Национальная академия наук азербайджанаYüklə 46,71 Kb.

tarix05.04.2018
ölçüsü46,71 Kb.


 НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF AZERBAIJAN 

 

 

 

ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ 

TORPAQŞÜNASLIQ VƏ AQROKİMYA İNSTİTUTU 

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND AGROCHEMISTRY 

 

  

 

  

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО 

ПОЧВОВЕДЕНИЮ И АГРОХИМИИ 

 

 

              TORPAQŞÜNASLIQ VƏ AQROKİMYA 

TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ 

 

 

DICTIONARY OF SOIL SCIENCE 

AND AGROCHEMISTRY TERMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баку - «Елм» - 2004 

Bakı -«Elm»- 2004 

Baku-«Elm»- 2004 

 

 

 


  Редакторы:    Г.Мамедов, М.Бабаев, З.Мовсумов 

 

Составители: Г.Мамедов, М.Бабаев, 

М.Салаев, З.Мовсумов, Р. Мамедов 

О. Мамедов, Б.Джафаров, Ч.Джафарова,  

В.Гасанов, Г.Азизов, Г. Мехтиев, В. Джафарова 

 

Redaktorlar:    Q.Məmmədov, M.Babayev, Z.Mövsümov 

 

Tərtib edənlər: Q.Məmmədov, M.Babayev, 

M.Salayev, Z.Mövsümov, R. Mamedov,  O. Məmmədov, B.Cəfərov, C.Cəfərova,  

V.Həsanov, Q.Əzizov,  

H. Mehdiyev, V. Cəfərova 

 

The editors:   Q.Mammadov, M.Babayev, Z.Movsumov 

The authors: Q.Mammadov, M. Babayev, 

M.Salaev, Z.Movsumo, |R. Mammadov,  O. Mammadov, B.Jafarov, J.Jafarova,    

V.Hasanov, Q.Azizov,  

H. Mehdiev, V. Jafarova 

 

ISBN 5-8066- 1638-X Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminləri lüğəti. Bakı: «Elm», 2004. - 148 s. 

3701000000 

655(07) – 2004

 

 © «Elm» nəşriyyatı, 2004. 


   

 

РУССКИЙ АЛФАВИТ 

 

 

Аа 

Бб 

Вв 

Гг 

Дд 

Ее 

Жж 

Зз 

Ии 

Йй 

Кк 

Лл 

Мм 

Нн 

Оо 

Пп 

Рр 

Сс 

Тт 

Уу 

Фф 

Хх 

Цц 

Чч 

Шш 

Щщ 

ъ 

Ы 

Ь 

Ээ 

Юю 

Яя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIN QRAFİKALI AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI 

 

 

Аа 

Bb 

Сс 

Çç 

Dd 

Ее 

Əə 

Ff 

Gg 

Ğg 

Hh 

Хх 

Iı 

İi 

Kk 

Qq 

Ll 

Mm 

Nn 

Oo 

Öö 

Рр 

Rr 

Ss 

Şş 

Tt 

Uu 

Üü 

Vv 

Yy 

Zz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH ALPHABET 

 

 

Аа 

Bb 

Cc 

Dd 

Ее 

Ff 

Gg 

Hh 

Ii 

Jj 

Kk 

Ll 

Mm 

Nn 

Oo 

Pp 

Qq 

Rr 

Ss 

Tt 

Uu 

Vv 

Ww 

Xx 

Yy 

Zz 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

M Ü N D Ə R İ C A T  

 

  

 

 Rus, Azərbaycan, Ingilis əlifbası..................................................................................................3 

Giriş (Azərbaycan dilində)............................................................................................................5 

Giriş (rus dilində)...........................................................................................................................6 

Lüğət...............................................................................................................................................7 

 

  

 

  

 

  

  GİRİŞ  

Azerbaycan dilinin rəsmi Dövlət dili olması və Dövlət ida-rələrinde işlərin yalnız Aəzrbaycan 

dilində aparılması haqda Respublika Prezidentinin fərmanı ilə Dövlət idarələrində, elmi tədqiqat 

və təhsil müəssisələrində apanlan bütün yazışmalar yalnız Azərbaycan dilində aparılır. 

Bununla  əlaqədar  olaraq  istər  elmi  tədqiqat  və  təhsil  müəssi-sələrində,  istərse  də  elmi 

terminlərlə  təmasda  olan  bir  sıra  digər  təşkilatlarda  iş  zamanı  qarşıya  bir  çox  çətinliklər  çıxır. 

Torpaq-şünaslıq  ve  Aqrokimya  üzre  1500  termindən  ibarət  olan  ilk  rusca-azərbaycanca  luğət 

1956-cə ildə əl yazması hüqüqunda çox kiçik tirajla nəşr edilmişdir. 

1962-ci  ildə  onun  əsasmda  bir  qədər  təkmilləşdirilmiş  ve  genişləndirilmiş  yeni 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya terminləri-nin rusca-azərbaycanca lüğəti nəşr edilmişdir. 

Lakin bu son (1962-ci il) nəşrin də müasir tələblərə cavab vermədiyini nəzərə alaraq 1990-cı 

ildə  Azərbaycan  MEA  Tor-paqşünmslıq  və  Aqrokimya  İnstitutunun  bir  qrap  alimi  torpaqşü-

naslıq,  aqorokimya  və  bu  elmlərə  yaxın  olan  digər  elm  sahələri  üzrə  rusca-azərbaycanca-

ingiliscə terminlər lüğətini hazırlamağa başlamışlar. 

Oxuculara  təqdim  olunan  5500-dən  artıq  terminlərdən  ibarət  olan  bu  sonuncu  nəşr 

torpaqşünaslıq,  aqrokimya  və  bu  elmlərə  əlaqəsi  olan  digər  sahələrdə  çalışan  elmi  işçilər, 

aspirantlar,  mütəxəssislər,  eləcə  də  təhsil  müəssisələrinin  müəllim  və  tələ-belərinin  istifadəsi 

üçün  nəzərdə  tutulmuşdur.oxuculann  nəzəri-nə  çatdırınq  ki,  bu  terminlər  lüğəti  əsasmda 

gələcəkdə torpaqşünaslıq və aqrokimya üzre izahlı lüğətin nəşr edilmesi nəzərdə tutulmuşdur. 

Göstərilenleri  nəzərə  alaraq  oxuculardan  xahiş  edirik  ki,  öz  iradlarını,  rəy  və  təkliflerini 

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutuna, (Bakı şəhəri, M.Arif küçəsi 5) təqdim etsin-

lər. 


                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Redaksiya heyəti 

 

  

 

  

 

  

 

  

                            ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Республики  об  Азербайджанском  языке,  как официальном  государственном  языке  и  обязательном  ведении  документации  в 

государственных  учреждениях  на  азербайджанском  языке,  в  настоящее  время  во  всех 

предприятиях,  научно-исследовательских  учреждениях,  учебных  заведениях  основная 

работа ведется на государственном языке Азербайджанской Республики. 

В  связи  с  этим  в  работе  учебных  заведений,  научно-исследовательских  и  других 

учреждений,  использующих  в  своей  повседневной  практике  научную  терминологию, 

возникают определенные трудности. 

Первый  русско-азербайджанский  словарь,  включающий  1500  терминов  по 

почвоведению и агрохимии, был опубликован в небольшом тираже на правах рукописи в 

1956  году.  На  его  основе  в  1962  году  был  издан  несколько  усовершенствованный  и 

большего объема новый вариант русско-азербайджанского словаря терминов. 

Однако,  учитывая,  что  и  этот  словарь  (1962  года  издания)  не  отвечал  современным 

требованиям,  в  1990  году  в  институте  Почвоведения  и  Агрохимии  НАН  Азербайджана 

группой ученых почвоведов, агрохимиков, а также специалистов смежных отраслей была 

начата работа по составлению русско-азербайджанско-английского словаря терминов. 

Представленный  читателям  словарь  последней  публикации  содержит  более  5500 

терминов  и  предусмотрен  для  использования  научными  работниками,  аспирантами, 

специалистами  в  области  почвоведения,  агрохимии  и  смежных  отраслей  науки,  а  также 

преподавателями и студентами высших учебных заведений. 

Доводим до сведения наших читателей, что на основе данного словаря ведется работа 

над  созданием  толкового  словаря  по  почвоведению  и  агрохимии.  Учитывая  это,  просим 

читателей  свои  замечания  и  предложения  посылать  в  Институт  Почвоведения  и 

Агрохимии НАН Азербайджана по адресу г. Баку, ул. М. Арифа 5. 

 

  

 

  

 

  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə