Namangan davlat universiteti


E r q o ‘ziyev  A n v a rYüklə 3,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/22
tarix14.04.2022
ölçüsü3,25 Mb.
#85429
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Tarixiy toponomika. Madrahimov Z
Ayollar yubkasini modellash, andoza tayyorlash, gazlamaga andozani joylashtirish, bichish
E r q o ‘ziyev  A n v a r,
tarix   fan la ri  n o m zo d i
Ta qrizchilar: 
D e h k a n o v   N a r im o n ,
tarix   fa n lari  n o m zo d i,  dotsen t
S a r im s o k o v   A b d ilatip ,
tarix   fanlari  n om zodi
U sh b u   o 'q u v   qoM lanma  O 'z b e k is to n   R e sp u b lik a sin in g   “ T a ’lim  to ‘g ‘risi- 
d a"g i  Q o n u n i,  " K ad rlar  tay y o rlash   m illiy   d a stu ri” ,  O 'z b e k is to n   R espublikasi 
V a zirlar  M a h k a m a sin in g   2 0 0 1 -y il  16-av g u std ag i  ‘‘O liy   ta ’lim n in g   D avlat  ta ’lim 
sta n d artlarin i  tasd iq lash   t o 'g ‘risid ag i”  Q aro ri,  0 ‘z b ek isto n   R e sp u b lik asi  O liy  v a 
o ‘rta   m ax su s  ta ’lim  v azirlig in in g   2 0 1 2 -y il  2 9 -o k ty ab rd a g i  4 1 8 -so n li  b u y ru g 'i 
bilan   tasd iq la n g an   “ M a g istratu ra   to ‘g ‘risid ag i  n izo m ”  v a   b o sh q a   m e ’yoriy 
h u jja tla r a so sid a   ishlab  chiqildi.
O 'q u v   qoM lanm a  m a ’lu m o tlarid an   5 1 2 0 3 0 0   -   ta rix   (Jah o n   m am lak atlari 
b o 'y ic h a )  b a k alav ria t  ta ’lim   y o ‘n alishi  tala b alari  u c h u n   o ‘tilad ig an   "T arix iy  
to p o n im ik a ”  fani  b o 'y ic h a  d ars  m a s h g ‘u lo tla rid a  fo y d alan ish   m um kin.
M a z k u r  o 'q u v   qoM lanm ada  to p o n im ik a   fa n in in g   p ay d o   boMishi  va 
tara q q iy o ti, 
to p o n im ik a   fani 
riv o jla n is h ig a   h issa   q o ‘sh g an   ja h o n n in g   v a 
y u rtim izn in g   k o ‘zg a  k o ‘rin g an   o lim lari  h a q id a   m a ’lu m o tlar  berilgan.  Y urtim iz 
h u d u d id ag i  to p o n im lar  v a  u la m in g   tarix iy   q iy m a ti,  ajd o d la r  tilid a  y aratilg a n  
tarix iy   to p o n im la m in g   o 'z ig a   x o s  m a 'lu m   sh a k ld a   ifo d alan ib .  m u ay y an   m a'n o n i 
a n g la tish i,  g e o g rafik   h u d u d n in g   tab iiy   x u su siy atlari,  oM kam iz  to p o n im larid a   tub 
ah o lin in g   tili  v a  m a 'n a v iy ati  m a 'lu m   d a rajad a   o 'z   a k sin i  top g an lig i.  shu  boisdan 
h a r  b ir  to p o n im n in g   etim o n im i,  y a 'n i  m a 'n o s in i  a n iq la sh ,  k o 'p   jih a td a n   u n ing 
a sliy   shakli  v a 
b irik m alarin i  to ’g 'r i   b elg ilab   o lis h g a   b o g 'liq lig i.  to p o n im ik a 
m a n b a sh u n o s lig id a   o 'r ta   a srla rd a   y a ratilg an   q o 'ly o z m a   a sa rla r  v a  tarixiy 
h u jja tla m in g   ilm iy  ah am iy ati  b e q iy o slig i  kabi  m asa lala r ah am iy ati  och ib   beriladi.
©  “ N a v ro ’z”  n ash riy o ti,  2 0 1 7 
©  Z o h id   M ad rah im o vYüklə 3,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə