Narkalogiya


) Emosional davamsız şəxsiyyət pozuntusunun (impulsiv tip) əsas xüsusiyyətləri hansıdır?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə15/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

845) Emosional davamsız şəxsiyyət pozuntusunun (impulsiv tip) əsas xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Sadalananların heç biri

B) Qıcığın gücünə uyğunsuz qəzəb tutmaları

C) Kiçik səbəblərdən təhqir etmə bacarığı

D) Sadalananların hamısı

E) Qəzəb sıçrayışlarında həddən artıq qəddarlıq


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
846) Şəxsiyyət pozuntusunun asılı tipinin əsas xüsusiyyətlərinə nə daxildir?

A) Sadalananların heç biri

B) Asanlıqla mühitin təsirinə düşmə

C) Xarici təsirlərə yüksək tabeçilik

D) Sadalananların hamısı

E) Zəif iradəlilik, həssaslıq


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
847) Davamsız şəxsiyyət pozuntularının əsas xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Əlverişli sosial şəraitdə müsbət əmək keyfiyyətləri qazanırlar

B) Təklikdə darıxırlar, cəmiyyət axtarırlar

C) Arzuların, cəhdlərin realizasiyası xarici təsadüflə müəyyənləşir

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
848) Qarışıq tip şəxsiyyət pozuntusu anlayışı aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar meydana gəlir?

A) Sadalananların hamısı

B) Stabilləşmiş şəxsiyyət pozuntu növləri nadir hallarda rast gəlinir

C) Sadalananların heç biri

D) Daha çox hallarda şəxsiyyətdə bir sıra radikalların müştərəkliyi qeyd olunması

E) Şəxsiyyət pozuntularının əksər formalarında ya ekspansiv, ya da senzitiv istiqamətə meyilli olur


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
849) Şəxsiyyət pozuntusunun kompensasiyasında aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?

A) Sosial uyğunlaşmanın müsbət göstəriciləri

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Xarakterin patoloji cizgilərinin minimal ifadəliyi

E) Şəxsiyyətin mikromühitə müvəqqəti adaptasiyası


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
850) Şəxsiyyət pozuntusunda dekompensasiya necə səciyyələnir?

A) Şəxsiyyətin bütün əsas patoloji xüsusiyyətlərinin tam açıqlanması

B) Vəziyyətin aydın kəskinləşməsi ilə

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Əvvəlki sosial adaptasiyanın müvəqqəti və ya uzunmüddətli pozulması ilə


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
851) Şəxsiyyət pozuntusunda reaksiyalar nəyi ifadə edir?

A) Şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin kəmiyyətcə kəskin güclənməsi

B) Bilavasitə səbəbdən sonra gələrək, xarici təsirə cavab

C) Sadalananların hamısı

D) Xarakterioloji cizgilərin kifayət qədər qabarıqlığı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
852) Şəxsiyyət pozuntuları ağırlıq dərəcəsinin göstəriciləri hansılardır?

A) Dekompensasiyaların yaranmasının asanlığı

B) Sadalananların heç biri

C) Şəxsiyyət pozuntusunun patoloji inkişafı

D) Sadalananların hamısı

E) Davamlı kompensator imkanlar


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
853) Bunlardan hansı şəxsiyyət pozuntularının və dəyişikliklərinin differensial diaqnostikasında nəzərə alınır?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Yalnız kliniki xüsusiyyətləri deyil, həmçinin onların inkişaf qanunauyğunluqları və ardıcıl dinamikasının vacibliyi

D) Kəskin yaranan şəxsiyyət pozuntusunu təstiqləyən əlamətlər

E) Psixogen təsirlə əlaqədar olmayan şəxsiyyət dəyişikliyi


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, п еревод с англ., М., 1998, Т. 1
854) Şəxsiyyət pozuntuları və endogen xəstəliklərin differensial diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı nəzərə alınır?

A) Sadalananların heç biri

B) Sarışmaların getdikcə daha çox obsessiv pozuntuların bir növlü və monotonluğuna doğru dəyişməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Endogen psixozun rudimentar əlamətlərinin və ya postprossesual şəxsiyyət defektinin mövcudluğu

E) Klinik mənzərədə psixogen təsirlərlə və şəxsiyyətin konstitusional strukturu ilə əlaqədar olmayan nevrotik pozuntuların əhəmiyyətli yer tutması


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1

855) Şəxsiyyət pozuntulu şəxslərdə sosial adaptasiya üçün nə vacibdir?

A) Sadalananların hamısı

B) Ailədaxili münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün ailə psixoterapiyanı keçirilməsi

C) Sadalananların heç biri

D) Uğurlu professional fəaliyyəti təmin edən davamlı əmək vərdişlərinin və keyfiyyətlərinin formalaşdırılması

E) Mühitin sağlamlaşdırılması üçün assosial meyillikləri olan, spirtli içkilərdən və psixoaktiv maddələrdən istifadə edən şəxslərdən izolyasiya


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1
856) Şəxsiyyət pozuntularında medikamentoz terapiyaya aşağıdakılardan hansı göstərişdir?

A) Sadalananların heç biri

B) Əsasən trankvilizatorlar , neyroleptiklər, timoleptiklər və nootroplar istifadə olunur

C) Kəskin və uzanılmış reaksiya və fazalar dövründə

D) Sadalananların hamısı

E) Tez-tez dekompensasiyalarla nəzərə çarpan şəxsiyyət anomaliyalarında


Ədəbiyyat: Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998

Farmakoterapiya

857) Antialkoqol müalicəsinin əsas prinsiplərinə nə aid deyil?

A) Ardıcıllıq

B) Davamlıq

C) Könüllülük

D) Etaplıq

E) Komplekslik


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
858) Alkoqol asılılıqlı xəstələrin müalicəsinin ilkin mərhələsinin vəzifələri hansılardır?

A) Xəstənin kliniki müayinəsi

B) Sadalananların hamısı

C) Dezintoksikasiyanın keçirilməsi

D) Abstinent halın qarşısının alinması

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
859) Alkoqol asılılıqlı xəstələrin müalicəsinində aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

A) Sadalananların heç biri

B) Detoksikasiya

C) Psixoterapiya

D) Sadalananların hamısı

E) Abstinent halın qarşısının alınması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
860) Alkoqol asılılıqlı xəstələrdə müalicənin spesifik növləri hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Teturamdan istifadə

C) Trixopoldan istifadə

D) Furazolidondan istifadə

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
861) Alkoqol abstinent sindromun qarşısını almaq üçün, adətən hansı preparatlar istifadə olunmur?

A) Teturam

B) Vitaminlər

C) Trankvilizatorlar

D) Pirroksan

E) Nootroplar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1

862) Aşağıdakılardan hansı preparat müxtəlif asılılıq dezintoksikasiyalarında istifadə edilmir?

A) Hemodez

B) Apomorfin

C) Natrium xlorid

D) Maqnezium sulfat

E) Qlükoza


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
863) Aşağıdakı müxtəlif asılılıqlarda istifadə olunan hansı preparat tiol qrupuna aiddir?

A) Qlükoza

B) Natrium hipoxlorid

C) Natrium xlorid

D) Sulfazin

E) Hemodez


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
864) Narkologiyada istifadə edilən aşağıdakı üsullardan qeyri-spesifik hansıdır?

A) Pirogenterapiya

B) Insulin terapiyası

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Sulfazinterapiya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
865) Müxtəlif asılılıqlarda istifadə olunan aşağıdakı preparatlardan hansı hipertermik reaksiya verir?

A) Sulfazin

B) Pirasetam

C) Pirroksan

D) Nikotinamid

E) Insulin


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
866) Alkoqol asılılığında şərti refleks terapiyası üçün istifadə edilən preparat hansıdır?

A) Sulfazin

B) Pirasetam

C) Nikotinamid

D) Diazepam

E) Apomorfin


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
867) Neyrometabolik stimulyatorlara aid olan hansıdır?

A) Hallyusinogenlər

B) Nootroplar

C) Neyroleptiklər

D) Hipnotiklər

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
868) Fenotiazinlərə aid olan hansıdır?

A) Karbidin

B) Haloperidol

C) Tizersin

D) Fluanksol

E) Droperidol


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
869) Trankvilizatorlara aid olan hansıdır?

A) Benzodiazepin törəmələri

B) Monoaminoksidazanın törəmələri

C) Sadalananların hamısı

D) QAYT-ın törəmələri

E) Propandiolun törəmələri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
870) Neyroleptiklərin psixotrop spektrına hansı təsirlər aiddir?

A) Yuxugətirici

B) Antipsixotik

C) Sedativ

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
871) Sadalanan preparatların hansı aktivləşdırıci effektə malik deyil?

A) Fenazepam

B) Kofein

C) Sadalananların heç biri

D) Grandaksin

E) Pirasetam


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
872) Neyroleptiklərin əks-təsirlərinə aid olan hansıdır?

A) Ekstrapiramidal pozuntular

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Selikli qişaların quruluğu

E) Hipotenziya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
873) Antidepressantlar üçün hansı təsir xas deyil?

A) Antidepressiv

B) Sadalananların heç biri

C) Sedativ

D) Antikonvulsiv

E) Stimullaşdırıcı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
874) Antidepressantlar üçün hansı əks təsir xas deyil?

A) Selikli qişaların quruluğu

B) Sadalananların heç biri

C) Affektin inversiyası

D) Ekstrapiramidal pozuntular

E) Yuxululuq


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
875) Benzodiazepinlər üçün hansı təsir xasdır?

A) Anksiolitik

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Antikonvulsiv

E) Yuxu gətirici


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
876) Nootroplar üçün hansı effekt xasdır?

A) Sadalananların heç biri

B) Asetilxolinin sintezini təyin edirlər

C) Hemopoezi yaxşılaşdırırlar

D) Qlükozanın utilizasiyasını yaxşılaşdırırlar

E) Monoaminoksidazanı blokada edirlər


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
877) Narkologiyada karbamazepini nə üçün istifadə edirlər?

A) Sadalananların hamısı

B) Affektiv pozuntuların korreksiyası üçün

C) Patoloji meyilliyi azaltmaq üçün

D) Sadalananların heç biri

E) Qıcolmaların profilaktikası üçün


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
878) Alkoqoldan asılı olan şəxslərdə anozoqnoziyanı aradan götürmək üçün hansı üsuldan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur?

A) Əmək terapiyası

B) Psixoterapiya

C) Sosioterapiya

D) Kompleksli farmakoterapiya

E) Spesifik farmakoterapiya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
879) Alkoqoldan asılı olan şəxslərin müalicəsinin əsas məqsədlərindən biri hansıdır?

A) Təbii şərabların istifadəsi

B) Abstinent halın qarşısını almaq

C) Tərkibində alkoqolu az miqdarda olan içkilərin istifadəsi

D) Alkoqol içkilərin az miqdarda istifadəsi

E) Bütün alkoqollu içkilərdən imtina


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
880) Terapiya üçün əsas tələb sadalananların hansıdır?

A) Terapiyanın dinamik olması

B) Adekvatlıq

C) Komplekslik

D) Sadalananların heç biri

E) Terapiyanın individual olması


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
881) Terapiyanın "kompleksliyi" nəyi göstərir?

A) Farmakoterapiya ilə birgə fizioterapiya istifadəsi

B) Preparatların ayrı- ayrı qruplardan istifadəsini

C) Psixoterapevtik üsulların kombinasiyasını

D) Reabilitasiya tədbirlərinin istifadəsi

E) Dərman preparatlarının və psixoterapiyanın istifadəsini


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
882) Terapiyanın “adekvatlığı” nəyi göstərir?

A) Terapiyanın spesifik olmağını

B) Farmakoterapiya ilə birgə fizioterapiya istifadəsini

C) Terapiyanın kompleksliyini

D) Terapiyanın intensivliyini

E) Tətbiq edilən preparatların spektrlarının xəstənin vəziyyətinə uyğun olmasını


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
883) “Terapevtik pəncərə” nəyi bildirir?

A) Dərman preparatının 1 dəfəlik və gündəlik dozalar arasındaki intervalı

B) Dərman preparatının empirik tapılan gündəlik dozasını

C) Dərman preparatının müalicəvi və toksik təsirlərinin arasındaki intervalı

D) Dərman preparatının tövsiyyə edilən gündəlik dozası

E) Dərman preparatının tövsiyyə edilən birdəfəlik dozası


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
884) “Terapevtik pəncərə” daxilində olmağın ən effektiv kriteriyaları hansıdır?

A) Effektlərin olmaması

B) Uzaqlaşmış dövrdə yaranan effektlər

C) Gec yaranan effektlər

D) Əks-təsir effektləri

E) Tez yaranan effektlər


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
885) Şərti-refleks terapiyasına göstəriş hansıdır?

A) Xəstənin yaşlı olması

B) Ağır somatik xəstəliyin olması

C) Sadalananların hamısı

D) Xəstənin bu metoda meyilli olması

E) Qusma refleksinin olmaması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
886) Alkoqol asılılığının metronidazolla müalicəyə əsas əks-göstəriş hansıdır?

A) Mədənin xora xəstəliyi

B) Leykopeniya

C) Depressiya

D) Bronxial astma

E) Hipertonik xəstəliyin 1-ci mərhələsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
887) Alkoqol deliriyinin müalicəsində hansı preparatları xüsusi ehtiyatla təyin edirlər?

A) Neyroleptikləri

B) Nootropları

C) Qan və plazma əvəzedicilərini

D) Poliion məhlullarını

E) Trankvilizatorları


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
888) Ürək çatışmamazlığı nəticəsində arterial hipotoniyanın müalicəsi hansı preparatlarla aparılır?

A) Kardiotoniklərlə

B) Qan və plazma əvəzediciləri ilə

C) Vazopressorlarla

D) Analeptiklərlə

E) İzotonik məhlullarla


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
889) Kəskin damar çatışmamazlığı nəticəsində arterial hipotoniyanın müalicəsi hansı preparatlarla aparılır?

A) Qan və plazma əvəzedicilərlə

B) Vazopressorlarla

C) Kardiotoniklərlə

D) İzotonik məhlullarla

E) Analeptiklərlə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
890) Alkoqol asılılıqlı, mədə xorası olan şəxslərdə nəyin istifadəsi düzgün deyil?

A) B qrupu vitaminləri

B) İzotonik məhlullar

C) Qan və plazma əvəzediciləri

D) Şərti-refleks terapiyası

E) E,P vitaminləri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
891) Alkoqol ilə çarpaz tolerantlığı ən çox hansı preparatlar yaradır?

A) Trankvilizatorlar

B) Nootroplar

C) Antidepressantlar

D) Psixostimulyatorlar

E) Neyroleptiklər


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
892) Neyroleptiklərdən yaranan sarılıq nə ilə bağlıdır?

A) Öd yolları hüceyrələrinin zədələnməsi ilə

B) Eritrositlərin hemolizi ilə

C) Hepatositlərin zədələnməsi ilə

D) Toksiko-allergik effektlə

E) Bilirubin produksiyasının stimulyasiyası ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
893) Tipik neyroleptiklərə hansı qruplar aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Alifatik, piperidin və piperazin fenotiazinin törəmələri

C) Sadalananların heç biri

D) Tioksantenlər

E) Butirofenonlar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
894) MAO-nın geriyədönən inqibitorlarına hansı aid deyil?

A) Pirazidol

B) İnkazan

C) Moklobemid

D) Nialamid

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
895) Relanium hansının müalicəsinə göstərişdir?

A) Sadalananların hamısı

B) Somatoform pozuntuların

C) Nevrotik pozuntuların

D) Sadalananların heç biri

E) Alkoqol asılılığının


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
896) Neyroleptik-prolonqların ümumi xarakteristikasının xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Ekonomik effekt

B) Sadalananların heç biri

C) Müalicə prossesinin mükəmməlləşdirilməsi

D) Xəstəni çox saylı dərman qəbulundan azad etmə

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
897) Siklodoldan asılılıq əsasən, hansı şəxslərdə yaranır?

A) Şəxsiyyət pozuntularında

B) Şizotipik pozuntularda

C) Orqanik genezli şəxsiyyət dəyişikliyində

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
898) Psixofarmakoterapiyada korrektorlar kimi sadalanan preparatlardan hansı istifadə oluna bilməz?

A) Haloperidol

B) Kofein

C) Tioridazin

D) Siklodol

E) Kiçik trankvilizatorlar (elenium, seduksen)


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
899) Fluvoksamin (fevarin) hansının müalicəsində göstərişdir?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Panik pozuntuların

D) Obsessiv-kompulsiv pozuntuların

E) Müxtəlif genezli depressiyaların


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
900) Tofizepam (qrandaksin) hansının müalicəsində göstərişdir?

A) Somatoform pozuntuların

B) Sadalananların heç biri

C) Klimakterik sindromun

D) Kardialgiyaların

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
901) Tofizepama (qrandaksinə) aid olmayan nədir?

A) Gündüz trankvilizatorıdır

B) Qeyri-üzvi mənşəli hipersomniyanın müalicəsində istifadə olunur

C) Sadalananların heç biri

D) Somatoform pozuntuların müalicəsində istifadə olunur

E) Klimakterik sindromun müalicəsində istifadə olunur


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
902) Relaniumla müalicədə əlavə təsirlər və ağırlaşmalar hansılar olur?

A) Aqranulositoz

B) Sadalananların heç biri

C) Əzələ gərginliyi

D) Leykositoz

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
903) Psixostimulyatorlar hansının müalicəsində göstərişdir?

A) Sadalananların hamısı

B) Astenik sindromun

C) Nevrotik reaksiyaların

D) Nevrotik pozuntuların

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
904) Psixostimulyatorlarla müalicənin (sidnokarb, sidnofen) əlavə təsir və ağırlaşmalarına sadalananların hansı aid deyil?

A) Sadalananların heç biri

B) Hiperaktivlik

C) Baş ağrıları

D) Yuxululuq

E) İştahsızlıq


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
905) Karbamazepin (finlepsin) sadalanan hansı pozuntuların müalicəsində istifadə olunmur?

A) Qıcolma tutmalarının müalicəsində

B) Davamlı affektiv pozuntuların profilaktik müalicəsində

C) Müxtəlif mənşəli şəxsiyyət dəyişikliklərində

D) Fazalı depressiyaların, maniyakal vəziyyətlərin

E) Alkoqol verbal hallyusinozunun


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
906) Sadalanan psixotrop maddələrin hansı asılılıq yarada bilər?

A) Antidepressantlar

B) Trankvilizatorlar

C) Sadalananların hamısı

D) Psixostimulyatorlar

E) Kiçik neyroleptiklər


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1

Psixoterapiya

907) Bunların hansı psixogigiyena anlayışına daxildir?

A) Psixoterapiya

B) Ətraf mühitin psixikaya təsirinin öyrənilməsi, psixi sağlamlığın qorunması üçün tədbirlər

C) Farmakoterapiya

D) Yeni psixotrop preparatların tətbiq edilməsi

E) Dərman preparatları ilə psixoterapiyanın birgə istifadəsi


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М.,
908) Əhalinin ruhi-əsəb sağlamlığına nə mənfi təsir edir?

A) Sadalananların heç biri

B) Aktiv urbanizasiya prossesi

C) İnformasiya axınının artması

D) Stress hallarının artması

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
909) Bunların hansı yaş psixogigiyena anlayışına daxildir?

A) Sadalananların heç biri

B) Məktəblilərin psixi sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirlər

C) Şəxsiyyət formalaşması anomaliyalarının oyrənilməsi

D) Sadalananların hamısı

E) Təqaüd yaşında olan şəxslərin yaşayış şəraitlərini sağlamlaşdırılması üçün sosial tədbirlərin işlənilməsi


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
910) İstehsalatda psixogigiyenik tədbir kimi psixoterapiyanın üsulları hansıdır?

A) Sadalananların heç biri

B) Psixoloji relaksasiya kabinetlərində seanslar

C) Psixoloji autorequlyasiya məşqləri

D) Şəxslərarası münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün xüsusi təlimlər

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002
911) Uşaqların psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərən tərbiyə faktorları hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) “Ailə kumiri” tipli tərbiyə

C) Sadalananların heç biri

D) Baxımsızlıq

E) Həddən artıq qayğı tipli tərbiyə


Ədəbiyyat: Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002


Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə