N ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t uYüklə 1,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə41/41
tarix08.07.2018
ölçüsü1,54 Mb.
#54554
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

 

 

87 Y.Seyidov  ədəbi  dil  tarixi  və  tarixi  qrammatika  məsələləri  ilə  də  məşğul  olmuşdur:  XIII–

XVIII  əsrlər  Azərbaycan  şeir  dilinin  inkişaf  sistemini  vermiş,  «Kitabi-Dədə  Qorqud»  dastanı  və 

onun dili haqqında məqalələrin, «Nəsiminin dili» monoqrafiyasının  müəllifidir. 

Dilə  dair  əsərlərinin  fəlsəfi  yönümü  və  nəzəri  istiqaməti  olmaqla  bərabər,  Yusif  Seyidovun 

dilçiliyin sırf nəzəri problemlərinə aid də əsərləri var: «Dilin daxili inkişaf qanunları», «Dilçilikdə 

söz birləşməsi problemi», «Что такое синтагма, чем она отличаетсйа от словосочетанийа?»

  

və s. 


Y.Seyidov müntəzəm olaraq, «Yazıçı və dil» problemi ilə məşğul olub; VII əsrdən 1990-cı illərə 

qədər Azərbaycan yazıçılarının dil haqqında mülahizələrinin elmi tədqiqini verən beş monoqrafiya çap 

etdirmişdir. Ədəbi-bədii dil haqqında, ədəbiyyata aid onlarla məqalənin müəllifidir, bunların bir qismi 

onun «Ədəbi tənqid və bədii dil» kitabında toplanmışdır. 

 

«TÜRKOLOGİYA» JURNALININ  

REDAKSİYA HEYƏTİ  

 

Çapa təqdim edən 

– 

 

 Çapa tövsiyə edən 

AMEA-nın Nəsimi adına  

Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurası  

(4.XII.2013, protokol № 15) 

 

 

Məqalənin redaksiyaya  

daxil olma tarixi 

 

  

27.XI.2013 

 

 

Təkrar işlənməyə  

göndərilmə tarixi 

 

  

7.III.2014 

 

 

Çapa göndərilmə tarixi 

 

 7.IV.2014 

 

 _________ 

  

 

88 TÜRKOLOGİYA 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2014 

 

 

 

 

 

HÖRMƏTLİ TÜRKOLOQLAR!   

 

Nəzərinizə çatdırırıq ki,  keçmiş «Sovetskaya türkologiya» jurnalının varisi olan beynəlxalq 

elmi  «Türkologiya»  jurnalı  AMEA-nın  Nəsimi  adına  Dilçilik  İnstitutunun  nəzdində  öz  nəşrini 

davam  etdirir.  Jurnalda  müasir  türkologiyanın,  tipologiyanın,  nəzəri  və  tətbiqi  məsələlərinnə  və 

eyni  zamanda türk dillərinin tarixinə  aid  məqalələr  dərc  edilir. Türkologiyanın koqnitiv-,  neyro- 

və psixololinqvistik aspektlərinə həsr olunmuş məqalələr də qəbul edilir.  

Jurnalın  nəşri  və  müəllif  nüsxəsinin  çatdırılması  ilə  bağlı  xərcləri  redaksiya  öz  üzərinə 

götürür.  

 

e-mail: 

turkologiya2010@mail.ru

 

sayt:     www.turkologiya.org 

 

«Türkologiya»  jurnalının redaksiyası 

 

 

 

 

MƏQALƏ MÜƏLLİFLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ!   

 

 

MƏQALƏLƏRİN TƏRTİBİ TƏLƏBLƏRİ  

VƏ QAYDALARI 

 

1.  «Türkologiya»  jurnalı  çap  üçün  məqalə,  resenziya,  icmal  və  s.  materialları  Azərbaycan, 

türk,  ingilis,  rus  dillərində  qəbul  və  nəşr  edir.  Məqalələrin  həcmi  –  25,  resenziya  və  digər 

yazıların həcmi isə 12 vərəqdən artıq olmamalıdır (şrift Times New Roman – 14, interval 1,5). 

2.  Məqalələrin mətnləri Azərbaycan, türk və ingilis dillərində latın əlifbası, rus dilində  isə 

kiril əlifbası ilə yığılmalıdır. 

3.  Məqalələrin  sonunda  aydın  şəkildə  elm  sahəsi  və  məqalənin  səciyyəsinə  uyğun  olaraq 

elmi yeniliyi və tətbiqi əhəmiyyəti verilməlidir. 

4.  Mövzu  ilə  bağlı  elmi  mənbələrə  istinadlar  olunmalıdır.  Məqalələrin  sonunda  latın 

qrafikası ilə olmayan ədəbiyyat latın əlifbası ilə verilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında son 5–10 ilin 

elmi  məqalələrinə,  monoqrafiyalarına  və s.  istinadlara  üstünlük  verilməlidir.  Məqalənin  sonunda  

verilən  ədəbiyyat  siyahısı  əlifba  ardıcıllığı  ilə  deyil,  istinad  olunan  ədəbiyyatların  mətndə  rast 

gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və [1] və ya [1. S.20] kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata  

 

89 mətndə  başqa  bir  yerdə  təkrar  istinad  olunarsa,  onda  istinad  olunan  həmin  ədəbiyyat  əvvəlki 

nömrə ilə göstərilməlidir. 

5.  Hər  bir  məqalədə  xülasə  və  açar  sözlər  üç  dildə  göstərilməlidir.  Məsələn,  məqalə 

Azərbaycan və ya türk dillərində olarsa, xülasələr və açar sözlər məqalənin yazıldığı dildən əlavə 

ingilis  və  rus  dillərində  verilməlidir.  Məqalələrin  müxtəlif  dillərdə  olan  xülasə  və  açar  sözlər 

məqalənin məzmununa uyğun olmalı və bir-birindən fərqlənməməlidir.  

6.  Məqalələnin sonunda müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin vəzifəsi, 

elmi dərəcəsi, elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

7.  Redaksiyaya  daxil  olan  məqalələr  redkollegiya  üzvlərinin  birinə  rəyə  göndərilir.  Mənfi 

rəy alan məqalə redkollegiyanın qərarı ilə digər rəyçiyə təkrar rəyə gondərilə bilər. 

8.  Plagiatlıq faktı aşkar edilən məqalələr dərc olunmur.         

 

 

__________ 

 

  

 

90 TÜRKOLOGİYA 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2014 

 

 

 

 

 

DEĞERLİ TÜRKOLOJİ UZMANLARI! 

 

Eski «Sovyet Türkolojisi» dergisi uluslararası bilimsel bir dergi olarak bugün «Türkologiya» adıyla  Azerbaycan  Milli  Bilimler  Akademisi  Nesimi  adına  Dil  Araştırmaları  Enstitütesi'ne  bağlı 

olarak  yayımına  devam  etmektedir.  Dergide  çağdaş  Türkoloji  ve  tipolojinin  teorik  ve  uygulama 

problemleri,  ayrıca  Türk  dillerinin  tarihiyle  ilgili  makaleler  yayımlanıyor.  Türkoloji'nin  bilişsel, 

nörölengüistik ve psikolengüistik dallarıyla ilgili yazılar kabul ediliyor. 

Derginin yayımı ve basılmış makalelerin yazarlarına ulaştırılma masraflarını Basım Kurumu 

üstlenmektedir.  

 

 

e-mail:  turkologiya2010@mail.ru

 

sayt:      www.turkologiya.org  

«Türkologiya» dergisi edütörlüğü 

 

 

 

 

MAKALE YAZARLARININ DİKKATİNE! 

 

 

MAKALELERİN DÜZENLENME  

VE YAZIM KURALLARI  

 

1.  «Türkologiya»  dergisi  yayım  için  makale,  eleştirim,  deneme  ve  diğer  yazıları 

Azerbaycan  Türkçesi,  Türkiye  Türkçesi,  İngiliz  ve  Rus  dillerinde  kabul  ederek  yayımlıyor. 

Makalelerin  hacmi  25,  eleştirim  ve  diğer  yazıların  hacmi  ise  12  sayfadan  fazla  olmamalıdır. 

Yazılar 14 punto olmakla Times New Romanla yazılmalı, yazı aralıkları 1,5 olmalıdır. 

2.  Makaleler  Azerbaycan  ve  Türkiye  Türkçesi'nde,  İngilizce'de  Latin  alfabesi,  Rusça  ise 

Kiril alfabesiyle yazılmalıdır. 

3.  Makalenin  sonunda  açık  şekilde  bilim  dalı  ve  konuya  bağlı  olarak  makalenin  bilimsel 

yeniliği ve uygulanmasının önemi hakkında yazılması gerekmektedir. 

4.  Konuyla  ilgili  bilimsel  kaynaklardan  dipnotlar  verilmelidir.  Yazıldığı  dile  rağmen  tüm 

kaynakçaların Latin alfabesiyle verilmesi gerekmektedir (Rus ve diğer Latin alfabesi kullanmayan 

diller).  Makalelerin  sonundaki  kaynaklar  listesinde  son  5–10  yıl  zarfında  yayınlanmış  makale, 

basılmış  kitap  ve  s.  istinat  edilmesi  ön  görülmektedir.  Makalenin  sonunda  verilmiş  kaynaklar  

 

91 alfabe sırasına göre deyil, isnat edilen kaynakların yazıda bulunduğu sırasına göre  numaralanmalı 

ve  [1]  veya  [1.  S.20]  şeklinde  işaretlenmelidir.  Aynı  kaynağa  başka  bir  yerde  yeniden  isnat 

olunduğu takdirde, o kaynak önceki  sıra numarasıyla gösterilmelidir.  

5.  Herbir makalede üç dilde özet ve anahtar kelimelerin verilmesi şarttır. Şöyle ki, makale  

Azerbaycan  Türkçesi  ve  Türkiye  Türkçesi'yle  olursa,  özetler  ve  anahtar  kelimeler  makalenin 

yazıldığı dil dışında İngilizce ve Rusca da verilmelidir. Makalelerin değişik dillerde yazılmış özet 

ve  anahtar  kelimeleri  (5  söz)  makalenin  konusuna  uymalı  ve  birinin  diğerinden  farklanmamasi 

gerekir. 

6.  Makalenin  sonunda  yazarların  çalıştıkları  kurum  ve  kurumun  adresi,  yazarın  görevi, 

unvanı, elektron posta adresi gösterilmelidir. 

7.  Yayınlanmak  için  gönderilen  makaleler  Deneme  Kurulu

 

üyelerinden  birine değerlendirilmek  için  gönderilir.  Olumsuz  değerlendirilen  makale  Değerlendirme  Kurulunun 

kararına göre diğer reyciye tekrar rey için gönderilebilir. 

8.  Göçürme olgusnun belli olduğu durumlarda makalelerin yayınlanması yasaktır.  

 

 

__________ 

 

 

  

 

92 TÜRKOLOGİYA 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2014 

 

 

 

 

 

 

 

DEAR  TURKOLOGISTS! 

 

We  inform  You  that  Intermational  scientific  journal  «Turkologiya»  (the  competent 

successor  of    the  journal  «Советская  тюркология»  continue  the  publications  at  the  Institute  of 

Linguistics of the  Azerbaijan  National  Academy of Sciences (ANAS). The  journal  publishes the 

papers on the actual problems of modern Turkology, typology, theoretical and applied issues, the 

history of Turkic languages. 

The papers on cognitive, social, neuro- and psycholinguistics in the turkological aspect are 

also accepted. 

The  expenses  connected  with  publication  and  delivery  of  the  authorʹs  copy  commits  the 

Editonial Board of the journal. 

 

 

 e-mail:  turkologiya2010@mail.ru 

site:    www.turkologiya.org 

  

Editorial Board of the journal «Turkologiya» 

 

  

 

TO THE AUTHORSʹ ATTENTION!  

 

REGUİMENTS ON THE DESİGN OF THE PAPERS  AND RULES OF PUBLİCATİON 

 

1.  The papers in the journal can be typed in six languages (Azerbaijani, Turkish, Russian, English, German and French). 

2.  The papers in the Azerbaijani, Turkish, English, German and French languages must be 

typed in the Latin alphabet, but the papers in Russian must be typed in the Cyrillic alphabet. With 

Times New Roman – 14, the papersʹ intervals between lines – 1,5. 
 

 

93 3.  At the end of the paper the scientific novelty and practical significance of the work must 

be demonstrated. 

4.  It  is  necessary  to  refer  to  the  scientific  sources  corresponding  to  the  subject.  The 

preference  must  be  given  to  the  scientific  papers,  monographs  published  for  the  recent  5–10 

years. The  literature  list  given  at the end of the  paper  must  not  be ordered alphabetically;  but  it 

must  be  numbered  by  order  in  the  text  and,  for  instance  marked  [1]  or  [1.  P.20].  In  case  of 

repetition of the same literature in different places of the text, the same literature must be marked 

with the previous number. 

5.  Codes and key words of the UOT or PACS types must be demonstrated in every paper. 

The key words are to be given in three languages. 

6.  In  addition  to  the  paper  language,  the  summary  must  be  in  two  other  languages.  The 

summaries  in  different  languages  of  the  papers  must  exactly  be  the  same  and  correspond  to the 

contents of the paper. 

7.  It  is  necessary  to  note  the  author's  /  authors  workplace  and  address  also  his  or  their  e-

mail address. 

8.  In case of plagiarism, no articles will be published.  

 

 

__________  

 

  

  

 

94 TÜRKOLOGİYA 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2014 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫE ТЮРКОЛОГИ! 

 

Сообщаем  Вам,  что международный научный журнал  «Тюркология» (правопреемник 

«Советской  тюркологии»)  продолжает  издаваться  при  Институте  языкознания  НАН 

Азербайджана. 

Журнал публикует статьи по актуальным проблемам современной тюркологии, типо-

логии,  теоретическим  и  прикладным  вопросам,  истории    тюркских  языков.  Принимаются 

статьи  и по когнитивной, социо-, нейро- и психолингвистике в аспекте тюркологии.  

Расходы,  связанные  с  публикацией  и  доставкой  авторского  экземпляра  обязуется 

нести редакция журнала. 

 

 e-mail:   

turkologiya2010@mail.ru

  

sayt:       www.turkologiya.org 

 

Редакция журнала «Тюркология» 

 

 

 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ! 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

И ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ 

 

1.  «Тюркология»  принимает  и  публикует  статьи,  рецензии,  обзоры  и  другие материалы на азербайджанском, турецком, английском и русском языках. Объём статей не 

должен превышать 25, а объём рецензий и других материалов – 12 машинописных страниц 

(шрифт Times New Roman – 14, интервал – 1,5).  

2.  Тексты  статей  на  азербайджанском,  турецком  и    английском  языках  набираются 

латиницей, а на русском – кириллицей. 

3.  В конце статьи  в доступной форме излагаются её научная новизна и практическая 

значимость.  

4.  В статьях необходимо ссылаться на научные источники, соответствующие их теме. 

Библиографию  на  нелатинской  графике  следует  транслитерировать  латинским  алфавитом. 

В библиографии предпочтение следует отдавать статьям и монографиям, опубликованным 
 

 

95 в  последние  5–10  лет.  Нумерация  источников  в  библиографии  должна  даваться  не  в 

алфавитном  порядке,  а  по  мере  ссылки  на  тот  или  иной  из  них.  Ссылки  оформляются 

следующим  образом:  [1]  или  [1.  С.20].  Если  один  и  тот  же  источник  встречается  в  тексте 

несколько раз, то он указывается под прежним номером. 

5.  Каждая  статья  должна  быть  снабжена    резюме  и  пятью  ключевыми  словами  на 

трёх  языках (например, если статья на азербайджанском или турецком языке, то резюме и 

ключевые  слова  даются  на  языке  оригинала,  английском  и  русском  языках).  Резюме  с 

именем  автора  (авторов)  и  названием  статьи,  а  также  ключевые  слова  должны  повторять 

друг друга и соответствовать  содержанию статьи. 

6.  В конце статьи должны быть указаны место и адрес работы, должность и научная 

степень автора (авторов), а также адрес его (их) электронной почты. 

7.  Статьи  отсылаются  на  рецензирование  одному  из  членов  редколлегии.  В  случае 

отрицательного отзыва по решению редколлегии статья отправляется другому рецензенту. 

8.  Статьи, содержащие плагиат, публиковаться не будут.  

 

 

__________  

 

  

  

 

96  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

T Ü R K O L O G İ Y A  

 

Beynəlxalq elmi jurnal  

 

  

«ELM» REDAKSİYA-NƏŞRİYYAT 

VƏ POLİQRAFİYA MƏRKƏZİ 

 

 Direktor 

H.Abiyev 

 

 Məsul katib 

M.Vasilenko 

Kompyuter tərtibçisi S.İbrahimqızı 

 

  

 

  

 

  

Formatı 60x90 1/8 Həcmi 12 ç.v. Tirajı 300.  

Sifariş № 40 Qiyməti müqavilə ilə 

 

«Elm» RNPM-in mətbəəsində çap olunmuşdur (İstiqlaliyyət, 28) 

 

 Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə