Narkalogiya


) Alkoqol asılılığın dinamikasını nəzərə alaraq “spontan remissiyalar” daha çox hansı mərhələdə yaranırlar?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə7/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

353) Alkoqol asılılığın dinamikasını nəzərə alaraq “spontan remissiyalar” daha çox hansı mərhələdə yaranırlar?

A) II-III mərhələdə

B) I-II mərhələdə

C) I mərhələdə

D) II mərhələdə

E) III mərhələdə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
354) Alkoqol asılılığında terapevtik remissiyalar aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?

A) Hər hansı bir somatik və ya nevroloji xəstəliyin qoşulması ilə

B) Müalicəvi-reabilitasiya tədbirləri ilə

C) Mikrososial faktorlarla

D) Sadalananların hamısı

E) Yaş xüsusiyyətləri ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
355) Alkoqoldan asılı olan xəstələrdə remissiya müddətində sadalanan pozuntulardan hansına rast gəlinmir?

A) Sayıqlama

B) Vegetativ

C) Nevrozabənzər

D) Psixopatobənzər

E) Affektiv


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
356) Alkoqol asılılığında remissiyanın davamlılıq və müddətinə təsir edən bioloji faktorlar hansıdır?

A) Xarakteroloji xüsusiyyətlər və bununla bağlı alkoqol asılılığın kliniki xüsusiyyətləri və şəxsiyyət dəyişikliyi

B) Sadalananların heç biri

C) Xəstəliyin mərhələsi

D) Xəstəliyin formalaşma yaşı

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
357) Alkoqol asılılığında remissiyanın davamlılıq və müddətinə təsir edən müalicəvi-bərpa edici faktorlar hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Sosial –reabilitasiya tədbirləri

C) Müalicə xarakteri (ambulator və ya stasionar)

D) Terapiyanın müddəti, kompleksliyi və diferensasiyalaşmış olması

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
358) Alkoqol asılılığında remissiyanın davamlılığına və müddətinə təsir edən fərdi-psixoloji faktorlar hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Xəstənin müalicəyə yönləndirilməsi

C) Alkoqol anozoqnoziyasının dərəcəsi

D) Sadalananların heç biri

E) Davranış motivasiyalarının yenidən qurulması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
359) Alkoqol asılılığında residivlərin inkişafına səbəb olacaq fərdi-psixoloji faktorlar hansıdır?

A) Davranış motivlərinin yenidən qurulması

B) Müalicənin sayı

C) Alkoqol anozoqnoziyasının ifadə olunma dərəcəsi

D) Sadalananların hamısı

E) Xəstənin müalicəyə münasibəti


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1

Narkotik və qeyri-narkotik maddələrdən asılılıq

360) “Narkotik” maddə termini, aşağıdakılardan hansı kriteriyanı özündə cəmləşdirir?

A) Tibbi


B) Sadalananların heç biri

C) Hüquqi

D) Sosial

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
361) Hazırda psixoaktiv maddələrdən asılılıq üçün, sadalanan tendensiyalardan hansı səciyyəvi deyil?

A) Psixoaktiv maddələrdən ifrat dərəcədə istifadə edən qadınların sayının artması

B) Psixoaktiv maddələrin kombinə olunmuş şəkildə qəbuluna meyllik

C) Daha çox bitki mənşəli vasitələrdən istifadə etmə

D) Psixoaktiv maddələrin yeni formalarının meydana gəlməsi və onların əvəz olunması

E) Psixoaktiv maddələrin yeni qəbul edilmə (yeridilmə) yollarının yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
362) Narkomaniya termini üçün sadalananların hansı düzgündür?

A) Kliniki, tibbi mövqedən müəyyənləşdirilir

B) Hüquqi və sosial mövqedən müəyyənləşdirilir

C) Sadalananların hamısı

D) Qanun tərəfindən narkotik kimi qəbul olunan maddələr və ya dərman vasitələrindən ifrat dərəcədə istifadə hallarında sayılır

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
363) Psixoaktiv maddələrdən asılılıq daha çox hansı şəxslərdə formalaşır?

A) Sosial adaptasiya pozuntuları olan şəxslərdə

B) Sadalananların heç biri

C) Tərbiyyə qüsurları ilə

D) Sadalananların hamısı

E) Şəxsiyyət deviasiyaları ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
364) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan xəstələrin premorbidi üçün sadalanan xüsusiyyətlərin hansı xas deyil?

A) Paranoyallıq

B) Müxtəlif psixopatoloji pozuntular (loqonevroz, nevrotik reaksiyalar, hiperdinamik sindrom və s.)

C) Sosial adaptasiyada çətinliklər

D) Psixi infantilizm cizgiləri

E) Perinatal və erkən postnatal patologiyanın yüksək tezliyi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
365) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın patogenezinin aparıcı mexanizmlərinə sadalananların nə aid deyil?

A) Katexolamin sisteminin funksional pozuntuları

B) Sinir hüceyrələri membranından kalsium ionları nəqlinin pozulması

C) B qrupu vitaminlər mübadiləsinin pozulması

D) Serotonin metabolizminin pozulması

E) Opiat reseptorların yenidən qurulması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
366) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın patomorfozu əsasən hansı ilə əlaqədar deyil?

A) Psixoaktiv maddələrin yeni yeridilmə yollarının yaranması ilə

B) Sadalananların hamısı

C) Yeni sintetik maddələrdən istifadə ilə

D) Psixoaktiv maddə qəbul edənlərin gümrahlaşması ilə

E) Əsasən bitki mənşəli maddələrdən istifadə ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
367) Maddənin “narkogenliyi” sadalananların hansı ilə müəyyənləşmir?

A) Asılılıq yaratma sürəti ilə

B) Tolerantlığın yüksəkliyindən

C) Psixoaktiv maddənin növündən

D) Psixi və sosial əlilləşmə dərəcəsindən

E) Psixoaktiv maddənin subyektiv effektinin əhəmiyyətindən


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
368) Xəstəliyin tam formalaşması ilə olan psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxsin eyforiyanın hansı növünə rast gəlinmir?

A) Transformasiya olunmamış

B) Stimullaşdırıcı

C) Sadalananların hamısı

D) Tonuslaşdirici

E) Orqanizmin enerjisinin artıran


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
369) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın spesifik sindromlarına sadalananların hansı aid deyil?

A) Psixoaktiv maddələrin ifrat dərəcədə istifadənin nəticələri

B) Fiziki asılılıq

C) Dəyişilmiş reaktivlik

D) Sadalananların hamısı

E) Psixi asılılıq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
370) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın formalaşmasının başlanğıcına sadalananların nə aid deyil?

A) Müəyyən psixoaktiv maddəyə üstünlük vermə

B) Psixoaktiv maddələrin təsirindən psixi və fiziki halın xoş dəyişiklikləri

C) Abstinensiya sindromu

D) Psixoaktiv maddələrdən müntəzəm istifadə

E) Psixoaktiv maddələrin ilkin təsirinin sönməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
371) Psixoaktiv maddələrdən asılılıqda dəyişilmiş reaktivlik sindromuna sadalananların hansı aid deyil?

A) Psixoaktiv maddə sərxoşluğu formasının dəyişikliyi

B) Psixoaktiv maddələrdən istifadə formasının dəyişməsi

C) Tolerantlığın dəyişməsi

D) Abstinent sindromun yaranması

E) Doza artıqlığında qoruyucu reaksiyaların itməsi


Ədəbiyyat:

Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


372) Psixoaktiv maddələrdən asılılıqda sərxoşluq halının dəyişikliyi sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Sedativ təsirin itməsi

B) Amneziyaların yaranması

C) Eyforiya intensivliyinin yüksəlməsi

D) Psixoaktiv maddələrin somato-vegetativ effektlərinin itməsi

E) Paradoksal və təhrif olunmuş psixi effektlərin yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1

373) Psixoaktiv maddəyə meyillik baxımından, aşağıdakı izahatlardan hansı düzgün deyil?

A) Xəstənin emosional fonunun , əhval-ruhiyyəsinin müəyyənləşməsi

B) Qeyri –spesifiklik ( istənilən başqa maddə vasitəsilə meylin dayanması)

C) Meyilliyin aktuallaşması dövründə xəstənin davranışının pozulması

D) Xəstənin psixi həyatını yeniləşdirmə

E) Şəxsin sosial orientasiyasını dəyişmə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
374) Psixoaktiv maddəyə meylin kəskinləşməsinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Psixoaktiv maddələrin qəbulu ilə əlaqəsi olmayan, yaranmış konfliktlər

B) Xoşagəlməz somatik hissiyatlar

C) Kompaniyalarda psixoaktiv maddələr qəbul etmiş insanlarla görüşlər

D) Yeni güclü meylin yaranması

E) Psixoaktiv maddələr haqda söhbətlər


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
375) Psixoaktiv maddəyə kompulsiv meyillik haqda aşağıdakı izahatlardan hansı düzgün deyil?

A) Vegetativ dəyişikliklərlə müşayət

B) Xəstənin davranışını idarə etmə

C) Qeyri-spesifiklik

D) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın II mərhələsinin başlanması ilə yaranma

E) Müəyyən anda xəstənin düşüncəsini tam əhatə edir


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
376) Psixoaktiv maddədən fiziki asılılıq sindromuna sadalananların hansı aid deyil?

A) Abstinensiya sindromu

B) Doza üzərində nəzarətin itirilməsi

C) Kompulsiv meyllik

D) Psixoaktiv maddə istifadəsinin sosial nəticələri

E) İntoksikasiyada fiziki komforta çatmaq bacarığı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
377) Psixoaktiv maddələrdən asılılığın abstinensiya sindromunda aşağıdakı funksiyalardan hansı zəifləyir?

A) Sinir sisteminin parasimpatik zəifləməsi

B) Sinir sisteminin simpatik zəifləməsi

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Orqanizmin reaktivliyinin zəifləməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
378) Opiatlar necə istifadə olunurlar?

A) Sadalananların hamısı

B) Dəri altı, vena daxili

C) Siqaret çəkmə, inqolyasiya şəklində

D) Daxilə

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
379) Opiatlardan asılılığın fərqləndirici cəhəti hansıdır?

A) 4-8 inyeksiyadan sonra inkişaf edir

B) Opiatların terapevtik (kiçik) dozalarının istifadəsindən yaranır

C) Sadalananların hamısı

D) Fiziki asılılıq yaranır

E) Daha böyük ( 2-3 dəfə) dozaların istifadəsindən yaranır


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
380) Kəskin opium intoksikasiyasının ən əhəmiyyətli vegetativ əlamətlərinə sadalananların hansı daxil deyil?

A) Öskürək refleksinin saxlanılması

B) Koordinasiya və artikulyasiya pozuntularının olmaması

C) Üz dərisinin (əsasən burnun ucunun) qaşınması, avazıması

D) Bəbəklərin işığa reaksiyasının tam itməsi və ya zəifləməsi ilə mioz (“nöqtə” , simptomu)

E) Dəri örtüklərinin və selikli qişalarının quruluğu


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

381) Opiatlarla kəskin intoksikasiya vəziyyətində sadalananların hansı müşahidə olunmur?

A) Sadalananların hamısı

B) Ürək ritminin seyrəlməsi və tənəffüsün zəifləməsi

C) Öskürək refleksinin sönməsi

D) Ağrıya qarşı dözümlülüyün artması

E) Hipertermiya və hipotenziya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
382) Opiatlar eyforiyasının ən səciyyəvi əlamətləri hansıdır?

A) Yüngüllük, sevinc, somatik raharlıq hissiyatı

B) Firəvanlıq, razılıq

C) Xoşagələn duyğular, sakitlik və rahatlanma

D) Bədən boyu dalğavari yayılan istilik hissiyatı

E) Psixomator ajitasiya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
383) Opiatların qəbulu dayandırıldıqda, psixi diskomfort sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) İş qabiliyyətinin enməsi

B) Diqqətin yayılması

C) Baş ağrıları

D) İzah olunmayan narazılıq

E) Əhval-ruhiyyənin səbəbsiz dəyişikliyi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
384) Opiatlardan asılılığının I mərhələsi üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Tolerantlığın 8-10 dəfə artması

B) Opiatların fizioloji təsirinin dəyişilməməsi

C) Opiatlardan sistematik istifadəsi

D) Üz dərisinin qaşınmasının itməsi

E) Psixoaktiv maddəyə obsessiv meyllik


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
385) Opiatlardan asılılığının II mərhələsi aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunur?

A) Premorbid xüsusiyyətlərin kəskinləşməsi və mənəvi- etik enikliklə

B) Psixoaktiv maddələrdən istifadə formasının dəyişməsi ilə fərdi qəbul tərzinin yaranması

C) Tolerantlığın artması ilə

D) Psixoaktiv maddənin fəallaşdırıcı təsiri ilə

E) Fiziki asılılıqla


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
386) Abstinensiya sindromu opiatların qəbulu dayandıqdan hansı vaxt sonra yaranır?

A) 36 saat

B) 10 saat

C) 20 saat

D) 72 saat

E) 10 gün sonra


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
387) Opiatların qəbulunu dayandırdıqda abstinensiya sindromunun başlanğıc əlamətləri

( I faza) hansıdır?

A) Gərginlik, narahatlıq

B) Narazılıq hissi

C) Göz yaşının axması, zökəm, asqırma

D) Dispepsik əlamətlər

E) Bəbəklərin genişlənməsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
388) Opiatlar asılılığında abstinensiya vəziyyətinin ikinci günlərinin ən kəskin pozuntularına hansı aiddir?

A) İstilik və üşütmənin bir-birini əvəz etməsi, “qaz dərisi”

B) Paroksizmal asqırma

C) Gərginlik hissinin və psixoaktiv maddəyə meylliyin güclənməsi (dəf olunmayacaq dərəcədə)

D) Selikli qişaların quruluğunun güclənməsi

E) Çənə oynağı və çeynəmə əzələlərində ağrılar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
389) Opiatlar asılılığında abstinensiya sindromunun 4-5-ci günlərində sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?

A) Siqaretə qarşı ikrah, aqripniya

B) Daimi tenezmlər və diareyalar

C) Bradikardiya və hipotenziya

D) İştəhanın və periodik qusmanın olmaması

E) Bağırsaqlarda ağrılar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
390) Opiatlar asılılığında abstinensiya sindromunun yüksək həddində aşağıdakılardan hansı qeyd olunur?

A) Torpid şəkər əyrisi ilə hiperqlikemiya

B) Qanın laxtalanmasının artması

C) Çubuqnüvəlilər hesabına neytrofillərn artması

D) Monositoz

E) Limfopeniya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
391) Opiatlar asılılığında kompulsiv meylliyin yaranmasını sadalananların hansı təsdiqləmir?

A) Qıcıqlılıq, disforiya

B) Davranışın dəyişməsi, qanun pozuntuları

C) Daxili gərginlik, yığımlılıq

D) Ümumi tibb müəssisəsinə çoxsaylı şikayətlərlə müraciət

E) Fəaliyyətin artması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
392) Opiatlar asılılığının III mərhələsininin başlanmasını aşağıdakılardan hansı təsdiqləyir?

A) Daimi asteniya, süstlük, tükənmə

B) Tibbi-sosial nəticələr

C) Sadalananların heç biri

D) Psixoaktiv maddənin fəallaşdırıcı təsirı

E) Psixoaktiv maddənin qəbulunda fasilələrin yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
393) Opiatlar asılılığının III mərhələsində abstinensiya sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Xəstələrin az hərəkətliyi

B) Uzun müddət davametmə ( çox vaxt 4-6 həftə)

C) Abstinensiya sindromu aradan götürüldükdən sonra davamlı astenik pozuntular

D) Psixotik pozuntular

E) Həyat üçün təhlükəli kollapsların, kəskin ürək çatışmamazlığının yaranma mümkünlüyü


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
394) Opiatlarla xronik intoksikasiyanın zahiri əlamətlərinə sadalananların hansılar aid deyil?

A) Üzdə kobud, kəskin seçilən qırışlar

B) Solğün, kəpəklənən, çox hallarda piqmentasiyalı dəri

C) Dişlərin karieslə zədələnməsi və ağrısız tökülməsi

D) Dırnaqların, saçların parlaqlığının itirilməsi, tez qırılmağa meyllik

E) Vaxtından əvvəl qocalma


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
395) Kustar üsulla hazırlanmış opiatlardan asılılıq üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Kustar hazırlanmış opiatların və digər psixoaktiv maddələrin yanaşı qəbulu

B) Kəskin intoksikasiya vəziyyətinin atipik yaranması

C) Kimyəvi işlənmiş opium maddəsinin epizodik qəbul dövrlərinin olmaması

D) Abstinensiya sindromunun 5-6 aya formalaşması

E) Meylliyin yaranması, 1-5 dəfə venadaxili yeridilmədən sonra formalaşması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
396) Kustar üsulla hazırlanmış opium preparatlarından istifadədə kəskin intoksikasiya vəziyyətinə sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Başda döyüntü və ya vurğu hissiyatı

B) Güc axını hissiyatı, gümrahlıq

C) Rahatlanma, firəvanlıq vəziyyəti

D) Hərəkət etməyə, gəzməyə, danışmağa ehtiyacın yaranması

E) İş qabiliyyətinin artma hissiyatı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
397) Kustar üsulla hazırlanmış opium qrupu preparatlarının qəbulu dayandırılarkən abstinensiya sindromu üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Dispepsik pozuntular demək olar ki, qızdırma, zökəm, tərləmə ilə birgə yaranırlar

B) Kustar üsulla hazırlanmış opiumun sonuncu qəbulundan 5-7 saat sonra yaranma

C) Onun bütün əlamətləri ikinci günün axırına qədər intensivliyi zirvə nöqtəsinə çatır

D) Əhəmiyyətli dərəcədə nəzərə çarpan psixopatoloji əlamətlər

E) Aqripnik əlamətlər qısa müddətlidir


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
398) Kustar üsulla hazırlanmış opium qrupu preparatlarının qəbulu dayandırılarkən abstinensiya sindromunun klinili xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Kəllə daxili təzyiqin artması, nistaqm, bəbəklərin işığa düz və birgə reaksiyalarının olmaması, vətər reflekslərinin sönməsi şəklində kobud nevroloji simptomatika

B) Bel nahiyyəsində ağrıların, orta dərəcəli proteinuriya və leykositozla əlaqəliliyi

C) Atipik, abdominal algik sindromunda ağrıların diffuz xarakterliyi

D) İri oynaqlarda , əl və ayağın kiçik oynaqlarında intensiv ağrılar

E) Asqırmanın, əsnəmənin həddən artıq intensivliyi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
399) Həşişlə kəskin intoksikasiyanın başlanğıc əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Üzün hiperemiyası

B) Bəbəklərin daralması

C) Ağızda quruluq

D) Paresteziyalar

E) Skleranın qızarması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
400) Həşiş preparatları ilə kəskin intoksikasiya reaksiyalarına sadalanan əlamətlərdən nə xarakterik deyil?

A) Susuzluq hissi

B) Artmış aclıq hissi

C) Mədə bulanmaları

D) Hipersalivasiya

E) Baş ağrıları


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
401) Həşiş preparatları ilə kəskin intoksikasiyada psixopatoloji simptomlara sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Yüngüllük, çəkisizlik halı

B) Aqressivlik

C) Gülünc davranış

D) Disforiya

E) Qeyri-adekvat şənlik


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
402) Həşiş intoksikasiyası vəziyyətindən çıxışda sadalananların hansı müşahidə olunmur?

A) Dəri rənginin avazıması

B) Zəiflik, süstlük

C) İştahanın artması

D) Hiperrefleksiya

E) Hipotoniya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
403) Həşiş preparatları qəbulunun doza artıqlığında intoksikasiya vəziyyəti sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Düşüncənin çaşqınlığı

B) Apato-abulik pozuntular

C) Depersonalizasiya

D) Panik reaksiyalar

E) Hallyusinator pozuntular


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
404) Həşiş asılılığında xəstələrdə doza artıqlığının fəsadlarına sadalananların hansı aid deyil?

A) Bəbəklərin kəskin daralması

B) Hipertenziya

C) Taxikardiya

D) Dodaqların və ağız boşluğunun güclü quruluğu

E) Tremor


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
405) Xroniki həşiş psixotik pozuntuların klinikası sadalananların hansı ilə müəyyənləşmir?

A) Hallyusinator-paranoid pozuntu ilə

B) Katatonik pozuntu ilə

C) Təqib sayıqlaması ilə

D) Parafren sindrom ilə

E) Maniyakal pozuntu ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
406) Xroniki həşiş psixotik pozuntuların ümumi əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Somato-vegetativ əlamətlərin olması

B) Psixotik pozuntuların gizli inkişafı

C) İfadəli affektivlik

D) Labillik

E) Düşüncə pozulması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
407) Həşiş abstinensiyası strukturunun psixopatoloji pozuntuları üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Əhval-ruhiyyə fonunun enməsi

B) Təşviş

C) Senestopatiyalar

D) Qıcıqlılıq

E) Disforiya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
408) Həşiş abstinensiyasının somato-vegetativ pozuntularına sadalananların hansı aid deyil?

A) Taxikardiya

B) Əsnəmə

C) Yuxululuq

D) Midriaz

E) Titrəmə


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə