MundarijaYüklə 1,2 Mb.
səhifə14/15
tarix20.09.2017
ölçüsü1,2 Mb.
#906
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Shishlar

To’piq, bolder

Tomirlarni tekshirish

Bir xilda, baravar

Har xil, turli

Bir maromda

Noritmik

Tez – tez, siyrak

Tarang, yumshoq

To’liq, bo’m-bo’sh

Baland, katta

Past, ipsimon

Tekis, notekis

O’zgaruvchan, eshitmaydigan

Jadal, sakraydigan, sust

Dikrotik, paradonsal

Vena tomir urishi

Mayda qontomir urishi

Bo’yinturuq venasining bo’rtib chiqishi

Tomir urishini yozib olish

Arteriya bosimi

Sistolik, diastolik

Yurak uchi turtkisi

Sistolik titrash

Diastolik titrash

Yurak chegarasini tukillatish

Nisbiy, mutloq yurak chegarasi

Yurakning siljishi

Mitral nuqsonda yurak shakli

Aortal nuqsonda yurak shakli

Yurakni eshitish

Yurak tovushlari

Yurak shovqinlari

Organik, funktsional shovqinlari

Plevra perikard shovqinlari

Revmatizim, bod

Orttirilgan yurak nuqsonlari

Gipertoniya kasalligi

Yuraksanchiq

Miokard infarkti

Yurak xaltasining yallig’lanishi

Yurak urishining shiddat bilan birdan tezlashishi

Yurak o’tkazuvchanligining buzilishi, o’zgarishi

Yurakni navbatdan tashqari qisqarishi


Yurak etishmovchiligi


Ruxiy karaxtlik, shok

Qisqa muddatli xushdan ketish


Ovqat hazm qilish

Simillagan og’riq

Og’irlik sezish


Oedematis

Maleolus, cruris

Examinations vasculara

Aequalis


Differens

Regularis

Irreguiaris

Frequens, rarus

Durus, mollis

Plenus, vacuus

Altus

Parvus, filiformisAequalis, inaequalis

Alternans, deficiens

Celer, saliens, tardus

Dicroticus, paradoxus

Pulsus venae

Pulsus capillares

Intumescentia venae

jugularis

Sphygmographia

Tensio arterialis

Sistolicus, diastolicus

Ictus apiculis

Palpitatio sistolicus

Palpitatio diastolicus

Percussionis limitans cordis

Relativa (absoiuta) limitans cordis

dislocatio cordis

Conphygurationis mitralis

Conphygurationis aortalis

Auscultationis cordis

Toni cardiaca

Murmura cardiaca

Murmur a organ icus, functionalis

Murmur pleura-pericardialis

Rheumatismus

Acquisitus vitium cordis

Morbus hypectonicus

Stenocardia (angina pectoria)

Infarctus miocardii

Pericarditis

Paroxysmus

tachycardiae

Blocade cordis
Extrasystolia

Insufficientia cordis

Shock

Appbychia


tizimi.  • Obtusus doloris

  • Sensus hyperplerosisMundarija.

Cодержание.

Contents
So'z boshi.

Предисловие

Foreword

3

Kirish.

Введение

Introduction

4

I bob Umumiy amaliyot vrachi tayyorlashda ichki kasalliklar propedevtikasining
o'rni.

Глава 1. Место (значение) пропедевтики внутренних болезней в подготовке врачей общей практики.

Chapter 1. Role of Propedevtik of internal diseases in the preparation doctors of general practice

7

Tashxisot va tashxis

( Diagnostika. Diagnoz)Диагностикa и диагноз.

Diagnostics & diagnosis.

10

Tibbiyot deontologiyasi.

Медицинская деонтология

Medical deontology

12

II bob Bemorni tekshirish usullari

Глава 2. Mетоды исследования больных.

Chapter 2. Methods of physical examination

19

so'rab – surishtirish.

Расспрос.

Interviewing.

19

anamnez

анамнез

Medical History

?

umumiy va tana sohalari bo'yicha ko'zdan kechirish

Общий осмотр и осмотр по частям тела

The general and specific examination

21

Paypaslash (Palpasiyo)

Пальпация.

Palpation

41

Tukillayish (Perkussio)

перкуссия

Percussion

42

Eshitish (Auskultassio)

Аускультация

Auscultation (Listening)

44

III bob Nafas a'zolari tizimi

Глава 3. Система органов дыхания

Chapter 3. Respiratory system

44

Anamnez.

Анамнез.

History

49

Umumiy ko'zdan kechirish

Общий осмотр

General examination

50

Ko'krak qafasini ko'rish.

Oсмотр грудной клетки

Inspecting thorax

50

Ko'krak qafasini paypaslash

Пальпация грудной клетки

Palpating thorax
Ko'krak qafasini tukkilatish

Перкуссия грудной клетки

Percussing thorax
Qiyosiy tukkilatish

Сравнительная перкуссия

Comparative Percussion

52

Topografik tukkilatish.

Tопографическая перкуссия

Topographical percussion of the thorax
O'pkani eshitish.

Выслушивание (аускультация) легких.

Lung Auscultation
Asosiy nafas shovqinlari

Основные дыхательные шумы.

Normal breath sounds

56

Qo'shimchanafas shovqinlari

Дополнительные шумы.

Abnormal breath sounds

58

Xirillashlar, g'ichirlash, plevraning ishqalanish shovqini.

Хрипы, крепитация, шум трения плевры.

Ronchi, Crepitation, Pleural friction rubs
Bronxofoniya.

Бронхофония.

Bronchophony

61

Laborator va asbobiy tekshirish usullari.

Лабораторная и инструментальная диагностика.

Laboratory and instrumental diagnostics

61

Asosiy klinik sindromlar.

Основные клинические синдромы

Main clinical syndromes

66

-0'pka to'qimasini qattiqlashish sindromi

Синдром уплотнения легкого

Lung Condensation syndrome

67

O'pkada bo'shliq (kovak) sindromi.

Синдром образования полости в легком

Lung cavity syndrome

67

Bronxlar obstruksiyasi sindromi.

Синдром бронхиальной обструкции

Bronchial obsruction syndrome

68

O'pka to'qimasida havo ko'payib ketish sindromi

Синдром повышенной воздушности легкого

Lung high aerial syndrome

68

Plevral sindromlar

Плевральные синдромы

Pleural syndroms

69

Nafas yetishmovchiligi sindromi

Синдром дыхательной недостаточности

Respiratory failure syndrome

70

Xususiy patologiya

Частная патология

Specific pathology

73

Pnevmoniya

Пневмония

Pneumonia

74

Krupoz va o'choqli pnevmoniya

Крупозная и очаговая пневмонии

Crupose and Lobule pneumonia

74

O'pka yiringli kasalliklari tashxisi

Диагностика гнойных заболеваний легких

Suppurating lung diseases diagnostics

77

O'pka ho'ppozi (abscessi).

Абсцесс легких.

Lung abscess

78

Bronhoektatik kasallik.

Бронхоэктатическая болезнь.

Bronchiectasis

78

O'pkani surunkali obstruktiv kasalliklari

Хронические обструктивные заболевания легких

Chronic obsructive pulmonary diseases

80

Surunkali obstruktiv bronxit

Хронический обструктивный бронхит

Chronic obsructive bronchitis

80

Bronxial astma, o'pka emfizemasi

Бронхиальная астма Эмфизема легких

Asthma Emphysema

80

IV bob Yurak qon tomirlari tizimi

Глава 4 Сердечно-сосудистая система.

Chapter 3. Cardiovascular system

83

shikoyatlar

Жалобы.

Complaints

83

kasallik va havot anamnezi

Анамнез болезни и жизни

Medical History and life History

83

umumiv ko'zdan kechirish

Общий осмотр

General examination

86

yurak sohasini paypaslash

Пальпация области сердца

Heart area Palpation

87

arterial tomir urishini (pulsni) tekshirish

Исследование пульса

Arterial pulse examination

88

arterial qon bosimini o'lchash

Измерение артериального давления

Measuring the arterial blood pressure

88

tukillatish

Перкуссия

Percussion
eshitish

Выслушивание

Auscultation
yurakni asbobiy tekshirish usullari

Инструментальные методы исследования сердца

Instrumental diagnostics of heart diseases
elektrokardiograftya asoslari

Электрокардиография

Electrocardiography

97

fonokardiografiya

Фонокардиография

Phonocardiography

102

exokardiografiya

Эхокардиография

Echocardiography

102

rentgenologik tekshirishlar

Рентгенологическое исследование

Roentgen method

103

tomirlarni instrumental tekshiris

Инструментальные методы исследования сосудов

Instrumental diagnostics of the vessels

103

Asosiy klinik sindromlar

Основные клинические синдромы.

Main clinical syndromes

103

Yurak ritmini buzilishi

Аритмии сердца

Cardiac Arrythmias

104

Hususiy patologiya

Частная патология

Specific pathology

108

arterial gipertenziya

Артериальная гипертензия

Аrterial hypertension

108

yurakni ishemik kasalligi stenokardiya, miokard infarkti

Ишемическая болезнь сердца стенокардия, инфаркт миокарда

Ischemic heart disease Angina pectoris Myocardial infarction

111

o'tkir koronar sindrom

Острый коронарный синдром

Acute coronary syndrome
revmatizm

Ревматизм

Rheumatism

116

yurak nuqsonlari mitral qopqoq yetishmovchiligi

Недостаточность митрального клапана

Mitral regurgitation

119

mitral teshik stenozi

Митральный стеноз

Mitral Stenosis

120

aortal qopqoq yetishmovchiligi

Недостаточность клапанов аорты

Aortic regurgitation

122

aorta chiqish jovining torayishi

Стеноз устья аорты

Aortic stenosis

124

uchtabaqali qopqoq nuqsonlari

Пороки трехстворчатого клапана

Tricuspid regurgitation and stenosis

125

V bob Hazm qilish tizimi

Глава 5 Система органов пищеварения

Chapter 5. Digestion system

125

umumiy tekshirish usullari


Общие методы исследования

General methods of examination

125

Qizilo'ngachni tekshirish

Исследование пищевода

Esophagus Examination

127

shikoyatlar

Жалобы

Complaints

127

fizikal va qo'shimcha tekshirish usullari

Физикальные и дополнительные методы исследования

Physical and others methods of examination

129

reflyuks – ezofagit

Рефлюкс-эзофагит

Reflux esophagitis

129

Qizilo'ngach kardial qismini aholaziyasi

Ахалазия кардиальной части пищевода

Achalasia of cardiac part of esophagus

129

qorinni tekshirish

Обследование живота

Abdomen Examination

129

paypaslash

Пальпация

Palpation

130

qo'shimcha tekshirish usullari

Дополнительные методы исследования

Supplementary methods of examination

132

endoskopik tekshirish

Эндоскопическое исследование

Endoscopic method

133

dispeptik sindromlar

диспептические синдромы

Dyspeptic syndromes

134

Me'da -ichakdan qon ketish

Желудочно-кишечное кровотечение

Gastrointestinal bleeding

137

fizikal va qo'shimcha tekshirish usullari

Физикальные и дополнительные методы исследования

Physical and supplementary methods of examination

137

Xususiy patalogiya

Частная патология

Specific pathology

138

surunkali gastritlar

Хронические гастриты

Chronic gastritis

138

oshqozon va 12 barmoq ichak yara kasalligi

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Peptic Ulcer disease

139

oshqozon raki

Рак желудка

Stomach Cancer

141

Ichakni tekshirish

Исследование кишечника

Bowel Examination

142

so'rab – surishtirish

расспрос

Interviewing

142

shikoyatlari

Жалобы

Complaints

142

kozdan kechirish

Осмотр

Inspection

143

so'rilishni buzilish sindromi

Синдром малабсорбции

Malabsorption syndrome

144

Xususiy patalogiya

Частная патология

Specific pathology

144

Surunkali enterit

Хронический энтерит

Chronic enteritis

145

surunkali kolit

Хронический колит

Chronic colitis

145

Jigar va o't vo'llari kasalliklarida bemorlarni tekshirish

Исследование больных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей

Examination of the patients with hepatic diseases and bile ducts pathology

146

so'rab – surishtirish

расспрос

Interviewing.

146

shikoyatlari

Жалобы

Complaints

146

anamnezi

анамнез

History

147

umumiy ko'zdan kechirish

общий осмотр

General examination

147

jigarni tukillatish

перкуссия печени

Liver Percussion

148

paypaslash

пальпация

Liver Palpation

148

Qo'shimcha tekshirish usullari

Дополнительные методы исследования

Supplementary methods of examination

149

qonni bioximik analizi

биохимический анализ крови

Laboratory evaluation

149

immunologik testlar

иммунологические тесты

immunological tests

150

Asosiy klinik sindromlar

Основные клинические синдромы

Main clinical syndromes

153

sariqlik

Желтухи

Jaundice

153

portal gipertenziya

Портальная гипертензия

Portal hypertension

156

xolestaz

Холестаз

Cholestasis

158

gepatorenal sindrom

Гепаторенальный синдром

Hepatorenal syndrome

158

gepatolienal sindrom

Гепатолиенальный синдром

Hepatolienal syndrome

158

Tsitolitik sindrom

Цитолитический синдром

Cytolytic syndrome

158

Xususiy patalogiya

Частная патология

Specific pathology

159

surunkali virusli gepatitlar

Хронические вирусные гепатиты

Chronic viral hepatitis

159

jigar tsirrozlari

Циррозы печени

Hepatic Cirrhosis

160

o't- tosh kasalligi

Заболевания желчного пузыря

Cholecyst Diseases

161

o't qopini tekshirish xolesistitlar

Холециститы

Cholecystitis

162

o'tkir xolesistit

Острый холецистит

Acute Cholecystite

163

surunkali xolesistit

Хронический холецистит

Chronic Cholecystite

164

me'da osti bezini tekshirish

Исследование поджеледочной железы

Pancreas Examination

164

surunkali pankreatit

Хронический панкреатит

Chronic pancreatitis

165

VI Siydik ajratish tizimi


Kataloq: uum -> uum-ikp-davolash
uum -> Tasdiqlayman
uum -> Simptomatik arterial gipertoniya har hil patologik jarayonlar natijasida kasallik simptomi sifatida vujudga kelad
uum -> Тошкент давлат иккинчи тиббиёт институти
uum -> Keys texnologiya
uum -> Keys texnologiya
uum -> Keys texnologiya
uum-ikp-davolash -> Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Davolash fakulteti ichki kasalliklar propedevtikasi, kasb kasalliklari, gematologiya va X d. t., oliy ma’lumotli hamshira fanlari kafedrasi Ichki kasalliklar propedevtikasi fani
uum-ikp-davolash -> Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
uum-ikp-davolash -> Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Davolash fakulteti ichki kasalliklar propedevtikasi, kasb kasalliklari, gematologiya va X d. t., oliy ma’lumotli hamshira fanlari kafedrasi Ichki kasalliklar propedevtikasi fani

Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə