MüNDƏRĠcat beynəlxalq münasġBƏTLƏr və ĠQTĠsadġyyatYüklə 2,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/71
tarix15.07.2018
ölçüsü2,49 Mb.
#55811
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Tezislər 
 

13.  Abasov A
zər
Erməni vandalları tərəfindən Naxçıvan ərazisində 
dağıdılmış  İpək  yolu  üzərindəki  tarixi  abidələr  və  yaşayış 
məskənləri1(918-1920-ci illərdə)....................................................  55 
14.  Babayev Elvin- Qədim türklər və İpək Yolu...................................  56 
15.  Fərhadov Əli- Qədim İpək yolu və onun uğrunda mübarizə  (VI 
əsr İran-Bizans-Göytürk münasibətləri əsasında)..........................  57 
16.  Süleymanova  Xəyalə-  XVIII  əsrin  ikinci  yarsında  Azərbaycan 
xanlıqlarının Osmanlı imperiyası ilə münasibətləri........................  58 
17.  Zeynalova Xanım- Naxçıvan Səfəvilər dövründə..........................  59 
18.  Кафарзаде  Ламия-  Об  игнорировании  англоязычными 
исследователями  Тюркского  компонента  в  этнополитичес-
кой истории раннесредневекового Азербайджана....................  60 
19.  Abdullayev  Arzu-  Ümumi  dəyərlərə  əsaslanan  vahid  Avropaya 
doğru................................................................................................  62 
20.  Məmmədov 
Emin-  Naxçıvanın  qədim  dövr  tarixinin 
öyrənilməsində Şərur bölgəsinin eneolit dövrü abidələrinin yeri...  63 
21.  Kəlbi
zadə 
Elnur-  Əfşarlar  imperiyası  dövründə  Naxçıvanın 
tarixi-coğrafiyasının bəzi məsələlərinə dair....................................  64 
 
 
COĞRAFĠYA 
 
1.  Bababəyli Nazim- XVI əsr və XIX əsrin əvvəllərində böyük ipək 
yolu  üzərində  Naxçıvan  diyarının  iqtisadi  coğrafi  səciyyəsinə 
dair..................................................................................................  66 
2.  Hacıyev  Sahib-  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasında  orta  dağlıq 
torpaqlarının ekoloji şəraiti............................................................  67 
3.  Qurbanov  Əli,  Bababəyli  Nigar-  Naxçıvan  ərazisindən  keçən 
karvan yollarının fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinə dair.....................  68 
4.  Ġmat  Fatih-  Osmanlı  mənbələrində  Naxçıvanın  sosial-iqtisadi, 
coğrafi vəziyyəti haqqında məlumatlara dair.................................  69 
5.  Quliyeva  Ġlahə-  Talışın  dağ  meşə  landşaftlarının  rekreasiya 
potensialının qiymətləndirilməsi.....................................................  70 
6.  Səfərov  Arif-  Tarixi  İpək  yolu  və  Naxçıvan  MR-in  müasir  kənd 
təsərrüfatının müqayisəli inkişaf tarixindən...................................  73 
7.  Smaqulov  Erbulat,  Ержигитова  А.А-  Город  Сауран  на 
великом шелковом пути…………………………....……………  76 
8.  Yergiqitova Aysulu- Торговая гавань в степи:  город Сауран.  80 
9.  Amanova  ġahnaz-  Acınohur  öndağlığı  və  ona  bitişik  ərazilərin 
landşaftlarının müasir ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi......  81 
10.  Əliyeva ġəfəq- Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində antro-
pogen fəaliyyət nəticəsində təbii landşaftların deqradasiyası
........
  83 


Beynəlxalq  İpək Yolu  
 
 

MƏDƏNĠYYƏT VƏ TƏHSĠL 
1.  Əliyev  Ġsmayıl-  “Divanü-  Lüğat-it-türk”ə  müasir  Azərbaycan 
türkcəsi baxımından bir yanaşma...................................................  85 
2.  Quliyev Əbülfəz- Dialekt coğrafiyası və dialektoloji atlas........... 
86 
3.  Nağısoylu Möhsün- Hacı  Məhəmməd  Naxçıvaninin  elmi-ədəbi 
və kitabşünaslıq  fəaliyyəti  haqqında.............................................  87 
4.  Hüseyni  Səccad-  İpək  yolu  üstə    yeni  Müsəlman  Culfaların 
yaranması haqqında........................................................................  88 
5.  Muradov  Vidadi-  XVIII  –  XX  əsrin  əvvəllərində  Naxçıvan 
diyarında pambıq parça istehsalı...................................................  89 
6.  Mehdiyeva Aytən- Zengilan kız kaleleri....................................... 
90 
7.  Qəhrəmanov  Əli-  Naxçıvanda  teatrın  formalaşması  və 
inkişafında yerli ziyalıların rolu (1905-1920)................................  91 
8.  Əbilova  Zəkiyyə-  Məhəmməd  Əli  Naxçıvaninin  tələbəsinə 
verdiyi icazənamə...........................................................................  92 
9.  Hüseynova  Həcər-  Azərbaycan  dilinin  inkişafında  Heydər 
Əliyevin tarixi  rolu.........................................................................  93 
10.  Ġsmayılov  Məftun-  Elastik  lövhə,  sıxılan   özlü    maye  və  sərt 
divardan  əmələ  gələn  hidro-elastik  sistemə  təsir  edən  hərəkətli 
yükün dinamikası haqqında……………………………………… 
94 
11.  Əliyev  Məftun-  İnformasiya  cəmiyyətinin  formalaşmasında 
elektron universitetin rolu...............................................................  95 
12.  Babayeva  ZərövĢən-  Biologiyanın  tədrisində  multimedialı 
interaktiv dərslərin hazırlanması....................................................  98 
13.  Ġsmayıl Zülfiyyə- İpək yolu üzərində yerləşən Naxçıvan və Şərqi 
Anadolunun dialekt və şivələrində qədim tarixin izləri..................  99 
14.  Muradoğlu Nizami- Əylisdə qədim türk mədəniyyəti................... 
101 
15.  Behbudova Aypara- Naxçıvanda kitabxanaların tarixi................  102 
16.  Orhan  Söyləməz
-
 
İpək  Yolu  üzərində  təhsilin  inkişafının  yeni 
üfiqləri: “Qafqaz” Universitetlər Birliyi........................................  103 
17.  Zülfüqarov RəĢad-
 
Culfa şivələrində təsərrüfat leksikası.............  104 
18.  Zülfüqarova  Sevil-  Naxçıvan    kitabxanaları:  modernləşmə 
yolları axtarışında...........................................................................  105 
19.  Əhmədli  Salatın-  Hüseyn    Cavidin  irsinə  əbədiyaşarlıq 
qazandıran ümummilli lider Heydər  Əliyev..................................  107 
20.  Quliyeva  Fizzə-  Naxçıvanın  qədim  sənət  nümunələrindəki  xaç 
işarələrinin semantik məzmunu......................................................  108 
21.  Cəfərov  Əlvan-  Orxon-Yenisey  abidələrində  işlənən  qoşma  və 
ədatların müasir Azərbaycan dili ilə müqayisəsi............................  109 
22.  Qaibova Ġradə- Azərbaycan milli maddi-mənəvi irsi və Naxçıvan 
xəttatları...........................................................................................  110 
23.  Məmmədov Rza- Genç bireylerde bireycilik ve kolektivzm.......... 
112 


Yüklə 2,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə