N: Azərbaycanın tarixi çox qədimdir, hər halda Azərbaycan hansı ki əski Sovietlər Birliyinin tərkibinə qirirdirYüklə 14,93 Kb.
tarix15.03.2018
ölçüsü14,93 Kb.
#32526

CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

History and Society

Azerbaijani transcript:
N: Azərbaycanın tarixi çox qədimdir, hər halda Azərbaycan hansı ki əski Sovietlər Birliyinin tərkibinə qirirdir... O Azərbaycanda indiki zamanda səkkiz million insan yaşayır, ancaq ki... Azərbaycanın böyük bir hissəsi Güney Azərbaycandır, İranın tərkibində... çünki 1828-ci ildə İran bölünmüşdür, deməli Qacar dövründə... o Şah Qacar idi İranda, birdə Rusiyanın... zar... Rusiyanın zarı... o vaxtı deməli bunlar Türkmençay və Gülistan müqaviləsi əsasında bölüşdürmüşdilər... 1813, 1828. Azərbaycan beləliklə iki yerə bölünmüşdür və təbii ki, böyük bir hissəsi İranın tərkibindədir... bax belə. Ancaq ki, belə müstəqilliyə qalsa, müstəqil baxımsız Azərbaycan yalnız 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər oldu, və 1920-ci ildə Qızıl Ordu işğal etdi Azərbaycanı, və təbii ki Stalin dövründə bir çox _____, ziallar tərqib olunmuşdur, öldürülmüşdür və hətt sərqələrqə məxv olmuşdur... o ki qaldı İran Azərbaycanına... yəni ki, İranın tərkibində olan Güney Azərbaycana... orada vəziyyət bir az fərqli idi, çünki o İranın inteqral bir hissəsidir, onlarda yalnız müstəqillik oldu İran Azərbaycanın 1945-1946-cı illərində, ancaq ki... orda belə bir cultural problemləri var İranda, çünki onlarda doğma dilində məktəb ya universitet yoxdur, ancaq ki onlar inteqral olunublar İranın içərisində ... bir dənə böyük bir cultural problem var İran Azərbaycanında, onuynan əlaqədərdi ki, orada doğma dilində məktəb ya universitet yoxdur... nə ilk okul nə universitet yoxdur. Hər bir şeyi fars dilindədir. Bax belə. Ancaq ki, indi Sovietlər... Sovietlər Birliyi dağılanda, Azərbaycan yenidən müstəqil dövlət oldu, bu 1991-ci ildən sonra oldu və əfsuslar olsun ki, orda Qarabağ konflikti var bizdə, ona görə ki bizdə işğal olunub ərazilər və bütövlüklə Yuxarı Qarabağ işğal olunub və bizdə böyük bir ordu var, qaçqınlar ordusu və bu böyük bir problemdir, təbii... Azərbaycan üçün... və başqa bir problem... təbii ən böyük problem budur. İndiki problemlərdən... deyə bilərəm.
S: Azərbaycanda çox dəyişiqlər baş verir, ekonomik cəhəttən ki Azərbaycanda çoxlu neyut, petrol...
N: yer dağları var
S: yer dağları var... petrol indusriyası çox inkişaf edib, ona görə... çox... xususən Bakıda, həyat çox modernləşib, hər cəhəttən. Misal üçün kultur cəhəttindən, necə deyərlər... it’s more modernized.
N: muasirləşib.
S: muasirləşib, bəli... və... amma kasıbların sayı da çoxalıb...
N: İşsizlik...
S: İşsizlik çoxalıb, belə... narazılıq... narazılıq... camaatın arasında narazılıq çoxdur. Ekonomik vəziyəttinə görə... amma bu indi... necə deyərlər... dövrün problemləridir.
N: Hər halda ən böyük problem Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətin qurulması, bir də hüquqi dövlətin qurulması. Bax bu iki dənə işi yola verə bilsək Azərbaycanda, Azərbaycanda çox gözəl bir dövlətçilik olacaq. Deməli bu iki dənə məsələ... və üçüncu məsələ, azad seçki. Bax bunlar hamısı bir birinlə bağlıdır. Özdəki mənə elə gəlir ki, mən çox inanıram ki, bu Qarabağ problemı, ümumiyyətlə bütün problemləri həl eləmək olar Azərbaycanda, birinci növbədə vətəndaş cəmiyyəti qurulsa, hüquqi dövlət qurulsa və ondan sonra azad seçki keçirilsə. Bütün bu işləri yola yola versələr, onda Azərbaycanda təbii ki, gözəl bir dövlət... yəni ki müasir dövlət ola bilər.
English translation:
N: Azerbaijan’s history is very ancient. The Azerbaijan that was part of the former Soviet Union… in that Azerbaijan, currently there are eight million people living, however… a big part of Azerbaijan is Southern Azerbaijan, which is part of Iran… because in 1828 Iran was partitioned, during the Kadjar rule… Kadjar Shah was ruling Iran and the Russian czar… at that time they divided Iran according to the terms of the Turkmenchay and Gulistan treaty… 1813, 1828. So that’s how Azerbaijan was divided into two parts and of course, a big part of it is in Iran… so yeah. However, regarding independence, independent Azerbaijan existed only from 1918 to 1920, and in 1920 the Red Army invaded Azerbaijan, and of course during Stalin a lot of people were killed and died in army lines. Regarding Iranian Azerbaijan… I mean the Southern Azerbaijan that is a part of Iran… the situation there was a bit different because that (Southern Azerbaijan) is an integral part of Iran. Iranian Azerbaijan had independence only in 1945-46, but… there is a certain cultural problem there because they don’t have any schools or universities in their native language… however, they have integrated into Iran… there is one big cultural problem in Iranian Azerbaijan, and it has to do with… there are no schools or universities in the native language… they have neither elementary education nor higher education (in Azerbaijani). Everything is in Persian. That’s how it is. When the Soviet Union collapsed, Azerbaijan became an independent country once again. This happened after 1991 and unfortunately, there is the Garabagh conflict that we have… because we have lands that have been occupied and the Mountainous Garabagh region has been occupied in it’s entirety and we have a big number of refugees and it’s a big problem, of course… for Azerbaijan… and another problem… I have to say that out of all the current problems, this of course is the biggest problem.
S: There are many changes taking place in Azerbaijan… from the economic perspective, Azerbaijan has oil, petrol…
N: There are oil fields.
S: There are oil fields… the petrol industry has developed a lot, and that’s why… a lot of… especially in Baki, life has modernized a lot, in all respects. For example, how they say… it’s more modernized.
N: …has been modernized.
S: Yes, modernized… and… but the number of poor people has also increased.
N: Unemployment…
S: Unemployment has increased… dissatisfaction… dissatisfaction… there is a lot of dissatisfaction among people. Because of the economic situation… but these are… how to say… the problems of the century.
N: At the present time, the biggest problem in Azerbaijan is the creation of civil society, and also the creation of legal state. See, if we could make these two things happen, there will be great governance in Azerbaijan. So, these two problems… and the third problem is free elections. All of these are connected to each other. And I think that… I really believe that the Garabagh problem, and in general all problems in Azerbaijan could be solved, if first we create a civil society, a legal system, and then have independent elections. If they make all this work, then naturally Azerbaijan could become a great country… I mean it could become a contemporary state.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

Yüklə 14,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə