Naftno-petrokemijsko inženjerstvo prof dr sc. Katica Sertić BiondaYüklə 472 b.
tarix02.03.2018
ölçüsü472 b.
#28780


NAFTNO-PETROKEMIJSKO INŽENJERSTVO

 • Prof. dr. sc. Katica Sertić - Bionda


REFORMIRANJE BENZINA

 • Zahtjevi automobilske industrije za

 • visoko oktanskim gorivom

 • Zakonske odredbe o zaštiti okoliša

 • Proizvodnja BTX

 • Proizvodnja H2REFORMIRANJE BENZINA

 • Cilj: povećanje vrijednosti oktanskog broja benzina.

 • Proces:

 • Benzin s atmosferske destilacije (pr. aromati 10%, nafteni

 • 30%, parafini 60%) (frakcija: 75-190 °C)

 • Hidrodesulfurizacija uz (Ni(Co) – Mo / Al2O3 katalizator

 • Reforming: 3 reaktora, Pt + Re/Al2O3 katalizator

 • Procesi: 1. s nepokretnim slojem katalizatora

 • 2. s kontinuiranom regeneracijom katalizatoraREFORMIRANJE BENZINA

 • Reakcije:

 • 1. Reakcije kojima nastaje vodik

 • 2. Reakcije kojima se troši vodik

 • Reakcije kojima se mijenja oblik molekule, uz održanje iste molekulske mase.

 • 1.a. Dehidrogenacija naftena u aromate:

 • 1.b. Dehidrociklizacija parafina u aromate:REFORMIRANJE BENZINA

 • 1.c. Dehidrogenacija parafina u olefine:

 • 2.a. Hidrokreking parafina:

 • 2.b. Hidrogenacija olefina:

 • 2.c. Dealkilacija aromata:REFORMIRANJE BENZINA

 • 3.a. Izomerizacija parafina:

 • 3.b. Izomerizacija naftena:REFORMIRANJE BENZINA

 • Katalizatori:

 • Difunkcionalna kataliza - ravnoteža metalne i kisele komponente

 • katalizatora

 • Metalna komponenta  Pt – Re dispergirana je na nosaču  - Al2O3 + 1 % mas. Cl (promotor kisele funkcije) - površina 150-300 m2/g.

 • Monometalni katalizatori  0.25 - 0.6 % mas. Pt

 • Bimetalni katalizatori  0.2 - 0.4 % mas. Pt + 0.2 - 0.6 % mas. Re - niža cijena, veća stabilnost katalizatoraREFORMIRANJE BENZINA

 • Utjecaj katalizatora na stvaranje koksa:REFORMIRANJE BENZINA

 • Većina reakcija u procesu - difunkcionalno katalizirana prema mehanizmu:

 • Mehanizam reakcija u katalitičkom reformiranju

 • C6 ugljikovodikaREFORMIRANJE BENZINA

 • Reakcije:

 • Dehidrogenacija

 • Pt  katalitički aktivna komponenta

 • Primjer: konverzija MCH:

 • M Ma Ta T (Sinfelt)

 • (M - metilcikloheksan, T – toluen)

 • Postupna dehidrogenacija (Corma):

  • reakcija nije "strukturno osjetljiva", pogoduje niski tlak i visoka T
  • endotermna reakcija


REFORMIRANJE BENZINA

 • Izomerizacija:REFORMIRANJE BENZINA

 • Dehidrociklizacija: konverzija parafinskih CH u aromatske

 • 1) Reakcija na metalnim katalitički aktivnim centrima - mehanizam sličan kao kod izomerizacije.

 • 2) Reakcija katalizirana djelovanjem metalnih i kiselih kat. akt. centara - difunkcionalna kataliza.

 • Mehanizam dehidrociklizacije:

 • ciklički spoj - pentanske ili heksanske strukture:REFORMIRANJE BENZINA

 • Hidrogenoliza - cijepanje C-C veza na metalnim katalitički aktivnim centrima

 • Mehanizam prema Cimino-u: (za etan)

 • C2H6  C2H5 (ads) + H (ads)

 • C2H5 (ads) + H(ads)  C2HX (ads) + aH2

 • C2HX (ads)  CHY (ads) + CHZ (ads)  CH4

 • Brzina reakcije ovisi o parcijalnim tlakovima etana i vodika

 • Aktivnost plemenitih metala opada u nizu:

 • Ru  Rh  Ir  Pd = Pt

 • Među neplemenitim metalima grupe VIII  Ni je najaktivnijiREFORMIRANJE BENZINA

 • Za odvijanje reakcija potreban "multiplet" - "strukturno-osjetljive" reakcije

 • Postepena dehidrogenacija i stvaranje višestrukih veza sa metalom.

 • Nakon pucanja C-C veza - ponovna hidrogenacija i stvaranje CH4.

 • Za spriječavanje prekomjerne hidrogenolitičke aktivnosti katalizatora

 •  dodavanje sumpora  blokiranje katalitički aktivnih centara

 • Hidrokrekiranje (metalni i kiseli katalitički centri):

  • a. dehidrogenacija – metalni centri
  • b. stvaranje karbokationa – kiseli centri
  • c. krekiranje (uz izomerizaciju) – kiseli centri
  • d. hidrogenacija – metalni centri


REFORMIRANJE BENZINA

 • Reakcije karbokationa (reakcijski stupnjevi c. i d.):

 • U frakciji plina prevladavaju C3 i C4 ugljikovodici.

 • C1 + C2 (oko 30% u C1-C4 frakciji) – nastaju uglavnom dealkilacijom aromata.REFORMIRANJE BENZINAREFORMIRANJE BENZINA

 • Dehidrogenacija naftena (najviše doprinosi OB i prinosima benzina) – endotermna reakcija – povoljan utjecaj više temperature i nižeg tlaka.

 • Izomerizacijablago egzotermna reakcija, mala vrijednost - ΔH.

 • Ravnoteža metilcikopentan  cikloheksan - pomaknuta prema metilciklopentanu (stabilniji).

 • Izomerizacija n-heksana - prema 2-metilpentanu.

 • Dehidrociklizacija – endotermna reakcija - sa stajališta ravnoteže pospješena visokim temperaturama i niskom tlakom, ograničena kinetičkim parametrima.

 • Hidrokrekiranje parafina - vrlo egzotermna reakcija - ograničena u procesu kinetičkim parametrima.

 • Najsporije reakcije u procesu - dehidrociklizacija parafina i hidrokrekiranje lakših molekula.REFORMIRANJE BENZINA

 • Termodinamička ravnoteža:

 • Izomerizacija n-C7 – najbolji uvjeti za postizanje maksimalnih udjela razgranatih izomera (povećanje OB) pri temp. T<100OC. Tlak nema utjecaja na ravnotežu.REFORMIRANJE BENZINA

 • Dehidrociklizacija n-C7 – kompleksna ravnoteža – uključuje izo-parafine, C5 i C6 naftene, aromate i vodik. Za konverziju preko 90% heptana pri 500OC potrebni su tlakovi niži od 10 bara.REFORMIRANJE BENZINA

 • Kinetički modeli:

 • Kinetički model Marin-a i Froment-a temelji se na istraživanjima modelnih reakcija izomerizacije, dehidrociklizacije i hidrokrekiranja heksana i heptana u prisutnosti komercijalih reforming katalizatora.

 • Reakcijska shema reforminga n-heptana:REFORMIRANJE BENZINAREFORMIRANJE BENZINA

 • Procesne varijable – utjecaj na prinose i kakvoću produkata

 • Tlak

 • Općenito u širokom rasponu (8-40 bar)

  • stariji procesi - visokotlačni (27-40 bar)
  • noviji procesi - niskotlačni (8-20 bar) - bimetalni katalizatori (stabilniji)


REFORMIRANJE BENZINA

 • Temperatura

 • Temperaturno područje: 470 - 5400C

  • na temperaturama nižim od 4700C - reakcije prespore
  • iznad 5400C naglašeno krekiranje - rezultira gubitkom prinosa tekućeg produkta (reformat- benzina). Također, brza deaktivacija katalizatora (koksiranje).
 • Povećanje temperature – povećava se OB benzina ( porast brzine reakcija u procesu).

 • Povećanje temperature povoljno utječe na ravnotežu nastajanja aromata - gornja temperaturna granica postavlja se (u odnosu na prostornu brzinu ) uvažavajući aspekt deaktivacije katalizatora te ekonomičnost procesa.REFORMIRANJE BENZINA

 • Prostorna brzina

 • Definira se kao omjer volumnog/masenog protoka sirovine i volumena/mase katalizatora.

 • LHSV (liquid hourly space velocity) m3 /h/m3 = h-1

 • WHSV (weight hourly space velocity) kg /h/kg = h-1

 • Prostorna brzina (vrijeme zadržavanja) - ima velik utjecaj na raspodjelu produkata.

 • Brže reakcije - u uvjetima većih prostornih brzina (kraćeg vremena) - dehidrogenacija naftena, izomerizacija i hidrokrekiranje dužih molekula.

 • Sporije reakcije - u uvjetima dužeg vremena zadržavanja - hidrokrekiranje manjih molekula i dehidrociklizacija parafina.

 • Utjecaj smanjenja prostorne brzine (povećanja prostornog vremena) - povećanje konverzije svih ugljikovodika - porast sadržaja aromata uz smanjenje naftena i parafina (dehidrogenacija naftena, hidrokrekiranje i dehidrociklizacija parafina).REFORMIRANJE BENZINAREFORMIRANJE BENZINA

 • Povećanje oštrine procesnih uvjeta (viša temperatura, duže vrijeme zadržavanja) - uvjetuje porast sadržaja aromata, uz smanjenje udjela naftena i parafina (dehidrogenacijom naftena, hidrokrekiranjem i dehidrociklizacijom parafina).

 • Povećavaju se vrijednosti OB benzina, raste sadržaj benzena, a smanjuje se ukupni prinos frakcije benzina.

 • Za postizanje povoljnog omjera prinos / IOB – važan parametar tlak – niži tlak potiskuje reakcije hidrokrekiranja u odnosu na dehidrociklizaciju – viši prinosi benzina i H2.

 • Niži tlak i temperatura – povoljan utjecaj na kakvoću produkta – niži sadržaj benzena i niži tlak para.REFORMIRANJE BENZINA

 • Omjer H2/CH

 • Definicija: molovi H2 u recirkulirajućem plinu / molovi sirovine.

 • Primarni utjecaj - na sprječavanje deaktivacije katalizatora

  • monometalni katalizatori: 5 -10:1 (manje stabilni)
  • bimetalni katalizatori: 3,5 - 7:1 (stabilniji)
  • u kontinuiranim procesima - omjeri mogu biti niži
 • Deaktivacija katalizatora - određuje donju granicu omjera

 • Troškovi (kompresija recirkuliranog vodika) - određuje gornju granicu omjera H2/CHREFORMIRANJE BENZINA

 • Procesi:

 • Proces s nepokretnim slojem katalizatora

 • više adijabatskih reaktora s raspodjelom katalizatora u različitim omjerima ( 1:2:4 )REFORMIRANJE BENZINA

 • Proces s kontinuiranom regeneracijom katalizatora

 • Najčešće tri reaktora – jedan iznad drugoga. Katalizator prolazi kroz prvi, zatim drugi i treći reaktor – s dna trećeg reaktora ulazi u

 • regenerator – nakon regeneracije - ponovno u prvi reaktor.REFORMIRANJE BENZINA

 • Kontinuirana regeneracija omogućuje rad u uvjetima:

 • nižeg omjera H2/CH – smanjeni troškovi energenata.

 • nižeg tlaka – viši prinosi tekućeg produkta.

 • viših temperatura – niži zahtjevi vezani uz katalizator – mogućnost korištenja katalizatora niže stabilnosti.REFORMIRANJE BENZINAALKILACIJA

 • Namjena: dobivanje alkilat-benzina iz frakcije UNP-a.

  • olefin + parafin  izo-parafin
  • olefini: etilen, propilen, n-buten, i-buten ili smjese.
  • parafin: i-butan ( izomerizacija n-butana ).
 • Mehanizam reakcije – karbokationski, uz prisutnost jakih kiselina kao katalizatora (HF ili H2SO4 ).

 • Reakcije:

 • Reakcija kiselinskog katalizatora s alkenom:ALKILACIJA

 • Reakcija karbokationa s molekulom olefina – adicija:

 • Reakcija izdvajanja vodika iz molekule alkana:

 • Moguće sekundarne reakcije:

 • Izomerizacija

 • Prijelaz vodika

 • Polimerizacija

 • (povoljan omjer alkan:alken ( 5 – 10 : 1 ) – inhibira polimerizaciju).

 • KrekiranjeALKILACIJA

 • Prinos i kakvoća produkta

 • Kod optimalnih uvjeta procesa – gotovo potpuna konverzija olefina u alkilat.

 • Ravnoteža reakcije pomiče se prema proizvodu smanjenjem temperature (egzotermna reakcija) i povećanjem tlaka.

 • Potrošnja i-butana po molu olefina – ovisi o primjenjenom olefinu.

 • Sa stajališta OB – butenska sirovina je najpoželjnija – alkilat sadrži visoku koncentraciju 2,2,4-trimetil pentana ( OB = 100).

 • alkilat-benzin karakterizira:

 • visoka vrijednost oktanskog broja (IOB=92-96).

 • mala osjetljivost – razlika između IOB i MOB.

 • ne sadrži aromate i olefine.

 • niski tlak para – omogućuje veće učešće komponenata s većim tlakom para (butani).ALKILACIJA

 • Procesi: razlikuju se u izvedbi s obzirom na katalizator.

 • Danas komercijalno postoje dvije vrste tehnologija:

 • Alkilacija s H2SO4

 • Alkilacija s HF

 • Prednosti i nedostatci:

 • Obje kiseline su vrlo korozivne, te mogu biti štetne za zdravlje (dodir s kožom, inhalacija).

 • Alkilat dobiven procesom s H2SO4 iz butena ima najveći OB.

 • Troškovi investicija su približno jednaki. Troškovi glede zaštite okoliša su znatno veći kod alkilacije s HF.

 • Troškovi katalizatora i kemikalija niži su za HF alkilaciju, jer se ova kiselina regenerira na samom postrojenju.ALKILACIJA

 • Alkilacija s HF

 • Više reakcijske temperature (~ 350 C ) – za hlađenje nije potreban poseban uređaj ( koristi se rashladna voda ).

 • HF je vrlo korozivna ( posebno u prisutnosti vode ) – sirovinu je potrebno sušiti (molek. sita ) prije ulaska u reaktor.

 • Puno manja potrošnja kiseline ( 0.3-0.5 kg/m3 alkilata ) – regeneracija se provodi “in situ”.

 • Proces:

 • U reaktor se uvode: i-C4 sirovina + olefinska sirovina +

 • reciklirani i-C4 + kiselina

 • Konačni produkt – alkilat: nakon uklanjanja tragova kiseline pomoću KOH odlazi u spremnik, a zatim na namješavanje motornih benzinaALKILACIJA

 • Deizobutanizer:

 • n-butan – bočni produkt

 • propan +dio i-C4 + HF - vršni produkt

 • rec. i-C4 - bočna struja

 • alkilat - produkt dna

 • Depropanizer:

 • zaostali i-C4 - s dna kolone u rec. tok

 • propan + HF – vrh kolone

 • HF Striper

 • HF - vrh kolone

 • propan - produkt dnaPOLIMERIZACIJA

 • Namjena: dobivanje polimer-benzina(IOB~97) konverzijom lakih olefina iz frakcije UNP-a.

 • plinoviti alkeni  viši alkeni (granati)

 • propen, buten (buten-1, -2, -izo)  di -, tri -, tetra –

 • Sirovine za polimerizaciju: C3/C4 frakcija FCC procesa (sadrži oko 70% propena u C3 frakciji, te 55% butena u C4 frakciji), zatim plinske frakcije kokinga, visbreakinga i nekih drugih procesa.

 • C4 i smjesa C3/C4 C6, C7 i C8 C9, C12, C16 itd.

 • Nedostatci polimer-benzina:

 • olefinski sastav, velika osjetljivost.

 • Mogućnost namješavanja u motorni benzin je manja (FCC benzin kao

 • temeljna komponenta sadrži puno olefina) – zato se preferira alkilacija,

 • dok proces polimerizacije gubi na značenju.Yüklə 472 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə