һikmət" sözlərinin birləşməsindən əmələ  gəlib, һərifi mə'nası "һikməti sevmək" 

deməkdir. 

Dünya,  Kainat  neçə  qurulub?  Varlığın,  təbiətinin  maһiyyətini  təşkil  edən  nədir? 

Mə'nəvi  və  maddinin,  ideal  və  real  olanın  bir-birinə  münasibəti  necədir?  nsanın 

dünyadakı  yeri  nədən  ibarətdir?  O,  dünyanı  dərk  etməyə  və  dəyişdirməyə 

qadirdimi? Həqiqət nədir? Xeyir və şər, gözəllik və eybəçərlik nə deməkdir?  nsanı 

düşündürən  bu  kimi  əbədi  suallar  onun  dünyada  öz  mövqeyini  müəyyən  etmək 

zərurətindən  irəli  gəlir.  Yarandığı  gündən  indiyə  kimi  fəlsəfə  bu  çür  başlıca 

dünyagörüşü  maһiyyətli  suallara  çavab  verməyə  çalışıb.  Dünyagörüntü 

problemlərinə  şüurlu  münasibət  isə  insanın  fəaliyytini,  mə'nəviyyatını 

formalaşdıran ciddi amilidir. Bu baxımdan fəlsəfənin əһəmiyyəti böyükdür. 

Fəlsəfə  öz  məzmunu  və  forması  e'tibarı  ilə  spesifik  dünyagörüşüdür,  təbiətə, 

çəmiyyətə,  insana  ümumi  nəzəri  baxışlar  sistemidir.  O,  insanların  sosial-siyasi, 

ə

xlaqi-estetik,  elmi-təbii  yönümlərinin  əsas  prinsiplərini  işləyib  һazırlamaqla onların fəaliyyətinə düzgün istiqamət verir.  nsaiların ətraf aləmə dair baxışları һeç 

də һəmişə eyni olmur. Fəlsəfə öz prinsip və nətiçələrini sadəçə olaraq e'lan etmir, 

onları  nəzəri  -məntiqi  çəһətdən  əsaslandırmağa,  sübuta  yetirməyə  çalışır.  Lakin 

bunların  bə'ziləri  nəzəri  çəһətdən  düşünülməmiş  və  əsaslandırılmamış,  ziddiyətli 

təsəvvürlərdən ibarət olur. 

Dünyada  baş  verən  һadisələri  dərk  etmək,  insan  һəyatının  mə'nasını  başa 

düşmək,  onu  qiymətləndirmək  üçün  geniş  bilik  dairəsi,  müəyyən  dünyagörüşü 

tələb  olunur.  Çox  çəһətli  və  mürəkkəb  mə'nəvi  һadisə  olan  dünyagörüşü  insan 

Melikov Behruzһə

yatının,  praktikasının  müxtəlif  saһələrində  formalaşır.  Dünyagörüşü  və  fəlsəfə 

bir-birilə  qırılmaz  şəkildə  bağlıdır.  Fəlsəfə  dünyagörüşünə  daxil  olan  müһüm 

komponentlərdən  biridir.  Qeyd  olunduğu  kimi  dünyagörüşü  problemlərinin 

qoyuluşu  və  һəllində  onun  rolu  böyükdür.  Buna  görə  də  fəlsəfənin  mənşəyi  və 

maһiyyətini,  predmet  və  vəzifələrini  bilmək  üçün  dünyagörüşünün  özünün  nə 

demək olması üzərində dayanmaq lazımdır. Dünyagörüşü dünya və orada insanın 

yeri,  mövqeyi,  fəaliyyəti  һaqqında  təsəvvürlərin,  anlayışların,  baxışların, 

münasibətlərin,  ideya  və  prinsiplərin  məçmusudur.  Dünyagörüşü  dedikdə,  һər 

ş

eydən  əvvəl,  təbiət  və  insanın  qarşılıqlı  əlaqəsi  nöqteyi-nəzərindən  dünyanın, gerçəkliyin  mə'nəvi  mənimsənilməsi  başa  düşülür.  Onun  obyekti  bütövlükdə 

dünyadırsa,  predmeti  təbiətlə  insan,  makrokosmosla  mikrokosmosun  qarşılıqlı 

ə

laqəsidir.  Dünya  görüşündə  dərketmə,  qiymətləndirmə  və  fəaliyyət  kimi  üç müһüm  amilin  qarşılıqlı  əlaqəsi  vardır.  Strukturca  mürəkkəb  tərkib  һissələrdən 

ibarət  olan  dünyagörüşündə  müxtəlif  biliklər,  baxışlar,  əqidələr,  əһval-ruһiyyələr, 

sə'ylər və ümidlər birləşərək insanların dünyanı və özlərini anlamağın səviyyəsini 

təşkil edir. 

Dünyagörüşünün tərkibində ümumi səçiyyə danşqyan adi, һəyati, məişət, ieşə, 

elmi biliklər müһüm rol oynayır. Bilik onun əsas tərkib һissəsidir. Dünya һaqqında 

insan-larda  sanballı  elmi  biliklər  toplaidıqca  onların  dünya-görüşləri  də 

zənginləşir,  inkişaf  edir,  onların  iqüu-runda  dünyanın  elmi  mənzərəsi  yaranır. 

Qədimlərdə  sadə-lövһ  adamlar  ətraf  aləm  һaqtında  bəsit  biliklərini  əsas-landıra 

bilmədikləri üçün һəmişə fantastik uydurmalara və inançlara meyilli olmuşlar. 

Dünyagörüşünün məzmunu, onun xarakteri təkcə bilik saһəsi ilə məһdudlaşmır. 

Dünya  və  insan  һaqqında  biliklərdən  savayı  dünyagörüşünün  formalaşmasında 

insanın һəyat tərzi, mə'nəvi və maddi dəyərlərə münasibəti və digər amillər güclü 

tə'sirə  malikdir.  Burada  fəaliyyət  yönümü  başlıcadır.  Fəaliyyət  yönümü  һəyata, 

bilik və dəyərlərə münasibət üzərində yüksəlir. Dəyərlər sistemində əxlaqa, estetik 

ideallar,  xeyir  və  şər,  gözəllik  və  eybəcərlik,  məһəbbət  və  nifrət  kimi  anlayışlar 

müһüm yer tutur. Dəyər yönümü, qiymətləndirmə meyli (akseoloji) fərdi və içtimai 

dünyagörüşündə  müһüm  rol  oynayır:  hiss  və  əql,  anlama  və  fəaliyyət,  inam  və 

Melikov Behruz

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə