Mühazirə otağı/CədvəlYüklə 79,76 Kb.
tarix14.10.2017
ölçüsü79,76 Kb.
növüMühazirə
Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

EDU 409: Ədəbiyyatın tədrisi metodikası - 3 kredit

Departament

Təhsil

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2016

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Dos. Elmira Məmmədova-Kekeç

E-mail:

mamedovaelmira4@gmail.com

Telefon:

(+99451) 8167674, (+99455) 82954 73

Mühazirə otağı/Cədvəl

11, Məhsəti küç. (Neftçilər Kampusu). Otaq 403N; Çərşənbə - 15:00, Şənbə-16:40

Məsləhət saatları

Çərşənbə 15:00

Prerekvizitlər

Yoxdur

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əlavə ədəbiyyat:

  1. Hüseynoğlu S. Ədəbiyyat dərslərində yeni texnologiyalar: fəal/interaktiv təlim. Bakı, 2009.

  2. Hüseynoğlu S. İfadəli oxunun əsaslar. Bakı, 2013.

  3. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. Bakı, 2014.

  4. Muradov B. Orta məktəbdə ədəbi əsərlərin öyrədilməsi. Bakı, 1992.

  5. Veysova Z. Fəal/interaktiv təlim: müəllimlər üçün vəsait. Bakı, 2007.

  6. Yusifov F. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. Bakı, 2010.

  7. Eğitim Psikolojisi, Editör: Prof.Dr. İbrahim Yıldırım, 3 Baskı, Ankara 2012.

  8. Prof. Dr. Cahit Kavcar. Edebiyat ve Eğitim. Engin Yayınevi. Ankara, 2000

İstifadə oluna biləcək digər mənbələr:  1. http://www.kurikulum.az

  2. http://egitim.erciyes.edu.tr/~imarulcu/yeniyaklasimlar/fenogretimi_files/Yapilandirmaci_Yaklasim.pdf

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə
Praktiki tapşırıqlar
Qrup müzakirəsi
Qiymətləndirmə

Komponentləri
Faiz (%)

Aralıqimtahanı(yazılı)
30

Praktiki məsələ
-

Fəallıq

Tələbə semestrin başlanğıcından sonuna qədər bütün dərs boyu ən fəal şəkildə iştirak etməlidir. Sual-cavab prosesində və müzakirələrdəfəallıq göstərməlidir.

10

Tapşırıq və testlər
-

(Açıq dərs layihəsi)

Layihədə innovativ təlim metodlarından istifadə edilməli, fəal təlimə əsaslanılmalıdır.

10

Prezentasiya/Qrup müzakirə

Fərdi və ya qrup işi olaraq hazırlanmalı, dizayn və məzmun baxımından mükəmməl olmalıdır. Semest ərzində müxtəlif mövzular üzrə ən az iki prezentasiya təqdim edilməlidir.

5

Final imtahanı (yazılı)
40

Digər (davamiyyət)

Hər bir üzrsüz dərs buraxmaya görə bir bal çıxılacaqdır.

5

Yekun
100

Kursun təsviri

“Şərq dilləri mühitində Azərbaycan ədəbiyyatı” kursunda şərq dillərinin (ərəb və fars dillərinin) Azərbaycan ədəbiyyatına mərhələlər üzrə təsiri, bu dillərdə yazan Azərbaycan şairlərinin bədii yaradıcılıq nümunələri haqqında məlumat verilir, ədəbi əsərlər poetik baxımdan təhlil оlunur. Bundan başqa, kurs ərzində poetik obrazlılıq, onların poeziyamızın poetik sistemində oynadığı rol tələbələrə öyrədilir.

Kursun məqsədləri

Kursun məqsədi Azərbaycan ədəbiyyatına ərəb və fars dilləri və bu dillərdə yaradılmış ədəbiyyat konteksində yanaşmağı öyrətmək, İslamın qəbulundan sonra əsərlərini ərəb, X əsrdən sonra fars dilində yazmağa başlayan görkəmli Azərbaycan şairləri və onların yaşadıqları ədəbi mühit haqqında məlumat vermək, yaradıcılıqları barədə təsəvvür yaratmaqdır.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr Azərbaycan ədəbiyyatının Şərq dilləri mühitində inkişaf istiqamətləri və mərhələləri, milli ədəbiyyatımıza Şərq dilləri və ədəbiyyatları konteksində yanaşmaq metodologiyasını mənimsəyəcək, ərəb əlifbasının, fars dilinin ədəbiyyatımızın poetik sistemində yaratdığı özünəməxsusluqları qavrayacaqlar.

Həftə

Tarix


Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar10.02.2016

10.06.2016Ədəbiyyatın tədrisi metodikası fənninin məqsəd və vəzifələri

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5. http://www.kurikulum.az
17.02.2016

17.02.2016Ədəbiyyat fənn kurikulumunun məzmunu, strukturu, standartları və onların funksiyaları

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5. http://www.kurikulum.az

24.02.2016

24.02.2016Ədəbiyyat fənni üzrə məzmun xətləri:

-ədəbiyyat və həyat həqiqətləri;

- şifahi nitq;

- yazılı nitq.1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5. http://www.kurikulum.az

Qrup işləri

PPT təqdimatlar
02.03.2016

02.03.2016Fəal/interaktiv təlimin mahiyyəti, ədəbiyyat dərslərində tətbiqi


1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az

Qrup işləri

PPT təqdimatlar
09.03.2016

09.03.2016İdrak taksonomiyalarının təlim prosesinə tətbiqinin (Blum, Anderson) əhəmiyyəti, dərsin məqsədinin təyinində və fəaliyyətin təşkilində rolu. Praktiki işlər: təlim məqsədinin təyini və uyğun fəaliyyətin hazırlanması nümunələri ilə tanışlıq.


1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5. http://www.kurikulum.az
16.03.2016

16.03.2016ƏTM-nın digər fənlərlə əlaqəsi, digər fənlərin öyrənilməsindəki yeri, fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya anlayışı

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az
23.03.2016

23.03.2016Davranışçı və konstruktiv təlim nəzəriyyələrinin xarakterik xüsusiyyətləri, konstruktiv təhsil proqramları, sinif və dərs.


1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az

6. Eğitim Psikolojisi, Editör: Prof.Dr. İbrahim Yıldırım, 3 Baskı, Ankara 2012.

PPT təqdimatlar


8.

30.03.2016

30.03.2016
Aralıq imtahanı

Konstruktiv dərsin xüsusiyyətlərihttp://egitim.erciyes.edu.tr/~imarulcu/yeniyaklasimlar/fenogretimi_files/Yapilandirmaci_Yaklasim.pdf

http://www.kurikulum.az


9.

06.04.2016

06.04.2016Koorperativ öyrənmə metodu

PPT təqdimatlar

10.

13.04.2016

13.04.2016Bədii əsərlərin oxusu və məzmunu üzrə iş.

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az

Qrup işləri

PPT təqdimatlar


11.

20.04.2016

20.04.2016Təlim strategiyaları, Təlim prosesi və onun təşkili prinsipləri Təliminin təşkilində istifadə olunan forma, üsul və texniklar

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az

Qrupişləri

PPT təqdimatlar


12.

27.04.2016

27.04.2016
Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması. Ədəbiyyat tədrisində planlaşdırma (gündəlik, illik ).
13.

04.05.2016

04.05.2016Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, konstruktiv qiymətləndirmənin növləri

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).

5.http://www.kurikulum.az


14.

11.05.2016

11.05.2016Qiymətləndirmə meyarlarının və qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması

Fərdi işlər

PPT təqdimatlar15.

18.05.2016

18.05.2016Dərs nümunələrinin təqdimatı

1. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası.Bakı: Müəllim, 2011

2. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: Mütərcim, 2012

3. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənninin kurikulumu (V-XI siniflər). Bakı, 2010

4. Ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənnindən qiymətləndirmə standartları (V-IX siniflər).5. http://www.kurikulum.az
Final imtahanı
Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə