Narkalogiya


) Bipolyar affektiv pozuntunun maniyakal epizodunun somatik xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə11/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

591) Bipolyar affektiv pozuntunun maniyakal epizodunun somatik xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Sifət dərisinin hiperemiyası

B) Arıqlama

C) Qocalaşma

D) İştahanın artması

E) Yuxu pozuntusu


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
592) Aşağıdakılardan hansı bipolyar affektiv pozuntunun maniyakal epizodunun somatik xüsusiyyətlərinə aiddir?

A) Xırıltılı səs

B) Sadalananların hamısı

C) Nəbzin sürətlənməsi

D) Sadalananların heç biri

E) Yorğunluğun olmaması


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
593) Tsiklotimiyanın klinikası üçün hansı səciyyəvidir?

A) Proqrediyentliyin olmaması

B) Sadalananların hamısı

C) Epizodlarda affektiv pozuntuların az intensivliyi

D) Çox sayda maskalanmış affektiv vəziyyətlər

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
594) Sadalananların hansı tsiklotimiyanın klinikası üçün səciyyəvi deyil?

A) Təkrarlanan epizodların strukturunun ağırlaşması

B) Psixopatoloji əlamətlərlə bipolyar affektiv pozuntu əlamətlərinin yaxınlığı

C) Epizodlar şəkilində gediş

D) Gedişin dövrülüyü

E) Əlamətlərin ambulator xarakteri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
595) Sadalananların hansı tsiklotimik maniyalara aid deyil?

A) Qəzəbli maniya

B) Hipermneziya əlamətləri ilə hipomaniya

C) Şən maniya

D) Dolaşıqlı maniya

E) Məqsədyönlü fəaliyyətlə maniya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
596) Tsiklotimik depressiya variantları hansıdır?

A) Sadalananların heç biri

B) Psixoastenik depressiya

C) Sadalananların hamısı

D) Fobik depressiya

E) Təşvişli subdepressiya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
597) Tsiklotimik depressiyalar necə ola bilərlər?

A) Sadalananların hamısı

B) Yuxunun nəzərə çarpan pozuntularıyla

C) Sadalananların heç biri

D) Kədər hissi olmadan

E) Qeyri-intensiv harmonik üçlüklü olmayan depressiya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
598) Tsiklotimik depressiyalara nə aid oluna bilər?

A) Sadalananların hamısı

B) Maskalanmış depressiyalar

C) “Nevrotik” depressiyalar

D) Sadalananların heç biri

E) Depressiv pozuntu


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
599) Sadalananların hansı somatikləşmiş depressiyaların əsas xüsusiyyətləri sayılmır?

A) Müxtəlif “maska” əlamətlərinin ifadəliliyi

B) Affektiv kompanentin ifadəliliyi

C) Daha çox depressiyanın somatik əlamətlərinin varlığı

D) Affektiv komponentin olmaması

E) Affektiv komponentin az intensivliyi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
600) Somatikləşmiş depressiya diaqnozunu aşağıdakılardan hansına əsasən təyin etmək olmaz?

A) Psixogen faktorun olub - olmamasına görə

B) Dövrülüyünə

C) Yuxu pozuntusunun mövcudluğuna

D) Qün ərizində dəyişkənliyinə

E) Somatikləşmiş vəziyyətin inkişafının fəsildən asılılığına


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
601) Somatikləşmiş depressiya diaqnozunu aşağıdakılardan hansına əsasən təyin etmək olar?

A) Sadalananların hamısı

B) Gedişin epizodikliyi və dövrülüyünə

C) “Somatik xəstəliyin”adi terapiyasının uğursuzluğu

D) “Somatik xəstəliyin” diaqnostikasının uğursuzluğu

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
602) Somatikləşmiş depressiya diaqnostikası aşağıdakılardan hansının mövcudluğuna əsaslana bilər?

A) “Somatik patologiya” intensivliyinin gündəlik tərəddüdü

B) Antidepressantların istifadəsindən alınan müsbət effektə görə

C) “Somatik xəstəlikdən” sağalacağına pessimistik münasibətə

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
603) Bipolyar affektiv pozuntunun depressiv epizodlarının və tsiklotimiyanın müalicəsinə nə nəzərə alınır?

A) Sadalananların heç biri

B) Affektin xarakteri nəzərə alınır

C) Epizodun strukturu əhəmiyyət kəsb edir

D) Strukturun sadəliyi və ya mürəkkəbliyi nəzərə alınır

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
604) Psixi xəstələrdə suisidal davranışın risk faktorlarına sadalananların hansı aid deyil?

A) Massiv depressiyada az nəzərə çarpan hərəki tormozlanmada

B) Suisidal fikirlərin mövcudluğu

C) Çox saylı özünü günahlandırma ideyaları

D) Depressiyaların massivliyi

E) Massiv hərəki tormozlanma


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
605) Suisidal davranışın risk faktorları hansı ola bilər?

A) Depressiya intensivliyinin gün ərzində dəyişikliyi

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Depressiya strukturunda raptus qabağı vəziyyətlərin yaranması

E) Depressiya intensivliyinin fəsilə görə dəyişikliyi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
606) Suisidal davranışın riski hansı ilə əlaqədardır?

A) Reabilitasiya-terapevtik yanaşmanın qeyri-adekvatlığı ilə

B) Massiv depressiya ilə

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Depressiyanın strukturu ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
607) Psixi xəstələrdə suisidal davranış hansı ilə ifadə olunur?

A) Vəziyyətin çarəsizliyi barədə söyləmələrdə, sağalmaya inamın olmamasında

B) Suisidal fikirlərində

C) Sadalananların heç biri

D) Həyatın məqsədsizliyi fikirlərində

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
608) Psixi xəstələrdə suisidal davranış hansı ilə ifadə olunur?

A) Kədər hissində

B) Suisidal cəhdlərdə

C) Suisidal fikirlərdə

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
609) Psixi xəstələrdə aşağıdakı suisid növlərindən hansı müşahidə olunur?

A) Genişlənmiş

B) Sadalananların heç biri

C) Həqiqi, suisidal fikirlərlə əlaqəli

D) Sadalananların hamısı

E) Demonstrativ


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
610) Suisidal davranış hansı formalarda ola bilər?

A) Sadalananların heç biri

B) Özünə qəsd cəhdləri

C) Sadalananların hamısı

D) Davamlı suisidal fikirlər

E) Suisidal fikirlərin mövcudluğu, onların dissimulyasiyası


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
611) Suisidlərin profilaktikasına sadalananların hansı daxil deyil?

A) Vacib olduqda-psixoterapevtik tədbirlər kompleksi

B) Vəziyyətin suisidal təhlükəliliyinin dərəcəsini qiymətləndirmək

C) Xəstələrin psixi vəziyyətlərinin adekvat qimyətləndirilməsi

D) Lazımı tədbirlərin görülməsi (hospitalizasiya, adekvat terapiya, ciddi nəzarətin rəsmiləşdirilməsi)

E) Vacibli gigienik tədbirlər


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
612) Suisidlərin profilaktikası hansından ibarətdir?

A) Lazımı müalicənin təyinatından

B) Stress vəziyyətlərdən kənarlaşma

C) Psixoterapevtik tədbirlərdən

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
613) Bipolyar affektiv pozuntunun debyutu hansı yaşa uyğun gəlir?

A) Uşaq yaşına

B) Qocalıq yaşına

C) Cavanlıq yaşına

D) Yeniyetmə yaşına

E) İnvolyusion yaşa


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
614) Uşaq və yeniyetmələrdəki bipolyar affektiv pozuntuda psixiatra bilavasitə müraciətin səbəbi adətən hansıdır?

A) Məktəb problemləri

B) Həyati istirablar

C) Yuxu pozuntusu

D) Epizodların təkrarlanması

E) Kəskin arıqlama


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1
615) Endogen hipomaniyalı uşaqlarda, qəflətən formalaşan qorxular və hərəki sarışan hal hansı xəstəlikdə daha çox ehtimal oluna bilər?

A) Distimiya

B) Bipolyar affektiv pozuntu

C) Epilepsiya

D) Fobik pozuntu

E) Şizofreniya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1

Epilepsiya və paroksizmal pozuntular

616) Epilepsiya xroniki xəstəlik kimi aşağıdakı hansı əlamətlərlə səciyyələnir?

A) Sadalananların heç biri

B) Şəxsiyyətin tipik dəyişiklikləri ilə

C) Sadalananların hamısı

D) Erkən başlanğıcla (uşaq, gənc yaşlarda)

E) Müxtəlif paroksizmal pozuntularla


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
617) Epilepsiya aşağıdakı əlamətlərlərin hansı ilə səciyyələnən xronik xəstəlikdir?

A) Sadalananların hamısı

B) Kəskin və xronik psizoxlarla

C) Sadalananların heç biri

D) Spesifik klinik əlamətli epileptik ağıl zəifliyi ilə

E) Şəxsiyyətin tipik dəyişiklikləri ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
618) Aura üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvi deyil?

A) Yaddaşda subyektiv iztirabların qalması

B) Düşüncənin qısa müddətli pozulması (bir neçə saniyə- onlarla saniyə)

C) Qıcolma komponentinin olmaması

D) Ətraf mühitin amneziyası

E) Affektiv simptomatika


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
619) Vissero-sensor (epiqastral) aura hansı ilə səciyyələnir?

A) Sadalananların hamısı

B) Başa zərbə hissiyyatı

C) Baş beyinin istənilən sahəsindən qıcıqlanma ilə

D) Epiqastral nahiyədə xoşagəlməyən hissiyyatın olması ilə

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
620) Vissero-motor (diensefal) auraya aşağıdakı hansı aura formaları aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Mədə-bağırsaq

C) Damar


D) Sadalananların heç biri

E) Bəbəkli


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
621) Vissero-motor (diensefal) auraya aşağıdakı hansı aura formaları aiddir?

A) Bəbəkli

B) Göz qırpma hərəkətləri

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Pilomotor


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
622) Sensor auraya nə daxildir?

A) İy


B) Eşitmə

C) Sadalananların heç biri

D) Görmə

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
623) Sensor auraya hansı daxil ola bilər?

A) İy


B) Somato-sensor (senestopatik)

C) Sadalananların heç biri

D) Menyerə bənzər

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
624) Psixi auralar qrupuna hansılar aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Ani-affektiv vəziyyət

D) Oneyroidə yaxın düşüncənin qaralması

E) İdeator aura


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
625) Psixi auraların lokalizasiyası hansıdır?

A) İdeator aura üçün -alın payı

B) Sadalananların hamısı

C) Psixosenzor auralar üçün-gicgah payı

D) Oneyroidə yaxın düşüncə qaralması ilə aura üçün-gicgah payı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
626) Böyük qıcolma tutmalarının xansı xəstəliklərdə müşahidə olunur?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Baş beyin travmalar

D) Eilepsiya

E) İntoksikasiyalar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
627) Epileptik vəziyyət (status) nə ilə səciyyələnir?

A) Sadalananların hamısı

B) Xəstənin uzun müddət keyləşmə, sopor və ya koma vəziyyətində qalması ilə

C) Sadalananların heç biri

D) Bir-birinin ardıyca gələn böyük epileptik tutma seriyası ilə

E) Bu vəziyyətin bir neçə saatdan bir neçə günə qədər davam etməsi ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
628) Epileptik vəziyyətdə (statusda) təxirəsalınmaz yardıma nə aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Rektal 15-20 ml 6%-li xlorhidrat məhlulunu yeridilməsi

C) Təmizləyici imalə

D) Sadalananların heç biri

E) Rektal 20-30 ml 2%-li natrium barbital məhlulunun yeridilməsi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
629) Epileptik vəziyyətdə (statusda) ən geniş yayılmış təxirəsalınmaz yardım tədbirlərə nə daxildir?

A) Venadaxili yavaş-yavaş 40%-li qlükoza məhlulunda 20-60 mq 0,5%-li seduksen məhlulunun yeridilməsi

B) Ürək dərman preparatları (kordiamin, kofein, strofantin)

C) Sadalananların heç biri

D) Venadaxili yavaş-yavaş izotonik NaCl məhlulunda 0,5%-li 20-60 mq seduksen məhlulunun yeridilməsi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
630) Kiçik tutmalar aşağıdakı hansı əlamətlərlə səciyyələnir?

A) Düşüncənin tam itirilməsi ilə

B) Sadalananların hamısı

C) Kliniki əlamətlərin müxtəlifliyi ilə

D) Qıcolma radikalı ilə

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
631) Kiçik tutmalara sadalananların nə aid deyil?

A) Retropulsiv tutmalar

B) İmpulsiv (mioklonik) tutmalar

C) Parsial Cekson tutmaları

D) Propulsiv (akinetik) tutmalar

E) Absanslar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
632) Absanslar (düşüncənin qəfləti itirilməsi ilə qısamüddətli vəziyyət) hansına bölünür?

A) Sadələrə

B) Sadalananların hamısı

C) Avtomatlaşmış hərəkətlərlə absanslara

D) Sadalananların heç biri

E) Mürəkkəblərə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
633) Düşüncənin qaralması ilə qıcolmasız paroksizmlərə sadalananların hansı aid deyil?

A) Absanslar

B) Düşüncənin alaqaranlıq halının bələdli variantı

C) Ambulator avtomatizmlər (trans, fuqa)

D) Düşüncənin alaqaranlıq halının sayıqlama variantı

E) Düşüncənin alaqaranlıq halının hallyusinator variantı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
634) Düşüncənin qaralması ilə qıcolmasız paroksizmlərə sadalananların hansı aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Klonik faza

C) Tonik faza

D) Kliniki əlamətlərin davamlığı

E) Düşüncə pozulmasının xəyalabənzər sayıqlama variantı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
635) Düşüncənin alaqaranlıq halının halulyusinator variantı sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Kənarlaşma ilə

B) Dərin bələdsizliklə

C) Qıcıqlandırıcı, aqressiv, ifadəli hərəki oyanıqlıqla

D) İmpulsiv meyillərlə

E) Hallyusinator pozuntuların üstünlüyü ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
636) Düşüncənin alaqaranlıq pozuntusunun sayıqlama variantı üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Hərəki oyanıqlıq

B) Sayıqlama əlamətlərinin üstünlüyü

C) Dərin bələdsizlik

D) Zahirən düzgün davranış

E) Kənarlaşma


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
637) Ambulator avtomatizmlərə sadalananların hansı aid deyil?

A) Absanslar

B) Tək-tək xaotik hərəki oyanıqlıqlı ambulator avtomatizmlər

C) Translar

D) Rotator avtomatizmlər

E) Fuqalar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
638) Qıcolmasız affektiv paroksizmlər hansı ilə səciyyələnir?

A) Sadalananların hamısı

B) Kədərli, qəzəbli, gərgin affektlə

C) Nadir rastlaşan suisidal fikirlərlə enmiş əhval ruhiyə ilə

D) Sadalananların heç biri

E) Hipoxondrik fikirlərlə enmiş əhval ruhiyə ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
639) Epilepsiyada şəxsiyyət dəyişikliyi üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvidir?

A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Hərəki torpidlik

D) Nitq torpidliyi (müfəssəllik, detallarda ilişmə, digər mövzuya keçmənin çətinliyi)

E) Psixi pozuntuların haçalanması


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
640) Epilepsiyada şəxsiyyət dəyişikliyi üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvidir?

A) Histerik pozuntular

B) Psixopatobənzər pozuntular

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Astenik pozuntular


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
641) Kəskin epileptik psixozlarda aşağıdakı hansı əlamətlər aşkar olunur?

A) Oneyroid tipli düşüncə pozulması

B) Düşüncə qaralması olmadan kəskin epileptik psixozlar

C) Katatonik pozuntular

D) Sadalananların hamısı

E) Hallyusinator-paranoid psixozlar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
642) Düşüncə qaralması olmadan kəskin epileptik psixozlar hansı qrupa aid edilir?

A) Kəskin affektiv psixozlar

B) Kəskin paranoidlər

C) Tutmadan sonrakı rezidual sayıqlama psixozları

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
643) Xroniki epileptik psixozlar hansı ilə ifadə olunurlar?

A) Sadalananların hamısı

B) Katatonik pozuntularla

C) Hallusiyanator-paranoid vəziyyətlərlə

D) Paranoyal vəziyyətlərlə

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
644) Paranoyal epileptik psixozda sayıqlama pozuntularının mövzusu hansı ola bilər?

A) Təqib sayıqlaması

B) Münasibət sayıqlaması

C) Sadalananların hamısı

D) Dini tərkibli sayıqlama

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
645) Gizli psixi epilepsiya aşağıdakı hansı əlamətlə səciyyələnir?

A) Strukturca endoform psixozlarla

B) Bəzi hallarda ifadəli şəxsiyyət dəyişiklikləri ilə

C) Qıcolma paroksizmlərinin olmaması ilə

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
646) Gicgah (psixomotor) epilepsiyanın kliniki xüsusiyyətləri üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvi deyil?

A) Alaqaranlıq halın müxtəlif variantları ilə qıcolmasız paroksizmlər

B) Paroksizmal katapleksiya tutmalarının yaranması

C) Generalizə olunan və olunmayan paroksizmlər

D) Dərin və tipik şəxsiyyət dəyişiklikləri

E) Tutmaların müxtəlif strukturlu auralarla başlanması


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
647) Heksamidin təyinatına nə vaxt göstərişdir?

A) Böyük qıcolma tutmalarında (gündəlik doza 1,0-1,5q-n başlayaraq)

B) Sadalananların hamısı

C) Epiqastral auralı qabıqaltı mənşəli tonik-klonik paroksizmlərdə (gündəlik doza 0,75q)

D) Sadalananların heç biri

E) Travmatik tutmalarda (gündəlik doza-0,5-0,7q)


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
648) Finlepsinin təsirinə hansılar aiddir?

A) Antikonvulsiv təsir

B) Sakitləşdirici təsir

C) Antidepressiv (tonuslaşdırıcı) təsir

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
649) Natrium valproat sadalananların hansının müalicəsində göstəriş deyil?

A) Qarışıq tutmaların

B) Kəskin epileptik psixozun

C) Kiçik tutmaların

D) Böyük qıcolma tutmalarının

E) Fokal tutmaların


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
650) Epilepsiya xəstəliyində reabilitasiya tədbirlərinə nə aiddir?

A) Fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaqla peşənin və məşğuliyyətlərin düzgün seçimi

B) Sadalananların hamısı

C) Ailədə, kollektivdə əlverişli psixoloji şəraitin yaradılması

D) Xəstəyə uyğun idman növləri ilə məşğul olma

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2


Üzvü, simptomatik psixi pozuntular

651) Simptomatik psixotik pozuntulara xəstənin yaşı necə təsir edir?

A) Sadalananların hamısı

B) Yaranmasının asanlığına

C) Pozuntunun strukturuna

D) Sadalananların heç biri

E) Gedişatına


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
652) Simptomatik psixotik pozuntulara konstitusional-genetik xüsusiyyətlərin xarakteri necə təsir edir?

A) Simptomatik psixotik pozuntunun strukturuna

B) Sadalananların hamısı

C) Simptomatik psixotik pozuntunun yaranmasının asanlaşmasına

D) Simptomatik psixotik pozuntunun müddətinə

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
653) Kəskin simptomatik psixotik pozuntulara sadalanan psixopatoloji vəziyyətlərdən hansı aid deyil?

A) Onerik vəziyyət

B) Konfabulyoz

C) Kəskin verbal hallyusinoz

D) Orqanik psixosindrom

E) Epileptiform oyanıqlıq


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
654) Epileptiform oyanıqlıq üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Kəskin hərəki oyanıqlıq

B) Qorxu affekti

C) Karfoloqiya simptomu

D) Qəfləti yaranma

E) Düşüncənin alaqaranlıq halı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
655) Simptomatik psixozlarda maniyakal vəziyyət sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Astenik pozuntularla

B) Yuxu pozuntuları ilə

C) Intellektual produktivliklə

D) Fəaliyyətsizliklə

E) Eyforiya ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2


Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə